Jlicuuic £dhsrljc lümminl mi „Acties geen agressie, bevrijding maar Commentaar hangt geheel Overleg van Nederland af Oud-pilotenhelpers naar Engeland SOEBANDRIO IN BRIEF TOT OE THANT: D.A.F.-Show Carpenter vermoeid en mogelijk verward Weer para's geland Fransen kamperen zelfs op vliegveld Luns treedt niet af (rfta) ZATERDAG 26 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12488 CHRISTELIJK1SATIOISAAL DAGBLAD .Stantvasticf) is afieblmn mgn bert ia tcatjcnspotl" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nteuwcgracht 810 UTRECHV INDONESIË heeft de Verenigde Naties laten weten, dat de landin- dingen van haar strijdkrachten in westelijk Nieuw-Guinea geen agressie vormen, maar bevrijding van Indonesisch grondgebied. In een brief aan secretaris-generaal Oe Thant, die vandaag werd ge publiceerd, verklaart de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, dat de Indonesiërs zich zuiver op eigen gebied bewegen, dat thans door de Nederlanders is bezet. De minister be weert voorts, dat de Indonesische troepen debevolking van Nieuw- Guinea beschermen, zoals hun plicht is. De Nederlanders zelf zou den schuldig zijn aan agressie, zoals werd aangetoond door hun ver nietiging van oorlogsschepen en vliegtuigen. De brief van Soebandrio is geen antwoord op Oe Thants beroep op beide partijen, de besprekingen voort te zetten, doch op „Nederland se beweringen aangaande Indonesi sche agressie" in een brief van mi nister-president De Quay aan Oe Thant. Gevraagd naar de kansen op hervatting van de besprekingen in Washington werd van Indonesische zijde verklaard: „Dit hangt van Ne derland af". In zijn brief aan Oe Thant wijst Soe bandrio er nog op, dat - in tegenstelling tot Indonesiëëë ëë- Nederland het plan Bunker nog niet heeft aangenomen en f'TïïtllETirTTT' bovendien zijn militaire macht in weste- lük Nieuw-Guinea heeft versterkt met ixWbnX WmSÊ Ja&liiMq het doel, het „kolonialisme" in al zijn slechtste aspecten binnen het grondge bied van Indonesië te bestendingen". Ook verklaart hü, dat Indonesië de noodzaak van het zenden van waarne mers (als door prof. De Quay gevraagd) niet inziet, daar dit niet zal bijdragen tot een oplossing van de kwestie Nieuw-Gui nea. Naar aanleiding van de mededeling, dat Indonesië gereed is de kwestie op zijn eigen wijze op te lossen", vroegen ver slaggevers aan Soebandrio, of dit de mi litaire wijze betekende. Soebandrio ant- wordde daarop: „Dat Is duidelijk". Intussen heeft Nederland de heer Oe Thant er van op de hoogte gesteld, dat de verklaring door de leiders van Indonesië afgelegd, de verantwoordelijkheid van alt land bevestigt voor de aanvallen op de Nederlanders in Nieuw-Guinea. Dit werd bekend door publicatie van een brief van ambassadeur Schürmann, d'ie ■gisteren plaatsvond. Medegedeeld werd voorts, dat sommige Indonesiërs werden gedood en andere gevangen werden ge nomen en dat iniliohtLngan, verkregen van gevangenen en uit buitgemaakte do- 25 - 26 - 27 MEI Gebr. van Ulden Hoge Rijndijk 90 Gisteren heeft prof. dr. Gesina van der Molen, de eerste vrou welijke hoogleraar aan de Vrije Universiteit, haar laatste college (volkenrecht en leer der inter nationale betrekkingengege ven. Na afloop kreeg zij haar eigen portret aangeboden, ge maakt door Roeland Koning. Het cadeau werd overhandigd door mr. C. J. van den Burg. voorzitter van het huldigings comité. Begreep hij zijn opdrachten wel? cumenten, duidelijk maken, dat de In donesiërs. die bij de landingen betrok ken waren, leden zijn van de normale Indonesische strijdkrachten. Niet volledig In Washington is bekend gemaakt, dat „absoluut geen wijziging is gekomen" de Amerikaanse houding in het ge schil over Nieuw-Guinea. „Wij steuneD de pogingen van Oe Thant en oud-ambas sadeur Bunker, die als particulier op treedt om te