Jlicuiue £dlts djc GTouranl Van Roijen komt weer naar Den Haag Geheime leger kondigt nieuwe terreur aan Commentaar hamolweer Driejarig jongetje ernstig mishandeld Optimisme in V.S. is niet te verklaren Amerika veroordeelt dreigementen Scheuring in Chauffeur van ongeluksauto zag licht niet gelederen van OAS vandaag'- DINSDAG 5 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18— 1» u. ADVERTENTIES: 0,20 oer millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (By contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigsle jaargang no. 12495 GEMEENTEN in de knel CHRISTELIJK-KATIOKAAL DAGBLAD „Staiitvaiticti is ohfblrofn mgn bert ia trqljcaspoet" (Van onze parlementsredactie) DR. J. H. VAN ROIJEN, Nederlands ambassadeur in Washington en eerste Nederlandse onderhandelaar in het destijds afgebroken gesprek met Indonesië, zal morgen in ons land aankomen om met de regering overleg te plegen over de kwestie-Nieuw-Guinca. Het is sedert het begin van dit jaar de derde maal dat de ambassadeur zich voor tussentijdse besprekingen naar Den Haag begeeft. Het voornaamste doel van dr. Van Roijen is vermoedelijk de regering op de hoogte te stellen van de Ame rikaanse bemoeienissen met de kwestie-Nieuw-Guinea. De Ameri kanen laten zich nogal optimistisch uit over de mogelijkheid van een spoedige hervatting van het Neder lands-Indonesisch gesprek (in het bijzijn van de Amerikaan Bunker en op basis van zijn plan). Voor velen is dit optimisme echter niet geheel verklaarbaar, gezien de onmogelijke starheid van Indonesië, dat blijft vasthouden aan zijn eis dat Nederland bij voorbaat de over dracht van Nieuw-Guinea aanvaardt, een eis waaraan Nederland tot dus verre (ondanks duidelijke Ameri kaanse pressie) niet heeft willen vol doen. Prins Bomhard Prins Bernhard heeft gisteren een uur lang gesproken met president Kennedy. Na afloop verklaarde hy nog srteeds te hopen op onderhandelingen met Indone sië over westelijk Nieuw-Guinea. en dat hij met Kennedy o.m. over Nieuw-Guinea in het kort had gesproken. Hij had tegen Kennedy gezegd, dat Nederland bereid ts de onderhandelingen met Indonesië te hervatten op grondslag van het plan- Bunker Recht in eigen hand „Indonesië heeft door Nleuw-Gulnea aan te vallen het handvest van de Ver enigde Naties geschonden, maar als de V.N. niets doen om het zelfbeschikkings recht van de Papoea's te doen eerbiedi gen, zullen ook wy het recht in eigen hand nemen", heeft de heer M. Katslepo. leider van de Papoeadclegatle van vier leden, in Lagos (Nigeria) verklaard. Hij noemde op een persconferentie hot optreden van Soekarno openlijke agres sie. „Wij willen noch door de Nederlan ders noch door de Indonesiërs worden geregeerd. Wij willen ons zelf besturen. De aanspraken van Soekarno berusteD op koloniale banden, gesmeed door het oude Nederlandse bestuur. Wij hebben geen banden des bloeds met de Indone siërs. Wij hebben ons verenigd voor een volksstemming, maar daarvan wil Soe karno niets weten, omdat hij begrijpt, dat één oogopslag Voor de derde maal dit jaar komt de Nederlandse ambassadeur in de V.S., dr. J. H. van Roijen, voor itussentijdse besprekingen over de kwestie Nieuw- Guinea naar Den Haag. Prins Bernhard heeft in een onderhoud met presi dent Kennedy gezegd, dat Nederland bereid is de on derhandelingen niet Indo nesië op basis van het plan- Bunker te hervatten. Ge- neraal-majoor Jani heeft verklaard, dat het Russi sche oorlogsmaterieel ge leidelijk en vlot Indonesië binnenkomt Nu de O.A.S. heeft aan gekondigd, dat zij haar terréurdaden zal hervat ten, heerst er in Algerije weer een angstige span ning, zowel onder de Euro peanen als onder de Mo hammedanen. Niettemin bestaat de mogelijkheid, dat de aan de gang zijnde besprekingen zullen leiden tot een akkoord met de burgerlijke elementen in de