Djakarta wil van Den Haag naadje van de kous weten Jlietttue iCdlisrlje tütwranl i Gastvrijheid voor half miljoen buitenlanders Raket kan per ongeluk starten PERPETUUM Bevolking Papoea dorp ontvoerd? N: leuws ui OAS gaat door met aarde verschroeien „Acties tot nu toe scherts" Doden in het verkeer DINSDAG 12 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per milümeter Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12500 CHRISTELIJKEAT IONAAL DAGBLAD „StontaasUcl) is altekltvn mgn hert ia it gijtaspttf mobile Ter inleiding van nieuwe besprekingen TAE INDONESISCHE vaste vertegenwoordiger bij de Verenigde LJ Naties, Soekardjo Wirjopranoto, heeft gisteren de waarnemend secretaris-generaal Oe Thant mondeling verzocht, Nederland nadere verduidelijking van zijn standpunt van het voorstel-Bunker te vra gen als een inleiding voor de hervatting van geheime Nederlands- Indonesische besprekingen. Indonesië zou er zeker van willen zijn dat Nederland dezelfde grondslag voor onderhandelingen aanvaardt als Indonesië, alvorens men aan de conferentietafel terugkeert. TYE GEHELE bevolking van de kam- ■LJ pong Kabelet in het uiterste wes ten van het eiland Gag in Nieuw-Guinea is verdwenen. Dit is gebleken op een routinepatrouilletocht van de politie langs de Radja Ampat-eilanden. Een nader onderzoek deed het vermoeden rijzen, dat de Papoea's door de Indo nesische infiltranten gedwongen zlln naar Indonesië te gaan. De toestand van achtergelaten huisraad, voeding, kleding I en prauwen wijst uit dat het vertrek wanordelijk en in grote haast is ge beurd. Het gouvernement te Hollandia herinnerde aan de .Indonesische ver klaring al? zouden de in Nieuw-Gulnea optredende Indonesische militairen de plicht hebben de Papoeabevolking tegen de Nederlanders in bescherming te ne men. Het lijkt dus niet uitgesloten dat de ontvoerde bevolking tot uitlatingen zal worden gedwongen, die in de leu genachtige Indonesische propaganda zullen passen. Het gaat hier om enkele tientallen Papoea's. De meest bewoners van Radja Ampat zijn halfnomaden, die veelal en kele maanden lang hun tuinen verzor gen en dan weer nieuwe gronden op zoeken. Men neemt echter aan dat de huidige moessontijd de oversteek met prauwen bijna onmogelijk maakt, zodat I Vier Papoea's hebben een Indo- bet n'e* uitgesloten is, dat de bevolking - Indonesisch vaartuig is weg- liesüche para gevangen en Eleverd aan de mariniers tn de mpong Wersar bij Temina- ioean. De gevangene wordt voor verhoor weggevoerd. gehaald. Gesneuveld één oogopslag Wanneer de bespre kingen tussen Nederland en Indonesië zullen wor den hervat, is nog steeds niet bekend. Van Indone sische zijde is de seoreta- ris-genèraal der V.N., Oe Thant, nu officieel ver- zoöht Nederland een na dere verduidelijking te vragen over het standpunt ten aanzien van het plan- Bunker. In Nieuw-Guinea is een derde Nederlandse militair gesneuveld. Hel is de soldaat G. Bos uil Nieuw-Amsterdam. De luitenant H. J. Breek uit Waalre is bij een ver keersongeluk om het le ven gekomen. Het afgelopen Pink- sterweekeinde hebben naar schatting een hall miljoen buitenlanders een bezoek gebracht aan ons land. Naar het voorlopige oordeel van -verkeersdes- kundigen heeft de snel heidsbeperking op een aantal wegen goede resul. taten opgeleverd. De O.A.S. heeft be kendgemaakt, dat in Al gerije de tactiek van de verschroeide aarde zal worden voortgezet, totdat de geëiste waarborgen voor het Europese be volkingsdeel ter aanvul ling van de akkoorden van Evian zullen zijn verkre gen. De eerste besprekin gen zijn mislukt. Nu zou veel verder op de kwestie zijn ingegaan en de O.A.S verwacht, dat deze week de beslissing zal brengen. In Italië zijn dit week einde gemeenteraadsver kiezingen gehouden. Do opening naar- links, die enkele maanden geleden door de christen-democra tische premier Fanfam werd „geforceerd", heeft zijn partij echter geen winst gebracht. Het tegen deel was vooral op het platteland het geval. Als straf voor hun deelneming aan de confe rentie van de Europese beweging in München zijn drie Spaanse monarchis ten per vliegtuig van Ma drid naar de Canarischo eilanden overgebracht, waar zij voorlopig in bal lingschap zullen moeten leven. Zoals bekend, dien den zij in München een resolutie in over de nood zaak de democratische vrijheden in Spanje weer in te voeren. Zaterdag Is bU de strijd tegen Indone sische Infiltranten nabij Malcdofok de Nederlandse dienstplichtig soldaat G. Bos uit Nieuw-Amsterdam (gem. Em- men) gesneuveld. Hij was 20 jaar en on gehuwd. De begrafenis Is gisteren te Sorong geschied. Maledofok ligt 50 km ten zuidoosten van Sorong. Men had gemeend dat daar alle veertien parachutisten buiten ge vecht waren gesteld, doch er blijken daar meer te zijn geweest en het is er tot een vuurgevecht gekomen waarbij behalve soldaat Bos ook een Indonesi sche parachutist is gesneuveld. Te Hol landia is uitdrukkelijk ontkend, dat hier sprake zou zijn van nieuwe landingen. In het geheel zijn er zaterdag, zondag en maandag drie of vier Indonesische parachutisten gesneuveld. De bovenge noemde. en twee para's op het schier eiland Onin, waar voorts nog een para werd gewond en gevangen genomen. In de omgeving van Teminaboean ls eveneens een gewonde para gevangen genomen. Een bericht van zondag meldt nog het sneuvelen van een para bij Wersar. Bij een aanval op een bivak van para's nabij Kaimana zijn enige gevan genen gemaakt en wapens en munitie buitgemaakt. De gevangenen moesten door militairen tegen de bevolking be schermd worden. Nader wordt gemeld, dat in de buurt van Kaimana door een kampongbevol- Zaterdagavond kwam op Schiphol met het toestel uit Biak de in Nieuio-Guinea gewond geraakte marinier Jansen aan. Hij raakte bij achtervolging van Indonesische pa rachutisten gewond in het been- Voor de verdere genezing kwam de marinier naar Nederland. Om waarborgen af te dwingen: TN een clandestiene radio-uitzen- ding heeft de O.A.S. verklaard, dat de pogingen om ter aanvulling van de akkoorden van Evian van de Algerijnen waarborgen te krij gen voor het Europese bevolkings deel nog niet zijn geëindigd. Welis waar zijn de eerste contacten op niets uitgelopen, maar nu zou men veel verder op de zaak zijn inge gaan. Deze week zou beslissend zijn. Intussen heeft de O.A.S. bekend gemaakt. dat de tactiek van de ver schroeide aarde zal worden voort gezet, totdat de geëiste waarborgen zouden zijn verkregen. Hetgeen tot dusver op dit gebied was „gepres teerd", noemde een woordvoerder van het geheime leger „scherts". Als de eisen niet zouden worden in gewilligd, zou Algerije in een chaos en een puinhoop worden herscha- Ondanks de dreigementen van het geheime leger, dat geen lid van de voorlopige Algerijnse regering levend het bestuurscentr. Rocher Noir bij Algiers zou bereiken, heeft vice-premier Bclka- cem Krim daar geheime besprekingen gevoerd met Fares, het hoofd van het Algerijnse voorlopige bewind. Boven dien verwacht men im Rocher Noir spoedig andere ministers die zich zul len inzetten voor de volksstemming die zoals men weet op 1 juli wordt gehouden. Gisteravond openden commando's var de O.A.S. met machinegeweren het vuui op de nieuwe prefectuur in Oran. Vei ligheidstroepen die het gebouw bewaak ten namen op hun beurt de aanvallers onder vuur. Eerst de komst van pantser wagens kon een einde maken aan hevige vuurgevecht. In Sidi-Bek-Abbes namen leden het FLN gistermiddag twee patrouilles van het Vreemdelingenlegioen onder vuur. Na de schietpartij, die drie duurde, is het uitgaansverbod In de Sahara hebben leden van geheime leger een oliebron in brand gestoken. De bron brandt na drie dagen' nog en is niet te benaderen vanwege de intense hitte, vlammen