pogen, beide partijen samen te brengen, teneinde tot een vreedzame oplossing van dit vraagstuk te komen. Voorts werd opgemerkt, dat de Tweede Kamer het plan Bunker niet als grond slag voor een regeling van het geschil met Indonesië heeft kunnen aanvaarden, omdat het niet volledig op de hoogte was van de inhoud van het plan Bunker. Minister Luns zou voor de Kamerleden slechts enkele bijzonderheden van het plan hebben onthuld. (Zoals men weet. wordt het plan in de loop van vandaag New York voor publicatie vrijgege- sn red.). Suezkanaal open Vermelden we nog, dat Egypte „geen enkel Nederlands schip zal tegenhouden, dat mocht proberen met troepenverster kingen voor westelijk Nieuw-Guinea he« Suezkanaal door te gaan". Men verklaar de, het zenden van troepenversterkingen vla het Panamakanaal te zien ingegeven door de Nederlandse wens, Egypte niet in verlegenheid te brengen op een ogen blik, dat Nederland trachtte zjjn handels betrekkingen met Egypte te verbeteren. Protest Papoea's De voorzitters van drie politieke par tijen in Nederlands Nieuw-Guinea heb ben vandaag een telegram gezonden aan de secretaris-generaal der Verenigde Na ties. Oe Than*, waarin zij protesteren tegen zijn weigering om een V.N.-com- missie te zenden voor een onderzoek naar de landingen van Indonesische parachu tisten in Nieuw-Guinea. Zij zeggen in het telegram dat de be volking van Nederlands Nieuw-Guinea verontwaardigd is over deze weigering. Nieuws in één oogopslag Indonesië heeft de Ver. Naties laten weten, dat de militaire acties van dit land legen westelijk Nieuw- Guinea geen agressie zijn, maar de bevrijding van In donesisch grondgebied be ogen. Nederland zou daar entegen agressie plegen, hetgeen gebleken zou zijn uit 't vernietigen van „oor logsschepen en vliegtui gen". Aldus de Indonesi sche minister van buiten landse zaken Soebandrio in een brief aan Oe Thant. secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Prof. dr. Gesina H. J. van der Molen heeft giste ren in het Woestduincen- trum te Amsterdam af scheid genomen van de Vrije Universiteit, waaraan zij sedert 1946 was verbon den. Voor een geheel volle zaal gaf zij haar laatste col lege. Dit was gewijd aan „norm en praktijk in de in ternationale samenleving". De premier van Thai land, maarschalk Thanara- to. heeft verklaard berich ten te hebben ontvangen, volgens welke de hoofd stad van een provincie in het zuiden van Laos, Sava- rane. in handen der com munistische Pathet Lao- strijdkrachten is gevallen. De Sociaal-economische raad zal zich beraden over de vraag, of en in hoeverre do consument vertegen woordigd dient te zijn in het bestuur van het Pro- duktschap voor margarine, vetten cn oliën. Europese en mohamme daanse inwoners van Alge rije maken zich thans op voor een uittocht op grote schaal. In dc afgelopen week zijn al tienduizenden mensen per vliegtuig naar Frankrijk vertrokken In de komende week zal dit aan tal naar verwacht wordt nog aanzienlijk stijgen. BIJ een nabeschouwing van de ruimtevlucht van donderdag hebben functionarissen van het pro ject Mercury verklaard, dat Mal colm Scott Carpenter zeer vermoeid en mogelijk verward was tijdens zijn derde baan om de aarde. „Hij was beslist een ander mens toen hij de derde keer overkwam." deelde het volgstation Kauai op Hawaii mee. Verder werd gezegd dat de stem van Carpenter zwak doorkwam en ver moeid klonk. Ook liet waarnemingsstation in Woo- mera, Australië, gaf als zijn oordeel te kennen dat Carpenter tijdens zijn laat ste ronde ietwat vermoeid handelde. Hawaii meldde ook nog. dat Carpen ter zich bijzondere zorgen maakte over de positie van zijn cabine en dat hij. toen hem enkele malen werd gezegd zich gereed te maken voor de terug tocht naar de aarde, bleef doorgaan met waaraan hij bezig was of Iets anders begon te