Jlieutue jTeihsrijc (JTouranl Oe Thant en Kennedy wijzen opnieuw op voorstel van Bunker Commentaar Para s worden uit de lucht bestookt „Badbed" voor haastige mensen Carpenter Carpenter gereed om gelanceerd ruimte in te gaan Meer soldij in Nieuw-Guinea QftlTA) Salan, in tranen, hoort levenslang' uitspreken Hogere huren- hogere AOW mm DONDERDAG 24 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 5893Ö. CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvostlcfc is gbrblmn myn hert in legljenspwt" Drieënveertigste jaargang no. 12486 KAMERDEBAT vanmiddag Zie pagina 11 teravond een dringend beroep gedaan op Nederland en Indonesië om de besprekingen over een vreedzame oplossing van het vraagstuk-Nieuw- Guinea te hervatten. Hij deed dit in telegrammen aan beide regeringen waarin hij verwees naar de „ernstige gebeurtenissen van de laatste dagen" en verzocht om „met spoed de besprekingen te hervatten, die door de goede diensten van ambassadeur Bunker waren begonnen". ..Ik ben er zeker van", aldus Oe Thant. ..dat u het met mij eens zal zijn, dat het bijzonder 'te betreuren zou zijn als men de toestand verder zou laten achteruit gaan, vooral daar ik vast geloof, dat voor het vraagstuk spoedig een aanvaard bare oplossing kan worden gevonden op grondslag van de voorstellen, die door ambassadeur Bunker reeds aan Uwe Ex cellentie zijn meegedeeld Hij verklaar de „bijzonder dankbaar te zullen zijn voor een zeer dringende overweging van dit verzoek door Uwe Excellentie en voor een sipoedig antwoord". Tevens deelde hij mede. dat hij aan de andere partij een gelijkluidend verzoek had gedaan Tevoren had Oe Thant een onderhoud (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) Teminaboean, donderdagmorge'n VOLGENS het „bevrijdingscommando" in Makassar zou ik dit verslag dus moeten doorgeven vanaf door Indonesië bezet ge bied. De waarheid is enigszins anders: voor het Nederlandse hoofd kwartier hier in Teminaboean staan op elk uur van de dag drommen Papoea's, die smeken te worden ingezet tegen de overgebleven In donesische parachutisten naar schatting nog 115 in getal die geheel verspreid of in kleine groepjes zich schuilhouden in de buurt. Gisteren i,s opnieuw een forse aanval door onze land- en luchtstrijd krachten ingezet en de laatste dagen zijn hier verscheidene gevange- binnengebracht. Het was gistermiddag een vreemde gewaarwording. Vlak in tic buurt ont ploften raketten met doffe dreun. Daar tussendoor klonk de herrie van grana ten, die waren ingeslagen en wanneer het even stil was, hoorden de hier ach tergeblevenen, Papoea's en Nederlandse mannen, hevig geweervuur en het gerof fel van mitrailleurs: er was een groot scheepse aanval op de para's aan de gang. De aanval van gisteren was een ver volg van -het Nederlandse offensiéf van nd'ag op de para's, d'ie ten Nieuws in één oogopslag In telegrammen aan minister-president De Quay en president Soe- karno heeft de secreta ris-generaal der Ver. Na ties, Oe Thant. een drin gend beroep gedaan de besprekingen over een vreedzame oplossing van de kwestie Nieuw-Gui- nea door middel van de goede diensten van de heer Bunker met spoed te hervatten. Het speciale militaire tribunaal in Parijs heeft ex-generaal Salan, voor malig leider van de OAS, veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf. De openbare aanklager had de doodstraf geëist. Het hof wilde verzachtende omstandigheden in aan merking nemen, zo werd in de uitspraak gezegd. Vanmorgen wees al les o.p de Amerikaanse lanceerbasis Cape Cana veral erop, dat de astro naut Scott Carpenter aan het begin van de middag aan zijn reis door de ruimte zou beginnen. Hij