JUcume £dhsrl)e (i'oiimnt Thant wil niet ingaan vragen van Soekarno HOLS* Schoolreisje nu per vliegtuig Indonesië stuurt toch vier bataljons Eindelijk akkoord in klein-metaal Wanhopige OAS heeft ultimatum gesteld Hotelbediende stal van alles en nog wat WOENSDAG 20 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bi) contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12507 Or. E. DIEMES CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticl) is ahrblma tnyn bert ia legijeaspotr 60 pet. ONTEVREDEN Zie pag. 7 Binnen een week nieuwe besprekingen istermiddag heeft de Tweede ier dc openbare behandeling de Mammoetwet voortgezet, inister Cals werd achter de geringstafel bijgestaan door r. J. G. M. Broekman (links), recteur-g ener aal van het o irwijs. (Verslag op pagina 9) TT'EN hooggeplaatst zegsman te New York heeft volgens Ass Press ver- *—i klaard te geloven dat Indonesië en Nederland de onderhandelingen ter oplossing van het geschil over westelijk Nieuw-Guinea tegen het einde van deze week of het begin van de volgende zullen hervatten. Hij zeide dit na het bezoek van de Indonesische vaste vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Soekardjo Wirjopranoto, aan de waarnemend secre taris-generaal der V.N., Oe Thant. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat Soekardjo namens Soekarno een nadere toelichting heeft trachten te krijgen over het Nederlandse standpunt ten aanzien van het plan-Bunker. Oe Thant moet hem gezegd hebben dat een nadere toelichting hem onnodig leek en Soekardjo moet daarop be loofd hebben zijn regering van dit standpunt op de hoogte te brengen. De Indonesiërs moeten hebben ver klaard slechts te willen spreken over de uitvoering van het plSn, maar bang te zijn, dat de Nederlanders alleen er over willen spreken öf het zal worden uitgevoerd. Indonesië wilde weten of Nederland het plan „als zodanig" aan- (Van onze soc.-econ. redactie) JlNDELIJK na vele maanden overleg met het college van rijks- 1 bemiddelaars en de Stichting van de arbeid is een nieuwe .o. voor de kleine metaalnijverheid goedgekeurd. Het contract, lat negen bedrijfstakken en ongeveer 135.000 werknemers omvat, jpd reeds op 1 januari j.l. van kracht moeten worden, maar geldt i met terugwerkende kracht tot 1 mei. Iieuws in één oogopslag De leiders van de OAS in Oran stellen verwoede pogingen in het werk zo snel mogelijk naar het buitenland uit te wijken. De leiding van de OAS in Algiers heeft de moham medaanse nationalisten in een ultimatum opgeroepen binnen 48 uur hun aan de Europeanen gedane belof- yORE ten gestand te doen. An ders kan het geheime leger geen verantwoorde lijkheid op zich nemen voor de uittocht van Euro peanen en voor het organi- rijs lil seren van Europese bol werken in westelijk Alge- de LIE EN- pnjs I prijs Us II O 9 7 igd. nje. De secretaris-generaal der ver. naties. Oe Thant. heeft de Indonesische af gevaardigde bij de V.N., rijs 11 Soekardjo, laten weten 'dat hem een nadere toe lichting op het Nederland se standpunt inzake het plan-Bunker onnodig lijkt Soekarno heeft bevel ge geven vier Indonesische ij's f 14 bataljons naar Nieuw- Guinea te zenden. Minister Soebrandio heeft ontkend, dat Indonesische para's ge vangen zijn genomen of dat zij zich hebben overge- Drie Duitsers en een Amerikaan zijn gisteren om het leven gekomen, toen vier straaljagers tij dens een oefening in de buurt van Keulen met elkaar in botsing kwamen en neerstortten. De toe stellen kwamen terecht in een open bruinkoolmijn. In