Toonschaal gaat ditmaal over oud-Voorschoten I Niet huilen, Marietje! Christelijke school Voorhout vierde 40-jarig bestaan MEUWE LEIDSCHE COURA.YT ZATERDAG 26 MEI 196! r^TOALS wij reeds eerder berichtten. zal van 2 tot en met 9 juni in het Cultureel Centrum te Voorscho ten de jaarlijkse tentoonstelling „Toonschaal" worden gehouden. Deze tentoonstelling, die de vierde is in de cyclus „Toonschaal"-cxpo- sities, zal gewijd zijn aan oud- Voorschoten. De eerste tentoonstel ling, gehouden in 1959, betrof het werk van Voorschotensc kunste naars. In 1960 was het onderwerp „muziek in huiselijke kring" en in 1961 „fotografie". Evenals de voorgaande is ..Toon schaal 1962" georganiseerd door het ge meentebestuur, met medewerking van particulieren. Wat heeft het gemeentebestuur be wogen de burgerij met de historie vso haar woonplaats te confronteren? Op deze en nog meer vragen heeft burge meester De Kool, gesecondeerd door de heer Trap, chef van de afdeling cuture- le zaken, tijdens een gisteravond in het gemeentehu .s gehouden persconferen tie antwoord gegeven. Het zal de derde maal zijn, dat expo sitie betreffende de Voorsohotense hi storie zal worden gehouden. De eerste maal, namelijk in 1947, gebeurde dat ;n het Ambachtshuis, de tweede maal, in 1954, in de raadzaal en in 1962 dan in het Cult. Centrum. In de drie genoemde jaren had Voorschoten respectievelijk 9000, 11000 en 16000 irtwoners. Rekening houdend met een vertrek van plm. 1500 inwoners resten er dus 3500 inwoners, die zioh tussen 1951 en 1962 in Voor schoten hebben gevestigd. En dit nu vormt de achtergrond van de organisatie van deze tentoonstelling, zijnde een uitermate goede gelegenheid om antwoord te geven op de vragen .waar woon ik eigenlijk" en „hoe is de Gemeenteraad van Voorschoten De gemeenteraad van Voorschoten kwam gisteravond bUeen. Afwezig wa ren mevrouw De Waal-Malefijt-SprutJ» en de heren Dirksen. Rombouts en Werf. BU het begin van de vergade ring sprak de voorzitter zijn waardering uit voor hetgeen de Koningin Wilhel- mlnaverenlglng heeft verricht om hel nationale feest rond de 30ste april te doen slagen. Naar aanleiding van de door Gede puteerde Staten aan het raadsbesluit van 22 december 1961 tot onderhands» aanbesteding van de bouw van tweede gezondheidscentrum gehechte goedkeuring, sprak de heer v. d. Wilde (prot.-chr.) zijn erkentelijkheid uit vooi de vlotte gang van zaken en de acti viteit die daarbij door B. en W. aan dc dag Is gelegd. Op zijn vraag wanncei met de bouw een begin zou kunnen worden gemaakt, antwoordde wethou der Dekker, dat de eerste paal naai mag worden aangenomen, begin vol gende maand zal worden geslagen er dat de bouw ongeveer anderhalf jaar zal vergen. Met betrekking tot de door het col lege van B. en W. aan de raad ter ken nis gebrachte mening, dat Invoering van een gehele of gedeeltelijke vijf daagse schoolweek voorhands niet te realiseren is beklemtoonde de heer Huizinga (prot.-chr.) dat zijns inziens een vijfdaagse schoolweek funest het vervolgonderwijs en voor het kind zou zUn. De heer Pels (P.v.d.A.) betreurde, dat dc bijzondere scholen om principlëh of andere reden niet bereid zijn aan dt verstrekking van schoolmelk mede te werken. De heer De Groot (V.V.D.1 was het daarmee eens en deed de aan beveling nu het moede hoofd maar ln de schoot te leggen, aangezien reed* zes pogingen waren gedaan om de schoolbesturen tot een ander stand punt te brengen De heer Huizinga (prot.-chr.) zei. de moed nog niet te hebben verloren en zegde toe persoon lijk nog een poging te zullen onder- Naar aanleiding van het door R. en W. aan de directeur van het postkan toor gedane verzoek om postzerelauto- maten op meer plaatsen In het dorp ie doen aanbrenern, vroeg de heer v. d Wilde (prot.