zou drie banen om de aarde beschrijven. Dc weersomstandigheden waren gunstig. Negen in Nederland studerende Papoea's heb ben in een brief aan staatssecretaris Bot ver zocht een oriëntatiereis door Indonesië te mogen maken teneinde in staat 'te nj'n persoonlijk een definitieve keuze te doen over de toekomstige sta tus van hun land. Op de brief en ook later op een petitionnement is nog steeds geen reactie ont vangen. Verscheidene duizen den Chinese vluchtelingen uit Hongkong zullen in de VeA Staten w J den toegelaten, aldus heeft president Kennedy giste ren op zijn persconferen tie medegedeeld. Van Britse zijde is vernomen, dat onder de huidige om standigheden geen vluch telingen naar Formosa zullen worden doorge zonden. Minister Van Aartsen heeft in de Tweede Ka mer laten blijken niet af wijzend te staan tegen over een verhoging (van 25 tot 30 procent) van de premie voor dc bouw van kerken. Aan andere wen sen kon de bewindsman echter niet tegemoet komen. van Teminaboean waren geland. Dit of fensief had tot resultaat, dat de Indone siërs zich in kleine groenjes terugtrokken in zuidelijke richting. Zij leden bij deze aanval grote verliezen: Doden, gewonden en gevangenen. Sommigen geraakten ge heel geïsoleerd en trachtten in het on herbergzame vloedboe weer contact inet anderen te krijgen. Toen door meldingen van de Papoea's en ook door eigen verkenningen was ge bleken. dat diverse groepjes van para chutisten zich verder naar het zuiden weer hadden aaneengesloten, volgde de aanval van gisteren. Het resultaat daarvan is op het ogenblik nog niet be kend Wel staat vast. dat de hoofdstrljd- macht van de para's volledig is gelocal»- seerd en dat de verniel igingskamsen zeer groot ziin. Van Nederlandse zijde behoefden tot heden gelukkig nog geen verliezen tp worden gemeld. Wel is de uit Nijmegen afkomstige marinier tweede klasse J. J Jansen vermoedelijk bü het lossen van een landingsvaartuig In Teminaboean een ernstig ongeluk overkomen. Zijn llnkeronderbecn Is verbrijzeld en heeft een shock opgelopen. Hjj Is per helikopter naar het gonvernementszie- kenhuis in Sorong overgebracht. Bedrogen Uit mededelingen, die gevangen ge nomen Indonesiërs hebben gedaan, blijkt ook nu weer. dat zij geheel be drogen zijn. Zij hadden volkomen ge rekend op steun van de zijde dei Papoea's, maar zij wistep in het geheel niet dat deze Papoea's geheel pro-Np- derlands zijn en bovendien zeer moord lustig ten opzichte van Indonesiërs Dat laatste blijkt ook wel uit hun aan bod te worden ingezet tegen de para's De Papoea's zijn zeer wel bewust van de ernst van de situatie, maar uiteraard ook wat opgewonden vanwege het niet- alledaagse spelelement in de strijd, die zich vlak bij hun woonplaats afspeelt De Indonesische parachutisten blij ken voorts de opdracht te hebben ge had alle blanken te vermoorden en contact op te nemen met de (overigens niet bestaande) Papoea-ondergrondse Dat Teminaboean bepaald geen doot dc Indonesiërs bezet terrein is toont hei straatbeeld: Dat wordt volledig beheerst door Nederlandse militairen, die moi teel zijn ingekwartierd in zendingsnterna. ten. Zij worden door de Papoea's rijkelijk van groenten voorzen. De achtergeble ven Nederlandse mannelijke burgers zijn in enkele huizen bij elkaar gaan wonen. Alle particuliere auto's houden zij vlak bij de hand Zij verlenen de militairen allerlei hand- en spandiensten. Verschillende ge zinnen, die zijn geëvacueerd, hebben de huissleutel aan hun Papoea-bedienden afgegeven. Die houden de woningen nu ongevraagd schoon en stellen zich garant voor de inboedel. (Voor vervolg zie pagina 10) gehad met Ellsworth Bunker nadat gis termiddag het antwoord van Oe Thant op de brief van prof. dr. J. E. de Quay bekendgemaakt was. Oe Thant schreef o.m. Zoals u weet, ben ik zelf bezorgd over de ontwikke lingen in Nw.