Thor en de engelen Imperium wist de sfeer zeer goed te treffen Jubilerend A.S.C. kreeg lof en geschenken Wethouder Stolp: In dat spoor vooruit! j&UWE LEIDSCHE COURANT MAANDAG 28 MEI 1962 JL HEEFT Imperium nog niet zo'n geweldige staat van dienst, in de t.L loop der jaren is toch wel duidelijk gebleken dat men een zeer be paalde koers vaart, waarbij het kompas gericht blijft op de cultuurpool. Men doet dit zonder enig snobisme, slechts gedreven door behoefte voor nchzelf en het verlangen een taak te mogen vervullen. Dat is allemaal natuurlijk goed en mooi, maar het vermenigvuldigt de moeilijkheden. Waar vinden we een geschikt stuk, en: kunnen we het bezetten? Het spelen ion dit genre stelt hoge eisen aan spelers en regisseur. Voor de opvoering van zaterdag had wn Christopher Fry's: „Thor with Angels" (Thor en de engelen) gekozen, in de uitstekende vertaling van Bert Voeten. We prijzen de moed (die geen overmoed bleek te zijn) van Imperium, dat dit vers-drama aandurfde. Of iedereen echter de bedoeling van Fry heeft begrepen, betwijfelen we. Daar om was een voorafgaande toelichting wenselijk geweest. Fry heeft met dit stuk in geen geval zomaar een bekeringsgeschiedenis van de jut Cymen willen vertellen. Het ls meer ak een soort wederopstandingsgeschie denis bedoeld. Wederopstanding van het christendom in het land van de Britten. Vóórdat de Denen en Jutten het land teroverden. was in Brittannië het Chris tendom. Het was het land van de graal - riddels, van Koning Arthur en de zijnen, tot wie ook de tovenaar Merlljn be hoorde. Merlijn speelt een belangrijke rol in Fry's stuk. Het is niet toevallig dat Fry deze man gebruikt: hij vormt de schakel met de graalverhalen. Daartoe behoort ook het verhaal dat de Britten, via deze graalridders, afstam. Agenda voor Leiden en Den Haag Maandag Den Burcht, 8 uur: Propagandaverga- dering. prot.-chr. groep gemeenteraad, sprekers P. S. Harmsen en S. M. Stolp. Schuttershof, 8 uur: Feestavond A.S.C. Prytaneum, 8 uur: Salon Indiën met om. „Images Fantastiques" van Nico De Doelen. 8 uur: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Kleurenfilm avond Calfex. Leiderdorp, Gemeentehuls, 7.45 ur: Raadsvergadering. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 ur: Rotterdams Toneel met „Cyrano de Bergerac". Gebouw K. en W., 8 uur: R.K. Resi dentie Koor o.l.v. Kees Stolwijk. Diligentia, 8 uur: Zangkoor ..De Klei- e Stem". Kurhaus Paviljoen, 8.15 uur: The An glo American Theatre Group met „Sa- brina Fair". Dinsdag Den Burcht, 7.30 uur: Chr. Kinder koor Ex Animo met o.a „Sprookjes- nd" en „Ernst en Julia". Het Gulden Vlies, 2.30 uur: Sluitings middag Ned. Ver. van Huisvrouwen. Mors weg 10, 6 uur nm.: Heropening herenkapperszaalj C. Teskc. Restaurant Van der Heijden. 8 uur: Algemene ledenvergadering V.V.V. Stadhuis, 4.45 uur: Afscheid Th. Bar- ard van gemeentedienst. Antoniusclubhuis, 8 uur: Feestavond „De Professorenwijk". Academie, Groot Auditorium, 8 uur: Lezing pater Dominique Pire, „Com ment ouvrir la paix le monde de la faim" Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Nederlands Dans Theater. Kurhaus Paviljoen, 8.15 uur: The An glo American Theatre Group met „Sa- brina Fair". Woensdag Schouwburg. 8 uur: Leerlingenuit voering balletschool Hendrichs. Koor Pieterskerk. 7.30 uur: Avond- itüte. Den Burcht. 8 uur: Uitreiking gouden laat aan Leidse Sleuteltjes. Prediker, 8 uur: Ds. J. A. Smink van Den Haag. Zuiderkerk, 8 uur: Concert Lvra Academica. Prediker. 8 uur: Prot.