-chr.) daarbij vooral de Rijndijk niet te vergeten. De voorzitter deed daarop d» mededeling, dat over veertien dagen hei collere een gesprek met het hoofdbestuur van de Posterij en zal hebben, aangaande alle Voor schoten rakende postale aangelegen heden. Alle andere voorstellen werden ook aangenomen. Verkiezingen In dc Geref. Kerk zijn gekozen tot ouderling de heren D. Rodenburg. D v. d. Berg. T. Ravensbergen. J. J. Ver schoor. P. J. Segaar. en A. W. E. v. d. Bos. Tot diaken dc heren J. Kroon en J. Zandbergen. historische achtergrond van de ge meente waar ik woon" Een ander aspect Is, dat het gemeen tebestuur veel waarde hecht aau de In tegratie van de burgerij. Weliswaar krijgen de nieuwkomers een interes sante uiteenzetting over de plaats hun ner inwoning te horen op de zogenaam de burgeravonden. De tentoonstellings materie besteedt echter meer aandacht aan het oude, en vormt daardoor een noodzakelijk geaebt complement. Maar er is nog een ander argument Er is een groot tekort geconstateerd bi] de Voorschotenaren ten aanzien van het streekeigen De huidige ontwikke ling. zo sterk afwijkend van de histo rie. Is iets wat men dikwijls zo gelaten ondergaat. De gedachtengang nu is, dat men. om het tegenwoordige te kunnen begrijpen, keiuiis moet hebben genomen van ..zoals het vroeger was" Toonschaal 1962, aldus burgemeester De Kool. moet ons leren zien wat we nu nog bezitten, tegen de achtergrond van de historie. Er moet uit de hisrone zoveel mogelijk worden behouden, om dat bet dat dubbel en dwars waard is Grote waarde De bronnen waaruit het geëxposeer de materiaal afkomstig is zijn: kasteel Duijvenvoorde. Rijksarchief, gemeente archieven Den Haag. Leiden en Wasse naar, prentenkabinet Riitksuniversiteit Leiden, de bibliotheek van deze univer siteit. de Lakenhal, het spoorwegmuse um, de Vereniging belangstellenden spoor- en Tramwegwezen, archeolo gische vondsten van de heer Chr. Eg- gink en ten slotte de gemeentearchie ven van Voorschoten De totale waarde van het geëxpo seerde materiaal zal plm. f 67.000 be dragen. De 'entoonstelling zal een logisch geheel vormen, dat wil zeggen, zij zal zijn ingericht in chronologische volgorde Naast vele archeologische vondsten, waaronder een stel benen schaatsen!, zullen er op Voorschoten betrekking hebbende schilderijen van Tavernie»- en Kikkert zijn te bewon deren. Zo zal er een olieverfschilde rij te zien zijn voorstellende jhr. Siteengracht van Duiiven-vkKwde. en één voorstellend de Baron Schimmel- penninck van de Oye in uniform var opperjagermeester. Twee tegelta bleaus, voorstellende „Voorstraat in de winter" en ..Gezicht op het dorp", werden door freule Schimmelpen- ninek van de Oye ter beschikking gesteld Er zal een afzonderlijke stand aan de tram zijn gewijd. De heer Vellekoop uit Leidschendam en de heer Van Eldik uit Den Haag, bekende modellenbou wers. stelden modellen van de tram be schikbaar, terwijl voorts de Vereniging van spoor- en Tramwegvrienden model len zal inzenden Veel meer zal er op deze, ongetwij feld veel belangstelling trekkende ten toonstelling te z en zijn. Schoolkinde ren zullen groepsgewijs en onder lei ding in de gelegenheid worden gesteld gratis van dit alles kennis te nemen. De entreeprijs voor volwassenen zal 50 cent bedragen en voor jeugdigen on der de 16 25 cent. Op 4, 5, 7 en 8 juni zullen de heren Eggink en v.d. Gouw een lezing houden, resp. over archeolo gische vondsten en de geschiedenis van Voorschoten. Beiden zijn terzake des kundig, zodat