Jlicutuc geitec(foumnl E^O! BEVOLKING MELDT LANDINGEN Commentaar KM Attentie: •f Actie' Parachutisen op Nieuw-Guinea houden zich schuil Indonesiërs bij gevecht IHl&j/" Mollet en Pflimlin vallen president De Gaulle aan gedood Weens welkom voor Koninklijk gezin MAA.VD-V7 21 MEI 1962 CHRIST ELI J K-NATIONAAL DAGBLAD Drieënveertïg»te jaargang no. 12483 .Stantaasljcb is gheMmo tnyn bert in ttgljeaspotT Zaterdagploeg versloeg België Zie pagina 8 Besta min i Twee kaartjes van Nieuw-Guinea. Het bovenste is het gebied rond de Maccluergolf met Fak-Fak, de basis Kaimana en in het westen Temi- naboean, waar de jongste landingen gemeld zijn. Indonesiës oorlogs psychologen melden echter zelfs de bezetting van plaatsen in de buurt van Hollandia: Demta, Genjem en Sarmi. Kritiek op Europees beleid VAN verschillende zijde is scherpe kritiek geleverd op de houding van de Franse president De Gaulle ten aanzien van het ver enigd Europa. Zowel de socialistische leider Guy Mollet, als de on langs uit het kabinet getreden MRP-minister Pflimlin, waarschuw den er voor dat De Gaulles ideeën slechts leiden tot isolering. De na tionale raad van de Franse socialistische partij heeft gisteren met overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen, opvattingen van De Gaulle worden veroordeeld. Nieuws in één oogopslag Voor de vijfde maal hebben Indonesiërs zater dag luchtlandingen op Nieuw-Guinea uitgevoerd, dit keer aan de zuidwest kust van de Vogelkop. Bij een bliksemsnelle actie van Nederlandse militai ren werden twee Indone sische parachutisten ge dood, terwijl aan Neder landse zijde geen verliezen werden geleden. Gouver neur Platteel heeft ruim honderd vrouwen en kin deren uit dit gebied ver zocht naar elders te ver trekken. President Soekarno heeft verklaard niet tevre den te zijn met de bespre king van het plan-Bunker als dit niet tevens de over dracht van „West-Irian" aan Indonesië inhoudt. Minister Yamin heeft eco nomische maatregelen af gekondigd teneinde de be narde economische toe stand in zijn land het hoofd te kunnen bieden. De Koningin, de Prins en de prinsessen Beatrix en Irene zijn vanmorgen in Wenen gearriveerd voor een vierdaags staatsbe zoek. Opnieuw heeft de Franse president scherpe kritiek gekregen op zijn beleid inzake een verenigd Europa. De Franse socia listenleider Mollet en de vorige week uit het kabi net getreden minister Pflimlin waarschuwden De Gaulle er voor dat zijn ideeën slechts leiden tot. isolering. Op de jubileumverga dering van de Nederland se christelijke grafische bedrijfsbond heeft staats secretaris Roolvink ge waarschuwd voor verdere arbeidstijdverkorting. Vol lens hem bedreigen on matige verlangens de hui dige welvaart. Er is nu een periode van rust nodig om te behouden wat nu verkregen is, zo zei hij. In Washington heerst, evenals in Westelijke di plomatieke kringen Én Moskou, de mening, dat de mogelijkheden tot 'n vreedzame regeling van de kwestie Laos groter zijn geworden. Men gelooft, dat de Sow jetregering eerlijk is als zij zegt voorstandster te zijn van een neutralis- .tische regering in Laos- Vooral Mollet bleek zeer scherp. HU beschuldigde De Gaulle van „amerlca- nofobie" (angst voor Amerika. Hij veroordeelde de houding van de presi dent op diens laatste persconferentie cn betreurd e het dat de pro-Euro peanen ten onrechte warén afgeschil derd als vaderlandslozen, die hun land onder vreemde overheersing willen brengen. Een dergelijke mentaliteit, al dus Mollet, zou zelfs het Atlantisch bondgenootschap in gevaar kunnen brengen. Hij sprak de hoop uit. dat De Gaulle zijn rol van arbiter, zoals in de grond wet omschreven, weer zou willen opne men, en waarschuwde: „Socialisten en andere democraten van links dienen voorbereid te zijn op een crisis van de democratie. Het