-Guinea en ik heb. ver scheidene malen, een beroep gedaan op alle betrokken partijen om uiterste zelf beheersing te betrachten. Dit lükt des te meer wenselijk nu ambassadeur Bunker, onder aanmoediging mijnerzijds bezig ls met pogingen om de partijen bijeen te brengen teneinde een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, die zijn gerezen. Uw voorstel dat ik thans een beroep zou doen op de regering van Indonesië zou, zo dit voorstel door mij werd aan vaard. impliceren dat ik partij koos in de controverse, hetgeen mijns inziens niet het. belang i alle betrokkenen Ik meen echter dat een toestand ls ontstaan waarin het geëigend lijkt om eei> beroep te doen zowel op uw rege ring als op die van de republiek Indo nesië om zich te onthouden van alle agressieve handelingen, zowel met het oog op de verplichtingen van de twee re geringen uit hoofde van het handvest, als om de pogingen die op het ogenblik door ambassadeur Bunker worden onderno men niet in gevaar te brengen. Zware rook kan vlucht beletten De Amerikaanse kapitein-luitenant Scott Carpenter is om kwart voor twee (Ned. tijd) gelanceerd voor zijn ruimtereis. Hij zal drie maal rond de aarde draaien. Met ingang van 1 juni wordt de soldij van de dienstplichtige korporaals en manschappen, die tijdens hun eerste oefening in Nieuw-Guinea dienen, mei vijftien gulden per maand verhoogd. Bin nenkort zal een nieuwe regeling voor de frankering van brieven aan militairen in Noeuw-Guinea worden bekend ge maakt. Dit deelt het ministerie van de fensie mee Menzies noemt landingen De Australische minister-president Menzies heeft gisteren op een perscon ferentie te Canberra de Indonesische lan dingen in Nederlands Nieuw-Guinea agressie genoemd en een inbreuk op Sou- karno's en Soebandrio's verzekering aar. Australië, dat Indonesië geen geweld zou gebruiken om zijn eisen ten aanzien van Weft-Papoea kracht bij te zeiten. Hij voegde hieraan toe dat de Australiscnr minister van verdediging, Ahtol Town- ley, in juni Indonesië zal bezoeken tei beantwoording van het bezoek van zij** Indonesische ambtgenoot Nasoetion aan Australië, doch dat dit bezoek geen po- (Voor vervolg zie pagina 10) j ,itieke betekenis heeft. kapitein-luitenant Malcolm Scott Carpenter te lanceren voor een ruimtevlucht. die hem drie maal rond de aarde zou voeren. Het doel van de vlucht, die op zijn vroegst om één uur in de middag (Westeuropese tijd) zou beginnen, was het uitbreiden van de kennis van de ruimte om in de toekomst een bemande vlucht naar de maan en de andere planeten mo gelijk te maken. De enige zorgen die men zich van ochtend op Cape Canaveral maakte, waren de bos- en pioerasbranden in het Evergiades gebergte, die een groot deel van Florida met zware rook be dekten. Het centrum van de brand lag op ruim driehonderd kilometer van Cape Canaveral en een kleinere brand op ruim dertig kilometer ten westen van de kaap. Men nam echter aan. dat de rook voldoende door de wind zou worden weggedreven om bij de eerste tweeënhalve minuut van de lancering, als de raket de zwaarste aërodynamische beproevingen door staat. de vlucht met de camera vast te kunnen leggen. Ditmaal zou men alleen met de lan cering beginnen, indien vaststaat, dat Carpenter inderdaad drie omlopen om de aarde zal kunnen beschrijven. Dit sloot echter de mogelijkheid niet uit, dat er iets mis zou kunnen gaan, waar door de capsule eerder naar de aarde zou worden gedirigeerd. Op een vraag aan een NASA-woord- voerder, of