Jliciuue £rihsrl)c (ümtranl rot.-chr. groep, verliezers in V.V.D. Leidse en C.P.N. raad Commentaar Overzicht 59 vergelijkbare grote gemeenten Eichmann in Israël terechtgesteld Vier raadsverkiezingen in Leiden VRIJDAG 1 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting». POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12492 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD v$tant»asticl| is abfblmtn myn bert in te^enspoet" Als men de V.V.D. rekent tot de rechtse partijen, vertoont de gemeente raad van Leiden na de verkiezingen van woensdag nog steeds een rechtse meerderheid. K.V.P., Prot.-Christelijke groep en V.V.D. bezetten tezamen 19 zetels en de P.v.d.A., de PSP. en de C.P.N. bij elkaar 18. De nieuwe verschijning in de raad is dus de P.S.P., die, naar een voorman ons ver zekerde, in de raad niet alleen waar mogelijk een pacifistisch maar ook een socialistisch geluid zal laten horen. En wat dat laatste betreft „niet in de liberaal-socialistische zin van de P.v.d.A." De prot.-christelijke kandiaat G. van der Vliet komt niet in de raad en de heer Van Hoek (V.V.D.) en mevrouw Van der Blom (C.P.N.) keren in september niet terug. De twee P.S.P.-ers zijn de heren P. van Es en E. R. Frans. el ln de steden Woensdag, op Memorial Day. zijn ook op het grote erekerkho) in Margraten in Limburg de gesneuvelde Amerikanen her dacht. Schoolkinderen legden bloemen op de graven. Nieuws in een oogopslag Bij de raadsverkiezin gen van woensdag heeft de Partij van de Arbeid de in 1958 opgelopen ach terstand ingehaald. De PSP heeft heel wat ze tels gewonnen. De VVD liep in de meeste gemeen ten terug. De protestants- christelijke partijen zijn stabiel gebleven. Rotter dam heeft nu een rode meerderheid in de ge meenteraad, evenals Go- rinchem. Gisteravond even voor elf uur is de Jodenmoor denaar Adolf Eichmann door de strop terechtge steld. Zijn verzoek aan president Ben Zwi de voltrekking van het von nis uit te stellen was kcyt daarvoor verworpen. Eicn- manns stoffelijk over schot is gecremeerd en de as is vanuit een vlieg tuig boven de Middel landse Zee verspreid Op het station van Voghers in Noord-Italië is gistermorgen een goe derentrein van achteren ingereden op een perso nentrein met vakantie gangers. Zeker 62 mensen zijn bij deze ramp om het leven gekomen. De ma chinist en zijn assistent van de goederentrein, die door een rood licht zou den zijn gereden, zijn ge arresteerd, nadat zij zich bij de politie hadden ge meld. In de Sowjetunie zijn de prijzen van vlees en boter met respectievelijk dertig en vijfentwintig procent verhoogd. De maatregel is gc-numen om de boeren hogere prijzen voor hun produkten te garanderen. Uit wat zij meer krijgen moeten zij de kosten betalen, die gepaard gaan met een voorgeschreven produktie- verhoging in de landbouw. De Franse politie heeft in de strijd tegen het Ge heime Leger diverse suc cessen geboekt. O.a. ar resteerde zij in Parijs een man. die de leiding zou hebben gehad van de mis lukte aanslag op het le ven van president De Gaulle in september j.i. Ook werd gearresteerd een achttienjarige jongen, die leider was van do OAS in Zuidwest-Frank- rijk. De heer Van der Pul- ten heeft een dossier toe gezonden aan minister Visser, waarin bij 'n groot aantal gegevens verstrekt over het optreden van een adjudant in het voor malige Nederlands Indié en die hij beschuldigt van moorden en collaboratie. Plaatst men de raadsverkiezingen in het licht van de Statenverkiezin gen van maart, dan is er landelijk gezien weinig verandering te be speuren De sterke terugloop van de liberalen is ook in de samenstelling van de gemeenteraden tot uitdruk king gekomen (wat dit betreft heb ben de pogingen van de vice-voor- zitter van de V.V.D. om het getij te keren, eerder een averechtse uitwer king gehad). Anderzijds is de snel toegenomen aantrekkingskracht van de Pacifistisch-Socialistische