is met het oog daarop, dat de socialisten streven naar een hergroepering van alle linkse democra- De president is inmiddels van zijn reis van vier dagen door centraal-Frank- rijk teruggekeerd. De redevoeringen die hij heeft gehouden, handelden voor namelijk over het Europa der vaderlan den, waarbij hij aandrong op de voltooi ing van de economische gemeenschap: de politieke unie. Frankrijk moet ech ter in elk bondgenootschap zijn eigen politiek bewaren. (Zie vervolg op pag. 6) BUITENKANS! Sportief-elegante regenjas van de fijnste Egyptische poplin. Winddicht. Waterafstotend. Toch maar .q,c HONDERD TWINTIG Indonesische parachutisten hebben een lan ding uitgevoerd bij Teminaboean in Nederlands Nieuw-Guinea. Dit is dej vijfde landing, die in iets meer danj drie weken gemeld werd. Zaterdag bleek van deze landing uit een be richt van de bevolking. De plaats was twee kilometer bezuiden Temi naboean nabij het dorpje Wersar in deVogelkop. Met Papoea's uit de moerassen als gidsen heeft toen een in Teminaboean aanwezige eenheid van de Koninklijke Landmacht een snelle aanval geopend, die eindigde in een kort vuurgevecht. Door deze blieksemactie sneuvel den aan Indonesische zijde twee pa rachutisten onder wie de comman dant van die groep, en er werden drie para's gewond. Aan onze zijde zijn geen verliezen geleden. Men mag aannemen dat de gewonden in onze handen zullen vallen. De para's zijn gelokaliseerd. Inmiddels heeft de commandant van de strijdkrachten in Nieuw- Guinea versterkingen naar Temina boean gezonden om de uiteengesla gen parachutisten verder uit te schakelen. Van debevolking wordt veel medewerking ondervonden. In verband met deze landing heeft de gouverneur besloten de vrouwen cn kin deren in die omgeving gelegenheid te ge ven naar elders te vertrekken. Ruim hon derd hebben hiervan gebruik gemaakt. Zij zouden zich heden in de vroege och tend inschepen en zij zullen voor zolang dit nodig mocht blijken, in Manokwarl en Biak worden ondergebracht. Dit snel le vertrek Is mogeiyk doordat de plan nen hiervoor reeds lang waren opgesteld. De laatste vUf gezinnen waarvan de man nen werkzaam zün in de olie-industrie, zijn uit Sorong naar Biak vertrokken. Teminabóean ligt aan de zuidwestkust van de Vogelkop, ongeveer 100 km van Sorong. Het is een bestuurspost en telde ongeveer tachtig Nederlandse gezinnen Tevens is 'het het beginpunt van een be gin november geopende 70 km lange weg naar Ajamaroe landinwaarts. Twee km benoorden Teminaboean ligt een vlieg veld voor Twin Pioneer-vliegtulgen. De in en om de plaats wonende zevendui zend Papoea's zijn pro-Nederlands. Nabij de steiger van Teminaboean heb ben zich sedert kort twee peletons van de landmacht ingegraven voor verdedi ging. Hel terrein er omheen is heuvel achtig en zwaar begroeid. De omgeving van de nabijgelegen kampong Wersar ls enigszins vlak. Vermoedelijk zijn daar de para's geland. Geen verliezen Het ministerie van defensie in Den Haag heeft ten stelligste een Indonesisch bericht ontkend, dat er by Fak-Fak acht tien Nederlandse mariniers in gevechten met Indonesiërs gesneuveld zouden zijn. Een zegsman zeide dat er tot nu toe In het geheel geen verliezen aan Nederland se zijde zfjn geleden. Hij noemde het In donesische bericht volkomen onwaar. Ook te Hollandia verklaart men dat er geen sprake is van doden of gewonden. Het commando van de Nederlandse troe pen zal zeker geen eigen doden of ge wonden verzwijgen, zo zegt men. Dit ls niet verantwoord ten opzichte van de familieleden en het thuisfront. Boven dien is het niet geheim te houden. (Zie vervolg pagina 6) Statiebesoek begonnen De bemanning van de KW 147 wuift de landrotten vaarwel. Foto D. Kruyt ILTET Nederlands staatsiebezoek aan Oostenrijk is begonnen. Om half twaalf vanmorgen landde op het