Jüieuure £ci2tsri)e (Couranl Strijdbijl in Algerije begraven Amnestie voor de Europeanen Oe Thant aan Soekarno: nu onderhandelen Frankrijk herademt: akkoord tussen geheime leger en FLN Gevangenen vechten in brandende gebouw en ÜL Op afrit Muiden twee keer dodelijk ongeluk Scherpe kritiek uit V.S. haiïiOl weer Blind meisje slaagde voor HBS-examen MAANDAG 18 JUM 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 oer millimeter Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12505 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Slanltntstitb is abcbleven myn hert ia tegljcnspotl" Nieuwe taak voor V reemdelingenlegioen c euühid "17REDE IN ALGERIJE: het is bijna te mooi om waar te zijn, maar toch lijkt hij nu heel dicht bij zijn verwezenlijking. De leiders van de OAS (organisatie van het geheime leger) hebben in het afgelopen week einde een akkoord gesloten met vertegenwoordigers van het FLN (Alge rijns nationale bevrijdingsfront). De OAS heeft nu haar vernielingscam pagne afgelast en het bevel aan de Fransen, Algerije te verlaten inge trokken. Tevoren had een mohammedaanse leider via de radio verklaard, dat het FLN bereid is, de Franse terroristen amnestie te verlenen, zodra Algerije onafhankelijk is geworden en voorts om Europeanen op te nemen in het bevciligingsleger. Britse onderminister van \itenlandse zaken. Edward vertoeft in ons land om iinister Luns Europese kwesties te bespreken. De wilde „verschroeide aarde' campagne van het geheime leger en de paniekachtige vlucht van al r dan 150.000 Europeanen naar Frank rijk behoorden tot de factoren, die tot het akkoord hebben geleid. De tails van de overeenkomst moeten Dertig gewonden bij opstand AE gevangenen in de strafgevangenis St. Vincent de Paul bij Montreal (Canada) hebben gisteravond een verbitterde strijd ge werd met de bewakers, de politie en de bereden politie, die later Dg werd versterkt met 275 manschappen van het leger. Er werden 1 gevangenen en drie bewakers gewond. Terwijl de strijd woedde :ht de brandweer tegen de vlammenzee; de gevangenen stichtten 1 toen zij op felle tegenstand van de bewakers stuitten. euws m eg mrt één oogopslag Tussen de OAS en het FLN (het Algerijnse natio nale bevrijdingsfront) is een akkoord gesloten, als gevolg waarvan het ge heime leger zijn ver schroeide aard-campagne h'eeft afgelast en het bevel aan de Fransen Algerije te verlaten heeft ingetrok ken, afgewacht moet wor den, of ook de OAS-leiders in Oran zich aan het ak koord zullen houden. Het FLN heeft verklaard be- I reid te zijn de Franse ter roristen amnestie te ver- Gisteren heeft de se cretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, president Soekarno telegrafisch op geroepen de besprekingen met Nederland over Nw.- Guina zonder verder uit stel'te hervatten. Oe Thant Fran| zei dat Nederland in prin cipe de voorstellen van het plan-Bunker aanvaardt, waarna het ministerie van ia BeniJ buitenlandse zaken in Den Haag heeft laten weten dat Nederland geen ver schil ziet tussen het Ned. en het Indonesische stand- Jpunt t.a.v. het plan-Bun- 1 De uit Heemstede af komstige zakenman Pierrot is onverwacht uit de Oost- Duitse gevangenis ontsla gen, waar hij een straf uit zat, omdat hy vorig jaar een Oostduitse vrouw naar het Westen zou hebben gesmokkeld. Hij had gratie gekregen van Ulbricht. De heer Pierrot is gisteren in zijn woonplaats terugge- De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken. Dean Rusk, gaat binnenkort een reis van tien dagen maken naar vijf Europese hoofdsteden om, zoals hij heeft verklaard, meer te weten te komen over de aanzienlijke gis ting in het westelijke bondgenootschap. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Muiden is zaterdagavond om het le ven gekomen prof. dr. R. van Dijk, hoogleraar in de sociologie aan de Vrije Universiteit en directeur van het Gereformeerd so ciologisch instituut. Prof. Van Dijk was 55 jaar. In een rede voor de universiteit van Michigan heeft de Amerikaanse mi nister van defensie. Mc- Namara. kritiek geleverd op de plannen van gene raal De Gaulle om van Frankrijk een zelfstandige atoommogendheid te ma ken. Naar zijn oordeel zijn kleine atoommogendheden gevaarlijk, duur en onder hevig aan een proces van veroudering. IEN >CK Gehinderd door het geweervuur en een ernstig gebrek aan water moesten de brandweermannen alle gebouwen op het ommuurde gevangenisterrein opgeven, behalve het hoofdcellen- en administratiegebouw. Ruim een twaalf tal gebouwen werd in as gelegd of zwaar beschadigd. De meeste gevangenen werden ten slotte samengedreven op de binnenplaats van het complex waar zij de nacht op matrassen moesten doorbrengen. Ande ren werden onder zware bewaking over gebracht naar het instituut Leclerc. een iets minder strenge annex van de St. Vincent de Paul. (Voor vervolg zie pagina 4) nog worden uitgewerkt. De toepas sing ervan zal moeilijk zijn in een land. met nog ongeheelde wonden en hevige hartstochten. Maar de twee partijen schenen van mening te zijn. dat een eerste belang rijke stap is gedaan. Overigens moest vandaag nog worden afgewacht, hoe de leiding van de OAS in het gebied van Oran zou reageren op de stappen, die in Algiers zijn opgenomen, men weet, dat in Oran en omgeving het mi litaire element in de OAS heel sterk is. Bij een akkoord tussen OAS on FLN hebben de gedeserteerde officie ren veel minaer belang dan de burger bevolking. De belangrijkste nationalistische ver tegenwoordiger in het voorlopige Alge rijnse bestuur in het regeringscentrum Rocher Noir bij Algiers. Mostefai. maak te in> een oproep aan de Europeane toezeggingen bekend. Hij drong aa onmiddellijke beëindiging van de welddaden, zodat er tenslotte opnieuw vrede en veiligheid voor allen zal ko men. Gisteravond om acht uur bevestig de de OAS in een officiële radio-uitzen ding (via het geluidskanaal van de tv.) het akkoord met de FLN, er de nadruk op leggend, dat het buiten de Franse re gering om was gesloten. Broederschap zou nu de plaats gaan innemen van de openlijke vijandschap van de afgelopen jaren. Toen de OAS-omroeper klaar was vroeg hij te blijven luisteren naar enke le boodschappen. De eerste was: „De sigarettenaansteker mag niet branden" Dit zou betekenen, dat de olie- en gas bronnen in de Sahara niet in brand mo gen worden gestoken. De tweede bood schap was: „Het zwembad moet vol blij ven". Dit wordt beschouwd als een op dracht aan het OAS-personeel, de stuw dammen inta-ct te laten. Aangenomen wordt, dat de ploegen al in de buurt van de bronnen waren om hun vernielend werk te doen. als de onderhandelingen zouden zijn mislukt, (vervolg zie pag. 4) Bij de oostelijke afrit van de brug over de Vecht op rijksweg 1 te Mui den dezelfde plaats waar de V.U.-hoog leraar dr. R. van Dijk zaterdag bij een auto-ongeluk om het leven kwam (zie pag. 2) is gisteravond opnieuw een geluk gebeurd, waarbij de 25-jarige mevrouw Ter Beek-Kos uit Muider- berg het leven verloor. De kort geleden getrouwde vrouv achter op een door haar man bestuurde bromfiets Aanvankelijk wachtte de man met het oversteken van de rijksweg op het snelverkeer. Juist op het moment, dat een uit de richting Amsterdam komende personenauto (bestuurd door de 57-jari ge F.M. Hijmerink uit Bussum passerde. stak de bromfietser over. De vrouw was op slag dood. Haar man Mep slechts en kele lichte verwondingen op. Nederland aanvaardt Bunker in principe OE THANT, de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Na ties, heeft Soekarno verzocht de besprekingen met Nederland over Nieuw-Guinea onverwijld te hervatten. Hij verklaarde voorts dat Neder land het plan-Bunker in beginsel heeft aanvaard. Inmiddels heeft de In donesische minister van buitenlandse zaken verklaard