Partij ook nu gebleken, zij het dat deze partij toch nog altijd bij de kleinere groeperingen blijft behoren. Verheugend is dat de positie van de protestants-christelijke partijen stabiel gebleken is vergeleken bij maart jongstleden. Met uitzondering van enkele grote steden in de rand stad-Holland kan zelfs van een lichte vooruitgang worden gesproken. Desondanks zal de leiding van de Partij van de Arbeid wel weer het devies geven dat ook bij de Staten verkiezingen gegeven werd. namelijk dat de vlag kan worden uitgestoken. Daar is voor de socialisten inderdaad in vele plaatsen reden voor. want vergeleken bij de vorige verkiezingen voor de gemeenteraden hebben zij een met onbelangrijk aantal zetels ge wonnen. Echter dat was in 1958 toen de P.v.d.A. naar een dieptepunt ging: vele ontevredenen gaven toen hun stem aan de V.V.D. (toen nog in de oppositieen het leidde tot de Kabinetscrisis die de P.v.d.A. uitslum van regeringsverantwoordelijkheid. Als de socialisten echter hun be haalde cijfers bezien in het licht van de huidige politieke situatie, dan heb ben zij minder reden tot juichen: zij hebben hun percentage van enkele maanden geleden niet kunnen evena ren en dat cijfer lag al weer lager dan dat van de Kamerverkiezingen van 1959. Drie jaar oppositie heeft dt P.v.d.A. niet de gewenste winst ge bracht! Vergelijkingen Door de bijzondere aard van gemeen eenvoudig cijfers te produceren die v< vergelijkingen voldoende betrouwb: zijn. De (voortreffelijk werkende) v kiezmgsdienst van het A.N.P. heeft poging gedaan door de cijfers van tot deze conclusies: K.V.P. De K.V.P. heeft zich (als gewoonlijk» vrij constant getoond. In de grote steden was er sprake van een lichte teruggang, op het platteland een lichte vooruitgang verkiezingen en n de kleine gemeenten. Het A.N.P n vergelijking met '58 een verlies zes procent, ten opzichte van maart dan nog eens 0.8 pet. Od het platteland de winst in 1958 lager en is dus nu ook het verlies lager Protestanten Naar de A.N.P.-berekening behaalden de protestants-christelijke partijen teza- m 1958 een percentage van 20.6, in •t jl. 20 en eergisteren kwam men op 20,3 pet Waar de partijen afzonderlijk optraden, heeft vooral de C.H.-Unie zich uitstekend geweerd: het behaalde percentage lag hoger dan dat van de Statenverkiezingen en deze hebben altijd als zeer gunstig voor de Unie gegolden. Splinterpartijen Van de splinterpartijen ten slotte zij vermeld dat de Boerenpartij twee zetels in de wacht wist te slepen (in Apeldoorn onder andere», de Vrije Burgers één (ln Den Haag) en dat in Amsterdam de Par tij voor veiliger verkeer een zetel be haalde! De uitslagen van alle gemeenten waar ons blad verschijnt plus verder nieuws van deze verkiezingen vindt elders in dit blad. KVP PvdA VVD AR CHU PSP CPN SGP GPV Prot. Chr. Groep Boerenpartij Vrije Burgers Nat. Unie Overige partijen Gem- raad 1962 Gem.- raad 1958 Gem.- 1962 546436 1073685 335245 117327 124223 156043 136536 31010 17547 292234 2658 12952 1033 19923 STEMMEN Prov. Tweede Staten Kamer 1962 534283 1086476 357890 116559 114957 134145 135432 34395 16791 288597 4064 25038 2576 2538 1959 531443 1087157 458901 117012 106521 85438 110731 33118 Gem.- raad 1958 536743 950671 497029 118224 117891 52684 158480 Totaal Eind van proces dat jaar duurde As over de zee uitgestrooid Jodenvervolger Adolf Eich mann is gisteravond even voor elf uur door middel van ophanging terechtgesteld. Eichmann verloor de laatste kans op verandering van het MEESTERWERKEN VAN T TOT jl vonnis toen president Ben Zwi van P.v.d.A. De Partij van de Arbeid heeft ln de grote steden een zeer behoorlijke voor uitgang geboekt na de Statenverkie zingen was dit te verwachten. De A.N.P.- cUfers geven echter ten opzichte van de verkiezingen van maart een achteruit gang aan van rond een half procent. V.V.D. j PARTIJEN 1949 1953 1958 1962 P.v.d.A. 13 15 14 I 15 Prot.