ïeuwe llictnue £eütsdje GTimranl agressie bewijst: l wil niet praten Zeldzaam ijltempo geneesmiddel in naar Frankrijk 24:° Vlees koud bewaren of snel braden Regering verontwaardigd over landing bij MERAUKE 'latteel: beroep op wereldgeweten Ver. Staten reageren op Chinese maatregelen Worms tegen publikatie Veeblefs i Jjootlwill Nog drie tyfuspatiënten in Amsterdam gemeld Dank zij actief radio-amateur lAWDAG 25 JUNI 1962 I KANTOREN: Steenstraat 37. I TELEFOON: alle afdelingen 31441. I KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 i 0,20 per mlllunete iten t 0,18 per millimett belangrijke korting). I POSTREKENING: 58936. I ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand; ƒ0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12511 F. DIEMFR CHR1STELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD „Stantvadirh 1* ghfblrvra myn hert in tcQljenspoet" Geen ballenjongens in Duitsland Zie pagina TVTAAR aanleiding van nieuwe Indonesische luchtlandingen op Ned. ■L Nieuw-Guinea (ditmaal bij Merauke in het zuidoosten) deelde het ministerie van buitenlandse zaken vandaag mee, dat de regering met ver ontwaardiging had kennis genomen van deze nieuwe daad van agressie, juist op een ogenblik, waarop de vooruitzichten voor een gesprek gunsti ger leken. Deze daad kan moeilijk anders worden gezien dan als een bewijs van onwil van de zijde van Indonesië om het geschil langs vreedzame weg op te lossen. De regering heeft onmiddellijk contact opgenomen via haar vaste vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties met de waarnemend secretaris-generaal, de heer Thant, en bespreekt eveneens het gebeurde met de Amerikaanse regering. H.M.'s ambassadeur te Washington heeft reeds de nodige instructies ter zake ontvangen. De eerste Nederlandse patrouilles hebben vanmorgen Merauke verla ten op weg naar de vermoedelijk meer dan honderd Indonesische pa rachutisten die daar in de nacht van zaterdag op zondag zijn geland. De toestand in deze stad aan de zuid westkust van Nederlands Nieuw- Guinea was vanmorgen rustig. On der de Europese bevolking (o.i 400 Nederlandse vrouwen en kin deren) bestaat geen drang tot eva cuatie. Het gouvernementsvoorlichtlngsbureao meldt dat de luchtwaarschuwingsdienst van de strijdkrachten onbekende vlieg- yTET spanning wachten wij af of het geweten van de wereld thans zal spreken en degene, die de algemeen aanvaarde beginse- ter beslechting van internationale problemen met voeten treedt, Itterdaad een halt zal toeroepen". Dat heeft gouverneur dr. P. J. a 11 e e 1 vandaag verklaard bij de opening der zitting van de )uw-Guinearaad te Hollandia. Hij sprak zijn grote verontwaar- Jing uit over de cynische wijze waarop de Indonesische leiders inen te kunnen voortgaan met hun berekening dat agressie in je tijden lonender is dan vredelievende onderhandelingen. :e< leuws in één oogopslag Indonesië heeft nieuwe luchtlandingen uitgevoerd pn de buurt van Merauke Vermoedelijk zijn meer dan honderd para's gedropped. President Soekarno heeft verklaard niet van plan te zijn met Nederland te on derhandelen alvorens de Nederlandse regering of ficieel en in het openbaar heeft laten weten bereid te zijn het bestuur over. INieuw-Guinea aan Indone sië over te dragen. Gou verneur Platteel heeft van morgen de tweede zitting van de Nieuw-Guinearaad geopend. I# President Kennedy heeft een deel van de Ameri- anse Zevende Vloot op dracht gegeven naar de Straat van Formosa op te stomen. Amerika heeft •ommunistisch China ge- aarschuwd, dat het niet moet proberen Formosa te Peking-China heeft reeds geprotesteerd legen de aanwezigheid van Amerikaanse oorlogsbo- niet hi dems. Eerder werd Tsjiang Kai-sjek ervan beschuldigd voornemens te zijn het Chinese vasteland aan te De voormalige Franse premier Georges Bidault, die thans als de burgen lijke leider van de OAS wordt beschouwd, heeft voor de Amerikaanse tele visie verklaard, dat het leheime leger een brugge- loofd zal vestigen in Oran. De strijd tegen president Gaulle zal worden voortgezet om de eenheid