voor deze lezingen veel belangstelling wordt verwacht. Ze zul len 's avonds in de tentoonstellingsuren worden gehouden en brengen geen ex tra kosten voor de bezoekers met zich De officiële opening is gesteld op za terdag 2 juni om 2 uur. waarna een rondgang voor genodigden zal plaats hebben. Om half 4 zal „Toonschaal 1962" haar poorten voor het publiek openen. KATWIJK AAN ZEE Nieuwe Kerk Gisteravond is de Nieuwe Kerk van de Hervormde Gemeente met een dienst heropend. De kerk is een aantal maan den gesloten geweest voor het uitvoeren van talrijke verbeteringen in het inte rieur. Ieder zal versteld staan van het resultaat De voorgangers in de heropenings- dienst waren ds. Tukker en ds. Hagen De eerste sprak over 2 Kronieken 24 vers 13 en de tweede over 1 Cor. 15 vers 54 tot 58. Allen werd dank gebracht, die voor deze restauratie daadwerkelijk de handen uit de mouwen hebben willen steken. De belangstelling voor de heropening was groot Benoeming De heer J. van Rijn. die tn maart af scheid nam als directeur van de Raiff- eisenbank te Katwijk aan Zee. Is be noemd tot directeur van de N.V. Scheep vaartkrediet te Amsterdam, een dochter onderneming van de Ned. Handcl-Maat- schappü aldaar Hoog en laag water Zondag hoog water 9.11 u, 21.50 u.; laag water 4.39 u„ 17.11 uur. Maandag hoog water 10.28 u., 23.03 u.; laag water 5.46 u., 18.34 uur. (Advertentie) ECHTE GELDERSE RAUWE ROOKWORST van STEGEMAN EEN KLASSE APART! DE LANDBOUWER heeft re! VOORSTBAAT 36 TEL. 213 LEIDERDORP Hoe cle gemeente groeide In januari 1946 had Leiderdorp 4356 in woners. tien jaar later bedroeg dat aan tal 5523 en op 9 mei 1962 had de bevol king zich uitgebreid tot 8119 zielen. Ook de bouwactiviteien breidden zich uit. In de eerste tien jaren na de oorlog werden er in totaal 351 woningen ge bouwd. Sinds 1955 steeg het aantal jaar lijks gebouwde woningen, zodat in 1961 in totaal 115 huizen werden neergezet. Het totaal van het aantal bestaande wo ningen in Leiderdorp bedroeg in 1955: 1261 en in 1961: 1991. Op 1 januari van dit jaar waren nog 125 huizen in aanbouw en naar verwach ting zal spoedig met de bouw van nog 242 woningn worden begonnen. De uit breidingsplannen nemen steeds meer reële vormen aan. De gronden voor het plan Zijllaan bijvoorbeeld, waarop o.m. 2359 woningen worden gebouwd, zijn in middels successievelijk door de gemeen te aangekocht. Men wil trachten dit plan in tien jaar te verwezenlijken. Ook aan onderwijs en recreatie werd en wordt veel gedaan. Uitbreiding van de christelijke ulo. bouw van een twee» klassige kleuterschool, uitbreiding van het zwembad en andere plannen staan op stapel. Overleg wordt bijvoorbeeld ook gepleegd over de bouw van een motel en van een ziekenhuis. Geen spreekuur In verband met de verkiezingen houdt de burgemeester woensdag geen spreek- Geuieente iii eeii hogere hezoldigingskiasse Naar aanleiding van het feit. dat Lei derdorp in februari de 8000ste inwonei kon inschrijven, stellen B. en W. de raad voor G.S. te verzoeken de ge meente in een hogere bezoldigingsklasse te rangschikken, zodat de salarissen van burgemeester, secretaris, ontvanger, ge meentearchitect. eerste ambtenaar ter secretarie en tot op zekere hoogte ook die van het overige gemeentepersoneel kunnen worden opgetrokken. Tot heden toe werd de gemeente ge plaatst in dt bezoldigingsklasse van ge meenten met 6000-8000 inwoners. Door de omstandigheid dat de 8000ste inwo ner pas na het kalenderjaar 1961 kon worden ingeschreven, zou men in dc hogere klasse pas per 1 januari 1963 kunnen worden ingepast. Leiderdorp breidt zich echter snel uit en het is dan ook wenselijk, dat