dat aan Nederland een ultimatum gesteld is, hetwelk beantwoord moet worden. De Ameri kaanse onderminister van buitenlandse zaken, Harriman, heeft verklaard reden te hebben om aan te nemen dat Moskou Soekarno ophitst en dat een deel van de vrije wereld zich tegen geweld zal verzetten. De tcl«t van het zondag door Oe Thant aan Soenarno gezonden telegram luidt: „Ik herinner aan mijn telegram aan Uw Excellentie, gedatekend 6 juni 1962 (een vorig bezoek om de onderhande lingen zo spoedig mogelijk te hervat ten)". Sindsdien heeft de vaste verte genwoordiger van Nederland mij er van in kennis gesteld dat zijn regering in beginsel de voorstellen van het plan-Bunker aanvaardt. In deze om standigheden hoop ik dat er geen ver der uitstel zal zijn in de hervatting van de onderhandelingen tussen de afge vaardigden van beide landen onder de auspiciën van ambassadeur Bunker. Ik wens nogmaals uitdrukking te ge ven aan de hoop dat er een einde zal kunnen komen aan de vijandelijkhf- den aan beide zijden zodra de bespre kingen zijn hervat. Ik maak de inhoud van dit telegram dadelijk openbaar, met het oog op de publieke belangstel ling voor deze aangele: --nheid Aanvaard. Excellentie, de verzeke ring van mijn grootste hoogachting" De formele mededeling, dat Nederland het plan-Bunker in beginsel aanvaardt, is zaterdag aan Oe Thant gedaan door de Nederlandse vaste vertegenwoordiger mr. C.W A. Schürmann. nadat Oe Thant om nadere precisering had gevraagd orn aat de Indonesische vaste vertegenwon-- d:ger. Soekardjo Wirjopranodjo dit in ge sprekken met Oe Thant had verlangd Deze verlangde van de Nederlanders een bevestiging, dat zij het plan-Bunker als grondslag voor een oplossing aan- Advertentie) LADDERS EN TRAPPEN „DE HOUTHAL" Hogcwoerd 99 Tel. 22536 OE THANT geduld De woordvoerder van het Nederlands» minlsteri van buitenlandse zaken zelde desgevraagd hierop geen commentaar t» hebben. Een woordvoerder van de rijks voorlichtingsdienst zelde desgevraagd dat er sedert het Kamerdebat geen ver- andering In het standpunt van de Neder landse regering Is gekomen, hetgeen In houdt dat Nederland onverkort bereid Is zo spoedig mogelijk aan de hand van hel plan-Bunker met de Indonesiërs te pra- Inmiddels heeft de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken, Soe- bandrio in een gesprek voor radio- Djakarta me t een journalist uit Nige ria gezegd dat Indonesië slechts op een antwoord wacht op het ultimatum aaD Nederland om het geschil over Weste lijk Nieuw-Guinca vreedzaam op te lossen. „Als de Nederlanders er liever geen acht op slaan, zullen wij geen an dere keus hebben dan over te gaan tot geweld om het gebied te bevrijden. De terugwinning van West-Irian betekent geenszins dat Indonesië economische of industriële winsten zoekt, of zijn ge bied tracht tc vergroten. Alleen om het te beveiligen tegen elke koloniale over heersing is Indonesië besloten het land aan de Nederlanders te ontrukken", zeide Scebandrio. Harriman De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Averell Harri man, zeide in een radiogesprek reden hebben te geloven dat de Russen Soe karno hebben aangemoedigd westelijk Nieuw-Guinea met geweld te verove ren. Op d vraag of hij reden had te vrezen, dat Soekarno te dich bij het Kremlin stond, zeide hij: „Ik geloof dat de Russen daar graag strijd zou den zien, omdat zij weten dat de gehe le vrije wereld zich daartegen zal ver zetten. Ik zal niet zeggen: De geheie vrije wereld, maar toch de Verenigde Staten en vele landen, die er zich te gen zullen verzetten, dat deze zaak met geweld wordt opgelost, zodat de Indonesiërs daardoor nog meer afhan kelijk van de Russen zouden worden, dan zij nu zijn. Hamman meende, dat de tot dusver re gedane pogingen om de Nederlanders en de Indonesiërs tot elkaar te brengen de geschillen binnen bepaalde banen had den gebracht en dat deze