een rede voor 12.000 Roemenen heeft premier Chroesjtsjef verklaard, dat de kwestie-Berlijn geen reden tot oorlog in houdt. Maar als er geen kans bestaat op een ak koord, zal er met Oost- Duitsland een apart vre desverdrag worden geslo ten en zal er een einde worden gemaakt aan het bewind in West-Berlijn. Er zullen geen maat schappelijke organen var ouders, leraren en bevoegd gezag worden ingescha keld bij de uitvoering van de Mammoetwet. De Tweede Kamer heeft gis teren een amendement- Van Bennekom aanvaard, dat beoogt de adviserende taak in handen te laten van de bestaande advies organisaties op onderwijs gebied. De lonen gaan met Ingang van deze datum met tien cent per uur omhoog en per 1 april van het volgend jaar nog eens met vUf cent per uur. Op 1 januari van het volgend jaar zal de 45-urige werkweek voor de kleine metaalnijver heid algemeen ingevoerd mogen worden. De CAO heeft een looptyd tot 1 oktober 1963. Het thans bereikte resultaat is het gevolg van een bemiddelingsvoorstel van de heer Erdbrink. voorzitter van het college van rijksbemiddelaars. Ook de Algemene metaalbed-rijfsbond. die zich aanvankelijk uit het overleg had terug getrokken. heeft zich nu bereid vertelaard de CAO te ondertekenen. Verbeteringen Verbeteringen in de nieuwe CAO zijn voorts nog een coördinatie van de lonen van de kleine metaalnijverheid met die in de groot-metaal, wat nog weer een loonsverhoging van twee tot vier cent per uur betekent. Het aantal gemeente klassen wordt teruggebracht van vijf tot vier en de maximale onderlinge afstand in beloning tussen de gemeenteklassen wordt verminderd van acht tot zes cent. De vrouwenlonen gaan extra omhoog en de ploegen toeslagen worden verbeterd. Naar de Christelijke Metaalhedrijfs- bond ons nog bericht, heeft men in het overleg ook nog weten te bereiken dat de d'iplomatoeslagen omhoog gaan in diverse branches en dat voor drie be drijfstakken werkclassificatie wordt in gevoerd. Deze drie bedrijfstakken zijn het smeden- en mefcaalbewerkimgsbedrij-f. het automotoren- en garagebedrijf en het motorenrevisiebediryf. Beide laatst genoemde verbeteringen gaan in op 1 april 1963. punt op de Vier bataljons Een woordvoerder van het Indone sische leger te Djakarta, kolonel Soekowati, heeft gisteren volgens Ass. Press verklaard dat Soekarno het vertrek van vier bataljons naar het betwiste westelijk Nieuw-Gui nea heeft gelast en dat binnenkort nog meer troepen zullen volgen Volgens Reuter zeide hij dat deze bataljons naar de „frontlinie" zou den vertrekken. De infiltraties, zei de hij, door onze vrijwilligers zal onverminderd voortgaan. De cam pagne zou worden voortgezet on danks de mogelijkheid van onder handelingen Soekowati vertelde voorts, dat bijna dertig bataljons bases in Oost-Indonesië hadden bereikt. Vermoedelijk in de Hal- maheira-groep op 240 km van N Nieuw-Guinea. Verliezen toegegeven De Indonesische minister van b tenlandse zaken, Soebandrio. heeft gengesproken dat de Nederlanders le Indonesische para's zouden hebben gevangen genomen. „Dit is baarlijkse onzin,, zeide hij. Hij gaf echter toe dat de infiltranten in hun eerste ont moetingen met de Nederlanders zwa re verliezen hadden geleden. „Maar deze toestand is veranderd", ging hij voort, „na de onophoudelijke toe vloed van onze parachutisten". Hij gaf geen verliescijfers. Er hadden zich volgens hem nooit parachutisten over gegeven. Het was waar dat enkele Indonesische vrijwilligers gevangen waren na de landing op Gaigo en Wai- geo. Daarna waren slechts