doen. Er ontstond zelfs enige verwarring of Carpenter wel begreep welke opdracht hem gegeven werd. „Wij hadden de indruk dat hij zeer in de war was over wat er gebeurde. Het Is zeer moeilijk om te zeggen of Carpenter verward dan wel door iets anders in beslag genomen was". Het waarnemingsstation op de Ber muda-eilanden deelde mee tijdens een eerdere fase van de vlucht te hebben opgemerkt, dat de zuurstofdruk in de cabine afnam. Ook dit station spraK over vermoeidheid van de ruimtevaar- der en het had zich afgevraagd of het nood zuurstofsysteem in werking had moeten worden gesteld. ONGERUST In het rapport over deze radiodiscus sie wordt nog gezegd, dat de medische dienst zich enigszins ongerust had ge maakt over Carpenters bloeddruk on polsslag. Tijdens de gehele vlucht lie;» zijn bloeddruk bij verschillende meun gen zeer uiteen en de laatste meting was te hoog. Een verklaring hiervoor kon nog niet worden gegeven. Ook zegt het rapport, dat er in tegen stelling met de berichten hierover, geen sprake is geweest van een volledig verbreken van het radiocontact met oe ..Aurora 7" gedurende een half uur na de terugkeer van de aarde. Er werd in die tijd wel degelijk een signaal van vijftien seconden opgevangen waaruit men wist. dat de cabine in elk geval de terugkeer naar de aarde had over leefd. TE DRUK Van de zijde van de medische dienst op de lanceerbasis verklaarde men over geen enkele aanwijzing te beschikken, dat de ruimtevaarder gedurende de vlucht in de war zou zijn geraak.. „De kwestie was alleen staar dat hij het soms te druk had om de gevraagde handelingen te verrichten", zo zei Carpenter geraakte tijdens de vlucht merkbaar vermoeid, doch hij volbracht zijn taken op behoorlijke wijze, aldus de verklaring. Carpenter zelf heeft klaard dat de vlucht zeer goed verlo pen is. afgezien van het angstige mc ment van de terugkeer naar de aarde. NIET BANG René Carpenter, de blonde vrouw va astronaut Malcolm Scott Carpenter, zei op een persconferentie dat zij tijdens de ruimtevlucht van haar man geen ogen blik bang is geweest. „Ik ben van na ture niet pessimistisch", zei mevr. Car penter op" een persconferentie. „Mijn ogen zijn droog gebleven". Ze voegde eraan toe dat zij zich erg verheugt op het weerzien dat morgen zal plaats vinden. In tegenwoordigheid van koningin Elizabeth en leden van haar familie 's gisteren in Coventry de nieuwe kathedraal ingewijd. De kerk is door een zuilengalerij verbonden met de ruines van de oude kathedraal, in de oorlog door bombardementen werd verwoest. De foto werd genomen tijdens d« wijdingsdievst. Ilollandia. zaterdagochtend' groot. T^UROPESE en Mohammedaanse 1 inwoners van Algerije maken zich thans op voor een uittocht op ongekende schaal uit Algerije. In de afgelopen week zijn reeds tiendui zenden personen per vliegtuig naar Frankrijk vertrokken. In Parijse of ficiële kringen verwacht men dat dit aantal in de komende dagen nog aanzienlijk zal stijgen. Men rekept erop dat voor eind mei zestigduizend voormalige Inwoners v«n Algerije in Frankrijk zullen- zijn aangekomen. Dc Franse militaire antoritelten in Algiers hebben dc toegangen naar het Maison Blanche-vliegvcld van Algiers tot zondag a.s. laten afsluiten. Er be vinden zich namelijk reeds 4.500 per sonen op het vliegveld. die naar Frankrijk willen vertrekken en het ls op het ogenblik niet mogelijk er nog meer te verwerken. Ook de belangstelling voor scheept- passage naar Frankrijk ls bijzonder Er heeft een zevende landing Indonesische para's plaatsgevonden tussen Sorong cn Manokwari. Waar schijnlijk gaat het hier weer om 30 tot 50 man. De dropping zou al en kele dagen oud zijn. Aangenomen wordt, dat totdusver 500 para's zijn geland. De nieuwe para's worden reeds achtervolgd. Een gelukkige familie Carpenter ontmoette gisteren in Florida