verzacht wa ren. Indien hel zou lukken beide partij en weer aan de conferentietafel te bren gen, zouden de laatste meningsverschil len „gladgestreken kunnen worden". Lucht maarschalk op komst Maarschalk Wersjinin. bevelhebber van de Russische luchtmacht, is van daag uit Moskou per vliegtuig naar Indonesië vertrokken. Volgens Tass is dit een officieel tegenbezoek na het bezoek van de Indonesische chef-staf der luchtmacht. Oemar Dani# in fe bruari aan de Sowjetunie. Te St. Oedenrode is zaterdagavond de twaalfjarige jongeman H. de Jong uit deze gemeente om het leven geko men toen hij plotseling de weg overstak en daarbij in botsing kwam met een per sonenauto. De jongen werd vervolgens aoor een autobus overreden. Hij was vrijwel op hetzelfde moment dood. Op de rijksweg tussen Doorn en Drie bergen is dit weekend de 16-jarige scho lier Koos Costerus uit Dooron door een personenauto aangereden en zeer ern stig gewond. Zaterdagmiddag is de jon gen in het ziekenhuis te Utrecht overle- De jongen die deelnam aan de avond vierdaagse werd kort na de start over reden. Volgens de organisatoren van de wandeltocht liep dc groep van het slacut offer voldoende rechts op de weg. De zesjarige Fransje de Jong uit Koedijk is gistermorgen met zijn fietsje aangereden door een personenauto. Het kind ds s middags in het ziekenhuis te Alkmaar overleden. Zaterdagavond is de 22-jarige J.H Olyslager uit Stadskanaal in een flauwe oocht vermoedelijk door te hoge snel heid met zijn auto van de weg in een sloot bij Gieten gereden. Hij was op slag De 66-jarige J. Sierkstra uit Witmar- sum (Fr.) is zaterdag in de hoofdstraat van zijn woonplaats om het leven geko men toen hij deze straat met zijn brom fiets wilde oversteken en daarbij werd aangereden door een personenauto. Op de rijksweg Aardenburg-Oost burg is gisteravond de 57-jarige A. Deij uit Aardenburg door een Belgische per sonenauto aangereden. Hij was op slag DUBROVNIK EINDPUNT WEKELIJKSE KLM-I.IJN De K.L.M. heeft besloten de onlangs aangevangen veertiendaagse dienst van Schiphol naar Dubrovnik. Tirana en Bei- te wijzigen in een wekelijkse verbin ding met Dubrovnik als eindpunt. In de overige K.L.M.-diensten naar Bei roet komt geen verandering. De reden het niet meer aanvliegen van de Albanese hoofdstad Tirana is gelegen in wegingen van vervoers- en devie- zentechnische aard. Het opvoeren van de frequentie op de nieuwe Convairdienst Dubrovnik vindt zijn aanleiding in de toeristische aantrekkelijkheid van deze Algerije: verbijstering is te lezen op het gezicht van het Europese meisje, dat ziet hoe de O-A.S. haar monsterlijke aanslagen pleegt. Een Franse soldaat draagt een gewonde kameraad naar een ambulance na de bom aanslag op het stadhuis van Al giers. Andere militairen en bur gers zien toe. zal het inder daad blijken de laatste grote slag van het geheime leger te zijn ge weest? WANNEER iemand uit het volle leven wordt weggenomen, is zijn sterven dubbel aangrijpend en is bet feit dat hij voortaan zal worden gemist bijzonder on voorstelbaar. Dit geldt ieder, het geldt zeker ook de hoogleraar Van Dijk van de Vrije Universiteit, die zaterdagavond bij een ernstig verkeersongeluk door de dood werd weggerukt. Moet zijn plotselinge dood ons ook niet daarom treffen, omdat hij met zijn weten schappelijke arbeid midden in het leven stond? Hij toch was hoogleraar in de nog betrekkelijk jonge wetenschap van de sociologie, die hij zelf eens heeft omschre ven als structuurwetenschap der mense lijke samenleving. Men kan zich onze tijd nauwelijks meer denken zonder de beoefening van deze we tenschap en zij heeft haar waarde in de ver klaring en beoordeling van eigentijdse ver schijnselen reeds ruimschoots bewezen. De grote verdiensten van de hoogleraar Van Dijk scholen naar onze mening hierin, dat hij de sociologie heeft bestudeerd met de openheid waarmede