Jlieuuie geihtche GTwiranl Twaalf miljoen gulden minder winst bij N.S. Commentaar (Film) Spoorlijn gaat de lucht in M.M.S. Is Volgend jaar slechts één dienstregeling Nederland inderdaad zal bestuur overdragen Spaanse regering moet schade vergoeden' OAS - met rug tegen de muur - rekt tijd VRIJDAG 22 JL'M 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: aUe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: ƒ0.65 per week Drieën veert i gMe jaargang: no. 12509 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „5fanttiaiUch is aheblevea myn herl ia tegljenspoet" voor JONGENS Teleurstellend jaar voor Spoorwegen )E [ieuws in JAE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN zijn in het afgelopen jaar niet zonder zorg en moeilijkheden geweest. Het bedrijfsresultaat daalde van f 12,6 miljoen in 1960 tot f 148.000 in 1961. Het beschikbare winstsaldo bedraagt, na toevoeging van onverdeelde winst van voorgaande jaren f 6,7 miljoen. Het jaarverslag maakt verder melding van het voornemen om met ingang van mei 1963 over te gaan tot een dienstregeling voor het ge hele jaar. Men streeft thans naar stabilisering van de dienstregeling, waar bij men de mogelijkheid van eventueel noodzakelijke aanpassing op on derdelen bij de behoefte van het verkeer, met behoud van de structuur, openlaat. één oogopslag In het jaarverslag van de Ned. Spoorwegen is me degedeeld, dat het plan bestaat met ingang van mei volgend jaar over te gaan tot invoering van een dienstregeling voor het ge. hele jaar. Het jaar 1961 is voor de Spoorwegen niet gtinstig geweest: het be drijfsresultaat daalde van 12.6 miljoen in 1960 tot 148.000.-. De kosten zijn aanmerkelijk meer geste gen dan dc ontvangsten. Op verzoek van de secr- generaal der Ver. Naties, Oe Thant, heeft de Ne derlandse V.N.-ventegen- woordiger mr. Schürmann, een onderhoud met hem gehad over enkele techni sche details in verband met de hervatting van dc Nederlands - Indonesische bespreking. Men neemt in Den Haag aan, dat de Ne derlandse regering geen commentaar op de jongste ontwikkelingen wil geven om te voorkomen, dat Soe_ karno een nieuw wapen in de hand krijgt om her vatting van het overleg onmogelijk te maken. In Algiers zowel als in Oran aarzelen de leiders van de OAS op enigerlei manier in actie te komen. Slechts is medegedeeld, dat de bevolking vandaag nieuwe instructies zou ont vangen. In Oran zou de OAS eisen, dat Europese wijken in hun geheel door Europeanen bestuurd zul len worden. Op felle toon heeft de Belgische minister van buitenlandse zaken. Spaak, de beschuldigingen van de hand gewezen, volgens welke België niet oprecht zou zijn in de kwestie Roe- anda-oeroendi, Hij sprak in de beheerschapscom- missie van de Ver. Naties. De ministerraad van de Europese economische ge_ meenschap heeft overeen stemming bereikt omtrent de hulp, die verleend zal worden aan de geassoci eerde landen in Afrika. Nederland zal minder be hoeven te betalen. In Rotterdam is bekend geworden, dat een der le den van de PSP, die tot lid van de raad was ge kozen en fractievoorzitter zou moeten worden, in de bezettingstijd lid is ge weest van de Duitse ar beidsdienst. Het bestuur van de PSP-afdeling was daarvan niet op de hoogte. Bot bevestigt Thants ivoorden zonder voorbehoud het plan- Bunker voor een geleidelijke over dracht van het bestuur over Nieuw- Guinea aan Indonesië aanvaard. Dat heeft staatssecretaris Bot te Washington (volgens Ass. Press) op een vraag van een verslaggever ver klaard. Tevoren had hij op het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken een onderhoud van veertig minuten