de natie te redden aldus Bidault. In Amsterdam zijn nu vijf gevallen van tyfus herkend, nadat de betrok kenen met rioolwater besmet leidingwater had den gedronken. Dit week einde zijn nog drie pa tiënten door hun huisari sen gemeld. Uit een onder zoek is echter gebleken, zij niet aan tyfus lij den. „Terwijl de Nederlandse regering er met kracht naar streeft, langs vredelie vende weg de belangen van dit gebied*- decl op grondslag van het zelfbeschik kingsrecht te behartigen, ontwikkelen de zaken in West-Papoea zich onder open lijke bedreiging en militaire agressie van een groot nabuurland, waarmee het goed zou zijn. in vrede te kunnen leven". De Indonesische leiders zetten praktisch aan de vooravond van een hervatting der be sprekingen over het plan-Bunker de mi litaire aanvallen voort in een nieuw ge- bietL door nabij Merauke op een twintig tal kilometers van de grens met Austra lisch Nieuw-Guinea een aantal parachu tisten neer te laten. De uit Nederland gezonden krijgs macht. versterkt en bijgestaan door het Papoeavrijwilligerskorps en de politie, en steunend op de medewerking van de ge hele bevolking, wist tot dusverre met succes de aanvallen onschadelijk te ma ken. „Deze steun van de bevolking in tal van vormen tot in het daadwerkelijke ge vecht toe. zal thans weer niet alleen van praktische doch ook van grote morele waarde blijken te zijn". Het vah niet te ontkennen dat de be hartiging van de zaken in Nieuw-Guinea „in belangrijke mate door deze gebeurte nissen wordt beïnvloed". Met genoegdoe ning valt te constateren, dat zich in West- Papoea op verrassende wijze een krach tige democratische ontwikkeling aan het voltrekken is. Opvallend hierbij is. dat de politieke bewustwording zo krachtig be vorderd wordt door de heftige aanvallen die daarop gedaan worden en dat dit bij zijn bewoners tot grote energie juist op sociale en economische terreinen heeft geleid. De begroting van 1963 is een bemoedi gend stuk. De Nederlandse bijdrage wordt met bijna tien miljoen gulden tot ruim 110 miljoen verhoogd. Thans staan op de voorgrond vooruitgang, decentrali satie. de opleiding en de vorming van landskinderen. Daarnaast valt de volle nadruk op de vorming cn versterking van de economische basis, zoals door uit breiding van het oppervlak der bevol kingsgewassen. verhoging van de volks kracht door uitbreiding van Je gezond heidszorg en de voorziening in geschoold en ervaren personeel, door instelling van een bijstandskorps, versnelde indienstne ming van landskinderen en verbetering van de arbeidsvoorwaarden, aldus de gouverneur De voorzitter, de heèr J. H. F. Solle- wijn Gelpke, wenste niet te spreken over enige onbezette raadszetels met uitzon dering van die van de heer K. Gobai, van de Wisselmeren, die ziek is. tuigen had waargenomen, die met een wjjde boog om de zuidkust van Ned. Nieuw-Guinea vlogen en om drie uur 's nachts ter hoogte van Merauke kwa men. Ten minste één vliegtuig heeft enige tjjd ten noorden van Merauke. nabij de grens van Australisch Nieuw- Guinea. rondgecirkeld. De te Merauke gelegerde troepen werden tijdig gewaar schuwd en konden dus maatregelen ne men om op alles voorbereid te zijn. Men neemt aan. dat de para's op afstanden van 30 tot 60 km van Merauke zijn ge land. Algemeen neemt men aan dat de lan ding verricht is uit drie Hercules-trans portvliegtuigen. Hoewel het terrein snel le verplaatsingen mogelijk maakt, achi men het gevaar van een rechtstreeks» militaire bedreiging van Merauke niei groot. Voorzover bekend is. is er heden nog niet geschoten tussen para's en Ne derlandse strijdkrachten. Wel heeft de bevolking melding ge maakt van de vondst van het lijk van een verdronken parachutist ln de ri vier van Merauke. Een van de weinige voorzorgsmaat regelen is het innemen van enkele hon derden jachtgeweren van Indonesische bevolkingsgroepen, die van de jacht le ven. Dit geschiedde zonder moeilijkhe den en vond begrip bij de bevolking De verbindingen met Merauke zyn normaal en het lijnvliegtuig volgt de gebruikelijke route. Mariniers