om een tijde lijke verhoging van bezoldigingsklassc met ingang van 1 januari 1962 word' verzocht. Verhuur woningen Akkerstraat B. en W. stellen de raad voor de woningen, deel uitmakend van het tweede complex van 17 woningwetwonin gen aan dc Akkerstraat, onderhands te verhuren aan door het gemeentebestuur aan te wijzen personen tegen een huur prijs van f 16.56 per weck. Wijziging salarisregeling In een circulaire van juni 1961 werd de salariëring van het jeugdige admi nistratieve personeel, waarvoor bij de salarisregelingen van 1 april 1960 nog slechts een voorlopige voorziening was getroffen, door de minister nader vast gesteld. Het ooilege van rijksbemidde laars heeft besloten voor dit personeel een nieuwe bindende loonregeling vast te stellen, waardoor B. en W. nu de raad voorstellen eenzelfde gedragslijn te volgen met terugwerkende kracht tot 1 september 1961. B. en W. willen aan het daartoe in aanmerking komende personeel een uitkering ineens toeken nen en een wijziging van de bezoldi gingsregeling achterwege laten. De salarissen van gemeentesecreta ris en -ontvanger zullen worden opge trokken aan die van gelijkwaardige func tionarissen in het particuliere bedrijfs- M. Splinter ereliil van Herv. schoolvereniging De Hervormd-? schoolvereniging te Leiderdorp hield de jaarvergadering Secretaris Noordanuss gaf een indruK van de stand van zaken op de beidr scholen. Kastanjelaan en Zijlkwartier De school Kastanjelaan behield haar leerkrachten, die in het Zijlkwartier had nogal met mutaties te maken. De moei liikheid voor dc Ziil-school is. dat ln dit gedeelte van Leiderdorp op het ogen blik niet wordt gebouwd Het ledental van de vereniging ls ver dubbeld. Penningmeester Van den Boscl meldde een voordelig saldo van 463 In de kascommissie werden gekozen dc heren J Swank. A Moraal en A Zaal berg Als bestuurslid werden herkozen de heren A. v d. Hoek en J Rietveld gekozen werd mr. C J. Zwarts, in de vac. van de heer M. Splinter, die zien niet herkiesbaar stelde. De hoofden van de twee scholen ■zicht het werk. De terschool in het Zijlkwartier voldoet goed De heer Van den Bosch bracht in dew vergadering de heer Splinter op harte- litke wijze dank voor ziin werk als be «tuurslid gedurende niet minder dar dertig jaren De heer Splinter werd toi relid 1 Ds Honnef sloot de vergadering. Eerste paal woningen Maandagmiddag drie uur wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van een complex van 29 huurwoningen op het terrein van de voormalige steenfa briek O iderzorg-De Ridder aan de Van der Valk Boumanweg te Leiderdorp Deze woningen worden gebouwd door Eurowoningen N.V tc Den Haag. Nieuwe Kerk heropend Na maandenlange arbeid kun nen zondag in de Nieuwe Kerk te Katwijk de diensten weer be ginnen. Er is in de afgelopen maanden veel werk verricht. De muren zijn opnieuw gepleisterd, de verlichting heeft een meta morfose ondergaan, nieuwe gor dijnen zijn aangebracht en er is een nieuwe verwarming. Foto D. Kruyt. KATWIJK Geslaagd Bij de door de Rijkscommissie voor de stuurliedenexamcns te 's-Gravenhage af genomen examens voor stuurman bij de zeevisserij zijn geslaagd voor het eerste gedeelte van dit examen: Jan van Duijn en Jan van den Oever van de KW 131 Voor het aanvullingsexamen stuurman bij de verre visserij slaagde C. A. Schoonen- berg. By de Rijkscommissie voor de ma chinistenexamens slaagde voor motor drijver bij de zeevisserij Dirk Jonker. Ie motorcfrfjver van de KW 110. Voor het aanvullingsexamen slaagden: A. Haas noot Azn. A. J. Durieux, G. Kuijt Czn. Henk Kuijt, Arie Kuijt, le motordrijver van de KW 38, C. Verdoes en Huig Hoek. te