-chr. groep, be- «preking uitslag verkiezingen. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Nederlandse Comedie met „Zoete vogel van de jeugd". Diligentia. 8 uur: Leerlingenconcert Haags Conservatorium. Kurhaus Paviljoen. 8.15 uur: The An glo American Theatre Group met „Sa- 4>rina Fair". Jacobskerk, 8.15 uur: Jan Schmitz. orgel. Donderdag Stationsplein. 8 uur: Vertrek NCReisV naar Brabant en Antwerpen. Pieterskerk. 7.15 uur: Avondgebed. Den Haag. Kon. Schouwburg, 2 u.: Haagsche Comedie met „Pas op de verf"; 8.15 uur: „Arme Bitos". VrUdag Lakenhal, 8 uur: Einduitvoering Leid ie muziekschool, m.m.v. Toonkunstor kest en vocaal-ensemble klasse. Schouwburg. 3 uur: Afscheidscollege Prof. dr. H. J. Lam. Prediker. 7.30 uur Finale audities ^Oprechte Amateur. Den Haag, Kon. Schouwburg. 8.15 nor: Haagsche Comedie met „Het Pri eel". Kurhaus Paviljoen. 8 uur: Spaanse Dansgroep Fiesta Gitana. Zaterdag Antoinusclubhuis 8 uur: Toneelgroep ïuripides met ,,'n Zomerzotheid". Den Burcht. 3.30-5.30 uur: Receptie tg.v. 60-jarig bestaan Leidse gymna- 8iek- en schermvereniging „Excelsior" Den Haag, Kon. Schouwburg, 3 u.: Werkgroep Haagsche Comedie met ,,'n Wissewasje"; 8.15 uur: Haagsche Co medie met „Hendrik IV". Kurzaal, 8.15 uur: Orkestvereniging Musica o.l.v. Jan Out. Kurhaus Paviljoen, 8 uur: Spaanse dansgroep Fiesta Gitana. Films Casino (2.30, 7 en 9.15 uur): De kneus- les van het regiment (alle leeftijden); donderdag: Ariane, love in the afternoon 114 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Die Fleder- maus (alle leeftijden). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): Jerry als Piccolo (alle leeftijden). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Bloedgeld (1® jaar)donderdag: De wraak met de tomahawk. Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): Als in een donkere spiegel (18 jaar). Trfanon (2 en 7.30 uur): Spartacus (14 Jaar). Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen •Pothtek D. C. KokRapenburg 9, tel. 24807, Apotheek R. van Breest Smallen- ®Ur0 te Leiderdorp is geopend. melingen zijn van de Joden uit het tien- stammenrijk. Fry. die in de Merlijn-figuur zijn eigen gedachten uitzegt, noemt de tijd van de Denen en Jutten „de wintertijd". Daar om zegt Merlijn: „Daar was de werkelijk, heid, en Jozefs staf kreeg in de vallende sneeuw scharlaken knoppen". (Jozef staat in de Bijbel wel meer als aandui ding van het tienstammenrijk). Fry wil dus zeggen: De staf van Jozef was dor geworden, maar er komen weer bloemen aan. Het christendom komt terug. En volgens de graalgedachte: Niet minder uw goden. Die buiten de wereld leven, die nooit als de wereld De speerstoot van de lente voelen, het stromen Van gouden bloed uit de zij van de winter, De plek waar telkens opnieuw het leven begint". Dat nieuwe leven begint in Cymen die de gevangen Brit niet kan doden als hl) met zijn voet op de nek van de Brit een heildronk op de goden wil uitbrengen. Hij kan dan alleen maar zeggen: „Laat ons elkander liefhebben", en hij moei buigen voor de liefde van God. En al wordt de Brit gedood, in Cymen bloeit het Christendom weer open in het land van de Britten. De voorjoarebloemen ontluiken na de koude winter. De stukken van Fry hebben vaak wei nig handeling. In Thor wat meer, omdat de schrijver een verhaal ervan heeft ge maakt, maar hij is er toch niet volkomen in geslaagd de twee elementen samen tP smelten. In het verhaal verwacht men realisme, doch Cymen zegt de dingen vaak op zo'n dichterlijke manier, dat