en mill tairen van de landmacht zijn naar Merau ke vertrokken. In de savannes De nieuwe landingen zijn verrlcnt op vele honderden kilometers afstand van de vorige landingsplaatsen. De vorige waren boven het oerwoud, deze laatste boven een laagvlakte die hoofdzakelijn uit savannes bestaat. De para's zullen hier geen gebrek aan voedsel hebben aangezien er bij Merauke vele herten varkens en kangoeroesoorten zijn. Er wonen bij Merauke ongeveer 2500 Indonesiërs, van wie 600 Javanen, dlc zich daar tientallen jaren geleden geves tigd hebben en zich hoofdzakelijk liezlg houden met landbouw. Onder hen zijn er zeker, die pro-Indonesisch zijn, maar de grote meerderheid heeft een zekere wel stand bereikt en is weinig revolutionair Onder de Keiëzen is in 1960 een ss menzwering opgerold en de leiders wer den gevangen genomen. Daarna ts ei van onrust geen sprake meer geweest Bovendien woopt er nog een groep Ambonezen, die fel voor een onafhan kelijke republiek Zuid-Molukken zijn In Merauke wonen ongeveer 3000 mensen .van wie 600 Europeanen Dr Papoea-bevolking rondom Merauke be- staat voornamelijk uit Marinds en teil 5000 zielen. Het merendeel houdt zich weinig met politiek bezig doch sinds de dreigemenen van Indonesië is er een nationalistische beweging onder hen waargenomen. (Voor vervolg zie pag. 4) De Rotterdammer H. Sehlink. die achter zijn radio het leven van een Amerikaanse soldaat redde HOUT ,DE BOARD - TRIPLEX HOUTHAL' HOGEWOERD i TELEFOON 22536 Margriet de Groot, lange tijd vertolkster van de rol van het bloemen meisje Eliza Doolittle in de musical „My fair Lady", heeft in Heem stede het leven geschonken aan een dochtertje, Fransje Florinc, alias de „Fair Daughter". munistisch China gewaarschuwd, dat het niet moet trachten, Formosa te veroveren. Het zou zich daarmede aan een ernstige bedreiging bloot stellen. Om duidelijk te maken, dat het haar ernst is, heeft de Ameri kaanse regering een deel van de in Japan gestationeerde zevende vloot opdracht gegeven, naar de straat van Formosa op te stomen. De rode Chi nezen hebben van hun kant al een protest laten horen, dat Amerikaan se schepen Chinese terrioriale wate ren hebben geschonden. Ook kweken de Chinese communisten np het vasteland een oorloigssfeer. In het afgelopen weekeinde werd het land ln opschudding gebracht door radio- en persberichten, die melding maakten van een te verwachten grootscheepse aanval van nationalistisch China op het vaste land. Alle bladen bevatten lange ver halen. waarin gewaarschuwd werd voor een invasie van de strijdkrachten van Tsjang Kai-sjek, die zch nu nog op Formosa bevinden. Er werd bij verteld dat de Verenigd» Staten hierbij hulp zouden verlenen Radio Peking wist voorts te melden, dal er onmiddellijk in geheel China bijeen komsten werden gehouden, waarop men zijn diepe verontwaardiging uitte. (Voor vervolg zie pag. 4) Demka-Daf schandaal De heer Louis Worms heeft laten welen» dat hij wel een Journalist heeft geïnfor meerd over de geruchtmakende Demka- Daf-affaire, echter onder nadrukkelijk voorbehoud, dat hij hierover niets zou pu bliceren, voordat de officier van justitie te 's-Gravenhage hem hiervoor toestem ming zou geven. „Deze journalist heeft zlcll verdienstelijk gemaakt door zijn publicaties in de schrootaffaire en onze gesprekken worden dan ook door de jarenlange kennis op een ander niveau gevoerd, dan men ge woonlijk met een journalist, die men niet of maar oppervlakkig kent, voert", aldus de heer Worms. „Toen hij men mededeelde, dat hij zijn we tenschap met betrekking tot wat hü van mij gehoord had. wilde publiceren, heb ik mij hiertegen verzet en hem gewezen op zijn na drukkelijke belofte. Hij is toen gaan spreken met de officier vdn justitie te 's-Gravcnhage die, zo hü mij zelf heeft medegedeeld, hem geen inlichtingen heeft willen geven. Iaat staan hem toestemming zou hebben gegeven tot publicatie. Het is voor nruj opmerkelyk vast te stellen dat vrijwel de gehele dagbladpers eenvoudig weg heeft genegeerd in haar publicatie over deze zaak te vermelden, dat ik