ïlicmue geihsctfe (fiouranl De Quay doet beroep op Oe ernstig Thant Commentaar Hevige strijd om Teminaboean Oud granatenschip wordt gelicht Indonesische acties daden van agressie Fluoriden n« is onschadelijk Prinses Beatrix bleef ook vandaag binnen Samenzwering tegen De Gaulle verijdeld Crita) DINSDAG 22 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Dricënvoerlipsle jaargang 110. 12484 CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD .5tant»osticli is ahebleoen mgn hert to Icgljcnspott" FAK-FAK een fotoreportage Zie pagina 5 (Van onze parlementsredactie) TAE Nederlandse regering voelt zich door het Indonesische optreden ge- ■*-' noodzaakt, zich erover te beraden, welke maatregelen zij in het kader van de Verenigde Naties kan nemen. Alvorens echter iets wordt onderno men, heeft de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay in de brief, die vrijdag aan de secretaris-generaal van de VN Oe Thant is overhandigd, zich tot de heer Thant gewend met het verzoek, Indonesië aan te sporen zich te onthouden van elke agressieve actie in woord en daad, opdat voort zetting van een verantwoord gesprek over de toekomst van Nieuw-Guinea niet in gevaar wordt gebracht. Ook heeft de regering met aandrang haar verzoek aan Oe Thant her haald, enige waarnemers naar Nieuw-Guina te sturen, die zich van de fei telijke situatie op de hoogte zouden kunnen stellen en door hun aanwezig heid zo mogelijk zouden kunnen bijdragen tot het voorkomen van verdere agressie. Evacuatie in gehele zuidkust TAE Indonesiërs melden dat zij Teminaboean (Vogelkop) veroverd hebben en Fakfak binnen rukken. Van Nederlandse zijde is nog geen tegenspraak gekomen. Alleen wordt gemeld, dat Indonesische stellingen bij de stad uit de lucht bestookt worden. Tevens meldt men uit Hollandia dat bij de evacuatie aan de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea in het geheel vijf- tot zeshonderd mensen betrokken zullen zijn, die in Biak en Manokwari zullen worden ondergebracht. Vieuws in één oogopslag Minister-president De Quay heeft in zijn vrij dag overhandigde brief de secretaris-generaal der V.N., Oe Thant. dringend verzocht Indonesië te herinneren aan zijn pri maire verplichtingen zich te onthouden van elke agressieve actie in woord of daad tegen land en volk van Nieuw-Guinea. Door het Indonesische op treden wordt de voort zetting van een verant woord gesprek over de toekomst van Nieuw-Gui nea in gevaar gebracht. In Hongkong wordt, door de komst van vluchtelingen uit commu nistisch China, de toe stand steeds ernstiger. In Peking heeft een Engels diplomatieke vertegen woordiger de kwestie met communistische autoritei ten besproken. De rege ring van nationalistisch China (Formosa) heeft zich bereid verklaard de vluchtelingen op te ne men. De politie heeft een aanslag kunnen verijde len op het leven van pre sident De Gaulle. Deze zou hebben moeten ge schieden tijdens het lje- zoek aan de kerk in Limoges op zondag j.l- Een aantal verdachten, le den van het Geheime Leger, is gearresteerd. Volgens officiële krin gen zijn alleen al vorige week uit Algiers zeven duizend Europeanen per vliegtuig of schip naar Frankrijk vertrokken, on danks de oproep van de OAS aan de Fransen in het land te blijven. Spe ciale maatregelen zijn getroffen om in de ko mende weken het mas sale aanbod te verwer ken. Het officiële bezoek, dat het Koninklijk paar en de prinsessen Beatrix en Irene aan Oostenrijk brengen, heeft de volle belangstelling van de be volking. Prinses Beatrix kon gisteravond de groot se receptie niet bijwonen vanwege een lichte oor ontsteking. Prinses Irene bleef bij haar. In de jaarvergadering van de Christelijke bond van detaillisten in huis houdelijke artikelen e.d. is ernstige kritiek gele verd op de acties, die door de kruideniers worden georganiseerd. om. de verkoop van koffie en textiel. Het Indanesischie