Meuwe £eiiisrl)e UTourntil OAS start vandaag een massale vernietiging Commentaar Soekarno herhaalt: Alleen vechten heeft nog zin Nieuwe aanslag op De Gaulle verijdeld „Europeanen moeten uit Algerije weg Vluchteling (12) door Vopo's doodgeschoten België wil Europeanen v^in chaos vrijwaren VRIJDAG 15 JUM 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD .Stiintoaitttfi it aMIeten mgn htrl in UgljeospotT Drieënveertigste jaargang no. 12503 'n GRASMACHINE VOOR VADER ƒ36.95 VLIELAND 11WEE BELANGRIJKE feiten springen vandaag in het nieuws over Al gerije naar voren: het bevel van de O.A.S. aan alle Europeanen, het gebied te verlaten en de aankondiging van deze moordenaarsbende, dat vandaag de massale vernietiging van het land zal beginnen, en voorts de arrestatie van een aantal leden van een O.A.S.-cotnmando in Frankrijk, dat opdracht heeft, president De Gaulle tegen elke prijs te vermoorden, voordat op 1 juli in Algerije het zelfbeschikkingsreferendum wordt ge houden. De OAS liet ook weten, dat de onder handelingen met de Mohammedaanse na tionalisten zijn mislukt door tussenkomst j^EN 12-JARIGF JONGEN die naar West-Bcrlijn wilde vluchten is r1 door Oostbcrlijnse grenswachten doodgeschoten. Daar het in dent zich heeft afgespeeld aan de oostzijde van de muur is de estberlijnse politie niet onmiddellijk op de hoogte geraakt van de jzonderheden. [ieuws in één oogopslag Het geheime leger in Algerije heeft aangekon digd vandaag te zullen beginnen met de massale vernietiging van het land. De Europese bevolking is opgeroepen zich te vesti- vijftal grote steden, die met militaire middelen verdedigd zul len worden. In Frankrijk zijn leden van de O.A.S. gearresteerd, die de op dracht hadden president De Gaulle voor 1 juli te vermoorden. Naar het oordeel van westelijke waarnemers in Djakarta wenst president Soekarno onder druk van partijleiders en dag bladen niet meer met de Nederlanders te onder handelen. Hij zou hebben besloten het geschil om Nw.-Gu.inea uit te vech ten. Dr. Van Roijen heeft voor zijn vertrek naar Washington verklaard, dat het Indonesische wan trouwen in de Nederland se bedoelingen volstrekt ongegrond is In de beheerschaps- in de Ver. Naties heeft de Belgische minister van buitenlandse zaken. Spaak, verklaard, dat de Belgische troepen tot drie maanden na de onafhankelijkheidsver klaring (op 1 juli) in Roeanda-Oeroendi zullen blijven ter bescherming de Europese bevol king. Van Russische zijde werd dit besluit zeer scherp gekritiseerd. De Ver. Staten zullen hun troepen voorlopig niet terugtrekken uit Zuidoost- Azië, ondanks het feit dat Laos thans een nieuwe coalitieregering heeft. Naar het oordeel van pre sident Kennedy zou terug trekking der troepen kun nen leiden tot een ineen storting in het gehele ge bied In Parijs hebben ne gen Westeuropese landen. ^waaronder Nederland, een I akkoord bereikt over een [programma voor ruimte- onderzoek, dat in acht |jaar ruim een miljard gul- |den zal verrfen. Volgend [jaar wil men de eerste raket lanceren en in 1967 een kleine satelliet in een baan om de aarde bren gen. Aan het begin van de vergadering van de Twee de Kamer op dinsdag zal gestemd worden over een tweetal gisteren ingedien de moties met betrekking tot de beoordeling van aanvragen van landen lid van de E E G. te mogen worden Minister Luns heeft de motie-Goedhart (ook namens VVD. ARP en CHU ondertekend prematuur genoemd. Hij had geen bezwaar tegen de minder ver gaande motie van de KVP. De jongen. Wolfgang Glöde, tracht te West-Berlijn te bereiken via een bungalowpark, genaamd Sorgenfrei. Hij werd door verscheidene kogels in de longen geraakt en bleef een uur- lang op een sportveld liggen voordat hij op een brancard werd weggedra gen. De jonge vluchteling stierf op weg naar het ziekenhuis. Het aantal mensen dat in Berlijn bij vluchtpogingen om het leven is geko men bedraagt nu voor zover bekend 36. van De Gaulle. In strijd met haar bevel aan de Europeanen, Algerije te Laten, lijkt de oproep aan de Europese bevolking van West-Algerije, zich i grote steden te vestigen om van daar uit de strijd tegen de moslems aan te bin den. Genoemd werden Or an. Mostaga- nem. Perregaux, Arzew cn Side Bel Abbes. Huisvrouwen werd aangeraden, voor enkele maanden voedsel in