de pers, nadat vader Scott Carpenter zijn geslaagde ruimtevaart had gemaakt. Van links naar rechts: Kristen Elaine (6), mevr. Carpent er, Candace Noxon (5), Mark (12) en Robyn Jay (10). Twee andere passagiersschepen, die de haven van Algiers worden vi wacht, zijn eveneens reeds volgeboekt voor de terugreis naar Frankrijk. De Raad van de Algerijnse opstande lingen zal volgende week In Tripoll bijeenkomen om het vraagstuk van bewaren van de openbare orde ln gerije te bestuderen, aldus werd giste ren van officiële zijde meegedeeld. Di Raad zal ook de campagne bespreken voor het Algerijnse referendum dat 1 j juli gehouden zal worden. Te Algiers werd van officiële zllde meegedeeld, dat leden der veiligheids- strijdkrachten in de afgelopen 24 twee te Guyotville en te Bainem (nabij Algiers) opererende commandotroepen der O.A.S. onschadelijk hebben gemaakt 25 O.A.S.'ers zijn gearresteerd. Een hoe veelheid wapens en uniformen is in beslag genomen. Dood cn doodangst heersten ook gis teren weer ln Algiers, waar door ter- rcuraanvallen van de O.A.S. 37 Alge rijnen gedood en 18 gewond werden Dit was de stand om 18.00 uur plaat selijke tüd. Zes der gewonden waren Europeanen. In het centrum van de stad, In dc Rue Michelet, deden commando's van de O.A.S. aanvallbn met granaten op een patrouille van de gendarmerie. Twee Franse soldaten, een gendarme en twee voorbijgangers werden gewond tijdens de schietpartij die volgde. De rijksvoorlichtingsdienst heeft mede gedeeld dat het in Trouw versohenen be richt, waarin gesuggereerd wordt dat er meningsverschillen zouden zijn tussen de minister-president en de minister van buitenlandse zaken over dc Nieuw-Gui- nea-politiek (waarbij minister Luns met name ontstemd zou zijn over de rede van prof. De Quay tijdens het jongste debat in de Tweede Kamer) van iedere grond is ontbloot. „De door de minister-president e.. minister van buitenlandse zaken afge legde verklaringen tijdens dit debat zün m nauw overleg tussen beide bewinds heden opgesteld en er beslaat ter zake algehele overeenstemming", aldus de R.V.D. (Trouw had gesuggereerd dat mi nister Luns wel eens zou kunnen af treden). FAATGENE WAT ONS in due dagen In de eerste plaats bezighoudt en daartoe behoort uiteraard met name Nw.- Guinea kan de aandacht niet geheel afleiden van hetgeen elders gebeurt. Van daag een enkel woord over de uitslag van het proces dat in Frankrijk is gevoerd tegen generaal Salan. Zoals men weet, ls tegen Salan anders dan de verwachting was niet de dood straf uitgesproken, doch ls hem levens lange gevangenisstraf opgelegd. Dat de Franse president De Gaulle, wiens positie toch al niet gemakkelijk is, door deze uit spraak in nog moeilijker omstandigheden is komen te verkeren, Iaat zich begrijpen. Salan was de voornaamste tegenstander van De Gaulle. Bovendien moest hij wor den beschouwd als de achter de schermen verantwoordelijke voor een schier einde loze reeks van bloedige handelingen die zeer velen het leven hebben gekost. Dood straf zou voor de hand liggen. Echter, dc rechtbank heeft anders geoordeeld. Zij heeft als haar mening gegeven, dat er verzachtende omstandigheden waren, die een andere, mildere straf rechtvaardigden. Welke die verzachtende omstandigheden zouden zijn, laat zich bevroeden. De recht bank zal het standpunt zijn toegedaan ge weest. dat Salan de overtuiging had. in liet belang van Frankrijk te handelen. Bovendien is herinnerd aan opinies, door De Gaulle zelf ln het verleden aangehan gen. De erkenning van deze verzachtende omstandigheden is reeds tekenend. Wij zouden zeggen: voor Salan waren er twee mogelijkheden geweest. Of hij wordt vrijgesproken, hetgeen zich overigens niet liet verwachten, of hij wordt schuldig be vonden. maar dan komt hem om hetgeen hij heeft gedaan ook de zwaarste straf