Jlicuiuc Iftmraitl Soekarno acht houding van Nederland nog onduidelijk Commentaar Ruim 700 kantj es haring vanochtend afgekeurd Sterke vrouw van vierenzeventig Stevenson hoopvol; nieuw van Oe Thant beroep Grote belangstelling van kiezers gemeld Zeven para's gevangen in Nieuw-Guinea VOEV^DAC .30 MET 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEND1ENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12491 CHRISTEL!JK-ISATIONAAL DAGBLAD „Stontvtslicfj Is fheblevta mgn hert in tegljenspoet" waren we met meer te houden Zie pagina 5 STEVENSON Nieuws één oogopslag De secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, heeft in telegrammen aan president Soekarno en mi nister-president De Quay verzocht opdracht te geven onmiddellijk' alle vijande lijkheden in Nieuw-Guinea te staken. Daardoor kun nen de onderhandelingen over dé toekomst van het gebied op basis van het plan-Bunker onder de meest gunstige omstandig heden plaatsvinden, aldus Oe Thant. Soekarno acht Nederlands houding nog onduidelijk. Na een scherpe koersval heeft de New Yorkse ef fectenbeurs zich gisteren voor een belangrijk deel hersteld. De voornaamste oorzaak was gelegen in het jagen van ..koopjes" door speculanten, die 'gebruik wilden maken van de lage koersen in de verwachting, dat deze spoedig zullen aantrekken. Ook waren er kooporders van beleggings fondsen en kleine beleg gers. t Tegen de verwachting in heeft Adolf Eichman vandaag zelf officieel een verzoek om gratie inge diend bij de president van Israël. Ben Zwi. Ook zijn broer Robert en zijn advo caat dr. Servatius. hebben gratie-verzoeken ingediend. Verwacht wordt dal spoe dig een beslissing zal wor den genomen. Aangenomen wordt, dat drie bewoners van het be jaardentehuis Antonia in Almkerk door kolendamp vergiftiging om het leven zijn Bekomen, hoewel ze kerheid daaromtrent nog niet kon worden verkre gen. Het vierde slachtoffer is niet door vergiftiging, maar door een hartaanval om het leven gekomen. In een rapport heeft een comité een volledige opzet neergelegd voor een derde radio-programma via het FM-net, te verzorgen door een organisatie, welke los staat van de omroepvereni gingen. Het zou alleen des avonds en op zondagmor gen worden uitgezonden. Naar het oordeel van de heer Gaastra, voorzitter van de Ned. chr. aanne mers- en bouwvakpa troonsbond, is tot heden in het algemeen te weinig aandacht besteed aan de mogelijkheden, welke de opschuiving biedt als ele ment in het bestrijden van he woningnood. Hij be streed de opvatting, dat de nieuwbouw voornamelijk moet voorzien in de wo ningbehoefte van de min der draagkrachtigen. In de Eerste Kamer ls instemming betuigd met de P.annen van minister Kort hals om geleidelijk-aan voor verschillende leef tijdsgroepen «.^n bromfiets- vergunning in te voeren, |e beginnen met 16- en 17- inrigen en met de 60-Ja- hgen en ouder. 0OEKARNO heeft verklaard dat het standpunt van de Nederlanders nog niet duidelijk is en dat hij zal blijven doorvechten. De Amerikaanse vaste vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Stevenson, meende: Het ziet ernaar uit dat de onderhandelingen zullen worden hervat. De waarnemend secretaris-generaal der V.N., O e Thant heeft zowel Indo nesië als Nederland opnieuw verzocht de vijandelijkheden te staken. Jouwe zeide, dat de Papoea's niet het slachtoffer willen worden van chantage en de P a r n a wil, dat haar negen in Nederland studerende leden naar Indonesië zullen reizen. Soekarno verklaarde heden, dat de Indonesische strijdkrachten moe ten voortgaan met de „bevrijding van West-Irian". en dat. de