gehad met onderminister George McGhee. Woensdag had hij gesprekken met de onderministers Averell Harriman en William Tyler. Hij zou heden naar New Work terug- Harriman heeft verklaard dat er ni grote kans bestaat op terugkeer var Indonesië en Nederland- naar de con- ferentietafel en een bevredigende op lossing. Amerika wil volgens hem niet bemiddelen maar wel beide partijen tot elkaar brengen. Het zal zich i: Verenigde Naties verzetten tegen elke oorlogsdaad. De Nederlandse vaste ver tegenwoordiger bij de Verenigde Naties, mr. C. \V. A. Schürmann, heeft giste ren te New York een onderhoud gehad met de waarnemend secretaris-generaal Oe Thant. Volgens Nederlandse dele gatiekringen had Oe Thant hierom ver zocht teneinde overleg te plegen over ..een aantal technische bijzonderheden inzake een -hervatting van de bespre kingen met Indonesië". Indonesië stuurt zes bataljons De vice-voorzltter van de Indonesi sche „volksbeweging voor West-Irian". Frits Auparay, heeft te Djakarta ver klaard dat spoedig zes bataljons, samen gesteld uit leden van deze beweging, in Nieuw-Guinea aan land zouden wor den gezet. Kolonel Tahir, chef-staf van het „West-Irian-commando wist te vertellen dat het initiatief in Nieuw- Guinea nu in handen van de Indone sische strijdmacht is. Het ministerie van defensie in Den Haag heeft deze mededelingen volstrekt onjuist ge noemd en verklaard dat ze behoren tot de psychologische oorlogsvoering. Vooi vervolg zie pagina 11 geven iMfien Kozakken pgen een voorstelling rhagen. Op de foto ttuntmakers, die ee fcherpe, stevige hap waarderen. Geen onderzoek in affaire Daf-Demka De in recente perspubllkatles genoemde stukken, die betrekking zouden hebben op transacties tussen de DAF en de Dem- ka en die aan mr. dr. J. C. Maris, officier van justitie te Den Haag, zijn overhan digd, zijn geen aanleiding tot het instel len van een opsporingsonderzoek tegen de DAF of de Demka en zijn dit ook niet geweest. Dit blijkt uit een mededeling van de officier van justitie, hoofd van het ar- rondissements-parket In Den Haag. mr. Th. Semeijns de Vries van Doesburgh. Mr. Van Doesburgh verklaarde dat hij de publikatie in het betrokken dagblad geheel voor rekening van de auteur laat en die publikatie ten zeerste betreurt Daggeld verhoogd Het tarief van daggeld is met li "c tot 2 S5 verhoogd door de krapte van de geldmarkt. Op 6 juni was er een ver laging met V* tot lli Sommige sigaren duurder Een aantal sigarenfabrikanten zal met ingang van 1 juli de prijs van de popu laire 22-cents-sigaar met een cent ver hogen, wegens de gestegen tabaksprijzen. Verder beraad over de prijzen komt bin nenkort. Het ministerie van economische zaken zou geen maatregelen overwegen In het ziekenhuis te Meppel is de 71- jarige L. Weide uit Meppel overleden, die vanmorgen even buiten de stad. bij het plotseling overateken van de weg. door een autobus werd gegrepen en ge- De totale ontvangsten van de spoor wegen stegen in het afgelopen Jaar met f8.1 miljoen tot f532.5 miljoen. Hier tegenover stond echter een toeneming van de kosten met f20.6 miljoen tot f 532.4 miljoen. Deze stijging moet. vol gens de directie, voornamelijk worden toegeschreven aan het feit, dat de ex ploitatiekosten (f 439.6 miljoen) rond f 20.3 miljoen hoger lagen dan in 1960. De voornaamste post op de exploitatie rekening wordt gevormd door de per soneelsuitgaven die ln hoofdzaak door de verbetering van de secundaire ar beidsvoorwaarden aanzienlijk zijn ge stegen. Daarnaast heeft de invoering van dc vijfdaagse Werkweek een ge wijzigde verdeling van het goederenver voer over de dagen van de week