geringe verliezen geleden en deze waren veel geringer dan de verliezen, welke aan de Nederlanders waren toegebracht. Hij beschuldigde minister Luns van verspreiding van onjuiste berichten. „Hij meent nog dat h(j verheven is bo ven de Aziaten, maar hij heeft het mis en hij houdt geen rekening met de feiten en de wereldopinie" Recht gezet Op de jaarvergadering van de inter nationale arbeidsorganisatie (Ilo) heeft dr. W. Albeda (C.N.V.) de arbeidspoli tiek van de Nederlandse regering in Nederlands Nieuw-Guinea krachtig ver dedigd tegen de Indonesische beschul diging van koloniale uitbuiting door de de Indonesische afgevaardigde, mevrouw Setiati Soerasto. Voor vervolg zie pagina 9 Tweede proef op grote hoogte mislukt De tweede poging van de Amerlkanci om van het JohnstonaUand in de Stille Oceaan een kernwapen np grote hoogte tot ontploffing te brengen is evenals de eerste np 4 juni, mislukt. Vanochtend om kwart voor tien (Westeuropese tUd) werd de raket met In de kop een kernbom ge lanceerd, doch enige tUd later moest de raket wegens het niet goed functioneren van „het systeem" worden vernietigd Volgens een verklaring Is het kernwapen vernietigd zonder dat er een explosli heeft plaats gevonden. Het is terecht ge komen in de speciale veiligheidszone li Korporaal gewond in Nw.-Guinea Te Kaimono is de korporaal-machi nist A G. Niekamp bij werkzaamheden gewond. Hij kreeg van twee meter hoog te een munitiekist van 15 kg op het hoofd en is terstond naar het zieken huis te Biak vervoerd. Omtrent de aard zijn wonden ontbreken nadere ge- Binnen 48 uur beloften nakomen In Oran gereed om te vluchten baar zo groot, dat de leiding deze organisatie het nodig heeft ge vonden, de mohammedaanse natio nalisten gisteravond een ultimatum te stellen. Als zij niet binnen 48 hun aan de Europeanen beloofde waarborgen gestand doen, zal dc OAS niet langer de verantwoorde lijkheid op zich nemen voor de uit tocht van de Europeanen en voor het organiseren van Europese bol werken in het westen van Algerije. Hoe groot de verwarring en van hoe weinig waarde dit ultimatum echter is. moge blijken uit het laatste nieuws uit Oran, waar de tegenstand van de OAS ineenschrompelt en de leiders van deze terreurbende trachten, naar het buitenland uit te wijken. Op scheep en luchtvaartmaatschappijen wordt zware druk uitgeoefend om het uitwij ken van de „leiders" mogelijk te ma- Het ultimatum werd gisteravond in een clandestiene radio-uitzending gesteld door de (28-jarige) OAS-leider SusinL Hij verlangt voornamelijk, dat Europea- De NoordwUkse politie heeft een 34- jarige hotelbediende uit Amsterdam ge arresteerd, die zodanig aan kleptomania lijdt, dat hy praktisch geen voorwerp kan zien zonder het te stelen. In zUn flats te NoordwUk en Zandvoort en ln de woning van zijn vriendin in Amster dam trof de recherche een overweldigen de hoeveelheid goederen aan. In Amster dam stond het zo vol, dat de politieman nen nauwelüks binnen konden komen. Toen zy eenmaal in de kamer waren, viel een berg goederen omver, waardoor zij geruime tijd aan het werk moesten voordat die deur weer vrij was en het huis kon worden verlaten. Ook de flats stonden vol met artikelen van allerlei De hotelbediende heeft gestolen zonder te letten op waarde of nut van de goede ren. ZUn buit bestond onder meer uit van treintoiletten gesloopte handdoeken- rekken. een gasmeter, voor f 2000 aan brilmonturen, tegels, kwasten, verf, een wastafel, luidsprekers van de draadom roep. gordijnroeden, vloermatten, ge. luidsbandjes. grammofoonplaten, boeken, flessen