vliegveld Schwechat bij Wenen het Koninklijke toestel met aan boord Koningin en Prins en de prinsessen Beatrix en Irene. Aan de vliegtuig trap stonden president Schaerf en enkele leden van de regering om de Koninklijke gasten, die drie dagen lang in de Oostenrijkse hoofdstad zullen verblijven, te verwelkomen. Het was een feestelijke ontvangst. Overal wapperde het rood, wilt en blauw en het het militaire muziek- koprs speelde vrolijke marsmuziek. Langs de hekken op het vliegveld stonden honderden juichende toeschou wers toen de gasten in de zwart-glan- zende auto's met de Koninklijke stan daard ontplooid, stapten. Ondanks de kou en de wind. Daardoor hadden trouwens ook de vele duizenden We ners zich niet laten weerhdiiden. .Overal langs de route stonden ze. Dik wijls met vlaggen en juichend. De drie kleur wapperde van alle gebouwen en in de etalages aan de drukke winkelstra ten hingen de in oranje gevatte foto's van het vorstenpaar, dat voor Wenen geen on bekende is. Immers, een kwart eeuw leden op hun huwelijksreis, brachten Koningin en Prins ook een bezoek aar Oostenrijkse hoofdstad. Vanmiddag Dwars door de stad ging het naai kanselarij van de president in de Hof- burg, waar het noenmaal werd gebruikt en waar het Koninklijk gezin vrijwel de gehele middag verbleef: na het noen maal was er een ontvangst van de in Wenen geaccrediteerde chefs der diplo matieke missies met hun dames en daarna bezichtigden het Koninklijk paar en de beide prinsessen de geestelijke e wereldlijke schatkamer in de Hofburg, waar o.m. de Oostenrijkse kroonjuwelen worden bewaard. Koningin en Prins brachten later in de middag een bezoek aan het kunsthisto risch museum, waar ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek schilderijen van Hollandse meesters (Breughel, Rubens, Vermeer en Rembrandt) waren bijeen- gebracht.terwijl de beide Prinsessen te gast waren bij de Wiener Sangerknaben in het paleis Augarten. Vanavond wordt in de ceremoniezaal van de Hofburg een gala-diner gehouden, dat is aangeboden door de president, daarna zal er een ga la-ontvangst zijn in de pronkzalen van het voormalige lustslot Schönbrunn. (Voor vervolg zie pag. 6) Beer valt een TN DE WERELD der artiesten ls niet iel- den een bedenkelijke hang naar publi citeit. Men moet er een reputatie opbou wen. men moet een naam krijgen. Het ls noodzakelijk, dat men de mensen over zich aan het praten krijgt. Daartoe kan het nuttig zijn, iets excentrieks te onder nemen. Voor wie door dit alles heen ziet. is het niet zelden een zielige vertoning. Want heel die publiciteit heeft meermalen de strekking om leegheid op de achter grond te verbergen. Een echte kunst za! het versmaden, op deze wijze voor het voetlicht te worden gebracht. We moeten hieraan denken, nu we lezen, hoe een zangeres, een uit een kring van radiomedewerkers, zich. blijkbaar verleid door al te lichtvaardige adviezen, in een berenkooi heeft gewaagd cn daar ook spoedig door een beer is aangevallen. Het mag een wonder heten, dat het goed Is afgelopen. Het gebeurde is ergerlijk. Men mag er reeds zijn bezwaren tegen hebben, wan neer dieren, schepselen dus, tot een circus worden samengevoegd. Juist als schepse len achten we ze te goed voor dikwijls ver nederende schouwspelen. Het is trouwens veelal in strijd met de natuur van 't dier. Hoe zeer dit laatste het geval is, heeft deze zangeres moeten ervaren. En het dier zelf. dat weigerde anders dan naar zijn natuur te handelen, heeft voor zijn ge dragingen moeten boeten met de dood. En op een heel wat consequenter wijze dan ze beoogd zal hebben, heeft de zangeres dan nu haar publiciteit gekregen. Rondom het gebeurde rijzen wel vragen. Kan men zomaar iemand ertoe bewegen, zich te begeven naar een plaats die zo uitermate riskant is? Het was nu aan de