mij bü na vraag over de bedoelde publicatie hiervan nadrukkelijk heb gedistancieerd. Het voren- gaande impliceert volstrekt niet, dat ik hel perscommuniqué van DAF op de overige pun ten onderschrijf. Aan de mogelijkheid van strafbare handelingen gepleegd door DAF, lJ door mij nimmer gedacht Hoe zou Ik duidelyker kunnen aantonen, dat zowel de officier van justitie als Ikzelf tegen iedere publiciteit was, wanneer tk daarvoor slechts verwüs naar de schriftelijks verklaring die de heer Burgert op ons ver zoek heeft afgelegd, dat hü zou medewerken, dat geen stappen door Luxemburg zouden worden genomen, zonder overleg met de Ne derlandse autoriteiten. Ik heb mü bü dit ver zoek laten leiden door mijn verantwoorde lijkheidsgevoel tegenover duizenden Neder landse werknemers. De Journalist die zün be lofte tegenover mij geschonden heeft, heeft dit verantwoordelükheidsgevoel kennolyk niet," aldus de heer Worms. BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIHRUBBERBED 1 versterkte middensector fabriekte Zevenbergen i zaterdag op zondag talrijke instanties aan het werk gezet om het leven te redden van een jonge Amerikaanse militair, die, door radio-actieve stof besmet, in een ziekenhuis in de Fran se stad Grenoble op hulp lag te wach ten. Vakantie-aanbieding KYN0CH PLAIDS Zuiver wollen tartans Naar aanleiding van de brief van de directie van de G.G. en G.D. in Amsterdam aan de huisartsen over het voorkomen van een aantal ty- fus-gevallen in Amsterdam-west zijn in het afgelopen weekeinde drie pa tiënten door hun huisartsen aange meld en in het Wilhelminaaasthuis opgenomen. Van twee staat reeds vrijwel vast dat zij niet aan tyfus lijden. Het den de geval wordt ..verdacht'" genoemd. Intussen zijn van de vijf vrijdag reeds bekende patiënten, van wie twee duidelijk aan tyfus lijdende waren, nog twee andere gevallen herkend. Nu zün dus vier duidelijke gevallen van tyfus geconstateerd. Deze waren reeds in het Wilhelminagasthuis opgenomen. net gemeentebestuur van de hoofd stad heeft inmiddels gereageerd op de mededeling, die de procureur-generaal te Amsterdam, mr. II. R. de Zaaver, zaterdagochtend heeft gedaan en waar- In hy er zyn bevreemding over uit sprak dat op de persconferentie van het gemeentebestuur vrUdagmiddag geen melding werd gemaakt dat door de justitie een onderzoek wordt ingesteld In verband met de tyfus-gevallen. Het bureau voorlichting van de ge meente heeft hierover het volgende communiqué verstrekt: „Hel gemeentebestuur heeft zich be- wust gerealiseerd, dat het niet op zijn weg lag over het door de procureur- generaal gelaste onderzoek mededelin gen te doen. Deze mededelingen achtte het gemeentebestuur voorbehouden aan de procureur-generaal zelf. en dit te meer Waar bovendien geen overleg met de procureur-generaal mogelük was. vanwege de noodzaak op zo kort moge lijke termijn een persconferentie te hou den. Het is niet aan het gemeentebestuur te beslissen of van een justitieel on derzoek aan de pers mededelingen kun nen worden gedaan". De heer Sehlink (57) kon die nacht dc slaap niet vatten. Overeenkomstig zijn gewoonte ging hij toen maar weer eens aan zijn ontvanger draaien. Zijn aandacht werd getroffen door een S.O.S.-sein van een Franse amateur: de arts dr. Louis Colonne in Grenoble zat dringend verlegen om het zeld zame medicijn Degralon, het enige me dicijn dat de jonge Amerikaan kon redden. Niet alleen deze oproep hoorde dc heer Sehlink. Hij was er ook getuige van. dat amateurs uit België. Engeland en West-Duitsland vergeefse moeite de den om in hun landen het gewenste me dicijn te bemachtigen. Hü meende daar om. er verstandig aan te doen, ook de meldkamer van de Rotterdamse politie in te lichten. Hier werd. onder leiding van inspecteur J. Blaauw, het speur werk gedeltelijk overgenomen. Telefoongesprekken ginigen uit naar politie-instantics en ziekenhuizen in de omliggende landen, ook naar verschil lende Amerikaanse bases, waarmee in specteur Blaauw vrij nauwe relaties heeft. Maar wat men ver zocht, bleek dichtby beschikbaar te zün- Na