van dertig meter hoogte zijn van kilometers afstand te zien. Ook in Algiers hebben leden de O.A.S. op verscheidene plaatsen brand gesticht. Twee scholen, een scoop, kantoren van de belastingen, bank en een veem gingen in vlammen op. Onder al deze bedrijven door vinden de moordpartijen ook gewoon voor gang, zaterdag heeft men een gruw lijke vondst gedaan in een voorstad v< Algiers, in een verlaten bestelauto trof men de negen zwaar verminkte lijken aan van negen mohammedanen. Ten slotte is het geheime leger ook weer in actie gekomen in Parijs. Vc de woning van de advocaat die generaal Jouhaud heeft verdedigd, een kneedbom geëxplodeerd die en» me schade aanrichtte. Men ziet de aanslag als een poging om wraak te nemen op Jouhaud wegens zijn ge ruchtmakende brief aan Salan. Later ontstond in een Algerijnse wijk Parijs een vuurgevecht tussen politie- troepen en Algerijnen. De hulp de politie was ingeroepen wegens het rumoerige karakter van een vergade ring van Algerijnen, die hel niet waren met de procedure die gevolgd zal worden bij de volksstemming king en een bevolkingspatrouille nabij Kaimana een para is gevangen geno men. Deze was na het vuurgevecht van 20 mei van zijn kameraden gescheiden Op het schiereiland Onin hebben zich twee para's na een vuurcontact met Nederlandse patrouille overgegeven. Psychologisch Irian-commando tc Djakarta, majoor Soerwaridjaja, verklaarde maandag dat de bezetting van Sorong, ak-Fak, Mano- kwari en Kaimana nog slechts Icwestie van tijd is. Sansapor en Temina boean zijn volgens hem nog in Indone sische handen en het plaatselijk bestuur functioneert daar normaal. Sansapor was 30 mei gevallen na „hevige gevech- ten",waarin drie Nederlandse militairen waren gesneuveld en negen zwaar ge wond. zeide hij. Radio-Djakarta meldde zondag da\ een Nederlandse korporaal bij Wamena (dit zou in de Baliemvallei zijn) zich aan Indonesische guerrilleros heeft gegeven. Hij zou verklaard hebben dat vechten tegen de Indonesiërs „nutte- (Voor vervolg zie pag. 6) Pinksteren 1962: kampeerfestijn (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) RUIM een half miljoen buiten landers heeft de Pinksterda gen doorgebracht ln ons land. Hun aantal (570.000) is het dubbele van Pinksteren van vorig jaar. Het af gelopen weekeinde maakte ook op een andere wijze geschiedenis. Meer dan 100.000 kampeerders sloegen tenten op of bivakkeerden in cara vans. Volgens een schatting van de ANwB waren het er 105.500. De totale capaciteit van de goedge keurde Nederlandse terreinen be draagt echter 200.000. Van de kampeerterreinen langs de kust waren zaterdagmiddag om een uur reeds 25.000 van de 30.000 be schikbare plaatsen bezet. Vanaf vrij dagmiddag heeft de informatiedienst van de ANWB Iedere minuut een kam peerder aan de telefoon gehad die vroeg naar een mooi en rustig plaats je. Toen de grote stroom buitenlan ders ons land binnen kwam, waren de terreinen van Katwijk, Zandvoort. Egmond. Bakkum en Castricum reeds vol. Alleen bij Hoek van Holland en bij Den Helder was toen nog plaats. Vele vluehtterreinen moesten in gebruik worden genomen. Om twee uur in de nacht van zaterdag op zondag wa ANWB-informatiedienst nog bezig liefhebbers voor kamperen aan de kust die daar geen plaats meer kon den vinden landinwaarts een stand plaats te bezorgen. Achtduizend kam peerders kon deze dienst behulpzaam In het overige deel van de Hollanden en Utrecht sloegen 13.000 mensen tenten op, op de Zeeuwse- en Zuid- Hollandse eilanden 7.500, op de Veluwe 18,000, i i de Betuwe. Achterhoek Twenthe 11.000. In Brabant en Limburg 11.000 en ln de drie Noordelijke pro vincies 5.000. Niet groot De moeilijkheden bU het vinden var onderdak ln hotels en pensions zijn. ondanks het verdubbelde buitenlandse bezoek, niet al te groot geweest. Dc twintig kantoren van de ANVV-logies- informatiedienst