motordrijver van de KW 208. Bij de door de afdeling scheeps- en kusttele- grafie der P.T.T. te 's-Gravenhage afge nomen examens voor radiotelegrafisi zijn geslaagd: Willem Bamhoorn en E de Jong Jzn. Allen werden opgeleid aan de Visserij school alhier. Openbare les van de Leiderdorpse Muziekschool De Leiderdorpse Muziekschool of fideel: ..Stichting Muziekschool Let derdorp" bestaat nu bijna twee jaar Dit bestaan is. naar we gisteravond tn het Dorpshuis vernamen en opmerkten waarlijk niet bloedarm. Vele ouder? zagen en zien in, dat een studie op éér of ander instrument niet. zoals vrne acre geslachten wel meenden, zonde* stevige ondergrond kan gedijen. Dav gaat die hele opleiding in de lucht hanpen. Met andere woorden: er kom< in meer dan negen van de tien geval len niets van terecht. De voorzitter deed tn ziin openings woord de talrijke ouders opening van za Men is van plan. bij voldoende aanmel dingen althans, dit jaar weer een nieuw» klas op te zetten. Uit vier mogelijkheden kunnen de ouders kiezen: meer verstan delijke ontwikkchng. de studie van een instrument, een blokfluitcursus of de combinatie van deze drie Voor de pauze konden de vaders en moeders eigenlijk hetzelfde horen als ver leden jaar. De eerste klas. op het toncc bijeenstaand, kreeg les van de leraar Ad J Hongenboom volgens het eerste deel van dc Gehrels-methode. Na dc begincanon. „Wees welkom ons midden", zag en hoorde men i nabij, hoe het bij Gehrels toegaat Steeds waren de kinderen in actie, op allerlei manier, vóór en in de groep. Het tweede deel van de avond open baarde. waarop dat alles kan uitlopen Wat bij de eerste klas leuk en wel spon laan. maar soms rioz wat wankel klonk liep nu als vanzelf. De heer Hoogenboom loonde zich een vaardig leermeester Deze kinderen weten van intervallen, mo dulatiei kerktoonreeksen, ze zongen vlot pittig en zuiver. Ook de blokfluitistjes. bij deze gelegen heid samengevoegd, deden hun werk mei Uver. Verscheidene dansjes, liedjes en canons Dadelijk nè de pauze kregen de aan wezigen gelegenheid tot he» stellen van vragen. Joh. van Wolfswinkel m 779S -OPIB '-.'.Z- Visverbruik Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het verbruik van visserijprodukten in de periode 19501961. Het blijkt, dat in ruim 10 Jaar de consumptie per hoofd der bevolking slechts weinig verander de. In de genoemde periode was 1957 voor het visverbruik een zeer ongunstig jaar: slechts 7,8 kg per hoofd. Hiertegenover staat dat het verbruik in het begin der jaren vijftig wat hoger wns en varieerde tussen 9.5 en 10 kg. Dit hogere verbruik in de genoemde jaren is te verklaren uit het feit. dat na de tweede wereldoorlog de beschikbare dierlijk eiwit (bijv. in de vorm van vlees) vrij gering was en daarom van over heidswege de consumptie van vis werd aangemoedigd. Afgezien van de consumptie in de Ja ren na de tweede wereldoorlog wordt nu nog steeds het verbruik van vis eigen lijk bepaald door de mogelijkheden van de visexport. Stijgt de uitvoer en blijft de invoer beperkt, dan zal in het alge meen de consumptie beperkt blijven. Dat een lichte verschuiving binnen de groepen vissoorten plaatsheeft, blijkt uit de regelmatige, schaal- en weekdieren en verse zeevis. Echter juist het verbruik van haring, speciaal van gezouten haring toont een daling. Visserijgolfjes Gescheurd De „Willem" VL 121 meldde aan de uitvarende KW 54 Dirkje dat er net een trek van een goede 20 manden was gedaan. Daarvoor waren ruim 100 man den scheepgezet. Tevoren was het ne* bij het halen gescheurd, waarbii meer dan 90 manden makreel verloren gin gen. In de vroege morgen lag de „Wil lem" wegens