-Chr. 10 9 8 7 K.V.P. 8 8 8 8 V.V.D. 3 3 5 4 C.P.N. 3 2 2 1 P.S.P. - - 2 Jonge 18 vragen om gezamelijke toogdag in '63 De Jonge Achttien hebben zich tot het C.J.V., Jong Gereformeerd en de Herv. Geref. jeugd gericht mat het volgende telegram: „Het comité van Herv. en Geref. Jon geren, de Jonge Achttien doet een bo- roep op de leden van uw bond uw be stuur dringend te vragen op Hemel vaartsdag 1963 geen eigen bondsdag te houden doch in overleg met de Jonge Achttien en de andere Herv. en Geref jeugdorganisaties te komen tot een ge zamenlijke toogdag van Herv. en Geref jongeren in Nederland". (zie ook pag. 2) Meer dan tienduizend Heilsoffi cieren: soldaten en hun familie leden uit het hele land bevolk ten gisteren de Haagse Houtrust- hallen en omgeving om er de Jubileum Finale te vieren. En hoe zou het Leger des Heils dit anders doen dan zingend en spe lend en met het uitzenden van jonge bezielde strijders voor Christus. Hoe massaal de Hout- rusthal was bezet, toont deze foto. (Verslag op pag. 2). Israël gisteren besloot het gratiever zoek, dat Eichmann via zijn advocaat Servatius bij hem had ingediend, te verwerpen. (n een officiële bekendmaking vnn één zin wordt gezegd: De president van de staat Israël heeft, besloten in het geval van Adiolf Eichmann geen gebruik te maken van zijn voorrecht misdadigers te begenadigen of hun straf te vermin deren. Eichman had zijn advocaat gevraagd de Westduitse regering en de V.N. In te schakelen om zijn terechtstelling te voorkomen. Servatius zegde toe dit te zullen doen. maar hij waarschuwde Eiahmann er al voot dat hit mogeliik reeds terechtgesteld zou worden, voor dat een van deze twee mstantes iets voor hem gedaan zou kunnen hebben. De executie in de Ramleh-gevangenls nabij Tel Aviv wer dbijgewoond door overheidsfunctionarissen, c enarts. poli tie, e enprediikant, twee Israëlische en twee buitenlandse journalisten. Het lijk van Eichmann is gecremeerd; de as is over zee uitgestrooid. Geen berouw De echtgenote van de Canadese Pi kant Huil heef» gisteren meegedeeld, da» Eichmann hard cn bitter was gestemd omdat zlin beroep op het Hooggerechts hof was verworpen. Zij treedt on als tolk bi rfe gesnrekken tussen haar echtge en Eichmann. Het laatste gesprek Is gis teren gehouden Zil zei «lat de toestand zeer ontmoedigend Is. Eichmann geeft in het geheel geen blijk van berouw. Het is het eerste doodvonnins dat 1 Israël is voltrokken sinds deze staal veertien jaar geleden werd gesti«ht Eiehmanns advocaat Servat'us ze' gis teren voor zijn teTueV-cer n-aar Duits land. dat het procee-Ei"hmann eerlHk en rechtvaardig is eeweest Servatius had president Ben Zwi nog gevraagd in geval va-n a-fwijziog van het gratie verzoek- udstel va nexe-ut-e te vc-lenen om nog benaal de sterman voor de te; doodver^ordee'-^e te kunnen doen. De pres'dent heeft dit verzoek niet toege staan. Er zouden behalve door F'-Aimann zelf. verzaken om clementie zijn gediend door Eichmamis vrouw, zijn broer, door een advocaat in Line en door een aantal oartieu1ieren der wie de bekende filosoof prof Mi tin Buber. Maar Ben Zwi zou ook t titses hebben ontvangen om de dood straf doorgang te doen vinden Israëlische kabinet heeft, bii monde de minister van justitie, de pres-'dent aangeraden het verzoek om gratie te verwerpen. 100.- 2866852 2853741 2878235 2805858 Het Is praktisch niet mogelijk, een ver- gelijkend totaaloverzicht te geven van de gemeenteraadsverkiezincen in heel het land. In bijgaande staat zijn echter uit de grote gemeenten (meer dan 20.000 to ners op 1 jan. 1962 59 gemeenten ge selecteerd met totaal 5,25 miljoen In woners waarvan de uitslagen wél ver gelijkbaar zijn of vergelijkbaar zijn ge maakt met de vorige raads-, staten- cn Kamerverkiezingen. Met „vergelijkbaar gemaakt" bedoelen wij bijv. dat de stemmen van de protes tantse partijen (AR, CHU, SGP en GPV) zijn opgeteld wanneer deze