huis te nemen. De OAS-radio verklaarde, dat de vijf steden met militaire middelen verde digd zullen worden. In de uitzending van de OAS werd gezegd, dat de verwoesting, die tot dusver in Algerije is aangericht, slecht* een waarschuwing was. Commando's van de OAS zullen ook dc oogsten op de akkers vernietigen, zodat miljoenen moslems honger zullen lijden, zo werd gedreigd. De Gaulle, die gisteren begonnen iï aan een vierdaagse romdrijs door mid den- en oost-Frankrijk, verklaarde dat de terreur van de OAS spoedig tot het verleden zal behoren, als de moslems zelf het land gaan besturen. ..Iedereen zaj spoedig op zijn eigen plaats zijn. Zij die Algerijn willen blijven (ongeacht hun afkomst) in Algerije, meit de samen werking van Frankrflk. En zij die naar Frankrijk willen gaan, zullen hier zijn" De President werd bij zijn bezoek aan verschillende kleine plaatsen in de om geving van Lure hartelijk toegejuicht Met de arrestatie van zes leden van het reeds eerder genoemde O AS-com mando is een nieuwe samenzwering te gen De Gaulle verijdeld later werden meer (tezamen ongeveer 30) arres taties verricht in het gebied, waar De Gaulle op zijn vierdaagse reis komt Twee va-n de zes samenzweerders zijn vrouwen. Andere leden van het com mando zouden nog op vrije voeten zijn De president is dus bepaald neg met buiten gevaar. De politie kwam op het spoor van de samenzweerders na de ar restatie van een vroeger lid van dw Franse nationale vergadering, die vee- dacht werd van steun aan de OAS. Hij had een lilst met namen in zijn auto. Derde complot Alle arrestanten zouden uil Duitsland over zijn gekomen om hun opdracht uit te voeren. Op de ontsnapte OAS-ers werd nog jacht gemaakt tussen Vesoul en Lons-le-SauInier, waar De Gaulle van daag zou vertoeven. Het Franse staats hoofd zal In ongeveer 40 steden en dor pen het woord voeren. Het Is zijn acht tiende rondreis door de provincies. Het was het derde complot tegen zijn leven sinds hij in 1958 aan de macht kwam. Op 8 september ontsnapte hij ternau wernood aan groot gevaar toen hij per auto op weg was van Parijs naar Colom- bey—les-deux—Eglises. Een lading, die langs de weg onder een zandhoop'ver borgen was. ontplofte gedeeltelijk, de auto werd alleen van buiten geblakerd Vorige maand werden zestien OAS-ers aangehouden, toen De Gaulle een tocht door midden-Frankrijk maakte. Voor volg zie pagina 15 VN-debat over Roeanda-Oeroendi In Algiers wordt deze verkeers drukte niet veroorzaakt door mensen, die en masse een onbe zorgde vakantie tegemoet rijden, maar door angstige vluchtelingen, die wegens de terreur van de O.A.S. de wijk nemen naar liet moederland. van de onafhankelijkheid op 1 juli a.s. in Roeanda-Oeroendi blüvcu om de Europese bevolking te beschepnen tegen een „paniekbeweging". Dat heeft de Belgische minister van buitenlandss za ken gisteren verklaard in een debat In de beheerschapscommlssie van de In de Britse ambassade in Den Haag zijn het Koninklijk paar en de prinsessen Beatrix en Irene gisteravond eregasten geweest bij een diner dat de Britse ambassa deur Sir Andrew Noble en Lady Noble aanboden ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Britse diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland. Het was prins Bern- hard die vaderlijk uitkomst bracht toen prinses Irene aan de dinerta fel last kreeg met een onwillige armband. De bril van de Prins ging erbij af en kwam in zijn mond terecht Achttienjarige in arrest wegens oplichting bank De recherche in Haarlem heeft dc 18- jarige jongen A. J. de J. uit Heemstede aangehouden, juist op het moment dat hij in een nieuwe auto wilde wegrijden. Hij wordt er van verdacht dat hij een bank in Luxemburg voor een bedrag van 5000 Amerikaanse dollars heeft opgelicht De auto zou hij met dit geld hebben ge kocht bij een automobielverkoper In Amsterdam voor een bedrag van 14.000 gulden. Belgen van unfair gedrag beschuldig de. Meer ter zake waren de vragen van de afgevaardigden van Syrië en Ghana, die de Belgische minister vroegen om een vastomlijnd tijdschema voor de te rugtrekking van de troepen. De Russische beschuldiging komt er op neer. dat België zou proberen te verbergen dat het niet bereid ts het bestuur over het gebied over te dra gen. Mozorof verweet Spaak zich niet