het weer te steken. De hele dag waren er nog geen vier kant- les zoute haring gemaakt. Ook de an dere harinPtrawlschepen melddden slechte vanasten. De haring moet ui* de gevaneen makreel wooden gezorM De sehipners van twpe kotters meld den aan elkaar dat na drie uur trek ken het net zonder dp kuil werd bo- vengehaald Aan meer «"hepen werd op- iyp~nven hoe was gevist Wat voor obstakel de oorzaak van de narigheid i« ecveest was niet bpkend Geen van de eolleaa's wist ipts van een wrak ln de bewuste kuststrook af Als men op een beoaald Dunt meer keren vastloont wordt de deeeastand on'e«- ven en eenoteerd. waarna men het ob stakel traeht tp vermiiden "^dnende ziin er hele liisten van wrakken en andere ohst^kels aaneeleed De vane sten van d° kotters bodroi 3d tot 50 kilo tong t vis. Tn Urnulden laven mark» 7.ii zorgden van 5800 kisten. Tn Schevenlnsen werden 300 kisten schol. 150 kisten wijting. 120 kisten gul en kabeljauw en 21.500 kilo Schepennleuws De nieuwe motortrawler Ora et La bora KW 51 is in IJmuiden aangekomen en onmiddellijk naar de visserij ver trokken. Deze nieuwste aanwinst van de Katwijkse vloot is gebouwd bij de N.V Sleephelling-Mij. Scheveningen voor rekening van de rederij C. Guijt Het schip heeft een inhoud van 186 brut. reg. ton. de lengte over alles ls 34 meter, de breedte 6.80 meter en de holte 3.40 meter. De hoofdmotor is een Kromhout van 650 PK. De Ora et Ln- bora is gebouwd ter vervanging van de kotter Prinses Margriet KW 51 die kort geleden is verkocht aan bovengenoem- de grote zaal van het parochiehuis op eenvoudige maar niet minder prettige wijze herdacht. Ds. J. W. de Jong, x zitter van de schoolvereniging, gaf kort overzicht van de afgelopen 40 jaar. Door de grote doortastendheid van len ds. P. de Haan kon in 1920 de school worden geopend met a's hoofd dc heer J. J. v. d. Berghe. De schoolvereniging Is in de loop der jaren goed gesteund door protestants Voorhout. Als voorzitter fungeerde steeds de prt dikanten der Hervormde Gemeente. Dit zijn er zeven geweest in de afgelopen 40 jaar. De school heeft goede dagen ge kend. maar ook minder goede. Momen teel maakt zij weer een dieptepunt door. Het streven is het schoolgebouw aan de Jacoba van Beierenweg te verlaten en een nieuw gebouw ln de kom van het dorp te betrekken. Het bestuur werkt hard in deze richting. Ten slotte vestigde de voorzitter aandacht op. dat de christelijke school dient te staan in het teken van Jezus Christus. In deze stijl wordt onderwijs gegeven. Het moet immers van ret groot- RIJNSBURG Bevolkingsonderzoek Het bevolkingsonderzoek od tubercu lose wordt gehouden van 26 tot 29 juni Het huisbezoek is al begonnen Voor Centrale Verwarming Grimbergen Noordermeer Vliet N.Z. 1 - 20 - Rijnsburg KATWIJK AAN ZEE Voorlichtingsavond In de christelijke huishoud- en Indus trieschool gaf het Arbeidsbureau eer voorlichtingsavond over beroepen, spe ciaal voor de leerlingen van de examen- klassen van de chr. mulo-school en hur ouders. De chef van het bureau, de heer J. Pluimgraaf, stelde een forum aan de aanwezigen voor. dat was samengesteld uit afgevaardigden van het onderwijs, het bedrijfsleven en het Arbeidsbureau- Hij wees op het belang van de beroepen- voorlichting. Er is een veelheid van be- roepen en de keuze is ?eker niet altijd eenvoudig. De heer W. Bentsnijder, hoofd van de school, gaf een overzicht van de moge lijkheden voor verdere studie. Hij raad de aan. een beroepskeuzetest aan fe vra gen. Speciale aandacht vroeg hij voor heit beroep van onderwijzer. De jeugdbemiddelaar van het Arbeids bureau. de heer P. Martijn, besprak mei behulp van het