bericht van de ver overing van Teminaboean is afkomstig van Antara uit Malkassar en werd te Tokio opgevangen. „Officiële Nederland se zegslieden in West-Irian" zouden toegegeven hebben dat Teminaboean is gevallen. Zij zeiden dat de Indonesische strijdkrachten, die de stad hebben be zet.. een compagnie of 105 man sterk waren. Alle Nederlandse staatsburgers waren reeds overgebracht naar Biak. Manokwari en „Kota Ba-roe" (Hollan dia). Uit in Makassar ontvangen berich ten zou zijn gebleken dat ..de toestand in de stad (Teminaboean) tot normaal was teruggekeerd" aldus het bericht. Voorts meldde Antara dat de stad zou zijn bezet door guerrilla's „na een harde strijd met Nederlandse mariniers". Er is volgens Antara niets medegedeeld over mogelijke slachtoffers aan een van beide zijden. Het gouvernementsvoorllchtingsbureau te Hollandia geeft van de strüd tegen de Indonesische para's bezuiden Temina boean geen nadere bijzonderheden om dat er nog versterkingen worden aan gevoerd en de gevechten daar in volle ontwikkeling zijn. Gisteren zijn in de omgeving van Teminaboean Indonesische stellingen door Neptune-vliegtuigen mei raketten bestookt. Over het resultaat van dit optreden is nog niets bekend. Van Nederlandse zijde worden voortdurend versterkingen aangevoerd. Maar men vermoedt dat ook de Indonesiërs ver sterkingen krügcn over zee met prau wen. Op het vliegveld te Blak komen dagelijks nieuwe contingenten Neder landse militairen. Voor vervolg zie pagina II Prof. K. K. C. W inkler De onschadelijkheid van het gebruik van drinkwater met een verhoogd fluo- ridegehalte staat volgens prof. K. K. C. Winkler, hoogleraar in de micro-biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, vast door de ervaring van vele tientallen ja ren. Zeven miljoen mensen hebben hun levenlang drinkwater gebruikt dat van nature fluoride bevat. Men heeft daarbij geen ziekte of grotere sterfte, maar we! minder tandbederf waargenomen. Prof. Winkler heeft dit opgemerkt in een lezing voor de provinciale raad voor de volksgezondheid in Arnhem. Thom Keiling niet in leeuwekooi... Thom Keiling, die gistermiddag vaü plan was met leeuwen in het circus Boltini te Haarlem te oefenen in ver band met de binnenkort te houden voorstelling van radio- en televisie- artiesten in Amsterdam, heeft hiervan moeten afzien. De hoofdcommissaris van politie te Haarlem, de heer A. L. de Boer, heeft het hem verboden Zoals bekend, is zaterdagavond fle zangeres Ria Kuyken door een beer aangevallen. Daarna zou Kelling mei leeuwen gaan oefenen, maar dit is toen niet toegestaan. Toen Kelling gistermiddag In het cir cus te Haarlem verscheen, werd hem namens de hoofdcommissaris meege- deed. dat er geen toestemming werd verleend om met leeuwen te oefenen. Ten slotte heeft de regering Oe Thani nogmaals de verzekering gegeven, dat zij gezien het feit, dait de Neder landse aanwezigheid in Nieuw-Guinea slech'ts van tijdelijke aard is zal voortgaan, hem haar meest volledige en positieve medewerking te verlenen, zowel aan zijn persoonlijke inspannin gen als aan die van de leden van de Verenigde Naties, die soortgelijke po gingen dn het werk stellen, om voor de bewoners van Nieuw-Guinea een eerlijke en rechtvaardige oplossing te vinden op basis van antikei 73 van hel Handvest der Verenigde Naties (het artikel, waarin het zelfbeschikkings recht van niet-zelfstandige volkeren wordt erkend, red.). De brief van de minister-president ls krachtig van toon, waar wordt geschre ven over de militaire activiteiten van In donesië. De brief begint met een vermel ding van de eerste twee droppings van parachutisten bij Fak Fak en van enkele uitlatingen van Soekarno, Nasoetion en Soebandrio, waaruit blijkt, dat de Indo nesische activiteiten voorbereide en be doelde daden van agressie zijn. De Nederlandse regering heeft met ernstige bezorgdheid en verontwaardi ging