te willen binden aan de bepalingen van de resolutie, die de algemene verga dering ln februari heeft aangenomen- Hij eiste dat België iedere man voor 1 juli zou terugtrekken en al zijn mili taire materieel in het gebied zou ach terlaten. zo mogelijk door middel van een leen- en pachtovereenkomst De terugtrekking zou binnen 48 uur moe ten plaatsvinden. Nadat zowel de afgevaardigde van de V.S. als van Frankrijk verzocht had den de koude oorlog buiten het debat te houden beloofde Spaak dat indien een meerderheid in de commissie een vastomlijnd tijdschema eiste, hij dit zou verstrekken, maar hij betoogde direct daarna, dat zulk een verzoek nutteloos zou zijn. Verder protesteerde hij tegen het denkbeeld militair materieel achter te laten. Spaak verklaarde nog eens uitdruk kelijk, dat België zich verantwoorde lijk acht voor de handhaving van orde en rust tot op het ogenblik waarop de onafhankelijkheid een feit Is. Rijexamen voortaan op alle soorten motoren Het Centraal Bureau voor afgifte van rijvaardigheidsbewijzen zal de voor waarde dat een motorrijwiel een mini mum-cylinder inhoud moet hebben om er een rij-examen op af te leggen, bin nenkort geheel laten vervallen. Het zaJ voortaan alle motorrijwielen waarvoor de rijksdienst voor het wegverkeer een normaal kenteken heeft afgegeven, lot toelaten. F.ALGERIJE duurt de terreur van de O.A.S. voort. Trad ook te dezen aan zien niet een toestand van gewenning in, de wereld zou telkens opnieuw worden opgeschrikt door berichten van wrede aan slagen. Nu kan het, bij het voortduren van het conflict, gebeuren, dat het conflict, hoe onverminderd fel het zijn moge, in onze belangstelling tijdelijk op de achtergrond geraakt. Aan te nemen valt, dat de O.A.S. terrein verliest, maar dan is dat het geval in een opmerkelijk langzaam tempo. Zeker is, dat de opstandige beweging nog altijd op on dubbelzinnige wijze van haar bestaan blijk geeft. Zijn het wanhoopsdaden? Aankondi gingen dat men in Algerije slechts een verschroeide aarde wenst achter te laten, zouden erop kunnen wijzen- Maar juist wanhoopsdaden zijn onmeedogend, omdat met name daaruit steeds alle redelijkheid is verdwenen. De actie van de O.A.S. Is er lange tijd op gericht geweest elk compromis tussen Frankrijk en Algerije in de zin als door De Gaulle voorgestaan onmogelijk te maken. Dat elk compromis een gevoelige zaak zou zijn voor welke partij in het geding ook, lag in de lijn der verwachtingen. Welnu, dit schiep voor de opstandige beweging alle kansen, de al gespannen situatie nog ongemeen te vertroebelen. Het compromis moest worden voorkomen. Geen verbroe dering tussen Frankrijk en Algerije, maar daarentegen het conflict. De Fransen moes ten zich voor het uiterlijk onmogelijk ma ken in Algerije, hetgeen de Inheemse be volking in beweging zou brengen, wat dan weer de Fransen zou dwingen tot ingrijpen en tot herstel van de oude, in feite over leefde toestand. Deze opzet van de opstandige beweging is zeker om twee redenen mislukt. In de eer ste plaats vanwege de vaste wil der Franse en Algerijnse regeringen, elkaar te vinden. De O.A.S. is vastgelopen op een man als De Gaulle. De tweede reden Ls, dat de be volking van Algerije het vertrouwen ln de politiek van ook haar regering niet heeft verloren. Alle pogingen van de O.A.S. ten spijt om haar tot oproer te verleiden. Het is zelfs zeer wel mogelijk, dat de wrede ter reur van de O.A.S. de bevolking van Alge rije tot te groter trouw, en tegelijk ook tot te groter gehoorzaamheid, aan haar eigen regering heeft bewogen. Intussen ziet de zelfde O.A.S. vele duizenden Fransen het land, dat hun dierbaar geworden was, ver laten. Na hetgeen is gebeurd, was voor niet weinigen onder hen een langer verblijf ook niet wenselijk meer. De strijd met de O.A.S. duurt voort. Nog is zij machtig, te machtig zelfs om te wor den uitgeschakeld. Omgekeerd is ook zij te zwak om eigen wil door te zetten. Besten diging van deze toestand moet verlammend werken. Maar misschien Ls dit laaLste dc schamele voldoening die dc opstandige be weging cr nog uit put. 58936 is het nummer van onze postreke ning. Als u daarop vóór 1 juli het abonnementsgeld voor het 3c kwar- taal 1962 a f 8.25 overschrijft, dan voorkomt u dat er bij u een kwi tantie wordt aangeboden