strijd krachten daarvoor de ruggegraai Tevoren had hij een bespre king met het operationele stafcom mando voor „West-Irian". Het was de eerste maal. dat hij in het open baar melding maakte van het aan deel der strijdkrachten in de ge vechten op Nieuw-Guinea. Vroeger sprak hij uitsluitend over vrijwilli gers. De minister van buitenlandse zaken Soebandrio antwoordde op een verzoek oin toelichting: „Natuurlijk zijn het de strijdkrachten en niet laD- ger de vrijwilligers die de belangrijk ste rol spelen in de werkzaamheden Hij vertelde dat Soekarno tevreden was over de berichten betreffende Nederlands bereidheid om te onder handelen op grondslag van het plan- Bunker. Soekarno is echter van me ning, dat de houding van Nederland ten opzichte van het plan-Bunker nog niet duidelijk of krachtig is. Volgens Soebandrio had Soekarno zijn tevre denheid uitgesproken over de krijgs verrichtingen van de Indonesische strijdkrachten. De chef van de opera- tione staf, generaal Achmed Jam zei- de: „Zij vechten nog steeds". Stevenson Te New York verklaarde Steven son dat de te hervatten onderhandelin gen vele problemen zullen opwerpen o.a. dat van het V.N.-personeel in de overgangstijd van het plan-Bunker. Een Nederlandse correspondent vroeg of het plan na twee Jaar Indonesisch bestuur wel werkelijk en onpartijdig de mogelijk heid tot zelfbeschikking biedt. Stevenson antwoordde: „Ik neem aan dat dit een deel is van detaak deT besturende autori teiten van het ogenblik." Hij herinnerde aan de afgelegenheid van Nieuw-Guinea, Van een onzer verslaggevers) )E VERKIEZINGEN voor de gemeenteraden zijn vanmorgen in gezet met een opmerkelijke grote opkomst van de kiezers bij jde stembureaus. Verschillende hoofden van de verkiezingsdiensten spraken al vroeg de verwachting uit dat de opkomst van de kiezers ditmaal groter zou worden dan bij de Statenverkiezingen, daar voor de raadsvei'kiezingen meer belangstelling bestaat. Er kwamen vanmorgen geen meldingen binnen van problemen, die zich nogal eens bü verkiezingen kunnen voordoen. Er waren nergens slapende concierges, vergeten sleutels of onvoldoende be scheiden, zodat de stembureaus over het algemeen op tijd opengingen. Wel lieten hier en daar enkele leden van de bureaus verstek gaan wegens ziekte of om an dere redenen, doch meestal kon nog op tijd voor een plaatsvervanger worden ge zorgd. Uit Amsterdam werd gemeld dat tal rijke kiezers reeds vroeg hun stem uit brachten. Hier en daar stonden al lange rijen voordat de bureaus open waren, maar overal kon men de stroom toch rus tig verwerken. Ook in Rotterdam werd tussen acht en negen uur druk gestemd. Er waren in de Maasstad dit keer veel volmachtstemmers. De verkiezingsdlenst ontving bijna 11.000 aanvragen, hetgeen hem ruim 2700 uur extra werk heeft ge kost. Want voor de behandeling van een aanvraag om bij volmacht te stemmen staat gemiddeld een kwartier. Ook in Den Haag was de belangstelling kort na de opening van de stembureaus al dadelük groot. Sommige bureaus regis treerden voor elf uur reeds een derde van het aantal kiezers, dat onder het betrok ken bureau valt. Ook in dé Hofstad be stond de verwachting dat de opkomst van de kiezers groter zou worden dan bü de Statenverkiezingen. •van gedeelten nog nooit door de zijn verkend en zeide: ..De Neder landse ervaring en ongeëvenaarde be kendheid met het eiland, het terrein en de stammen, zullen onontbeerlijk zün". Een Indonesisch journalist vroeg of hl) ;nig verschil zag tussen de Indonesische aanvaarding van het plan in beginsel en de Nederlandse aanvaarding als grond- voor onderhandelingen. Stevenson