ver oorzaakt. waardoor de behoefte aan goe- derenmaterieel groter werd en meer buitenlandse wagen3 moesten worden bijgehuurd. (Zie vervolg pagina 7). Op de Noordzee wordt de NAVO-oefening Fairwind VII gehouden. Een Fregat van de Deense marine, een Grumman Tracker van de Neder landse marine en een Shackleton van de Engelse marine f van deze laatste alleen een vleugel zichtbaar) jagen op een onderzeeboot. België wendt zich tot Int. Hof TAe Belgische regering heeft ander- maal bij het Internationaal ge- gerechtshof in Den Haag haar geschil met de Spaanse regering over een licht- en energiemaatschappij in Bar celona aanhangig gemaakt. Deze zaak heeft al eerder op de rol van het Hof gestaan, maar de Belgische regering zag af van de behandeling ervan. De gevolgde onderhandelingen over het geschil zijn daarna mislukt. In een request vraagt de Belgische regering het Hof te verklaren, dat de Spaanse staat jegens België veyplicht is, schadeloosstelling te verstrekken voor de verliezen, die de Spaanse staatsorganen door hun optreden Bel gische staatsburgers (aandeelhouders van de maatschappij) hebben berok- In een vroeger request werd gezegd dat een „zeer groot deel" van het aandelen kapitaal van de Barcelona traction, light and power company, 25 Jaar in Belgische handen is geweest. De Spaanse regering heeft, aldus de request in strijd met hel volkenrecht een aantal maatregelen beslissingen genomen op grond waar de maatschappij die te Barcelona was geschreven, op 12 februari 1048 failliet werd verklaard en ten offer viel liquidatiemaatregelen. Hierdoor kwamen alle activa van de maatschappij in den van de Spaanse financier Juan March en zijn groep. Volgens het eerste request heeft zich in deze zaak, de „ab normale toestand" voorgedaan dat m tot liquidatie van de eigendommen v een buitenlandse maatschappij ter wai de van meer dan 100 miljoen dollar overgegaan, terwijl de kwestie of de faillietverklaring geldig was, nog niet was uitgemaakt. Men vraagt een schade loosstelling van 88 pet. van de netto- waarde van de zaak op 12 februari 1948 vermeerderd met alle verdere schade die Belgische onderdanen door het gewraak te optreden hebben geleden. Verdronken Uit de Nieuwe Maas te R'dam ls het van de 21-jarige matroos Krlatlan Bögh uit Denemarken opgehaald. Het zesjarig zoontje van de familie ELzelingen uit Nieuwendijk ls spclender- j in een sloot achter het ouderlijk huis geraakt en verdronken. Gistermiddag is de dertienjarige Gijsbert Schepenhouwer uit Schiedam m poldervaart gevallen en verdronken. De jongen probeerde een speelgoedboot je te pakken Uit het kanaal Luik-Maastrtcht ls het Hjk opgehaald van de sinds zondag vermiste 28-jarige HP. Cremers. partij ten onzent heeft dus de actie voor het petitionnement beëindigd. For meel is medegedeeld, dat de actie is opge schort, zij kan dus worden hervat. Wij vermoeden, dat het tot een hervatting niet komen zal, daarvoor heeft de actie te wei nig beantwoord aan het doel dat men zich had gesteld. Een objectieve beschouwer zal zelfs moeten gewagen van een ave rechts resultaat dat is bereikt. Vastgesteld moet worden, dat ons volk in grote meer derheid wijzer is gebleken dan het partij bestuur dat met deze actie is begonnen. Er waren ook onder de socialisten trouwens velen die van stonde aan niet in het on zekere hebben gelaten, dat zij er tegen over stonden. Dit laatste was om allerlei redenen maar al te begrijpelijk. Een petitionnement is een buitenparlementaire activiteit. Zulk een activiteit kon nodig en wenselijk zijn in een nog zwak ontwikkeld parlementair stelsel of ingeval het parlement geacht