drank, blikjes vruchten, textiel, chocolade, teveel om op te noemen. De politie verwacht enkele dagen nodig te hebben om het gestolene te vervoeren. De politie Is op het spoor van de klep tomaan gekomen dankzij de oplettend heid van uitvoerder De Graaf uit Huizen van de vuurtorenflat te Noordwijk aan Zee. Hem was opgevallen dat een van de kopers van de bijna gereedgekomen flat elke dag weer met grote koffers liep te sjouwen, terwijl uit de andere flats steeds voorwerpen werden vermist. Du Noord wij kse recherche drong de flat binnen en trof de borote verzameling aan Toen de hotelbediende met twee koffers arriveerde, werd hij aan de tand ge voeld. waarna hij meteen bekende. In zijn colbertjasje had hij tangetjes en J MM zijn werk gemak- rri cl De rol van de vriendin, een 33-jarige chemisch analiste, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk heeft zij dc ho telbediende het geld geleend om de twee flats te kopen. De aankomst van de groep Fran se schoolkinderen, die per vlieg tuig een schoolreisje naar Neder land maakten. De zestigjarige wegwerker G Thijssen uit Schiedam is gistermorgen om 7.15 uur op het emplacement Schiedam door een passerende D-trein dodelijk aangereden. ©Gistermiddag is de vijfjarige Hugo Mol uit Kats op Noord-Beveland door een aanrijding om het leven gekomen. Het ventje stak op zyn fietsje de weg over cn werd door een passerende per sonenauto in een sloot geslingerd. De 14-jarige Ch. M Machiels uil Maastricht is gisteren met een trottoir band in aanraking gekomen, van zijn fiets gevallen en met het hoofd onder het linkeraohterwiel van een zware vrachtauto geraakt. Kort daarop is hij overleden. nen geplaatst zullen worden bij de plaat selijke politiemacht, welke nu geheel uit mohammedanen bestaat. Zoals men weet. heeft de vertegenwoordiger van de mohammedaanse nationalisten, dr. Moste- fai, de OAS slechts in vage termen toege zegd, dat de Europeanen een rol zouden kunnen spelen bij het handhaven van de openbare orde en beloofd, dat een amnes tie zou worden afgekondigd zodra de souvereiniteit dit zou toelaten. Het geen betekende: zodra Algerye onafhan kelijk is en de nationalisten de macht hebben overgenomen. De nationalisten hebben in Algerije officieel nog niets te zeggen: dat gebeurt door het voorlopige Algerijnse bewind, hetwelk in Rocher Noir bij Algiers zetelt. Susini's ultimatum is overigens een nieuw bewijs van de moeilijkheden, welke een blijvend verge lijk tussen de Europeanen en de moham medaanse nationalisten in de weg staan. Delftse studenten stichtten brand in Minerva (Leiden) De Leidse politie heeft in de afgelopen nacht drie Delftse studenten van resp 20. 22 en 23 jaar, gearresteerd cn inge sloten wegens brandstichting in de stu dentensociëteit Minerva aan de .Bree- straat. Aangezien de ongeveer twee en een half jaar geleden ernstig door brand geteisterde sociëteit binnenkort wordt gesloten en gesloopt, hielden de Leidse studenten er in de afgelopen nacht een afscheidsfeest en ter gelegenheid hier van was op de binnenplaats een door zeil overdekte bar ingericht. De drie Delftse studenten slaagden er tydens het feestrumoer in ongezien op het terrein achter Minerva te komen en via de brandweertrappen het dak te be reiken. waar zij met jute zakken cn an- dèr brandbaar materiaal een vuurtje stookten, dat binnen korte tijd zo'n om vang kreeg, dat zelfs de zware dakbin ten ernstig werden aangetast. Ondertus sen wierpen zij brandend materiaal naar