kennis genomen van deze door niets te rechtvaardigen agressieve daden en de voor de naaste toekomst geuite bedrei gingen van Indonesische zijde tegen Nieuw-Guinea, aldus het schrijven. De regering betreurt deze daden temeer, om. dat zij zich op 18 januari, op verzoek van Oe Thant. onmiddellijk bereid heeft ver klaard een vreedzame en gerechtvaar digde oplossing na te streven van het bestaande geschil met Indonesië inzake de verdere ontwikkeling en toekomstige status van de bewoners van West-Nieuw- Guinea, en eveneens zich voortdurend en In de ceremoniezaal van de Hof- burg in Wenen bood de Oosten rijkse regering gisteren aan ko ningin Juliana en prins Bern- hard een galadiner aan. De Ko ningin onderhield zich zeer ge animeerd met president Scharf. (Telefoto). strikt in woord en daad heeft onthou den van elk vijandelijk optreden jegens Indonesië. Plan-Bunker Voor het eerst wordt in deze brief het door de regering ingenomen standpunt ten opzichte van het z.g. plan-Bunker aan de openbaarheid prijs gegeven. Prof. De Quay schrüft, dat de regering bet Xieuw-Guinea-geschil vreedzaam en con structief benadert en noemt daarvoor als bewijs de positieve Nederlandse reactie op de voorstellen van de heer Bunker: De Nederlandse regering verklaarde zich be reid, ondanks het feit, dat Indonesië de besprekingen had onderbroken, alle as pecten van deze voorstellen en alle met dit vraagstuk samenhangende onderwer pen te willen bespreken. (De regering wil het plan-Bunker eerst overdracht, daarna volksstemming dus niet als basis van het gesprek aanvaarden, red.). Hoewel de Nederlandse regering op het ogenblik nog niet weet, of de Indonesi sche regering eveneens een positieve re actie op deze voorstellen heeft gegeven, 7.o vervolgt het schrijven, vraagt zij zich intussen wel In oprechte bezorgdheid af of thans de gedaohtenwisseling over een vreedzame oplossing van het geschil kan worden voortgezet alsof er niets gebeurd was, terwijl Indonesië in flagrante strijd met de eerste beginselen van zijn lidmaatschap van de Verenigde Naties voortgaat bij voortduring, en bovendien openlijk, ook door haar als zodanig be titelde, agressieve daden en handelingen tegen het betrokken gebied te plegen. ..Dit kan niet in het belang worden ge acht van de vrede in dat deel van de wereld, welks handhaving ten slotte de primaire taak van de V.N. Is. Bovendien rijst echter de vraag of en in hoeverre het Indonesische optreden de mogelijk heid vermindert om uiteindelijk vertrou wen te hebben in het bereiken van een werkelijk bona fide regeling omtrent de verdere ontwikkeling van de Papoea's naar zelfbestuur en vrije keuze over eigen toekomst, overeenkomstig artikel 73 van het Handvest der Verenigde Na ties. als de V.N. niet duidelijk stelling zou nemen ten gunste van de handhaving en eerbiediging van de eigen beginselen" Voor vervolg zie pagina 9 i Nederland is i maar het instinct heeft de kolonie lepelaars die 's winters in de Nijldelta vertoeft, alweer teruggevoerd naar het natuurreservaat „Het zwanenwater" bij Callantsoog. Kou of geen kou, de vogels zijn er nesten gaan bouwen, en er zijn al heel wat eieren uitgekomen. Zo scharrelen er nu, overal de jonge lepelaartjes rond. sommige nog bekleed met dons, andere al wat in de veren, maar allemaal met een aan vraatzucht grenzende honger naar garnalen, die door de lepelaar-ouders uit de Waddenzee worden gevist. Prinses Beatrix, die aan een oor ontsteking lijdt, bevond zich van morgen niet in het koninklijk ge zelschap, toen de tweede dag van het bezoek aan Oostenrijk begon met. Dc Franse politie heeft een sa menzwering van het Geheime Leger, om president Dc Gaulle te vermoor den, verijdeld. De leider van de betrokken O-A.S.