astronaut Carpenter met het naderen van het lanceermoment vrees koesterde voor zijn leven, antwoordde deze: ..Carpenter is zich volkomen be- wust van de risico's die hij loopt en hij meent dat het risico niet geringer is omdat dit de tweede Amerikaanse vlucht rond de aarde is". De Aurora 7 zal op haar zorgvuldig berekende koers zeventien volgstations passeren die over de gehele aardbol zijn verspreid. Over grote afstanden in de Atlantische Oceaan bevinden zich twin tig marinevaartuigen die Carpenter en zijn capsule eventueel moeten oppikken uit zee. Er staan verder zeventig vlieg tuigen klaar om de astronaut te hulp te schieten. Evenals bij de reis van John Glenn is ook dit keer het Grand Turk-eiland in de Bahama-archipel de plek waar Car penter in de Atlantisehe Oceaan zal lan- Vonnis ging in Marseillaise verloren Ex-generaal Salan is gisteravond tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld. De openbare aanklager had de doodstraf geëist maar het hoog militair gerechtshof heeft verzach tende omstandigheden in aanmer king genomen. Het hof heeft ..ja" geantwoord op vijf vragen, die betrekking hadden op Salans schuldals leider van het gehei me leger. Bij de beantwoording van de zesde vraag had het hof echter ver zachtende omstandigheden king genomen. Salan barstte, na het verne oordeel van het hof. in tranen uit. Daar op glimlachte hij om vervolgens in een hysterisch gelach uit te barsten. Hij werd tenslotte door zijn bewaker weg gebracht naar de gevangenisafdeling van het paleis van justitie, waarbij deze hem half moest dragen. Salans voornaamste verdediger, Jean Louis Tixier-Vignancourt. zakte op zijn bank ineen, toen het vonnis werd voor De andere verdedigers van Salan om helsten elkander. Een gedeelte van hel publiek bief dp Marseillaise aan. Daar tussen door werd geroepen .Algérie Fran- Qaise". De voorzitter van het hof, rechter Charles Bornet, verklaarde dat Salan schuldig is bevonden aan: deelneming aan de mislukte „opstand der generaals", die in april 1961 in Al gerije heeft plaats gegrepen: medeplichtigheid, van april 1961 tot april 1962, aan pogingen in Algerije om het op de Franse grondwet berustende bewind met geweld te wijzigen: het aanmoedigen van Franse burgers om de wapens tegen het gezag op te ne- medeplichtigheid aan gewapenderhand uitgevoerde aanvallen het gelasten van aanvallen tegen leden der veiligheidssrijdkrachten en het orga niseren van gewapende benden, met de bedoeling deze verzet te laten bieden aan leger en politie. Koningin en Prins hebben giste- in Oostenrijk een boottocht op de Donau gemaakt. In Dürn- stein werd even gepauzeerd en meisjes in klederdracht boden de Koningin een pop aan. Rechts koningin Juliana zit dr. Scharf. Op dc voorgrond de Prins. (Voor verslag zie pagina 7) Salans verdedigers hebben gedurende het gehele proces staande gehouden dat de beklaagde slechts de stem van zijn ge weten heeft gevolgd en dat hij „misleid" was door Frankrijijks leiders, onder we president generaal De Gaulle, die her haaldelijk had verzekerd dat Algerije deel van Frankrijk zou blijven uitmaken. Toen voorzitter Bonnet mededeelde dat het hof „verzachtende omstandig heden"' in aanmerking had genomen, werd door belangstellenden spontaan de Marseillaise aangeheven, waardoor niemand kon verstaan hoe het vonnis nu eigenlijk was uitgevallen. Het duur de minuten, voordat hieromtrent klaar heid was verkregen. Salans voornaamste verdediger, Jean- Louis Tixier-Vignancourt, strompelde, na dat dc uitspraak bekend was gemaakt, naar de beklaagdenbank cn sloeg zijn armen om Salan heen. Daarop viel hij op een bank in onmacht. Later verklaar de hij tegenover verslaggevers: „ik was niet langer Fransman, maar nu ben ik het weer. De nationale eenheid is gered-'. den. Als hij is opgepikt zal hü naar Grand Turk worden gebracht voor een medisch onderzoek dat twee volle dagen zal duren. Daarna pas zal hU, als alles goed verloopt, naar Cape Canaveral te- (Van onze soc.