deze ruwe kerel als realiteit zoal niet onmo gelijk dan toch hoogst onwaarschijnlijk Om deze tweeslachtigheid te overbrug gen heeft regisseur Jan Chr. Bartelsman het. zeker niet ten onrechte, in de sfeer tekening gezocht. Verschillende scènes heeft hij opgelost door stilering. Hij ls daarin uitstekend geslaagd, dankzij na tuurlijk de manier waarop de spelers de aanwijzingen wisten te realiseren. Van amateurs mag men geen perfectie verwacht, we willen zelfs niet beweren, dat het er aan grensde. Maar wel willen we onze bewondering ervoor uiten, dat er, ondanks het gebrek aan zeggings kracht bü sommigen toch als geheel een opvoering werd gegeven die zo'n diepe indruk maakte, dat men niet applau- diseerd* Dat heeft er evenwel ook toe geleid, dat men niet lachte, wanneer dat werke_ lijk wel reden zou hebben gehad, (bijv. in verschillende ♦cènes van de oude mees terknecht en zijn vrouw, goed gespeeld door Bert Dronkert en Joke Wyrdeman) Hans van der Kwaak gaf een uitste kend getypeerde Cymen. Hij zei zijn tekst over het geheel prima, evenals Clodesuida, zijn vrouw (gespeeld door Ans Alting). Door overstilering was in sommige scènes haar spel wat koel. De Merlijn van Wout Anker was goed, maar de tekst kwam niet altijd duidelijk over het voetlicht. Een goed gespeelde rol zagen we nog van Anneke van Galen als de dochter, een beetje bang. onthutst, vanwege haar gevoelens voor de gevan gen Brit, tot slot fel in haar verdedi ging van hem. Het was een succesvolle avond, die Imperium voldoening moet hebben ge schonken. Voor de pauze werd nog opge voerd „Het eerste kwartier" van Guil- laume van der Graft, een kort spel over het slot van de Schepping. A. C. Bouwman Leidse blindenbond hield receptie Ter gelegenheid van het 35-Jarlg be staan van de afdeling Leiden van de Nederlandse Blindenbond hield het be stuur zaterdagmiddag in de gemeente werkplaats een receptie, die druk werd bezocht. Voorzitter F. de Nie gaf i een uiteenzetting over het ontstaan de Leidse afdeling. Men wilde omstreeks 1927 zelf acties gaan voeren voor het verkrijgen betere arbeidsvoorwaarden en een eigen werkplaats. Thans is het zover, dat vele blinden hun eigen weg gaan zoeken In het vrije bedrijf. Ondanks vele moeilijk heden weten zij daar goede prestaties te Op de receptie waren afgevaardigden van zusterverenigingen, vertegenwoor digers van het gemeentebestuur, van so ciale zaken en het arbeidsbureau aan wezig. Fraaie bloemstukken gaven fleur aan het geheel. De tweede voorzitter van het hoofd bestuur. de heer Van der Wel, prees d# activiteit van de Leidse afdeling. Hij legde er de nadruk op dat de bibliotheek een grote aanwinst betekende Het totale aantal donateurs van de Nederlandse Blindenbond is 26.000: wel een bewijs dat het Nederlandse volk de blinden niet vergeet. De bond telt 1428 leden. Nadat nog velen een toespraak hadden gehouden en gelukwensen hadden aange boden, maakte men een rondleiding door de werkolaats waarbij o.a. de di recteur. de heer H. Bassie. toelichtingen gaf. Jeugdnatuurwacht houdt hondenshow Het comité Jeugd na tturwacht houdt voor de tweede maal een hondenshow. en wel op zaterdag 16 juni om half 5 op de speelplaats van de openbare lagere school Lorentzkade 61. Lezing en film voor Vola Vrijdagavond hield de Vereniging van oud-leerlingen van de Ambachtsschool haar maandelijkse bijeenkomst in het Geref. Jeugdhuis. De voorzitter, de heer C. L. de Brec, heette de aanwezigen, in het bijzonder de heer J. A. Duffels van de firma