partijen nu of in een van de drie vergeleken verkiezin gen met een gecombineerde lijst zijn uit gekomen. De stemmen zijn dan onderge bracht onder „Prot. Chr. Groep". Dat dit overzicht niet representatief Is voor het gehele land, wordt duidelijk bijv. uit de percentages van de KVP, dat ln dit overzicht ongeveer 18 bedraagt, terwijl bet landelijk percentage bU de laatste Statenverkiezingen 32 bedroeg. Wel kan deze vergelijking een aanwijzing geven voor een mogelijke voor- of achteruitgang der partijen. Overval van Duitsers op taxichauffeur "D e Utrechtse taxichauffeur, de heer J. Uiterwaal, is woensdag door twee Duitse varensgezelen bij Jutphaas over vallen. Hij kreeg een paar klappen, waarna de beide jongemannen, de 21 jarige matroos S. en zijn 28-jarige colle ga K de polder invluchtten. Een voorbijganger zag de tax! nabij het Amsterdam-Rijnkanaal in Jutphaa." angs de weg staan en hoorde het relaa: van de chauffeur Men trachtte de politli :n Jutphp^s te alarmeren. maar toen di aanvankelijk niet gelukte werd di Utrechtse politie gewaarschuwd. Vier radiowagens gingen langs verschillende routes naar de plaats van de overval. De rijkspolitie in Jutphaas. die inmid dels ook ter plaatse was. waarschuwde de sluiswachters van de Beatrix-Ime- en Zuidersluis om uit te kijken naa jasje droeg. Ook kreeg men assistentie van een speurhond, die de politieman nen naar de Beatrixsluis leidde. een Duitse tanker voor anker lag. Aan boord trof men de beide varensgezellen aan Na enig verzet werden zij ingere kend en overgebracht naar het hoofd bureau van politie in Utrecht Prinses Irene is woensdagavond ln de stadsschouwburg te Tilburg een juyeuar ontvangst bereid toen zij daar sa met de deelnemers aan het festival de werkende jeugd, de voorstblling Midzomernachtsdroom door de Nedei- landse Komedie bijwoonde. Door een der deelneemsters, mej. Jo hanna Pennings, werden bloemen aan geboden. Tijdens de pauze werden a» hoofdrolspeelsters en spelers aan ai Prinses voorgesteld, waarna zij een ge animeerd gesprek had met een aantal deelnemers aan het festival. Ter nenn- nering werd haar door Wim Bary, di recteur van de Tilburgse schouwourg een tegeltableau aangeboden. internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per week Holland-Zweden per week Bettowcg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 TARAGEN gemeenteraadsverkiezingen in D ons land een eigen karakter? Natuur lijk spreken bij het uitbrengen van de stem overwegingen van plaatselijke aard een woord mee. Maar de Nederlandse bur gers denken, wat hun Jtijk op de plaatse lijke politiek betreft, als regel met anders dan ze in nationaal en provinciaal verband doen. Bovendien Is, zeker in deze tijd, de mogelijkheid tot ontplooiing van een eigen gemeentelijk leven niet onbegrensd. Dus is het toelaatbaar, voor zover de om standigheden dit tenminste toelaten, de uitslag te vergelijken met vorige, ook met die voor andere politieke lichamen. Wanneer we dat doen, mag in de uitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen wel 'n bevestiging worden gezien van die welke we nog onlangs hebben gehouden voor de Provinciale Staten. Dit geldt het liberale verlies. Het geldt het feit, dat de soeialto- ten maar betrekkelijk hebben geprofiteerd van hun oppositie. Het geldt de winst voor de pacifisten. En het mag ook gelden voor de stabiliteit binnen de christelijk© groepen. Wat de socialisten betreft om met hen te beginnen is daar het merk waardige feit, dat ze, vergeleken met da vorige raadsverkiezingen, een belangrijke winst mogen incasseren, terwijl ze, zoals vergelijkingen met andere, sindsdien ge houden verkiezingen aantonen, in werke lijkheid alweer over hun hoogtepunt heen zijn. Zij mogen dit wel indachtig zijn bij hun overwegingen, hoe ze hun winst van deze verkiezingen gaan besteden. Het opkomen van de pacifisten kan aan leiding geven tot