politic om het dier. dat naar zijn natuur had gehandeld, dood te schieten. De vraag lijkt gewettigd, of haar werkzaamheid zich hiertoe diende te beperken. De ervaring leert, dat er onder mensen, ook van onze tijd, niet weinigen zijn, die beschermd moeten worden, niet slechts tegen anderen, ook tegen zichzelf. Botsing in de lucht vergt mensenleven Vanmongen om vijf voor half negen zijn boven Fansterwolde twee Westduit- se straaljagers met elkaar in botsing ge komen. Een van de toestellen ite op een stuk bouwtand' ineengestort. Het ander» is doorgevlogen. De piloot van het neer gestorte toestel kwam om het leven. J?EN overheersend westelijke luchtclr- culatie zorgt voor het aanhouden van wisselvallig en koel weer. De depressie die zaterdag stormachtige winden veroorzaakte is langs de west kust van Noorwegen naar het noorden getrokken Een volgende depressie van de oceaan bereikte vanmorgen Schotland, terwijl het bijbehorende front in ons land wat regen bracht. Op deze depressie volgt weer een zwakke mg von hogedruk die morgen enkele opklaringen kan brengen. Over het midden van de oceaan koerst echter alweer een depressie in de rich ting van West-Europa en deze kan tegen morgenavond weer wat regen brengen. In de temperaturen komt nog steeds geen stijging van enige betekenis. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Vanavond en vannacht plaatselijk en kele buien, morgen opklaringen cn op de meeste plaatsen droog weer. Tot matig afnemende wind tussen zuidwt west. In het algemeen Iets hogere mid- dagtemperaturen. (Opgemaakt om 11.15 uur). Dinsdag 22 mei: zon op 417. onder Te Willemstad op Curacao bevinden zich enige kwartiermakers van de Ko ninklijke Landmacht om voorbereidin gen te treffen ten einde een detachement militairen daar tijdelijk onder te bren gen. KOLEN BESTELLEN VOOR ZOMERPRIJZEN Ja, maar dan eerst EEN ZUINIGE HAARD van de nieuwst* vorm kopen of I Haardenspecialist G. A. A. NOUWENS GEVERSSTRAAT 63 B - Tel. 51434 HOOGWATER SCHEVENINGEN 22 mei: 4.46 v.m.; 17.10 nun. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Station 7*"L ij s: ft Temper. u\U li D. Helder Ypenburg l 8 ia 14 9 0.1 0.3 Eelde De Bilt Twente Eindh. gh. bew. regen zw bcw. 6 6 6 13 5 14 9 15 8 0.1 1 Zd.-Limb Helsinki Stockh Oslo Kopcnh zw bcw. zw bcw. onbew. z 6 zw 4 windstil 13 8 16 8 15 5 12 5 0 6 11 10 Aberdeen Londen regen ?rw 5 14 7 r Brussel Luxcmto. Parij6 regen h. bew V 6 14 8 13 4 0.1 Grenbble gh. bew. aw 1T 10 3 KSlSu n 1. ^cw n 3 z 2 11 15 5 0.1 ZUrich onbew zzw 13 3 3 Genève Locarno zw. bew 1. bew. windstil n 1 18 4 0 Innsbruck Belgrado gh. £cw. w 2 5 9 4 31 10 9 6 1 AJacclo MaUorca h. bew. windstil 23 9 0 L1M-JUU 1. bew. windstil 11 o zangeres aan De 27-jarige zangeres Ria Kuy- ken uit Nijmegen, die o.a. als gastvrouw optreedt in het KRO- programma „TierelantUnen", ls zaterdagavond tijdens een repeti tie van circus Boltini In Haarlem voor de „Grand Gala" met arties ten, die 18 juli ln Amsterdam plaats heeft door een beer gebeten. Ze werd zodanig aan een schouder en een arm gewond, dat ze in het ziekenhuis moest worden opgeno men. Later kon ze naar huls ver voerd worden. BU deze „Grand gala" moeten radiomedewerkers met de dieren van het circus optreden. Ria Kuy- ken zou met de beren oefenen. Tegeiyk met haar waren ook de heer Boltini en temmer Althoff ln de kool. Zp wisten Ria Kuyken met veel moeite te bevryden. Ze was toen al vier keer gebeten. De beer ls later op verzoek van de heer Boltini door de politie afge maakt. Er was nóg Iemand in de kooi: de Haarlemse persfotograaf Cees de Boer. Hy kreeg geen let sel en maakte beheerst deze foto. Lichtgewicht REGENKLEDING Voor dames en keren, o.a. Polyester 69.71 Btf-Ben «rl— 29." Niagara plastics 5."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1