A. Bruyavk uit Amsterdam, hartelijk wel kom. De kleurenfilm „Diamant" gaf een goed idee van de winning en verwer king vean diamant. Na de pauze gaf de sprker antwoord op vragen. /N de reeks festiviteiten rond het 70-jarig jubileum van Leidens oudste voetbalvereniging A.S.C. vormde de receptie, die zaterdagmiddag in restaurant Van de Heyden werd gehouden, ongetwijfeld een hoogtepunt. Bloemstukken, gelukstelegrammen en schriftelijke gelukwensen vertolkten de gevoelens, die men in de voetbalorganisaties en -clubs voor „good old" A.S.C. koestert en een stroom van afgevaardigden van de zusterverenigin gen kwam deze gevoelens met een handdruk, veelal vergezeld van een blijvende herinnering, uiten Nadat de voorzitter van de jubileum commissie, de heer A. C. Wempe een welkomstwoord had uitgesproken o.m. in het bijzonder tot ASC's oudste lid, de thans 83-jarige dr. D. G. Draayer werd de lange rij van sprekers geopend door de heer A. Dusee, vice-voorzitter van de Leidse afdeling van de KNVB. Deze schetste in het kort de roemrijke historie van ASC, die ertoe bijdroeg dat in Leiden de voetbalsport de nodige po pulariteit kreeg en de stoot gaf tot op richting van de Leidse voetbalbond. Als blijk van hulde en dank voor het pioniers werk van de.jubilaris schonk hij namens de K.N.V.B., afdeling Leiden, de KNVB- afdelingsvlag waarvan de twee hoofdba- nen de „rood-zwart" kleuren van ASC dragen. De heer J. Wondergem, voorzitter van UVS, legde de nadruk op de prettige samenwerking, die steeds tussen ASC bal aan De voorzitter van de Leidse Sport stichting, de heer J. C. F. Coers. wees in het bijzonder op de wijze, waarop het 70-jarige ASC als een springlevende club meehelpt de jeugd te binden en op te voeden tot sportieve voetballers en cric ketbeoefenaars. Als bijdrage tot de ASC- cricketpropaganda onder de jeugd bood hij de jubilaris een junioren-bat aan. Zowel de heer F. van Waveren, voor- ACADEMISCHE EXAMENS LEIDEN. 25 mei Rljksumversl Geslaagd voor het kand. r~' cn letterkunde Amstenr. i der Schee Je mej R G v, voor het kand. letterkunde de heer P R van Veen te Den Haag: voor het doet. ex Franse taai en letterkunde de heren R Landheer te Lieden en C J van Veen te Rotterdam: voor het doet. ex klassieke taal. en letterkunde mej. G J van Hilst te Den Haag en de heer H J Erasmus te Leiden: voor het kand. ex. klassieke taal- en letterkunde mevr A J Bakker-Arends te Alphen en de heer C Wolff te Leiderdorp: voor het kand. ex Chinees-Japanse taal- kand ex. geschiedenis Beek te Heemskerk- letterkunde Leiden; voor I heer H C t zitter van LFC, als DOCOS' voorzitter de heer P. F. S. Biegstraten, hadden lof voor de prettige verstandhouding tussen ASC en hun veel jongere verenigingen Als bijdrage in de kosten van het aan brengen van de naam Ajax-Sportman combinatie" boven het ,,ASC-stadion" bo den beide sprekers een bedrag onder couvert aan Nadat de heer S. Swanenburg, voorzit- :r van de KNVB-scheidsrechterscom- lissie de loftrompet had gestoken over de sportiviteit, die ASC in alle wedstrij den steeds aan de dag legde, bood de heer G. J. van Geen, voorzitter van de voetbalvereniging „Alphen", een junio- i-voetbal aan, hen wees de heer A. v.d. Velden namens de C.O.V.S. op de voor beeldige samenwerking tussen ASC en zijn organisatie. Namens de Haagse voetbalvereniging H.B.S.memoreerde voorzitter F. L. v. d. Leeuw in het bijzonder de reeks van prettige criket-ontmoetingen die zijn ver eniging met ASC mocht hebben, waarna hij een set lepeltjes met het ,.HBS-wa- pen" aanbood. Nadat tot slot de heer K. Hüner namens LDWS en de heer J Bredeveld namens Lugdunum hadden gesproken en bloemen en een serie fraaie sierglazen hadden aangeboden, kwam ASC-voorzitter G. J. Preve die elkr toespraak vlot had beantwoord bijna woorden te kort om allen dank te zeggen „Onbewuste" diefstal Een 33-jarige uit Leiden mm er vol gens zijn zeggen niets van. dat hij een diefstal had gepleegd. Hij zou nl. zo dron ken zyn geweest toen hij aan de Da Costastraat een fiets wegnam, dat hij zich dat nriet realiseerde. Niettemin moest hij zich viir deze diefstal voor de Haagse politierechter verantwoorden. De had de fiets bovendien nog verkocht Daarom luidde de eis een maand ge vangenisstraf. De politierechter hield rekening me* het blanco strafblad, toen hij verdachte veroordeelde tot 3 weken gevangenisstraf waarvan twee weken voorwaarelijk met 2 jaar pdoeftijd. S/ee; ia 'I gezin t De „Nieuwe Leidsche" er ia De heer J. C. F. Coers van de Leidse Sportstichting biedt voor zitter G. J. Prevo van A.S.C. een cricketbat aan. Naast de voorzit ter zien we penningmeester W. Rietbergen en mr. J. J. de Jongh, voorzitter van de afde ling Leiden van de K.N.V.B. ALPHEN AAN DEN RIJN Avondvierdaagse met 800 deelnemers Van de Avondvierdaagse, door de wandclkring Leiden en Omstreken ge organiseerd, trekt ieder jaar van Alphen aan den wordt wordt gehouden, de meeste belangstelling. De vijfde ls nu achter do rug, met opnieuw een hoge aantal deel nemers, n.l. thans ruim achthonderd. Daarmee zijn de enthousiaste organisa toren, de heren Jac. Rooda en J. P. Woordes, te feliciteren. We weten echter, dat ze nog lang niet tevreden zijn. Ze wensen, dat het komt tot ettelijke dui zenden deelnemers. In woerden bijv. ls het ook zo ver gekomen, dus het moet hier ook bereikbaar zijn. Dan moet echter ook de burgerij meer gaan mee leven. Dat wordt steeds beier Zaterdagmiddag was er lanigs de intocht- ronte veel belangstelling en men 'oyaal met bloemen. Het was edht een feeststoet De start was zaterdagmiddag voor de 15 kilometer vastgesteld tussen 3 en 3.30. -oor de 10 km tussen 3.30 en 3.45 uur Het weer was tegen die tijd ronduit on gunstig. Maar omstreeks half vier klaar de het op en zij die gehuld de het op en zij die wat geduld hebben betracht, konden de wandeling volbren gen zonder regen te hebben gehad en zelfs genoot men van langdurige zonne schijn. De wandelingen gingen ditmaal rich ting Alphen-Noord. Met de vijftien kin kwam men tot in Woubruigge, met de tien ging men langs de Heimanswetering ;ia de Heuvelwag naar de Herenweg. Die HeuveLweg was ditmaal geen pretje, een onverharde, nogal hobbelige land weg. Omstreeks half zes arriveerden de appelaars allen van de Oudshoornseweg. waar de feeststoet werd opgesteld. Voor- f Advertentie) GEMEENTE ALKEMADE REINIGINGSDIENST De gemeentelijke dienst van publieke werken vestigt er de aandacht op. dat op donderdag 31 mei a.s. (Hemelvaartsdag) door de reinigingsdienst geen huisvuil wordt opgehaald. Bij die percelen, waar gewoonlijk op donderdag de afvalstoffen worden weg gehaald, zal dit nu op woensdag 30 mei lus een dag eerder, geschieden. BENTHUIZEN Jeugdvereniging De Hervormd-Gereformeerde jeugdver, eniging „Waakt en Bidt" vergadert woensdagavond half acht in de consisto rie achter de Hervormde kerk. Mejuf frouw A. van Waaij houdt een Bijbelin leiding over de Hemelvaart. Het tweede gedeelte wordt gevuld met een bespre king en zang. Daar dit de laatste verga dering van hét seizoen is worden alle le den verwacht, omdat er nog enkele be langrijke mededelingen zijn te doen. J.M.V. „Petra" De Hervormd-Gereformeerde jonge- raeisjesvereniging vergadert maandag avond om 7 uur in de constistorie van de Hervormde kerk. Marjolijn Verweij heeft een gedicht, Corrie de Vogel een opstel. Chr.