enkele uren kwam de tip, dat het Wilhelmina gasthuis in Amsterdam enkele ampul len wilde afstaan. En toen ook kwam als extra verrassing de melding, dat een onbekend gebleven zendamateur in Halfweg, die op zijn eigen houtje had gewerkt nauwelijks enkele minuten te voren de medicijn al bij het Amsterdam se ziekenhuis had aangevraagd. Inspecteur Blaauw zorgde er voor. dat de medicijn in recordtüd naar Gre noble werd overgebracht. Een radiowa gen van dc Amsterdamse politie haalde de ampullen op en bracht ze naar Schip hol. Daar stond een KLM-toestel met bestemming Parijs gereed. Zondagmor gen om tien over negen werd op Le Bourgct geland Door inschakeling van een helicopter van het Amerikaanse ieger was de medicün tien minuten la ter in Grenoble. Schotland naar midden Scandinavië om trokken. De depressie bracht ln Ierland. Schotland en Noord-Enoeland tijdelijk zware storm. Een front er van passeerde zondag ons land. echter zonder noemens waardige regen te brengen. Na het weg trekken van de depress ie breidde een krachtig hogedrukgebied op de oceaan zich over de Britse eilanden uit. maar de kern hiervan is nu vrijwel stationnalr geworden op ongeveer 500 kilometer ten Westzuidwesten van Ierland. Inmiddels is een nieuw storingsgebied, afkomstig van Zuid-Groenland. IJsland gepasseerd. Dit zal zich waarschijnlijk naar het Noordzeegebied verplaatsen en een front er van zal morgen in ons land meer be- wolking veroorzaken, terwijl de winden weer wat zullen toenemen, in hoofdzaak uit het Westen. De algemene luchtdruk verdeling duidt er voorts op dat de aan voer van tamelijk koude polaire lucht en kele dagen zal blijven voortduren. De Bilt verwacht tot morgenavond: Half tot zwaar bewolkt met enkele ver spreid voorkomende buien. Matige tot wind. Koel weer. Zon c Dinsdag 26 juni: zon op 04.21, onder 21.04, maan op: 01.26, onder 14.30. Hoog water Schevenlngcn 26 juni: 9.35 v.m.; 22.07 n.m. Strandverwaehting Ook morgen vrij zonnig maar nog iets te koel strand weer, met een frisse zee wind. In de middag 16 a 17 graden, zee water 15 graden. HET WEER IN EUROPA krachtige, langs de waddenknal Ialer l(J- Rapporten hedenmorgei zeven uur (Advertentie) J^E veterinaire hoofdinspec- het slagersbedrijf en het Be- teur van de volksgezond- drijfsehap voor de vleeswa- heid, de heer J. M. van den renindustrie. Born, heeft in een circulaire In de circulaire wordt de aan de slagers een aantal slagers aangeraden vlees richtlijnen gegev voorkomen van waard kan worden. Bestel- teur deelt in zijn circulaire nen als elk slachtdier bac- lingen moeten zo veel moge- mee dat vele varkens in de teriologisch werd onderzocht, lijk 's morgens worden klaar- stal en tijdens het vervoer hetgeen praktisch gemaakt, als het nog koel door uitwerpselen uitwendig dc klanten moet met salmonella worden be niet uit voerbaar is. Het staat dan ook vast dat besmet vlees ln de orden aangeraden het vlees smet; de bacteriën kunnen handel wordt gebracht, het- alleen onder koeling te be- thuis koel weg tc zetten of. daarbij tot in de huid door- geen bij een onjuiste behan- Ook J*et^ etaleren ajs dat niet kan, het zo gauw dringen. Noch tijdens het deling daarvan ziekte bij de gevolg kan hebben. besmetting moet alleen gekoeld geschie- mogelijk te bakken of te bra- broeien bij de slachting noch met salmonellose, beter bc- den, tenzij de temperatuur den. Vooral gehakt moet goed op een andere bruikbare wijze Koel bewaren van vlees remt kend als paratyfus. Hij in de winkel laag genoeg is. worden doorbraden cn soep- zijn alle bacteriën tc doden, dc bactcricngroci, waardoor heeft dit gedaan in overleg Gemalen vlees dient alleen balletjes moeten goed verhit Bij de vleeskeuring is deze het langer houdbaar wordt 'n voorraad te worden ge- worden. besmetting evenmin waar te en dus minder gevaar ople- mot het Bedrijfschap voor maakt als het gekoeld be- De veterinaire hoofdinspec- nemen. 1 D. Helder Yperrtmrf Eeldc De Bilt [•a-in Bcrdeai zw bew zw. bew bew 1. bew zw. bew 3.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1