O.A.S. Het is niet mogelijk, dat de delen van de atoom kop, die gisteren bij een mislukte kernproef in de Stille Oceaan zijn gevallen, tot ontploffing komen, al dus heeft de Amerikaanse regering bekendgemaakt. De delen, die op een diep te van tweehonderd meter liggen, zullen het zeewater niet met radio-activiteit kunnen besmetten. Op een bijeenkomst van de Westeuropese Unie heeft de Franse premier Pompidou verklaard, dat er geen sprake mag zijn van concurrentie tussen de W.E.U. en de N.A.V.O., die beide gericht zijn op de verdediging van het Wes ten. Hij pleitte voor een reorganisatie van 't bond genootschap, waarvoor de grondslagen zijn gelegd in een tijd, dat de Ver. Sta ten nog een monopolie positie innamen op het gebied van de kernwa- Het beroep van de verdediger van ex-gene- raal Jouhaud tegen het doodvonnis van de tweede man van de O.A.S. is door een Franse rechtbank ver worpen. Het leven van Jouhaud kan nu nog alleen worden gered als president De Gaulle hem gratie ver- Op de jubileumverga dering van de Vereniging van Nederlandse gemeen ten beeft de voorzitter, burgemeester Kolfschoten van Den Haag. kritiek ge leverd op het systeem van toezicht op de gemeenten. Naar het oordeel heeft dit tot verstikking van de ge meenten geleid. hij dan de verliezer zal zijn", aldus Kal- Brigade-generaal Achmed Jani. woord voerder van Soekarno's operationele staf voor Nieuw-Guinea, heeft gisteren te Djakarta verklaard, dat het onlangs tn de Sowjetunie gekochte militaire mate riaal geleidelijk en vlot binnenkomt. Voor vervolg zie pagina 9 Vijfde slachtoffer van kolendamp De 84-jarige heer J. Vos. die verleden week vanuit het rusthuis in Almkerk naar het ziekenhuis was overgebracht, is daar gisteren overleden. In het tehuis waren reeds vier personen overleden, vermoedelijk door kolendamp-vergifti ging. Atoomkop geeft geen besmetting De Amerikaanse regering heeft giste ren bekend gemaakt, dat cr geen moge lijkheid bestaat dat de delen van de atoomkop, die gisteren in de Stille Oceaan zijn gevallen tot ontploffing komen. Bij dc vernietiging van de raket heeft zich geen atoomexplosie voorgedaan. De delen die omlaag zijn gekomen zullen het open zeewater niet met radioactivi teit kunnen besmetten. Z(j liggen op diepte van tweehonderd meter en i zienlijk binnen het proefgebied dat voren was vastgesteld. Over de oorzaak van de vliegramp die gisteren, bij bet Parijse vlieg veld Orly gebeurde, is nog niets bekend. De Franse raad voor bur gerluchtvaart is met het officiële onderzoek begonnen, maar het zal wellicht nog een half jaar duren, voordat er enige resultaten van het onderzoek bekend worden. De burgemeester van Atlanta, waar dc meeste passagiers vandaan kwamen, was gisteren bij het ver koolde u-rak om te helpen de slachtoffers te identificeren. Eén van dc twee stewardessendie de ramp overleefden, mejuffrouw A ut hie, vertelde gisteren in Parijs het droeve relaas van het ongeluk zoals zij het had meegemaakt. Pleegvader sloeg erop los (Van onze corespondent) Dc 37-jarige havenarbeider L. V. is door de rijkspolitie van Oud-Vos- semeer, geassisteerd door het groeps- bureau in Tholen, gearresteerd een café te Oud-Vossemeer, verdacht van ernstige mishandeling van eer driejarig jongetje. V. heeft nader hand een volledige bekentenis afge legd en zal dezer dagen voor de of ficier van justitie in Middelburg worden geleid. Hot jongetje is vermoedelijk met schedelbasisfractuur en verwondingen aan gezicht en rug in het Algemeen burgergasthuis in Bergen op Zoom opge- Het is het zoonitje van dc 25-jarige me vrouw M J. van G., gescheiden en moe der van nog een jongetje en een meisje. De vrouw leeft samen met V. Reeds vo rige week waarschuwden uuren van V. de politie omdat men had gemerkt dat deze het zoontje bijzonder hardvochtig sloeg. Dergelijke mishandelingen waren al eerdier voorgekomen. Dokter R. C. Rener uit Oud-Vossemeer. onderzocht het kind en liet het overbrengen naar het Weer levenslang voor dokter O. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft vanmorgen de 45-jarige voor malige Berkelse arts J. F. A. M. O-, in hoger beroep, opnieuw veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf we gens moord op zijn medegevangene A. L., op 4 februari 1958 gepleegd in de Leeuwarder strafgevangenis. Het hof kwam tot dezelfde uitspraak als de Leeuwarder rechtbank, die op 30 maart 1961 dokter O. eveneens tot levenslange gevangenisstraf veroordeel de. De verdachte heeft acht dagen de om cassatie aan te tekenen. Naar van de zijde van de verdediger dokter O, mr. H. Schootatra ver in, zal van deze mogelijkheid ge bruik worden gemaakt. Heel Nederland kan binnenkort contant boete betalen Het is de bedoeling dat de transactie ln handen van de politie per 15 juni zal worden ingevoerd in delen van het land, waar de politie die bevoegdheid iu toe niet had. Dit zijn de arron dissementen Alkmaar, Haarlem. Amster dam, Utrecht, Middelburg, Groningen, Assen, Almelo, Arnhem, Zutphen, Den Bosch en Roermond. Boekhuis bestolen voor 20 mille In het Boekhuis in de Jan Tooropstraat te Amsterdam, de zetel van de Verent- ging ter bevordering van de belangen des boekhandels, is ingebroken. In het kan toor ls een brandkast opengesneden. De buit heeft een waarde van f 20.000. ziekenhuis. De havenarbeider zei aat kelijk dat het kind gevallen was. Vorig jaar werd eveneens een klacht tegen de havenarbeider ingediend by dc politie wegens zUn gedrag tegen over het kind. Hy zou liet jongetje onder een kraan niet stromend heet ter hebben gelegd. Tegenover de politie ontkende hü dit ten stelligste. By gebrek aan bewys is hij toen op vrUc voeten ge steld. Gistermiddag is de 25-jarlge Alfred K., die aan het stuur van de auto zat. die op de kolonne inreed, waardoor drie Nederlandse militairen dc dood vonden, door de politie gehoord. Hij zei geen verklaring voor het ongeluk te hebben. Hy was naar het schuttersfeest in Heem- sen by Nienburg gereden. Daar heeft hij volgens zUn zeggen slechts enkele glazen jenever en donker bier gedron ken. Getuigen verklaarden echter dat de bestuurder van de auto flink aange schoten was. K. deelde de politie verder nog mee, dat hy noch de colonne, noen het licht had gezien, dat aan het einde van de colonne werd meegedragen. HU kon niot verklaren hoe het kwam. dat zijn auto plotseling van de rechter op de linker rijbaan terecht was geko men. maar hy gaf toe. dat hij met eer snelheid van 100 kilometer per uur had gereden. In binnenland goedkoper Eieruitvoer naar Duitsland ligt vrijwel stil De export van eieren naar Duitsland is vrijwel tot stilstand gekomen, nadat de regering in Bonn met Ingang van vrU- dag terwllle van de Duitse pluimveehou ders een minimum importprijs had vast gesteld van 10.5 cent per el. Deze prijs fc voor de Nederlandse exporteurs te laag om zaken te doen. Duitsland is verreweg de grootste af nemer van Nederlandse «eren (negenUg procent van onze export). De Duitse maatregel zal, naar men aanneemt, leiden tot een prljsval voor eieren in Nederland. In kringen van eierexporteurs ziet men de situatie op de exportmarkt donker In- Met ingang van 1 juli zal een nieuwe maatregel van kracht worden, op grond waarvan Nederlandse exporteurs een hef- fingspercentage voor de export zullen moeten betalen, dat neer komt op onge veer drie cent per ei. Dit percentage wordt onder meer bepaald door het ver schil in prijs van de voedergranen in de verschillende E.E.G.