vooral een jonge wetenschap bestudeerd wil worden, maar haar tevens van de aanvang heeft gezien als een normatieve wetenschap. Er zijn sociologen die aan de verschijnselen als zo danig een eigen wetmatigheid toekennen. Professor Van Dijk echter heeft van stonde aan de vraag onder het oog ge zien en die tot het centrale punt van zijn wetenschap gemaakt welke levens norm de sociologie van christelijk stand punt moet aanleggen. Zo kwam hij tot een christeliik- wijsgerige benadering van deze wetenschap, waarvoor wij hem wel ln grote dankbaarheid mogen gedenken. Man van wetenschap, maar staande ln het volle leven. Dit laatste bleek nog op twee erlei wijze. In de eerste plaats door zijn publikaties, die tot strekking hadden de resultaten van zijn wetenschappelijke ar beid dicht bij het volk te brengen. Wij den ken aan zijn boeken „Mens en medemens", „Vrijheid en Gebondenheid van de Mens in de Samenleving" en „Gestalten en Ge tijden in de sociale Werkelijkheid" (het laatste in samenwerking met prof. dr. G. Kuiper), welke studies niet genoeg ter le zing kunnen worden aangevolen. Met deze boeken heeft de hoogleraar Van Dijk ons zeer aan zich verplicht. En in de tweede plaats en niet minder zijn veelzijdige praktische arbeid als In het Gereformeerd sociologisch instituut, een werk, dat nog zo veel deed verwachten, omdat het reeds zo bij uitstek waardevol was gebleken. Is het dan wonder, dat het ons bij het on verwachte sterven van professor Van Dijk vreemd te moede wordt? LIGHTWEIGHT colbertcostuums in moderne TREVIRA- en MOHAIRSTOFFEN v.«. 109.- tot 179.- Gelukkig, dat u er bent. Als zeven mannen een sloot graven van 28 meter lang in 53 uur, hoe lang doen dan vijf mannen daarover?" B" Ierland was vanmorgen een ac tieve depressie aangekomen, die in noordoostelijke richting koerste. Aan de voorkant van de depressie drong warmere lucht uit Frankrijk naa noorden op. Aan de achterkant de storing stroomt evenwel weer koe lere lucht in de richting van het vaste land. De temperatiren in ons land zullen dan ook morgen lager zijn dan vandaag. Het binnenstromen van de koelere lucht zal aanleiding geven tot veel bewolking en enige regen. Een randstoring aan de achterzijde van de depressie zal later een krachtige zuid- Zwak oceaanfront brengt een pluatie- westelijke wind veroorzaken waarmede lijke bui met morgen wat minder warm onstabiele lucht wordt aangevoerd strandweer. Matige, tijdelijk krachtig» waarin enkele opklaringen maar waar- zuidwesten wind. opnieuw opklaringen. schijnlijk ook enkele buien zullen voor- Middagtemperaturen: 17 tot 19 graden. komen. zeewater bijna 13 graden. Vooruitzichten: licht onstabiel, maar De Bilt verwacht tot morgenavond: met ul en toe zonnig weer. Zonnige perioden en plaatselijk en kele buien. Koeler. Matige tot krachti ge zuidwestelijke wind. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Strandverwachting HET WEER CV EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur HOOGWATER SCHEVENINGEN 19 juni: 3.47 v.m. en 16.16 n.m. Aan de Rijks-H.B.S. te Venlo is za terdag het einddiploma H.B.S.-A uit gereikt aan Marietje Caps, een blind meisje, dat de cursus met succes heeft doorlopen dank zij eigen doorzettings vermogen en de bijzondere medewer king van leraren en klasgenoten. Bij dc uitreiking werd een telegram gelukwensen van dr. H. Janssen, de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, voorgelezen. De burge meester van Venlo, dr. L. de Gou, woonde dc uitreiking bij. Dc directeur van de rUks-F dr. J. Vrijling. benadrukte dat aan de blinde leerlingen dezelfde normen en eisen zijn gesteld als aan de overige leerlingen en dat zij bij het eindexamen ook precies dezelfde behandeling heeft ondergaan. Mej. Caps is van plan in Nijmegen sociologie te 6tudcrcn. Bocum UiiiA windstil 26 IS 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1