-econ. redactie) Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft het bedrag vastgesteld, waarmee de A.O.W.-uitkeringen moeten worden verhoogd, wanneer de aangekon digde huurverhoging doorgang vindt Aan de regering zal worden geadviseerd de A.O.W.-uitkeringen voor echtparen met f 7 per maand en voor ongehuwden I met f 6 per maand te verhogen Zouden ook onmiddellijk de kincierbli- slagen worden aangepast, dan zouden de uitkeringen voor de eerste drie kinde ren met 1 cent per dag en voor de vol- gende kinderen met twee cent per dag omhoog moeten. Het is echter ook mogelijk, dat de le gering de kinderbijslagen pas aanpast op 1 januari 1963. wanneer tevens een ver hoging zal worden doorgevoerd met het oog op het gestegen loonindexcljfer sinds 30 september 1960. Voor de loongrenzen voor premiehef fing en uitkeringen volgens de verschil- lende sociale verzekeringswetten worden in het advies aan de regering geen wij zigingen voorgesteld. Per 1 januari 1963 heeft hiervan automatisch een aanpas sing plaats. De uitkeringen zullen ver hoogd moeten worden van de ziektewet de werkloosheidswet en de ongevallen wet. westen van Ierland was aangekomen is sindsdien belangrijk in betekenis toe. geomen, zodat zich nu een afzonderlijk en krachtig hogedrukgebied ten westen van Schotland bevindtBoven Skandinavtë ligt een depressie die een uitloper naar Denemarken heeft. Tussen deze depressie en het hogedrukgebied voeren noord westelijke tot noordelijke winden koude polaire lucht naar het zuiden. Hierin komt boven de Noordzee veel bewolking voor, waaruit enkele buien vallen, In verband hiermede moet voor mor gen koud weer worden verwacht met vrij veel bewolking en plaatselijk enkele ,- buien. Pas wanneer het hogedrukgebied mi zich verder over de Noordzee uitbreidt. HFT kan een verbetering van het weer wor den verwacht. Dit zal echter morgen nog Rapporten hcdcnmoriet niet het geval zijn. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Koud weer met vrij veel bewolking en plaatselijk enkele buien. Matige tot vrU krachtige wind tussen west en noord. (Opgemaakt 11.15 uur). ATEN' KAN NIET zeggen, dat de heer Oud in de Tweede Kamer minister Visser zonder meer in bescherming heeft genomen tegen zijn medeliberaal Van Riel. Men moet echter wel vaststellen, dat de heer Oud duidelijk van zijn partijge noot Van Riel afstand heeft genomen. Daarmee ls. eens te meer. de liberale partij een in zichzelf verdeeld huis gebleken. De heer Van Riel had over de liberale minister het doodvonnis uitgesproken. Hij had het bovendien gedaan op een kwalijke en laatdunkende manier, zozeer dat het ook een groot deel van dc liberale pers te gortig was geworden en men daar zijn ontsteltenis niet onder stoelen en banken had gestoken. De heer Van Riel kon niet langer wacb'cn. geen dag en geen nacht. Niet aldus de heer Oud. Deze blijkt nu ook wel zijn bezwaren tegen de liberale bewindsman te hebben Iets wat tot dus ver minder aan de dag was getreden. Maar anders dan zijn partijgenoot Van Riel schort hij zijn oordeel op. Waarmede hij echter want daarop komt het neer een veroordeling uitspreekt over het libe rale Eerste-Kamerlid. dat nog wel als zijn opvolger in de V.V.D. wordt gedoodverfd- Naar onze mening kan daarvan nu niet zoveel meer komen. Deze liberale twist is een onthullende en