velerlei bespiegelingen. Hoe de winst van deze partij die overi gens nog altijd een bescheiden omvang heeft te verklaren? Er zijn blijkbaar niet weinigen van oordeel, dat zij ook bij de geschakeerdheid van de bestaande P0»- tieke partijen niet voldoende gelegenheid hebben, van hun mening te laten blijken. Voor andere partijen moet hier de vraag rijzen, of zij zich genoegzaam bezighouden met de problematiek van de atoombewa pening, een prohlematiek die niet een mononolie voor de pacifisten behoeft te zijn. Ook komt in deze winst van de paci fisten stellig tot uitdrukking, dat verschei dene socialisten zich niet thuis achten in de socialistische partij, zoals deze zich na de oorlog tot een meer burgerlijke partij heeft ontwikkeld. Het grote verlies Is In volle zwaarte op d® liberale partij neergekomen. Sinds de ver kiezingen voor de Provinciale Staten had Iemand als de heer Van Riel nog getracht, de situatie enigszins te redden. Daarop moest de heer Oud weer actief worden om de toestand, die d^ardooor nog ernstiger werd. enigermate te herstellen. Het heeft niet meer mogen baten. De kie zers, eenmaal op drift gekomen, hebben hun vertrek uit de liberale partij verder voortgezet. Zit het alleen vast op de fami lietwist binnen deze partij? Er zijn ver moedelijk ook dieper liggende ooraaken. De burger ervslart. dunkt ons. de liberale partij meer en meer als een overwegend negatieve instelling. Zij geeft hoog op van haar vriiheidszin. maar weet aan dc vrij heid zelf geen zin cn geen inhoud te geven. Dat moet, vroeg of laat. teleurstellend Over dc stabiliteit hij de christelijke groe pen verheugen wij ons. Als geheel geno men, vertoont het politieke beeld van ons land bij de laatste verkiezingen nogal wat verschuivingen. Dat deze langs de christe lijke groeperingen heengaan, verdient d® aandacht. Alleen zouden wij gaarne zien. dat, zo er toch kiezers blijken los te raken van de nariij die zij eens stemden, d® christelijke narlilen zouden blijken een grotere werfkracht te hebben. Aan dU laatste ontbreekt het nog. Naar de schijn te snoedig, is men binnen deze nartHen tevreden met achterwege blijven van verlies, met een gelijkblijvende stand of als dit even kan met een lichte stiieing in het percentage. Met windstilte echter knmpn we er niet. Eens zal de wind moeten draa'en. Fn daaraan zullen we allen, ieder voor zich, het nodige kunnen doen. Verge*en we het niet: al te eemakkelijk danken we m organisaties, maar die orga nisaties zlin de m-nsen die er de-1 van uit lupk-n. Het Nederlandse volk z'in wij met %'n a'len. De nellMeke eroenering ziin wil, voor zovor wil daartoe behoren. En di'ael'de e-eM' in felf *11- orrP«<«-Hes. het geldt on haar wijze ook de kerk. Het komt on o"s aan. De u<t«lag van een ver'^'egine Is maar niet iets om er Venn's van te nemen daarover on»e pi-nln- te p- rn om vervol—over te gaan tot de orde van de dar. On de nu reho|id»n veriHerinren raan weer an«tere vol "en Fr 's, noHt'ek b*r'"n. nog wel iets te do-n rr z"n v-m-hnMI-—n gaande. Fr 'Hn o'-mve problemen die om bena- «Wng vr-"n. Fn voor ml- Mi *»"h-1 leef». Is het ni-t o-r-v-r. dat h" O-*- in m-mt-rVan- ne'i'k l»ven en o«V 'n d- politiek een taak De internationaal bekende RA™0- en TV. PIANIST, FNTERTAINCR j\Ap speelt voor U heden vanaf 19.00 uur in Boulevard Café Restaurant MARINA" te Katwjjk aan Zee. De meerminbar is geopend tot 0.30 uur. Ruime narkeergelegenheid. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Wisselend bewolkt en plaatselijk en kele buien. Matige. In het binnenland tjjdelijk zwakke wind tussen noord en west. Aanhoudend koud met vanna ht hier en daar nachtvorst. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag 2 Juni: zon op 4.23 uur. onder H).50 uur; Maan op 4.50 uur. onder 20.38 uur. Nieuwe maan HOOGWATER SCHEVENINGEN 1 juni: 2.40 v.m.; 15.08 n.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1