-groep heeft woensdag een centrale post ,De gegeven situatie brengt het col lege van B. en W. niet tot- passiviteit: dat zou leiden tot defaitisme en daar van willen wij niets weten- Wij hebben dan ook geprobeerd, bij deze begro ting een positief geluid te laten ho ren. Gewaakt is cr tegen aantasting an het voorzieningspeil". Met deze uitspraak, gedaan op 19 november 1959, cn dergelijke regelma tig terugkerende bewoordingen stak de Leidse wethouder van financiën, de heer S. M. Stolp om het in verkie zingstermen te zeggen: nummer 2 van lijst 3 de gemeenteraad, als deze zich zag geconfronteerd met de financiële positie van de stad. steeds weer een hart onder de riem. Lange tijd heeft het geduurd, voor dat de mist, die de nieuwe financiële rijksregelingen ten bate van de gemeen ten aan het oog onttrok, ging optrekken, maar de heer Stolp slaagde er altijd in. zijn positieve vermoedens toch enige grond te geven. De raad in zijn geheel schonk hem dan ook bij elke begroting zijn vertrouwen. Mede op dat vertrou wen is de achting gebaseerd die men zijn werk en persoon toedraagt. Zijn deskundig inzicht en doelgericht beleid voorkwamen dat Leiden in fi nanciële zin zich in het zand zou vast varen. Het voorzieningspeil een pri mair begrip bij allen die een gemeen schap moeten besturen werd gehand haafd en de financiële sterkte van de gemeente werd zodanig geconsolideerd dat plannen van de eerste orde kunnen worden uitgevoerd zonder door finan ciële nood in hun realisering te worden gehinderd. Als de rijksgoedkeuringen maar willen afkomen' Het lijkt ons zeer waarschijnlijk, dat wethouder Stolp vanavond in „Den Burcht" in zijn verkiezingsrede tijdens de propagandabijeenkomst van de prot.- christelijke groep ook nog wel op dat financiële beleid zal ingaan. Zijn wet- houdersportefeuille brengt mee, dat hij niet zo aan de weg timmert Wie ech ter zal ontkennen dat elke andere wet houder, in zijn streven naar uitvoering van zijn ideeën en wensen, in zekere zin van hem afhankelijk is? Een droog, technisch betoog zal het WETHOUDER STOLP Waakzaam op ging het muziekkorps met tamboers uit Koudekerk aan den Rijn. Voorts liepen mee de drumband Con Brio, Alpben a. d. Rijn. Ss Joris-padvinders- band uit Boskoop, een amboerkorps uit Nieuiwerbrug en aan het einde liep d» plaatselijke muzieikver. „Crescendo" met amboerkorps. In het IJsclubgebouw kre- gen allen die deze Vierdaagse volbracht hadden, hun beloning. ALKEMABE Relninglngsdienst De gemeentelijke dienst van publieke werken vestigt er de aandacht op, dat donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag) de reinigingsdienst geen huisvuil ophaalt. Bij die percelen, waar gewoonlijk op donderdag de afvalstoffen worden weg gehaald, zal dit nu op woensdag 30 mei geschieden HAZERSWOUDE Minister Van Aartsen opent zwembad Minister Van Aartsen heeft zich bereid verklaard 9 juni het nieuwe zwembad in Hazerswoude te openen. Judo-prUzen Zaterdag zijn in Den Haag judowed strijden gehouden. De Hazerswoudse ver eniging Yoshi had met vier groepen In geschreven: 1 groep dames, 2 groepen heren en 1 groep junioren. Yshi won vier prijzen. De dames behaalden in hun ca tegorie de eerste prijs, de junioren