moet worden het volk onvoldoende te ver tegenwoordigen, bijvoorbeeld bij het ont breken van een algemeen kiesrecht. Uit de geschiedenis van de schoolstrijd kennen wij zo een petitionnement, dat toen maar al te onvermijdelijk heten moest. Maar thans werkt bij ons het parlementaire stelsel op een wijze die tegelijk een ver oordeling van buitenparlementaire activi teiten mag inhouden. Bovendien was duidelijk, dat een petition nement als thans door het socialistische partijbestuur voorgestaan, alleen maar hinderlijk is voor onze goedwillende re gering en voordelig voor het halsstarrige Indonesische bewind. Onze regering had en heeft het waarlijk al moeilijk genoeg dan dat er nog een petitionnement als dit bij behoorde te komen. De grote meerderheid van ons volk, met inbegrip van vele socialisten, hebben er ook zo over gedacht. Met het gevolg, dat niet meer dan ruim zeshonderdduizend handtekeningen zijn verzameld. Ogen schijnlijk een fors getal, maar, zoals het socialistische dagblad Het Parool dat niets van deze actie moest hebben te recht opmerkt, nog slechts een derde van al degenen die op de socialistische partij plegen te stemmen. Bovendien was voor deze actie dc instemming gevraagd, niet alleen van de socialisten, maar van heel ons volk. Wie dit alles overweegt moet wel tot dc conclusie komen, dat het resultaat van de actie geheel tegengesteld is aan de bedoe lingen. De oppositie tegen het regerings beleid is heel wat geringer gebleken dan de oppositiepartij het heeft willen doen voorkomen. Dus kan men stellen, dat, zo bezien en anders dan was beoogd, de ac tie ook in haar negatieve resultaat toch niet zonder nut is geweest. (RITA) LADDERS EN TRAPPEN „DE HOUTHAL' HOGE WOERD 99 Verklaring een dag uitgesteld UET ultimatum van de OAS was gisteravond afgelopen. Maar zo wel in Algiers als in Oran aarzelen de leiders van deze terreurorganisatie, op dc een of andere wijze in actie te komen. In Oran. waar men de groot ste verlanglijst heeft, zal pas van avond (in plaats van gisteravond) een verklaring worden afgelegd. En in Al giers, (waar het ultimatum vandaan kwam) werd alleen maar gezegd, dat vandaag nieuwe instructies aan de bevolking gegeven zouden worden. Het is een kwestie van tijd rekken en druk uitoefenen om nog zoveel moge lijk het figuur van de OAS te kunnen redden. het speciale bestand, dat in Algiers gesloten is. De omroeper in de clan destiene radio-uitzending gaf echter te verstaan dat er iets anders op til was en dat de resultaten vandaag bekend gemaakt zouden worden. Blijkbaar houdt men nog steeds vast aan de ge dachte van autonome Europese encla ves in het westen van Algerije. De OAS in Oran zou nu waarborgen wensen, d®t de Europese wijken van Oran en de stad in haar geheel bestuurd zullen worden door raden met Europese burgemeesters of Europese meerder heden. In de akkoorden van Evian les Ba ins is bepaald, dat Algiers en Oran in districten verdeeld zullen worden. Elk district krijgt een eigen raad. waarin Mohammedanen en Europeanen even redig dus in verhouding tot hun ge talssterkte' vertegenwoordigd zullen zijn. In beide steden kan een Europeaan of Mohammedaan burgemeester zijn. Het plan, de vijf grote steden van west- Algerije te verdedigen, blijkt de OAS te hebben opgegeven, omdat de Europese bevolking er niet op gereageerd heef'.. Dr. S. L. Mansholt, vice-voorzit- ter van de Europese commissie, heeft gisteren in Middelburg het woord gevoerd op de bondsdag van de Christelijijke boeren- i tuindersbond. De oud-minister vond evenwel ook tijd voor het dansen van de Driekus-man met de leden van de Markelose