tegelijk een verdrietige zaak geworden. Voor de liberale partij, maar wat ons meer ter harte gaat wegens de beden kelijke achtergronden ook voor de Neder landse democratie. Want alle ontkenningen ten spijt is duidelijk, dat dc aanval op de bewindsman is ingegeven door begeerte naar kiezersgunst. En wat voor kiezers? Juist diegenen waar van de heer Oud nog onlangs beweerde blij te zijn dat hij ze kwijt was. maar naar wie niettemin het verlangen blijkt uit te gaan. Wie deze aanval heeft Inge zet. heeft al te uitsluitend naar deze mo gelijke kiezers gekeken cn heeft er tegelijk aan voorbijgezien, hoe hij onder zijn op rechte partijgenoten schrik cn wrevel ver oorzaakte. De heer Van Riel heeft zijn partij lelijk in de nesten gewerkt, maar dat is zijn zaak. Hij heeft echter ook dc Nederlandse democratie een slechte dienst bewezen. Aan de heer Oud was de ondankbare taak, ervan fe maken wat er nog van te maken viel. Hij heeft het gedaan in een omzich tig betoog, waarin ditmaal opvallend alle historiseh-staatkundige uiteenzettingen ontbraken. Inderdaad, want van wat nu is gebeurd ontbrak in onze parlementaire geschiedenis nog het voorbeeld. Hier is nieuwe parlementaire geschiedenis ge maakt, en niet van de beste soort. Alle omzichtigheid ten spijt nochtans, moest de heer Oud kiezen tussen Van Riel en Visser. Alle slagen om de arm ten spijt is liet Visser geworden. Van Riel is ge vallen. Maar, zoals men weet, dat kan, naar oude wijsheid, het lot zijn van wie een kuil graaft voor een ander. Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN I mei: 5.59 vjn.: 18.26 n.m. i mei: 6.42 v.m.; 19.43 n.m. WEER IN EUROPA ZON EN MAAN Vrijdag zon op 4.34. onder 20.40 i naan op 0.59. onder 10.12 uur. 26 mei laatste kwartier. D. Helder Vpenburg Eelde de lichaamstemperatuur een krachtige pompinstallatie, weggewerkt onder de badkuip, TAE HEER Clark T. Cameron drijvende te houden. een Amerikaan natuur lijk heeft een nieuw soort bed uitgevonden. dat hij „Aquarest" letterlijk: „Wa- terrust" heeft genoemd cn dat bestaat uit een soort bad- ror.gt kuip van groter dan normale afmeting cn dat vervaardigd Is van geperst vezelglas. Het bad lige „ligging wordt gedeeltelijk gevuld met lichaamstemperatuui een zoutwateroplossing, sterk ingebouwde genoeg om het lichaam In bo. plaats van de gebruikelijke za- komen om dc hersens deze worden opgelost voor het bed ven of acht uur slechts drie korte rust te verschaffen". voor iedereen aantrekkelijk of vier uur gesluimerd te heb- Gevaar voor verdrinking ls wordt. Om een voorbeeld te ben, volkomen fris wakker ;r volgens Cameron in zijn bed noemen: mevrouw zal nauwe- wordt. Hij heeft dus slechts de niet. In een normaal bed ver- lijks bereid zijn een duur kap- helft van de normale hoeveel- >orzaakt ongelijke druk op het iel in de woelige wateren In held slaap nodig. lichaam spiervermoeidheid, die gevaar te brengen. de slaper dwingt zich om te Zoals de zaken op het ogen- Ter toelichting zegt hij: „Het keren, maar het badbed neemt blik staan Hjkt „Aquarest" al- constante is reeds bekend, dat de herse- de ongelijke druk weg cn daar- leen ideaal voor de vrUgezel. en dc nen slechts ongeveer een uur mee de behoefte om zich te lie geen vooroordelen koestert hydromassage slaap nodig hebben. De meeste keren. tegen het slapen in een bad- gebruikt om Er zullen echter nog ver- kuip en ƒ3400 te missen heeft hebben volgens Cameron tot slaaptijd rizonlale Ufjlnj gemakkelijk pevol». dal dc slaper, na In. voldoende op a|jn pemak la scb'eldene problemen moeien badbed te kopen. Brussel Luxcmb. Pa.-ijs 20 I 22 onbew wzw 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1