wer den derde, de heren B eveneens, de heren A eindigden als tweede. Een prachtig re sultaat voor de nog zo jonge vereniging. Scherm-resultaat Onze plaatsgenoot de heer D. J. Plaizier behaalde op in Arnhem gehouden schermwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Onderofficiers Schermbond tweede prijs op degen en een eerste prijs op degen elektrisch, deel uitmakend 't luchtmachtteam. Deze luchtmacht- groep behaalde ook een eerste prijs op de sabel. De heer Plaizier is nu gekozen de groep, die deze week op de vlieg basis Ypenburg tegen een team van de Franse luchtmacht uitkomt. Ambtsdragers Tot ouderling van de Gereformeerde Kerk zijn gisteren gekozen de heren Ph. de Gelder en K. de Ruiter. De heer L. Hoogeveen werd diaken. Handbal Donderdag neemt de handbalvereniging Rapid in Den Haag deel aan een hand- baltoernooi. waarvoor 168 ploegen hebben ingeschreven. •anavond niet wordenin de raad heeft de heer Stolp zich doen kennen als een vlot spreker, die het vermogen bezit '.en ingewikkelde constructie voor de ,1 eek" doorzichtig te maken. Hij spreekt wer „In dat spoor vooruit". De andere spreker is lijstaanvoerder Harmsen. De titel van zijn toespraak luidt: „Zo zien wij het". In ons blad zaterdag is deze visie van de chr. groep in de raad al duidelijk weergege- naar aanleiding van ons interview met hem. maar de heer Harmsen zal ongetwijfeld nog wel andere dingen op zijn hart hebben, die een bezoek aar „Den Burcht" alleszins aanbevelens- waardig maken. Zoals gemeld verleent de chr. mu ziekvereniging ..Concordia" medewer king. Namens de propagandacommissie de prot.-chr. groep, waarvan de heer C. H. van den Wijngaard voorzitter de heer J. G. Lamers secretaris is, werd ons meegedeeld, dat bejaarden cn zie ken die geen formulier voor het stem men bij volmacht hebben ingevuld, woensdag per auto naar het stembureau kunnen worden gebracht. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken kan zich vandaag en morgen opgeven bij de secretaris van de afdeling of op de verkiezingsdag zelf bij de centrale post. die gevestigd is ten huize van mevrouw S. W. Napvan Venetiën, Thorbcckc- straat 10. telefoon 23807. Woensdag kan men zich voor alle za ken die de verkiezingen betreffen, met deze post in verbinding stellen. Op de avond van de verkiezings dag komt de prot.-chr. groep bijeen in bet gebouw Prediker, Janvossen- steeg 17 voor het beluisteren van de uitslagen en eventueel van enig com mentaar der „voormannen". Deze bij eenkomst begint omstreeks half 9. Rijkelijk met bloemen beladen kwamen de deelnemers(sters) zaterdagavond onder een heer lijk schijnend zonnetje het cen trum van Alphen binnen. Op de foto de Oranjeploeg, die het ook dit jaar weer keurig heeft gedaan. Om de week vrije zaterdag in landbouw Tussen de werkgeversorganisaties (Hol landse Maatschappij van Landbouw, Chr. Boeren- en Tuindersbond en Land- en Tuinbouwbond) enerzijds en de werkne- mersorganisaies (Algem. Ned. Arbeids- bond, Ned. Chr. Landarbeidersbond en Ned. Kath. Landarbeidersbond) ander zijds is overeenstemming bereikt wat be treft een nieuwe regeling van de arbeids tijd in de landbouw voor de districten Midden Zuid-Holland en Krimpener- waard-Gouda. Dit geldt voor de verschil lende groepen Akkerbouw en losse ar beiders. Daar alles in overeenstemming is met het loonadvies van het Landbouw schap mag worden verwacht, dat één en ander, te zijner tijd in een c.a.o. opgeno- i, ook zal worden goedgekeurd. Er zijn dan ook geen bezwaren om tot toe