flanelbord een aantal beroepsmogelijkheden. De vrouwenbe middelaarster. mej. P. van der Berg lichtte enige specifiek vrouwelijke be roepen toe. i eenkele mand GEMEENTE KATWIJK Bij de administratie van de dienst van Openbare Werken te Katwijk kan worden geplaatst als assistente van de boekhouding EEN VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT Sollicitaties binnen 1 week na het verschijnen van dit blad te richten tot de directeur van Openbare Werken te Katwijk. AUTO VERZEKERING W. Ouwehand's Ass. Kantoor KAMPERFOELIEPLEIN 1 TELEFOON 313» KATWIJK AAN ZEE ZIEKTEVERZEKERING ASSURANTIEKANTOOR VAN DER PLAS WYBORGHSTR 7 *- TEL. 2916 KATWIJK AAN ZEE Het kantoor voor al Uw verzekeringen. de werf en onder dezelfde naam als SCH 51 vaart. De rederij Wiron heeft haar motor- trawler Wiron 5 IJM 209 verkocht aan nieuwe rederij. Nooit Gedacht van Gebr. Plug te IJmuiden. Dit in 1950 ge bouwde en 157 ton metende schip komt onder de naam Nooit Gedacht [JM 239 bedrijf, onder schipper P Plug. die jaren achtereen met dc Alberta Hen- drika KW 81 heeft gevaren Jong geleerd is veel gewonnen Dus met sparen jong begonnen i Katwijk, mogen wij U een advi» Open voor Uw pas geboren kinderen een spaar bankboekje: wij geven daarbij een premie van 2.50 en stellen solide spaarbusjes ter beschik king. Laat Uw kinderen van 15 tot 21 jaar deelnemen aan de Jeugdspaarregeling; dit geeft behalve de gewone rente van 3Vt% nog extra 10*/. over de inlagen plus de rente. Daartoe behoeft U maar even binnen te lopen ste belang worden geacht, dat de kinds ren in aanraking komen met het Eva- gelie. De Boshuisspelers uit Leiden vertok ten het toneelstuk „Ruwe stormen". Mevrouw Smolders verving haar ma: die wegens ziekte niet aanwezig kon zij: Verder merkten we onder de belangstel lenden op de gemeentesecretaris, we, houder Prins, het hoofd van de roonu- katholieke school, zusters van de rl meisj esschool en leden van het schoolbestuur. OEGSTGEEST Oude garde dwong respect af ONDANKS minder goede weersomstao- digheden en het vrij ongunstige tijd stip zijn toch nog tientallen Oegstgeesfc naren gisteravond tussen zes en half ven getuige geweest van de rijtoer, d!» de „good olds" van Ajax (1907 08) pe oude ..Jan Plezier" door Oegstgeest maai- ten. alvorens zij op het ASC-terrein dt strijd gingen aanbinden tegen ASC-1&' een ploeg van elf „jochies" rond de leef tijd van 30 jaar. die de euvele moed had den gehad tc beweren, dat zij beter kon den voetballen dan die „oudjes va Voor deze speciale gelegenheid hadde de „oude heren" zich weer eens gestoke in hun sportkostuum uit lang vervlogt: jaren, inclusief kniebroek en sportpd met-lange-klep. Hun keurig opgedraaid* snorren lieten niet na de nodige indrul op „die jochies" te maken nog voor dt deftig in jacquet gestoken scheidsrechte A. J. F. Eichorn het beginsignaffl voor deze „prestige-match" floot. Met fraaie lange-afstandschoten. haar scherpe vleugelballetjes en zo af en t« een „ouderwets" puntertje hebben d; „good olds" het gepresteerd die 30-jarij! knapen een gelijkspel (33) af te dwic- gen. Dat de jonge knapen uiteindelijk zt- gevierden door één strafschopverschi! deed niets af aan het respect dat de oudt garde had weten af te dwingen. Aanbesteding plan Bijdorp Gisteren heeft de dienst van gemeen tewerken namens het college van B en W. een openbare aanbesteding ge houden voor het maken van riolerln- gen, alsmede het aanleggen van wegen in het Bijdorpplan, fase I, II en III va het gedeeltelijk uitbreidingsplan Oegsl- geest Noord-Noord-Oost. met bijkomen de werken en leveringen. Voor den aanbesteding kwamen 22 Inschr ij vingen