beneden, waardoor ook de geïmproviseer de uit hout en zeildoek bestaande bar van de feestende Leidse studenten vlam vatte. Terwijl het de brandweer gelukte het vuur te bedwingen en het overslaan naar aangrenzende percelen te voorko komen, slaagde de politie er in de drie brandstichters in dc kraag te grijpen. ZU zitten thans in een cel van het politie bureau over de gevolgen van hun als grap bedoelde onbezonnen daad na te ienken. In mei is bij de plaatselijke spaarban ken f 189,2 miljoen gestort en f 148.2 min. terugbetaald zodat het spaaroverschot f 41 (vorige maand 13,9. vorig jaar 39) min. bedroeg. In de eerste vijf maanden werd f 178,5 (v.j. 180,2) min. gespaard en het spaartegoed is opgelopen tot f 3397.5 min. De Oostduitse Volkspolitie heeft er 'n taak bij gekregen. Sedert kort worden alle personen die zich in de buurt van de zone-grens op houden, gefotografeerd. Afkeuren begroting zal Mansholts werk zeer vertragen Dr. S. L. Mansholt, de Nederlandse 'ice-voorzitter van de E.E.G.-commis- ie, heeft de ministers van landbouw 'an de zes EEG-landen gisteren in Brussel geplaatst voor de onaangename consequenite van het besluit van de E.E.G.-ministerraad van maandag om de aanvullende begroting van dc com missie voor dit jaar te beknottten. „Als dit besluit niet ongedaan wordt ge maakt. zal de commissie niet in staat zijn per 1 november, zoals is voorge- n, de marktorganisaties voor zui-, velprodukten en rundvlees in werking te laten treden. Dat zal dan wellicht eerst per 1 april 1963 kunnen geschie den," aldus dr. Mansholt. Fraai TRIPLEX voor WANDEN „DE HOUTHAL" HOGEWOERD 99 TELEFOON 22536. heeft zich uitgesproken tegen toelating van Spanje (met name genoemd) tot dc Euro pese Economische Gemeenschap, zolang het dictatoriaal is. Zij heeft zich vervolgens, bij dc moeizaam hervatte besprekingen over de Mammoetwet, uitgesproken tegen de inschakeling in het onderwijs van maatschappelijke adviesorganen, als door dc minister van onderwijs voorgesteld. Over het eerste punt hebben wij reeds go- schreven. Er lagen, zoals bekend, twee mo ties op tafel. De ene, uit dc K.V.P., was ta melijk in het vage gehouden en noemde Spanje niet. Dc tweede, ingediend met steeun uit de andere democratische par tijen. noemde Spanje wel. Tot dit laatste bestond alle aanleiding, daar het Spanje was. dat toelating tot dc E.E.G. had ver zocht Helaas heeft de K.V.P. aan haar motie vastgehouden, ook toen bleek, dat ze geen kans maakte. De andere motie kwam er met glans door. Opmerkelijk is, dat ook een blad als „De (r.k.) Volkskrant" met de houding van de K.V.P. weinig is ingeno men. Trouwens, een lid van de K.V.P. heeft ook anders gestemd en een heeft zich tijdig aan de stemming onttrokken. Ook de K.V.P. is tegen het bewind van Franco. Maar, aldus ongeveer „De Volks krant", we moeten niet de indruk wekken* alsof we erop uit zijn, hem toch zoveel mo gelijk te sparen. Inderdaad, dat gevaar zit er voor de K.V.P. wel in. Het is overigens niet de eerste keer, dat journalisten een situatie psychologisch juister aanvoelen dan politici. Wat betreft de nu dus door de Kamer afgewezen maatschappelijke adviesorga nen in ons toekomstig onderwijsbestel, da minister van onderwijs heeft hier een be langrijke inschikkelijkheid getoond. Het was echter reeds de vraag, of hij het op dit punt zou hebben gewonnen. Zijn rJt. par tijgenoten hadden wellicht gewild, dat hij het erop had laten aankomen. Voor hen is het namelijk een punt van zo groot belang, dat het wel een voorwaarde genoemd is zonder welke de wet niet aantrekkelijk zou zijn. Misschien heeft de bewindsman nu dit punt willen zien als een onderdeel in een spel van geven en nemen. In dit geval heeft hij dus gegeven, rekent hij erop straks te mo gen nemen? Dan moet worden bedacht, dat zijn voorstel er wellicht ook bij stemming niet zou zijn gekomen. Als bewijs van te gemoetkomendheid blijft het ministeriële gedrag intussen waardevol en bovendien te waarderen. 