- groep, een zekere Blanchy, is zondagmor gen, tezamen met een medepliohtige. in Parijs gearresteerd Op hem is een be drag van 225.000 gulden aangetroffen, „ter bestrijding van zijn onkosten". Nog vijftien andere leden van de groep zijn eveneens in arrest gesteld. De O-A.S.'ers hadden het gebied in Midden-Frankrijk, waardoor president De Gaulle de aflgelo pen week is gereisd bezocht. De namen van hen. die de aanslag op De Gaulle hadden moeten plegen, zijn medegedeeld door een O.A.S.'er, die te Algiers werd gearresteerd in verband met het vermoorden van een Franse le gerofficier. De O-A.S.-groep is, kort voordat president De Gaulle verleden week voor zijn reis uit Parijs vertrek. Frankrijk aangekomen De aanslag op het leven van De Gaulle had zondagochtend toen de president de mis in de kathedraal van Saint Etienne. te Limoges, bijwoonde, gepleegd moeten worden. De schutter, die het dodelijke sohot had moeten lossen, beschikte ove: een verdragend geweer, dat was uitge rust met een vizierkijker. een galavoorstelling in de beroem de Spaanse rijschool. Prinses Irene was wel aanwezig. (De gezondheidstoestand van de prin ses was vanochtend wel beter dan gis teravond. De koorts die door de mid denoorontsteking wordt veroorzaakt, is wat gezakt. De prinses kon vandaag het bezoekprogram niet meemaken, doch naar men hoopt morgen wel). Prachtige Lippizanerschimmels de beroemde Spaanse rijschool In de Weense Hofburg dansten voor de derlandse hoge gasten op walsen en lonaises van Mozart, Boccerlni, Strauss en Chopin. Deze voorstelling van hogeschoolrij den naar de traditie van eeuwen her, vormde een eclatant begin van de tweede dag van het staatsiebezoek. De ruiters in hun traditionele uni form, bestaande uit zwarte steek met gele kokarde, bruine jas, witte broek en zwarte laarzen, toonden met hun volbloed paarden gedurende een uur alle facetten van hun dressuur- kunst in de manege van de winterrij- school, wellicht de enige manege ter wereld die verlicht wordt door enor me kristallen kroonluchters. De vorstelijke personen, met presi dent Scharf tussen koningin Juliana er prins Bernhard in, zaten in de grote loge onder het ruiterportret van keizer Kareld de zesde, de stichter van de nege. Dit portret is de enige kleui-ige versiering in het overigens geheel wit uitgevoerde gebouw, dat een zuilengang van twee etages heeft rondom de nege met bruin zand. (Voor vervolg zie pagina 7) TVEDERLAND RAAKT, geheel zijns on danks, steeds dieper in de Nieuw- Guinea-zaak verwikkeld. Geheel zijns ondanks, immers Nederland zoekt in Nieuw-Guinea zichzelf niet. Het is integendeel bereid, zich uit Nieuw-Gui nea terug te trekken. Het wenst dit ech ter alleen te doen ten gunste van de recht hebbenden op dat gebied, ten gunste van de bevolking zelf dus. Daarop is zijn po litiek gericht. In plaats nu van los te raken van Nieuw-Guinea ziet het zich nieuwe lasten en verplichtingen op de schouders gelegd. Het blijkt genoodzaakt, aanvallen af te weren, gedaan op een gebied waarin het niet zichzelf en al evenmin iets voor zich zelf zoekt. Ls het wonder, dat onze regering zich nog eens weer met een klemmend beroep tot de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft gewend? Dit hoge lichaam heeft thans de kans, te tonen of het een werkelijkheid is dan wel een hersenschim. Kan Indonesië ongestraft voortgaan met zijn agressie? Kan het voortgaan met zijn acties die alles gemeen hebben met oor logshandelingen? Wat wit de organisatie van de Verenigde Naties in dit duidelijk vergrijp tegen haar eigen regels? Het is al een verdrietige zaak, dat zulk een be roep onvermijdelijk is geworden, laat het nu ook niet blijken, aan dovemansoren ge richt te zijn geweest. Nederland staat voor uiterst belangrijke beslissingen. Zijn verantwoordelijkheid neemt toe met de dag. Mocht ook dit be roep op dc heer Oe Thant die juist nu door familieleed is getroffen en naar wie onze oprechte deelneming moet uitgaan falen, dan is daarvan stellig dc secretaris generaal der V.N. geen verwijt te