binnen. Van hoog naar laag waren den afkomstig van de firma Verheul Zn, te Haarlem, f 274.000; C. Smit Zn, Vijfhuizen, f 269.000; Aannemingsbedrijf Van den Akker, Halfweg, f 264.000; fir ma Bakker en Van der Klok, Hoorn f 263.300; D. Bos. Amstelveen, f 263.000; firma L. P. van der Geer Zn., Lel- den-Voorschoten, f 260.700; firma Kori- don, Vinkeveen f 259.000; J. C. Korl- don Zn., Vinkeveen f 258.000; N.V Aannemingsmaatschappij Broere, Am1 sterdam, f 257.000, firma Veldhuizen a Van Hoften te Haarlem, f 254.000; J Castrlcum, Heemskerk f 253.000; J Haasnoot. Oeg3tgeest, f 246.300; Vu Hussen's Aannemingsbedrijf N.V., Cu- lemborg. f 246.000; N.V. G. Hulsenbos) Zn.. Bloemendaal, f 243.000; C. A. Langeveld, Alphen aan den Rijn f 243.000; D. de Rooy, Badhoevedorp, 400: G. van Duyn, Katwijk au Zee. f 227.400; Aannemingsmaatschappil Loeve. Delft, f 223.500; J. Stam, Voor schoten, f 219.890; firma A. Th. Stuif zand. Leiden, f 219.000; firma Verheul Brouwer. Haarlem, f 218.100 en Aan- nemlngs- en Transportbedrijf J. Mem te Lisse. f 217.800. De raming van d( dienst van gemeentewerken gaf een be drag van f 191.000 aan. De gunning L' nog aangehouden. Luisterrijke receptie van A.S.C. EEN hoogtepunt van de festiviteiten iet gelegenheid van het 70-jarig bestaan A.S.C. was ongetwijfeld de receptie, die gisteravond in het clubgebouw voor de leden en donateurs met hun dames werd gehouden. Een stroom ASC-aanhan- gers heeft voorzitter G. J. Prevo en zijn medebestuurders de hand gedrukt. Nadat de heer C. A. Burggraaf zijn lof lied namens de „oude garde" vergezeld had laten gaan van een grole strandbal voor het eerste elftal van A.S.C. omda'. het gangbare formaat blijkbaar niet ge schikt is om doelpunten te maken, wai het woord aan mevrouw Th. Oudshoora- Van Rossum. presidente van het dames comité. Namens alle ASC-dames liet zij haar hartelijke felicitatie-toespraakje vergezeld gaan van een elektrische klok voor het clubgebouw cn een geiser voor het buffet in de kantine. De heer Wout Bergers vertolkte de ge voelens van de leden en donateurs. Na mens hen bood hij de voorzitter eec „gouden kokertje" aan. waar uit deze onder grote bijval een bankbiljet van f 1000 tevoorschijn toverde voor de aan koop van een nog nader te bepalen ju bileumgeschenk. Een van ASC's steunpilaren, terrein- knecht Jan Driessen, schonk een nieuwe vlag. Nadat de voorzitter zowel voor d« vriendelijke woorden als voor de ge schenken zijn dan-k had betuigd, richt!» hij zich in het bijzonder tot de here: C. A. Burggraaf, C- H Hulst A J T Eichorn cn A Wempe Nadat hij de ver diensten van dit viertal had opgesomd, maakte hij bekend, dat zij tot erelid var, ASC waren benoemd. Mede namens zijn mede-ereleden dankte de heer Wempe ^et bestuur voor deze onderscheiding. De dames van de nieuwe ASC-creleden mochten met een fraai boeket in de hulde delen. Burgerlijke stand GEBOREN: Erwin Arnout Nlcolaas, zn van H. C. J. Menken en E. C. de Haai: Henri Johan Cornells, zn van H. J. S»- valle en E. G. M. Tulleken; Hermina Henriet te, dr van J. C. de Knegt cn M C Kamerlingh Onnes: Marjolein Jacque line Antoinette, dr van J. de Vos ta B A. Kager; Gertha. dr van J. R Root- da en E. van Delft. ONDERTROUWD: A. W. Stuifzand en P W. C. M. Oudshoorn: J. van Kampen C1 S* BI Hangelbroek cn P GETROUWD: W. Ravensbergen en D. A. van Iterson; J. W. Rijkmans en I Stichting Spaarbank der gemeente Katwijk I Kantoor: Katwijk aan Zee. Voorstraat 88. (Weeshuis) Bijkantoor Katwijk aan Zee. W .de Zwijgerlaan 59 I Bijkantoor Katwijk aan den Rijn, Voormalig Raadhuis, (Rijnstraat).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 14