passing over te gaan. In de arbeidstijdrcgelingcn voor alle vaste en losse akkerbouw-arbeiders ls de voornaamste wijziging de invoering van 26, in plaats van 13, vrije zaterdagen per jaar. In onderling overleg dient te worden geregeld dat éénmaal per -twee weken op zaterdag geen arbeid wordt verricht. De regeling voor „week enddienst" blijft ongewijzigd. Verder zal de dagindeling, in elk geval tot half ok tober, dezelfde zijn als vorig jaar. De juiste bedragen van de verhoogd# weeklonen cn tarieven zijn inmiddels vastgesteld. Dit kon nog niet gebeuren voor de groep veehouderij-arbeiders waar het overleg over de regeling van arbeids tijd en lonen nog niet tot overeenstem ming heefit geleid. Daarom dient voorlo pig van de oude lonen en arbeidstijden te worden uitgegaan. Zodra de zaak ge regeld is kan in één afrekening alles worden recht getrokken. Het district Midden Zuid-Holland om vat de gemeenten Benthuizen, Bergschen- hoek, Blelswijk. Hazerswoude (dorp), Moerkapelle, Waddinxveen (ten westen van de Gouwe), Zevenhuizen en Zoeter- Hazerswoude-Rijndijk Botsing Gistermiddag omstreeks kwart over vier had op de Rijndijk ter hoogte van Ruim zicht een frontale botsing plaats tussen twee personenauto's, die beide vrij ern stig werden beschadigd. WOUBRVGGE Gaande cn komende man Ingekomen: P C Burger, Vinkenbuurt 1. Oudewater; PCM Langeslag. Swal- merstraat 21. Roermond; M A Hoogeveen, Kerkvaartseweg 39. Alphen a d Rijn; L Bregman. Frankenlaan 70, Apeldoorn; H. Martens, Oudshoornseweg 4. Alphen a d Rijn; M A Hoogendijk, Woudsedijk 3. Rijnsaterswoude; M M Droogh, Noort- buurtseweg 22. Zoeterwoude; J C van Beijeren, Witte Singel 27, Leiden. Vertrokken:K de Bruijn, Witte de Wïth- straat 4. Alphen a d Rijn. A C Noordam, Burg. Cordesweg 2. Oude Amstel; A C Wolvers, Oude Rijn 51. Leiden; A W Slingerland. Zaalbergstraat 50. Alphen a d Rijn; J Schijf, Torenstraat 33. Alphen a d Rijn; M C Roosemalen, a b woonschip Noordwijkerhout; P Braspenning. E 30 Laren (Gld); J Chapman en A C Berent- schot, idem; J G Blythe, F V Christman. F, A Meyer. J P Garvin, J L Boath. alien USA; G J de Leeuw. Wilhelminastraat 20. Barendrecht; G J Hoogenboom, 2e Looyerstraat 88. Leiden. Burgerlijke stand GEBOREN: Johanna E. d v K Mole naar en J van Tol; Jan. z v J Turkcn- burg en P B Hoogendoorn: Willem P, z v W T J van der Star cn F H Kuipers. ONDERTROUWD: Gerrit Knibbe. 28 J en Aafje C Peters. 22 j; Clemens M Wol vers, 22 J en Catharina M Zwetsloot, 26 j; Lam bert us P Bouwmeester. 49 j en Neeltje E den Hertog, 39 J. GETROUWD: Leo Windhorst, 26 J en Jannie Schijf. 26 J. OVERLEDEN: Margaretha van Zwle- ten. 89 j. weduwe van A A van Raad. Ingelanden polder Oudendijk In „Het Oude Racdthuys" werd vrij dagavond een ingelandenvergadering ge houden van de Oudendijkse polder. Daar de kas een batig saldo vertoonde, behoef den de polderlasten niet te worden ver hoogd. Het interieur van 't gemaal zal op korte termijn dringend moeten wor den vernieuwd, waarmee een bedrag van f 4500 is gemoeid. De wegen zijn na de jongste behandeling, weer in prima staat Besloten werd de polder Martijntje aan een viertal gegadigden te verhuren voor recreatie. Ten slotte werd van ge dachte gewisseld over de heffing op lo zing van water op alle percelen in de polder. Besloten werd een heffing van 5 per Jaar per perceel in te stellen. Hierna werd nog uitvoerig gediscussi eerd over de werkzaamheden aan het nieuwe sportveld aan de Bateweg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 3