hebben echter toch 8.300 mensen in het volle Amsterdam Rotterdam, Den Haag. Utrecht, Leiden en andere grote plaatsen ondergebracht tegen 7.000 vorig jaar. Dat het geheel tamelijk vlot verliep is te danken aan het feit dat er meer werd gekampeerd, meer bij particulieren werd gelogeerd, de spreiding van het bezoek over gehele land groter was. en uiteraard omdat de logecrgelcgenheid sinds vèr- leden jaar aanzienlijk is uitgebreid. Snelheidsproef werd succes ken, kregen ook de andere attracties veel bezoek. Tot op de avond van Eer ste Pinksterdag boekte het ..Europees recreatiecentrum" in Valkenswaard 63.000 gasten. Zelfs de Scheveningse pier kon met 50.000 bezoekers in drie dagen daar niet tegen op. Madurodam in Den Haag verheugde zich in 30.000 grote en kleine kijkers en Efteling bij Kaatsheu vel in 40.000 (vorig jaar Pinksteren 25.000). Schiphol kreeg een kleine 30.000 man binnen zijn hekken. Over het algemeen is Rotterdam er niet zo goed afgekomen. Men schat het bezoek op twee-derde van yorig jaar Diergaarde Blijdorp ontving toeh nog 0 Zaterdagavond laat werd op het Poort- landplein in Delft de twintigjarige ma rechaussee S. Schellingerhout uit Schie dam door een auto, omdat hü die met zijn bromfiets geen voorrang gaf, aan gereden. Hü is vrüwel onmiddellük over. Zondagavond kwam de 42-Jarlge kloos terbroeder J. W. A. J de Kok uit Rov terdam, die met zijn bromfiets op hel fietspad langs rijksweg 13 bij Delft reed bij het inhalen in botsing met een andere bromfietser. De kloosterbroeder kreeg een schedelbasisfractuur. Bij aankomst in een ziekenhuis bleek bij te zijn overleden. 0 Zondagmiddag is het vierjarige zoon tje van J. Blanken uit Nieuw-Amsterdam om het leven gekomen bij een botsing van de auto van zijn vader met een te genligger op de weg van Erm naar Sleen. Bij deze botsing werden zes per sonen, inzittenden van beide auto's mm of meer ernstig gewond. Allen zijn opge nomen in het diakonessenziekenhuis in Emmen. 0 Zaterdagavond is de beroepsmilitair E. J. R., die met verlof in Nieuwleusen was. op de veldweg bij Dalfsen om het leven gekomen. Hij botste met zijn brom fiets tegen een fietser. Hij kreeg eeri schedelbasisfractuur waaraan hij later is bezweken. 0 Zaterdagmiddag is de 23-jarige heer C. Korzelius uit Haarlem overleden aan zijn verwondingen die hij had opgelopen bij een botsing met zijn motor tegen een personenauto op de weg van Amsterdam naar Haarlem. Zijn duopassagiere, de zes tienjarige mejuffrouw A. C. Krokke, werd in zorgwekkende toestand naar een Amsterdams ziekenhuis gebracht. 0 Op een landweg bij Aardenburg is de 47-jarige A. Talloen uit Sint Kruis zon dagavond met zijn personenauto mei grote snelheid tegen een boom gebotst Zijn 43-jarige echtgenoot, moeder van acht kinderen, kwam om het leven. En kele kinderen die in de auto zaten wer den gewond. 30.000 menesen, de Spido-boten ver voerden altüd nog 13.000 havenbezoe- telde 3000 bezoekers. Daarvan maakten kers en het Vliegveld Zestienhoven er slechts 400 een rondvlcht. Met Pasen waren dat er 14.000 Ook andere delen van óns land waren kreeg vlaggetjesdag ln Zoutkamp en het Neptunusfeest in Delfzijl. Gezellig druk was het in de watersportcentra ln Friesland. Holland en Utrecht In Giet hoorn werd enorm druk door Duitsers gepunterd. De Amsterdamse musea kre gen vooral op Tweede Pinksterdag veeJ kunstminners binnen de muren. Het volkomen omgeslagen weer zal daar van de oorzaak wel zijn. Na twee uur 's middags op Tweede Pinksterdag begon ook daardoor reeds de grote terugtooht. Allereerst van de kust waar naar schatting tweederde deel van de bezoekers uit buitenlanders bestond Tussen vier en zes vervoerden de spoorwegen met extra treinen en de treinen van de normale dienstregeling ongeveer tienduizend mensen uit Zand voort. Het was een ware uittocht. Voor vervolg zie pagina 7 Het waren