Boe- rendansers, die het feest opluis terden. Voor dr. Mansholt onge twijfeld een prettige ontspan ning na het verloren gevecht om meer personeel in Brussel. Intussen richt de OAS haar activitei ten nu uitsluitend tegen wat zij noemt dc „Franse autoriteiten", die het akkoord van zondag jl schenden Commando's van de OAS hebben nu opdracht gekre gen. alle „provocaties van Franse zijde" met geweervuur te beantwoorden Dit neemt niet weg. dat In Algiers de rust definitief lijkt te zyn weergekeerd. De Europeanen beginnen al gewend te raken aan de Moslempolitle die in hun wijken patrouilleren. En ook in het gewone straatgewoel mengen Moslems zich vrije lijk tussen de Europeanen. Tal van res taurants hebben hun deuren weer ge opend en de bioscopen hebben nieuwe films aangekondigd De censuur op alle persorganen ls opgeheven En de OAS, die nu volkomen met haar rug tegen de muur staat. za| hier met de beste wil van de wereld geen verandering meer In kunnen brengen. Tenzij zij de chaos compleet wil maken. JTR stre^t zieh een hogedrukgebled uit van de Azoren over Duitsland naar Zuid-Rusland. Aan de flank hiervan stromt nu maritieme lucht Britse eilanden naar de Noordzee, nadat er vrijdag een zwak front naar Dene marken trok. Doordat we morgen ook dicht bij de rand van de hogedrukpe- bieden blijven zijn de regenkansen voor het komende etmaal klein. Verder zal de wind naar richtingen tussen zuidwest en west draaien en af en toe mij krachtig zijn. Aan de kust wordt het overwegend zonnig, in het binnenland zal de be- wolking wisselend zijn, waarbij land- De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. VrU krach tige tot matige wind tussen zuidwest en west. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag: zon op 4.20. ondeT 21.04 uur; maan op 0.09. onder 1034 uur. Laatste kwartier 25 jund Strandverwachtiug Achter een zwak frontje met een en- langzaam stijgend HOOGWATER SCHEVENINGEN HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur slechts ongeveer twee en een halve kilometer lang en zal in de eerstkomende twee of drie weken in een wolk van kruitdamp ondergaan. Dit is een onderdeel rau de verfilming van ..Lawren ce of Arabia", de sentatio- nele woestijnfilm, die ge- het Zuiden ploffing Is gekomen, hun taak vermoedelijk zullen overdra- Spanje- gen aan de ztuntmen van de de film zijn en oncplor. David Loan "W-.kundUci, zijn >rl(jn treinen wellicht de oudsn In dit land machinisten en stokers, als de tijd voor de grote ont bét draaiboek omplete drie scènes voor. wat trein betrokken is c twee stel onder gaat. In de ordt Michel Ray. die de de bediende >U de cavaleriepaardcn en zijn bel ten- He guerrillastrijders doet een eerste locomotief door een ontplof- ernlelt ver- Law- volgens de trein gcbeeL Kmillo Noriega en zijn stoker, bij de verovering Manuel Segura. de treinen op „Turkse" gang en tot een bepaalde snel heid zullen brengen om zicb dan in veiligheid te stellen door eraf te springen dan wel dit onderdeel zullen overlaten aan de atuntmen. - Cesteld)i |||f| S |SB Temper. 1 Hsilli D. Helder Ypenburg Vim Eelde De Bilt h. btw. regenb rw. bew. wzw 10 zw 8 zzw 3 z 16 14 0 2! o 17 15 O-l Zd-Llmb Helsinki StockH 0«lo zw. bew. gh bew h rbCe" 7 3 zzw 5 zw 7 2\ 14 0 16 7 l '9 11 0.4 20 15 0 19 9 T 22 15 0.1 *onbew zzw 2 zw I windstil 1i Nice Berlijn Prartitiurt MQnchen n 6 zzw 2 wzw w: n'i-'ii windstil ?i o 25 11 O 21 12 0 25 :2 0 Innsbruck \fhéne Rome zw. bew Tbew windstil w 2 wzw 2 windstil 26 li 0 27 10 O 17 O XI 25 0 30 16 0 Madrid MaHorce oiiiii windstil windstil wzw 2 1 li l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1