zeide nog niet zeker te weten wat beide partijen voor hebben. „Ik neem aan dat beiden de voorstellen aanvaarden, ten minste in beginsel, als grondslag voor her begin van onderhandelingen". Oe Thant O c Thant heeft gisteren In gelijk luidende telegrammen opnieuw een dringend beroep gedaan op de Neder landse minister-president en de president Indonesië onmiddellük alle vüande- lijkheden in Nieuw-Guinena te beëindi gen. Oe Thant heeft dit gedaan om de onderhandelingen op grondslag van het plan-Bunker, hetwelk de partüen In be ginsel hebben aanvaard onder de gunsti ge omstandigheden te laten beginnen. Voor vervolg zie pagina 1» Vergeten appeltje voor de dorst, Gisteren stapte Iemand in Leicester een bank binnen met twee lassen vol bankbiljetten ter gezamenlijke waarde van 11.000 pond sterling. De biljetten waren evenwel maandag ongeldig ge worden De bezitter van de eigenlijk waardeloze biljetten verklaarde, dat hij helemaal vergeten was, dat hij hel geld nog had. Hij ontdekte het pas weer toen hij de zer dagen ging verhuizen. De bankdirectie streek de hand over hel hart en wisselde het oude geld in. Marinier door ongeluk op oorlogsschip gewond Hollandia. woensdagmorgen, jpj HET DORP MALAFODOK, oos telijk van Klamono en 50 kilo meter ten zuidoosten van Soring, is de laatste gelande groep van veertien Indonesische parachutisten door een infanterie-eenheid overvallen en ge ëlimineerd. Bij een vuurgevecht zijn vijf para's gesneuveld. Zeven man werden gevangen genomen, terwijl er twee op de vlucht zij ngeslagen, met achterlating van hun wapens. Zowel op het schiereiland Onin als in de streek van Kaimana gaat de pa trouille-activiteit voort. De para's zijn afgegrendeld va nde buitenwereld en in vele gevallen de uithongering nabij. De Papoea's zowel als de Nederlandse militairen krijgen steeds meer medelijden met deze parachutisten, die in elk op zicht zijn bedrogen door Soekarno. het- ge enuit elk nieuw verhoor van gevange nen blijkt. Daarnaast heerst er dankbaar heid voor het verloop van de eigen ope raties. waarbij tot heden nog geen ver liezen zijn geleden. Met zeer gemengde gevoelens ls hier kennis genomen van het jongste beroep \an Oe Thant op beide partüen de vijan delijkheden te staken. Zou Nederland eenzijdig aan de oproep gevolg geven, clan zou er sprake zün van een duide lijke politiek eoverwinnlng van Soekarno. die bovendien een soort van demarcatle- lijn zou kunnen els hetgeen zou Im pliceren. dat hü een deel van het grond gebed van Neuw-Gunea n zün bezt zou hebben, aldus wordt her geredeneerd. En de concluse s: Pas onderhandelen, als de para's zün verdwenen. Zolang geen „staakt het vuren" s afgekondgd, gaat de strijd der Nederlanders tegen de para's onverminderd voort. By het dichtvallen van een luik aan boord van een Nederlands onderzeeboot jager is de korporaal der mariniers H. C. MORGEN Hemelvaartsdag blad niet verschijnen onze kantoren gesloten. Hooglnk zwaar aan de rug verwond. Hü is in het ziekenhuis te Sorong opgeno men. Zijn familie is op de hoogte gesteld. In het maatglas, gehanteerd door een controleur van het Produktschap, werd vanmorgen op de Scheveningse visafslag een beetje pekel „ge schept" uit een ton pas aangevoerde haring. Het drijvertje erin gestoken geeft' dan het zoutgehalte van de pekel aan. Die bleek goed te zijn, maar de haring daarentegen was niet voldoende doorzouten. Daarom bleven 680 kantjes aan de afslag staan tot vanmiddag vier uur. Een strop voor de handel en de consument. Produktschap vond oplossing visproduktcn heeft vanmorgen in een spoedvergadering een clausu