maken- Hij heeft zich reeds veelvuldig beijverd in het verlenen van goede diensten. Maar ook hij kan zijn organisatie niet tot meer leven bewegen dan zij in zich heeft. Zij is een organisatie, even menselijk als wie er deel van uitmaken. Het beroep op deze organisatie blijft nood zakelijk, ook al zijn de verwachtingen niet onbeperkt. Maar wil het aankomen op dc bekering van mensenharten, dan is toeli ook een beroep noodzakelijk op krachten van geheel andere orde. U.P.J, in Djakarta gesloten President Soekarno heeft tot nader order sluiting bevolen van het Ameri kaanse persbureau United Press Inter national. De correspondent moet binnen acht dageA Indonesië verlaten, omdat U.P.I. op 14 mei bericht had dat Soekarno bij een aanslag het leven had gelaten. 'I' „Deze nieuwe broodrooster is prima, man. Je kunt er een heel brood mee doen in precies negen minuten...' i de Oceaan Tussen de storingen die gisteren re gen bracht en een volgende storing die vanmorgen in Ierland alweer regen ver oorzaakte, kwam maar een smal gebied met opklaringen voor. Het Ierse front zal vanavond ons land bereiken en ons in de nacht passeren. Woensdag zal met westelijke winden vrij koude en enigszins onstabiele lucht worden aangevoerd, waarin opklarin gen voorkomen. Het weer blijft dus wis selvallig en koel. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Vanavond en vannacht veel bewolking HET WEER IN EUROPA en tijdelijk wat regen of motregen. Mor- A gen overdag opklaringen en op de meeste Rapporten hedenmorgen zeven uur plaatsen droog weer. Matige tot krach- tige wind tussen zuidwest en west. Aan houdend koel weer. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Woensdag 23 m 20.38; maan op laatste kwartier. HOOGWATER 8CHEVEN1NGEN 22 mei: 4.46 v.m.; 17.10 n m. mei: 5.20 v.m.; 17.48 n.m. D. Helder Y|>entourg Eelde Dc Bilt verkend, er ook op tegen, waar modder Vlis- pers" en wegen-machines, doch hebben duikers het gezonken hekwerk is vernield. Men komt echter lading van vierenhalf --*• -- *- - Rijks Waterstaat, vier scheeps- duizend ton bloem eneen wrakken in de Westerschelde paar honderd ton granaten, diepten van meestal opruimen. Het ruimen van het Daarbij komt nog een hoeveel- 20 meter, brachten zij dusda- negen ton ontsteking*- nlge nauwkeurige gegevens Engelse vrachtschip „Fort Mat- op 15 dccembei 19-44 in de monding van d< Westerschelde op drie kilomc ter uit de kust van Cadzand ten In die ruimen, die onder ging. is wel de belang schip, dat op weg toen pas bevrijde haven held middelen, nog explosiever dan de lading granaten. Deze lading de hand explosievcn bevindt zich juist ccn zeer behulp van de wrakdelcn kon brengen springia- stellen. Hoe minitieus Hoewel zij moesten werken op in de ruimen is binnengedron- gen en hoeveel. In welke staat gevi het geschut op de dekken Is. rele. Voor liet rul- „tlcnde schip" werden 550 kalenderdagen gc- doch slechts Óen op de drie dagen Is werkbaar weer. De Fort Maisonneuve brak. Daarbij komt ook. dat i nadat het op een mijn deze bevindingen lopen in drie stukken, keurige tekening middenschip ligt iets ovei boord op een diepte van ongc- 24 meter. Zowel het moeten werk is gegaan blijkt bjj be- als liet achterschip liggen 70 itudering van de tekening, die graden Antwerpen, vervoerde nl. niet toe overging opdracht Voordat Rjjks Waterstaat er aangeeft, hoe dc stand de deels in diep i stuurboord, groten- het laadbomen in dc loop der tU- De alleen bulldozers, „roadscra- ruimen van dit wrak te geven, den is geworden en waar het literste voorzichtigheid moet Het betrachten, omdat er grote kans bestaat. dat wanneer een springlading tot ontploffing wordt gebracht, ook een deel van de lading explosieven mee explodeert. Verder zullen de Plioenix, een Belgische bag germolen en de Edward Daw son worden gelicht. 1. beu I* 11 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1