-landen. ]7R ZIJN WEINIG functies waar men zo op de tocht staat als die van fractie voorzitter. Men moet dan ook wel aan bij zondere eigenschappen voldoen. Men moet de eigen fractie saambinden en leiden. .Men moet \ertoIken wat in eigen kring leeft. Tegelijk is men geroepen tot het be oordelen van het regeringsbeleid. Men is als fractieleider kritiserend werkzaam, doch tegelijk zelf voorwerp van kritiek. De heer Burger, die nu het fractievoorzit terschap van de P.v.d.A. neerlegt, heeft het ervaren. Hij gaat naar eigen zeggen heen uit persoonlijke overwegingen. Het kan zijn, maar partijgenoten van hem had den al laten uitkomen, dat zij politieke motieven hadden om een andere voorzit ter te wensen. Zij hadden over hun voor zitter een wat ongebruikelijk, doch daar om des te sprekender vonnis geveld. Nu was ook onder de fractievoorzitters d© heer Burger een man van een eigen stijl. Wij willen wel erkennen, nu en dan sym pathie te hebben gekoesterd voor zijn rondborstigheid als zodanig. Zijn eigen pers heeft hem een oprech' man genoemd, en er is geen reden om aan zijn oprecht heid te twijfelen. Zo konden wij bij gelegenheid met hem meevoelen, wanneer hij geïrriteerd raakte door gedetailleerde, docerende uiteenzet tingen van zijn liberale collega, de heer Oud. die zich altijd beijvert vanuit zijn kennis van de parlementaire geschiedenis anderen de les te lezen. Hij laat die ge schiedenis alleen rusten als ze voor hem zelf wat zorgelijk is. Maar rondborstigheid is niet langer een deugd wanneer ze dc deur opent naar onstuimigheid cn zelfs onbeheerstheid. Een grief van verscheidene partijgenoten tegen fractievoorzitter Burger was diens gemis aan maat en aan tact. Inderdaad wist men nooit precies, waar men met hem zou uitkomen. En het zou ons niet verwonderen, dat. alle persoonlijke over wegingen ten spijt, op grond waarvan hij zijn besluit heeft genomen, toch ook van invloed is geweest een zekere balorigheid over deze kritiek. Hoe het zij, ln elk geval verlaat ln hein een markant man de rij der fractievoor zitters, en van belang is, hoe het zal gaan onder zijn opvolger. Komt hier meer ln het geding dan alleen een wisseling in de personen? Nader geformuleerd: zal de P.v.d.A. er de voorkeur aan geven, voors hands in dc oppositie te blijven of gaat ze streyen naar een plaats in het regcer- kasteel? Het is een belangrijke vraag. Dc oppositie heeft de P.v.d.A. niet opgeleverd waarop was gehoopt- Onder deze omstandigheden ligt het verwijt aan de fractievoorzitter voor de hand. dat hij uit de situatie niet heeft gehaald wat er aan mogelijkheden voor de oppositie in zat. Een partij in de oppositie is immers ook kritischer op zich zelf. Dit verwijt echter roept een weder vraag op, cn wel deze: was cr ook, objec tief bezien, wel meer uit te halen geweest? Hoe ook dit zij, wil de P.v.d.A. volgend jaar ministers gaan leveren, dan moet zij zich daarop langzamerhand gaan instel len, want het meedoen aan een kabinet uit een zekere verscheidenheid van partijen ls iets anders, ook iets ingewikkelder, dan het voeren van oppositie vanuit een enkele partij. In welke richting zal men gaan koersen? 1VTA een korte periode van betrek- kelijke rust, heeft het geheime leger gisternacht meegedeeld, dat het zijn vrijheid van handelen zal hernemen. De Europeanen en hainmedanen in Algerije vrezen, dat deze vrijheid identiek zal blijken te zijn met een reeks van nieuwe ter reurdaden. In kringen rond de Franse regering echter wordt gezegd, dat men ver nomen heeft, dat de wapenstilstand Kopje koffie in café moet goedkoper worden Blijkens een publicatie in de Staats courant heeft de minister van economi sche zaken voor de Horccasector een pryzenbesohikking afgekondigd voor het verstrekken van dranken. De minister Is hiertoe overgegaan nadat uit onder zoekingen is gebleken, dat in deze sec tor op grote schaal prUsverhogingcn voor bier. jenever, alsmede koffie, thee en enkele andere alcoholvrye dranken r.yn doorgevoerd, die in stryd