58936 is het nummer van onze postreke ning. Als u daarop vóór 1 juli het abonnementsgeld voor het 3e kwar taal 1962 a 8.25 overschryft, dan voorkomt u dat er by u een kwi tantie wordt aangeboden en het is gemakkelijk voor onze admini- Op het girostrookje s.v.p. het juiste bezorgadres vermelden. De betaling kan ook geschieden aan ons loket: Steenstraat 37. Dit bericht geldt niet voor de abonnees die het abonementsgcld automatisch van hun giro-rekening laten afschrijven. DE ADMINISTRATIE. HOLS VLEES IN BLIK Tussen het Azoren hogedrukgebied en twee depressies op het noordelijk deel van de Oceaan wordt zachte marl- tieme lucht in de richting van het Euro pese vasteland gevoerd. Dc voorste be grenzing ervan was vanmorgen te vinden bij de ingang van het Kanaal. Langs het front dat vannacht ons land bereikt komt enige regen voor. Morgen bevinden we ons in de zachte lucht. Door de ta melijk grote vochtigheid zal hierin vrij veel bewolking meedrijven, terwijl Tendens langzaam stijgend der nog, in hoofdzaak in de noordelijk» provincies, wat regen of motregen zal ^et blijft voorlopig wisselvallig als gc- vallen, omdat daar het front enige tijd van een sterke luchtstroom van da stagneert. De wind blijft zuidwestelijk en °ceaan afkomstig, neemt iets in kracht af. HOOGWATER SCHEVENINGEN De Bilt verwacht tot morgenavond: 21 jurü; 5 QQ yjn17 3fl n Half tot zwaarbewolkt met tydeiyk, voornamelijk In het noorden van het land, wat motregen of lichte regen. HET WEER IN EUROPA ZON EN MAAN Donderdag: zon op 4.19, onder 21XH uur: maanop 23.38. onder 08.00 uur. 25 juni laatste kwartier. Slrandverivachting h. ,o. lekte De Bilt Morgen meer bewolking met in do morgenuren nog kans op wat lichte zT^Limb regen. Aanvoer van iets warmere lucht Helsinki met een matige tot vrij krachtige wind stockh. tussen zuid cn zuidwest Kc^enh Temperatuur in de middag 18 a 20 gra- Aberdeen den, zeewater 14 graden. Vooruitzichten: JJET klassieke „schoolreisje Schiphol aangekomen naar Art is", immer f«" vreugdevol hoogtepunt v scholieren der vorige genera- de schoolreisje: wordt door het Parijse ge- machines en wel in de perio- veiling bovenaan. Daarna de tussen gisteren en 2 juli. volgt in het eerste program- Donderdag 28 juni zal een ma een bezoek aan Maduro- bezoek U.A.T. in Nederland, de heer topdag zijn. Dan worden drie dam tie raakt uit de tijd. Gisteren van een dag aan Nederland. F. van Hoorn, vertelde op toestellen met tezamen 270 de Amsterdamse grachten in zijn de eerste 90 van 900 Pa- Het zijn allen kinderen Schiphol dat de Franse lucht- kinderen verwacht. Er zijn het tweede volgt de ro'nd- rijse schoolkinderen per spc- van 13 en 14 jaar en ze be- vaartmaatschappij tien vluch- tweP programma's opgesteld, vaart direct na de veiling ciaal vliegtuig van de U.A.T. hoeven het schoolreisje niet ten f ;en sterk gereduceerd In beide staat een bezoek met daarna een bezoek aan uit de Franse hoofdstad op eens zelf te betalen. Het tarief uitvoert met DC-6b aan de Aalsmeerse bloemen- Marken en Voiendam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1