le gevonden waardoor het mogelijk werd dat vanmiddag om 4 uur ruim 700 kantjes nieuwe haring alsnog geveild zouden worden. Deze partij was vanmorgen op de Scheveningse afslag door de C.C.D. afgekeurd. Volgens de controledienst was de haring niet genoeg doorgezoutcn en zou dus de customalarf kunnen be vatten. De hoeveelheid en de kwa liteit van de pekel werden echter De scherpe koersdaling op dc Newyorkse effectenbeurs was natuurlijk ook op de beurs in Amsterdam het gesprek van de dag. Gistermiddag verdrong het publiek zich op het Damrak, waar elke beursdag de koersen worden bekend gemaakt. Onvoldoende gezouten vis vanmiddag tocli nog geveild goedgekeurd. Het is een noodoplos sing die het Produktschap gevonden heeft en die alleen voor vandaag geldt. Men vraagt zich in Scheveningen en Katwijk af op welke wijze men het euvel van de haring die wel gezouten maar nog niet genoeg van dat zoui doortrokken is, denkt op te lossen. Het behoeft weinig betoog dat zowel de reders als de handel vanmorgen de medeedling van de controledienst met gemengde gevoelens hebben verno- nomen. De meeste handelaars waren woedend over de gang van zaken. Dat is begrijpelijk. Want wanneer het Produktschap vanmorgen geen clau sule tot ontduiking van de verordeninc op liet zoutgehalte had gevonden, had dc C.C.D. de gehele partij nieuwe ha ring vanmiddag weer moeten keuren Fn het zou niet onwaarschijnlijk zijn geweest als weedrom alles afgekeurd zou worden. Voor vervolg zie pagina 9 9 Bij KJ3. is benoemd tot officier In de orde van Oranje-Nassauir. R.F. Schel- tema da Heere, hoofdingenieur A der marine in vaste dienst. Schaken KEN RUSSISCHE ruimtevaarder heeft gepocht, hij had op zijn tocht door de ruimte niets van God kunnen ontdekken. Onbegrijpelijk, hoe iemand vorsend bezig kan zijn In de wereld rondom zich. de kleine wereld die wij met het vergroot glas bekijken en dc grote wereld die wij met onze ruimteschepen bevaren, zonder tot het besef te komen, dat dit alles moet zijn geschapen, dat achter dit alles een Schepper moet staan. Trouwens, alle ruimtevaarders, hoe won derbaarlijk hun prestaties ook zijn, zijn tot dusver in aardse d'mcnsies gebleven. Ze zijn nauwelijks losgekomen van de aarde .hebben zich nauwelijks boven de aarde verheven, en bovendien waren ze spoedig genoopt, zich opnieuw naar de aarde te begeven. Dc mens is en blijft aan de aarde gebonden. Onze Russische ruimtevaarder bleek voor het overige niet in staat, zich ook in an der opzicht van de aarde los te maken. Hij bleef alles zien in aardse verhoudin gen. Hij had. zei hij, ook in cle ruimte God niet ontdekt. Waarmee hij bewees, blind tc hebben gevlogen, hetgeen ons voorkomt, altijd, en zeker wanneer het om deze dingen gaat, een gevaarlijke be zigheid te zijn. Morgen mogen wij met heel de kerk over heel de wereld het feest vieren van Hemelvaart. Het is het feest van de Heer die regeert. Na het werk van Zijn ver lossing te hebben voltooid, na dc dood te hebben overwonnen. Is Hij teruggekeerd naar Zijn Residentie. Hem is alle macht gegeven, in de hemel maar ook op aarde. Wat is «lat een troostende en sterkende wetenschap, ook voor ons die nog toeven midden in liet verwarde strijdtoneel van deze aarde. Die keer op keer hebben te stuiten op menselijk etekortkomingen en onvolkomenheden, bij anderen maar even zeer bij onszelf. Er is een Heer Die ons regeert, liet is onze lieer. En nu kunnen we ook oog krijgen voor de beperktheid van onze beperktheden en voor de be grensdheid van onze begrensdheden. Alles is heel wat minder doelloos dan het lijkt. Er is weer zin in dc dingen