zijn met de regels van het prUsbeleid. zoals de ze met de organisaties van het bedryfs- levcn zijn overeengekomen. Hoewel ook de betrokken organisaties er met klem by hun leden op hebben aangedrongen de prijsverhogingen on gedaan te maken, heeft een groot aan tal hieraan geen gevolg gegeven, ter wijl verdere prijsstijgingen werden ge constateerd. Krachtens deze beschikking Is het de horecabedryven verboden hogere prij zen voor alcoholvrye dranken, bier en jenever in rekening te brengen, dan die welke zy in overeenkomstige gevallen laatstelijk in december 1961 hebben toegepast voor 24 uur is verlengd. Het contact tussen de Europeanen en de moham medaanse nationalisten schijnt nog niet verbroken te zijn. In Algiers schynt het steeds duidelij ker te worden, dat er een breuk in de gelederen van de OAS dreigt. De bur gerlijke en de militaire sector schynen met elkaar overhoop te liggen. Men meent nu in Algiers dat de burger-leden van de OAS vóór contact zijn met de mo hammedaanse nationalisten. De militaire groepering zou er echter tegen zyn. De Europeanen, die met Abderrahmane Fa res. de mohammedaanse voorzitter van het voorlopige uitvoerend orgaan in Al gerije. overleg hebben gepleegd, zouden in de grondwet van het toekomstige on afhankelijke Algerije verankerd willen zien. dat de Europese minderheid rech'. heeft op politieke vertegenwoordiging. Zij zouden als tegenprestatie hebben aan geboden de massale uittocht van Euro peanen uit Algerije rond 8000 per dag een halt toe te .roepen. Deze uittocht zou dc mohammedaanse leiders veront rusten. Naar verluidt zouden de Euro pese onderhandelaars ervoor gewaar schuwd heoben. dat alle Europeanen uit Vlgerije zullen vertrekken na hun hui zen en alle grote fabriekscomplexen te hebben opgeblazen, als de gevraagde waarborgen niet spoedig gegeven wo>- Amerika heeft het dreigement van het geheime leger om haar terreuracties te hervatten wanneer de onderhandelin gen met dc AlgerUnse opstandelingen zender resultaat blüven, scherp veroor deeld. In een verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken werden de acti viteiten van de OAS willekeurige moord- partyen genoemd, waarvoor geen excuus of rechtvaardiging bestaat en die slechts kunnen leiden tot een donkere toekomst. „De vrije wereld staat verstomd van deze gevoelloze bekendmaking van de zijde van de OAS." aldus de verklaring. De Verenigde Staten hebben een nieuwe helikopter gebouwd, die een last van negen ton kan ver voeren. Met deze vliegende .kraanwagen", waarmee van daag werd proef gevlogen, zullen vooral militaire operaties ge makkelijker kunnen verlopen. Een bijzondere medewerker ver telt erover zie pagina 7) I?EN groot hogedrukgebied strekt zich nu over geheel West-Europa uit, van Spanje tot Noord-Noorwegen. De hoogste barometerstanden komen boven de Noordzee en boven Skandlna- vië, waar de luchtdruk in de afgelopen vierentwintig uur sterk gestegen is. Deze ligging van het hogedrukgebied brengt mede dat de wind steeds tn de noord- hoek blijft, zodat nog voortdurend kou de lucht wordt aangevoerd. De voch tigheidsgraad van deze lucht is zodanig dat er zich, vooral in het oosten van het land, overdag vrij veel stapelwol ken ontwikkelen. Een zwak front, dn' over Zweden naar het zuiden beweegt, kan morgen dicht bij ons land komen. De wind zal daarbij meer noordoostelijk worden. In het karakter uan het weer komt met dit alles niet veel verandering tendens: stijging De Bilt verwacht tot woensdagavond: Droog weer met zonnige perioden. Over wegend matige noordoostelijke wind. Iets hogere temperaturen. (Opgemaakt 11-15 uur). HOOGWATER SCHEVEMNGEN 6 juni: 5.31 v.m.; 17.56 n.m HET WEER nv EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur éi Jë Temper. 1 HsilÉI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1