en het is gemakkelijk voor onze admini- Dit bericht geldt niet voor de abonnees die het abonementsgeld automatisch van hun giro-rekening laten afschrijven. DE ADMINISTRATIE. IN HEEL west en midden Europa heerst nu zomerweer en bijna overal werden gisteren temperaturen van 25 graden en hoger bereikt. Een uitzondering vormden slechts een smalle strook langs de kust van de Noordzee en de Atlantische Oceaan alsmede zuid-Frankrijk, tceersbuien de warmte temperden. Een bij IJsland gelegen depressie verandert maar weinig van plaats en begint op te vullen. Haar koufront beweegt heel lang zaam in oostelijke richting, maar wordt vooral boven zuid-Engeland vertraagd. Vermoedelijk dringt het daarom morgen nog niet tot Nederland door. Wel zal af en toe bewolking overdrijven en vindt enige instroming van iets koelere zee lucht plaats. In de middag zijn in hoofd- zaak in het oosten en zuiden van het Hel strandweer houdt ook morgen een land enkele verspreide onweersbuien mo- Jor)n'S en zomers karakter waarbij de gelijk. buienkans klein blijft. Matige, meest zuidwestelijke wind. In de middag 19 21 De Bilt verwacht tot zaterdagavond! graden, zeewater bijna 13 graden. Voor- VrU zonnig en ln hoofdzaak vanavond uit2»chten: het weer zal ook tijdens het en vannacht In het binnenland kans op weekeinde een overwegend zomerse ten- een enkele bul. Zwakke tot matige dens houden met vrij goed strandweer, zuidwestelijke wind. Weinig verande- HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur tendens: stijging Strandverwachting DRESIDENT SOEKARNO van In- donesië heeft vandaag in een voltallige kabinetszitting herhaald, dat Nederlands militaire macht in westelijk Nieuw-Guinea vernietigd moet worden voordat er sprake kan zijn van overdracht van het beheer over dit eiland. De zitting werd bij gewoond door het hoofd van de communistische partij, D. N. Aidit, de voorzitter van de volksvertegen woordiging en de vice-voorzitter van het volkscongres. De minister van buitenlandse zaken, Soebandno, maakte de uitspraak weer openbaar. Soekarno ls van mening, dat Indonestes ..campagne om de Nederlanders uit West- Irian te verdrijven, het belangrijkste sta dium heeft bereikt." Volgens Soebandrlo as Soekarno's gewijzigde houding te Mten aan .Nederlands halsstarrigheid" Volgens westelijke waarnemers te Dr. VAN ROIJEN: Niets staat gesprek in de weg Djakarta heeft Soekarno onder druk van dc dagbladen en de partijleiders elke gedachte aan een oplossing aan de confcrcntictafel uit zijn hoofd gezet. Hij zou het geschil thans willen uit vechten met gebruikmaking van de onlangs verkregen wapens uit de Sow- jetunie. Kolonel Sockowati, medewerker van de minister van verdediging, generaal Nasoetion. heeft verklaard dat vier batal jons goed geoefende vrijwilligers weldra naar het Nieuwguinesc front in Oost- Indonesië gezonden zullen worden. Zij hebben een volledige gevechts- en terri toriale opleiding genoten, waardoor zij een vraag over de onlangs uit Singapore aangekomen vrijwilligers zeide Socko wati. dat zit 'n West-Java opgeleid wor den als commando-eenheid voor oorlog Generaal Nasoetion heeft gisteren op een bijeenkomst van geestelijken van alle geloofsrichtingen te Djakarta verklaard: ..Ik geloof, dat verscheidene delen van West-Irian spoedig gemakkelijk door on ze guerrillatroepen bezet kunnen worden. Op het ogenblik zijn wij niet ln oorlog met de Nederlanders, maar wij hebben opdracht gekregen ons voor de laatste orders gereed te houden d-t wij be scherming moeten bieden aan de men sen. die naar hun woningen in West- Irian terugkeren. Bereid tot onderhandelen Dr. J. H. van Roijen, de Nederlandse ambassadeur te Washington, is gisteren r velerlei doeleinden geschikt zijn. Op in Den Haag te hebben beraadslaagd Weers- Temper. 1 gesieldh fc? !i frWlil over de crisis om Nieuw-Guinea. Hij zeide: „Wij zijn bereid ten alle tijde te onderhandelen zodra de Indonesiërs aankomen. Niets staat onderhandelin gen in de weg zodra wij om de confe rentietafel gezeten zijn. Ik ben van mening, d£t wij een oplossing kunnen vinden." Hij reisde onmiddellijk door naar Washington. Vooi vervolg zie pagina 15 D. Held. Y^enborg Eelde D<- Bilt windsUl windstil windstil no 5 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1