toe. Dat de rechtbank anders dacht cn ver zachtende omstandigheden aanwezig acht te, is opmerkelijk cn kan moeilijk zonder gevolgen, blijven. Als gezegd, door deze uitspraak wordt de positie van Dc Gaulle opnieuw bemoeilijkt. Dc zelfstandig oordelende rechter heeft een vonnis geveld, waaraan ook de pre sident niet geheel is ontkomen. Dat deze uitspraak in Frankrijk beroering heeft ge wekt, is geen wonder, liet geheime leger voelt zich gesterkt. Zij echter die een afkeer hadden van de terreurdaden voelen zich beledigd. En voor De Gaulle zelf is een pijnlijk gevolg, dat hij nu nauwelijks kan ontkomen aan de verlening van gra tie aan de reeds ter dood veroordeelde Jouhaud. daarmede zal Dc Gaulle in feite genoopt zijn, de uitspraak tegen Salan als het ware te sanctioneren. Onder deze omstandigheden overweegt De Gaulle nog meer macht aan zich te trek ken. Zal dat ook de rechtspraak betreffen? De toestand is moeilijk cn verward. „Kom hier. Dat bock moet ook geruild worden". 1IET DIEPTEPUNT van deze mei- koude zijn wij gisteren gepasseerd, toen het kwik niet hoger dan acht tot tien graden C. kwam. Na 1935 was een zo lage temperatuur overdag in mei niet meer voorgekomen. Met de noordelijke luchtstroom werden ook enkele buien aangevoerd, veroorzaakt door een de pressie die nu boven Duitsland ligt en in betekenis afneemt. Het hogedrukgebied bij Schotland breidt zich naar het oosten uit. hetgeen de komende dagen een gunstige invloed op het weer bij' ons zal hebben. Dit weekeinde neemt de bulenkans af en komen er geleidelijk opklaringen voor. De temperatuur zal een stijgende lijn gaan vertonen, zodat wij met een beetje geluk van het einde kunnen spreken HOOGWATER SCHEVENINGEN 27 mei: 8.48 v.m.; 21.27 n.m. 28 mei: 10.05 v.m.; 22.40 n.m. deze record lange koudegolf. Tot fJET WFFR FM FUPOD* toe ligt de maximum temperatuur EUKOPA m« nog record-laag en I, het aan- Rapportan hedenmorgen zeven uur tal uren zonneschijn klein. Plaatselijk enkele buien, maar ook ver spreide opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Iets hogere temperaturen overdag. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN maan op 2.04. onder 1146. Maandag 28 mei: zon op 4.30, onder 20.44; maan op 2.31, onder 14.05 uur. Heden: laatste kwartier. Zesentw inlifi Nederlander, Geallieerde vliegen die In Royal Air Foree Esvaping ping Soeiely is ilch bewust, hel zogenaamde onsnapplngs- die in de oorlog Britse vlie- d« tweede wereldoorlog In SocietyZi j geeft aan haar dat de honderden piloten de werk. Voor de jaarlijkse ver gers hebben geholpen om uit v,-'andelijk gebied zijn beland dankbaarheid onder meer ul- oorlog slechts hebben kunnen erende ontmoetingen moet zij bezel Europa naar Engeland i'Lo'lNr. ",7,V onlsnap'- l'"g door materiele lilup aan ontsnappen doordat bijna du, een keus doen ln 1960 h?bben ,n. *94;> een vereni- vroegere pilotenhelpers. die evenveel pilotenhelpers hun viel de eer te worden uitge- te ontsnappen zullen op uit- ging opgericht om hun dank- thans in nood verkeren, en leven daarvoor hebben geof- nodigd te beurt aan een tien- nodiging van oud-vliegers van baarheid te betuigen jegens door jaarlijks een aantal pilo- ferd en doordat een veelvoud tal Nederlanders die met een 30 mei tot 6 juni een korte va- deKencn dl® hen bij dat ont- tenhelpers een week als haar van andere pilotenhelpers met honderdtal buitenlanders op eantie in Engeland genieten. b^MÏÏÏftaiï 'zen'" Eneeland te ontvan 5™°' levensgevaar assisteer- vorstelijke wijze werden ont- mivvrtkb"h„Ten-iae 30 i"i'vV,rn„hd^ E,n Xssstsrjss mei van Schiphol. Air Force en is genaamd Dc Royal Air Force Esca- bonden bij het bestrijden van Palace. Luxcmb. Parlj* Bordeaux Madrl'd rc*en gh. bcw. ziXÏ: Rh. bcw m. regen HhII,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1