en heeft weer zin om te leven. Eens komt Hij terug. Hij heeft het be loofd. Bij Zijn Hemelvaart leken wij dc achtergeblevenen, dc verweesden. Gezien echter tegen Zijn terugkomst mogen we de voorlopers zijn, dc pioniers cn de herauten, ja koningskinderen De krant heeft dagelijks van onvolko menheid en tekortkoming te melden, liet strijdtoneel dat zij ons dagelijks biedt is vrijwel compleet. Maar de benadering van Hemelvaartsdag geeft dezelfde krant alle aanleiding tot een welkome waar schuwing aan allen: weest niet kortzich tig. wat men ziet. is niet alles, er gaat nog iets achter schuil, de ruimtevaarder heeft het niet ontdekt, heeft het trouwens niet gewild, maar het is het voornaamste. (Advertentie) De internationaal bekende RADIO- en T.V. PIANIST, ENTERTAINER JAAP DANIELS Boulevard Café Restaurant „MARINA" te Katwük aan Zee. De meerminbar is geopend tot 0.30 Ruime parkeergelegenheid. tot in het zeegebied ten Britse eilanden. Langs de oostelijke flank van dit hogedrukgebied beginnen nu en kele storingen naar het zuiden te bewe gen. Dc eerste hiervan lag vanmorgen tussen IJsland en Schotland. Ze neemt In diepte toe en koerst naar de Noord zee. In verband hiermede zal er morgen meer wind z\jn dan vandaag, eerst utt het zuidwesten,-later weer uit het noord westen. Het blijft daarom onverminderd koud. Bovendien worden enkele buten verwacht. Voor de naderende storing uit bevindt zich een kleine rug van hoge luchtdruk. Deze zal de komende nacht Nederland passeren. Er is daarom nachtvorsigcvaar aanwezig, vooral in het zuiden van het land. waar de bewolking van de nieuwe storing later komt en ook de wind later toeneemt dan in het noorden van het land. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Aanvankelijk weinig bewolking en zwakke wind, met kans op nachtvorst Later veranderiyke bewolking en enkele buien, tot matig of krachtig toenemende zuidwestelüke wind. ruimend naar noordwest. Aanhoudend koud. (Opge maakt om 11.15 uurJ. ZON EN MAAN Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag.: zon op om 4.27 uur. onder om 20.48 uur; maan op om 3.47 uur. onder om 18.ni uur. Vrijdag 1 juni: zon op om 4.26 uur. onder om 20.49 uur; maan op om 4.16 uur. onder om 19.22 uur. Op 2 juni nieuwe maan. Tendens langzaam stijgend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Station Weers. gesteldh ir 4i SC 3;|ïi|i! Engelse sterke vrouw ln ruste ls weer begonnen met oefeningen. „Nu er zoveel bandieten rond lopen, moet zün," zei olgde zü: „lk wil In staat zün ZjJ vertelde, dat zü ln die da- geen dief in haar zaak ls ge- ik rook graag een pijp. En als 8U*' met Üzeren weest, maar dat zü in vorm wil ik het me kan veroorloven, v feni" Va,ï 25 ,k'10 le Jongleren zijn. als er een komt. drink lk ook graag een paar es van een kleine winkel. alsof het tennisballen waren. Zij voegde hieraan toe, dat flesjes stout". Vroeger maakte zü toernees „Toen lk geboren werd woog zü zich ondanks haar hoge leef- Terwül zü haar slaaf drie topvorm door Europa en Zuld-Amerika, lk bQna elf pond en de dokter tijd In een volmaakte gezond- meter In de lucht gooide en op de reclamebiljet, zei tegen mijn moeder, dat lk heid verheugt. weer opving, zei ze nog: „Ik gewichthefster Gevraagd om een recept voor mag er niet zo aardig meer ult- :n goede gezondheid, ant- zien als vroeger, maar ik voel oordde zü= „Ik hou me fit en me niet ouder dan dertig Jaar." Spelend met een üreren staaf ten vermeld stond als „Athelda geboren ZU vertelde, dat tot dusver Brussel Parijs Bordeaux Grenoble Nice Bcriyn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1