bepaald geen zomerse Pink sterdagen, maar de drukte op de wegen was een topdrukte, en waar maar even de zon kwam schijnen, trotseerden men de schrale wind. Fotocombinatie: het kam peerterrein in de duinen bij Zandvoort luchtfoto ANP) was vol. de ligstoelen op het strand waren bezet, en de rijkswegen hadden weer heel wat tc verwerken, o.a. een half miljoen buitenlandse bezoekers. Quta) f215,34 op rekening laat schrijven?" „Pap, wat betekent het, als je voor getrokken, heeft tijdens de Pinksterdagen een weersomslag gebracht. De storing wordt gevolgd door een zwakke rug van hoge luchtdruk, die de afgelopen nacht Nederland voorbijtrok. Ondertussen vol trekken de veranderingen in de lucht- drukverdeling zich in een traag tempo. Storingen afkomstig van de Oceaan be wegen langzaam over dg Britse eilanden naar het oosten. Nederland bevindt zich over het algemeen builen de invloedsfeer van deze depressies. Zuidwestelijke win den brengen daarbij geleidelijk iets zach tere lucht naar ons land. Tendens dalend Strandverwachting Een zwak Oceaanfront passeert morgen met op enkele plaatsen <?en buitje maar De Bilt verwacht tot morgenavond: ook zonnige perioden. Half tot zwaar bewolkt met hier en Temperatuur overdag 15 tot 10 graden, daar enige regen. Zwakke tot matige zeewater 12 graden. Matige wind uit wes- wlnd tussen zuid en west. Dezelfde tem- telijke richting. peratuur als vandaag of Iets hoger. (Op- Vooruitzichten: voorlopig nog iets tc gemaakt om 11.15 uur). koel en wisselvallig strandweer ondanks perioden van zonneschijn. ZON EN MAAN Woensdag 13 juni: zon op 4.20, onder 21.00; maan op 15.44, onder 2.24. Op 18 HET WEER EN EUROPA Juni volle maan. Kapporten hedenmorgen zeven uur LADDERS EN TRAPPEN ,DE HOUTHAL' MOGEWOERD 98 JgEN blikseminslag De blikseminslag zelf geeft mei Ls op de luchtmachtbasis Jproefcentrum op Cape Cana- nog groter gevaar vloei- grote raket, waarin juist veral tien jaar geleden ge- bare waterstof en andere niet zoveel zorgen dit is Patrick bij Cape Canaveral tonnen brandstof geladen opend werd. brandstoffen die een grote reeds gebeurd maar de gro- een waarschuwingssysteem en£r*»'e OHtwikkelen. te vrees is, dat door de stroom tegen elektrische stormen ge worden, een elektrische storm, die voortijdig het ont stekingsmechanisme van een raket met een kostbare ruim tecapsule in werking stelt. rakütïn dfev.ïl De r«usachtlKe raketten magnetische en elektrische installeerd. Dit systeem waar- XS, 5- dc Saturnus die binnenkort velden in de bedrading ont- schuwt tegen dergelijke stor- nV^kMiPn naar Cape Canavcral komt- staan- dip bet ontsteklngs- men. maar het beschermt de Dcm raketten *'Jn«g gevoe- heeft de hoofte van huis mechanisme in de raket In raketten niet. lig en moeilijk handelbaar, van 40 verdiepingen vor- werking stellen. Deze onheilen hebben zich de luchtmacht zijn men uitstekende bliksemaf- Het svsteem waarschuwt nog niet voorgedaan, maar de "J uitennate kwetsbaar voor leiders. Maar zelfs met een Daartegen heeft men nog reeds indien op 100 km af- Amerikaanse luchtmacht is er oiiKsemmsiag. aarding blijven risico's be- geen veiligheidsmaatregelen stand een blikseminslag plaats I kunnen treffen, maar medio vindt. doodsbang sinds het In de toekomst komt er een staan. D. Helder - VlllS Eelde De Bilt Twente Elndh. Zd.-Llmb Helsinki Stockh. Temper. I jilt Hdlii M: ::t io ofi bew zw. bew £7 2 1.-. 2 0.3 16 5 0 zw. bew windstil zzw 2 13 7 O* 16 9 0 l. bew h. bew nno 2 l!'t 5 5 17 8 0.1 15 11 0 regen i.' bew windstil :'o 13 1 K> 8 1 .3 7 2 zw! bew ziFÜü vvlndsUl 16 7 OJ 23 10 0 on bew wrvw 6 windstil 16 8 1 15 9 0.1 h. bew cm bew windstil windstil 16 7 0.3 2! 8 0 24 10 0 rh. bew th. bew. w 5 windstil 21 11 4 8 1 21 12 0 1. bew. windstil x :8 o 23 13 0 onbew! «h. bew. wi ndstil windstil 13 0 13 0 30 16 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1