Jliettme fciitsrlic (Courant De Quay wijst Oe Thant op ernst van de toestand Commentaar Vreemd „grapje" van Italianen SJiïf! Stevenson bezorgd over jongste ontwikkeling Indonesië laat thans alle s >chij n varen Chroesjtsjef Thailand 2e ziet in Korea OAS bedreigt hof met dood Nieuwe aanval op ir. Visser te verwachten AALMARKT 4 ayrERD.VG 19 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12482 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticf) is ahebleven myn hert ia teqtjeaspocl" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegracbt 810 UTRECHT Ruth Lewin toonde in Londen dit uitbundige hoedje dat als groot voordeel een bijzonder licht gewicht heeft. Het is ge maakt van lichte nertskleurige tule en Zwitserse kant, verwerkt tot bloemen. (Van onze parlementsredaëtie) T^E permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Na- ties, mr. C. A. W. Schürmann, heeft de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie Oe Thant gisteren een brief van de Nederlandse re gering overhandigd. De brief, die is ondertekend door prof. De Quay, heeft betrekking op de jongste Indonesische luchtlandingen bij Fak-Fak. De in houd is nog niet bekend gemaakt. In Den Haag wordt verwacht, dat prof. De Quay de inhoud van de brief maandagavond of dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer zal bekend maken. In New York zal de brief dinsdag morgen worden gepubliceerd als do cument van de Veiligheidsraad. Deze wijze van publiceren is gebruikelijk, wanneer een van de partijen in een geschil een klacht onder de aandacht van de leden van de Veiligheidsraad F)E INDONESISCHE vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Soekardjo Wirjopranoto, heeft na een onderhoud met de waar nemend secretaris-generaal Oe Thant verklaard dat het afwerpen parachutisten in Nederlands Nieuw-Guinea het begin van de campagne is om dit gebied in handen te krijgen en dat deze veld tocht zal voortduren totdat de Nederlanders toestemmen in onder handelingen over een vreedzame oplossing. Wat er nu gebeurt, is volgens Soekardjo „voortzetting van onze revolutie". Hij vertelde dat Indonesische „vrijwil ligers" in Nieuw-Guinea werden neer gelaten om de bevolking „te helpen bij de bevrijding van het Nederlandse kolo niale juk". Soekardjo sprak ook over „volkseenheden" en „sommige leden van de strijdkrachten" bij de para's. Hij be vestigde dat een Indonesische Dakota door de Nederlanders was neergeschoten doch wist te vertellen dat dit gebeurde op vier mijl beoosten Laboe op Ceram en niet bij Fak-Fak (waar de drenkelin gen aan land kwamen. Red.), zoals de Nederlanders hadden gezegd. Boven de Indonesische territoriale wateren, die zelfs door de Nederlanders erkend wor- Voor vervolg zie pagina 9 Hieuws in één oogopslag De Nederlandse regering heeft de secretaris-generaal van de Ver. Naties inge licht over de jongste Indo nesische luchtlandingen bij Fak-Fak. De inhoud van de igisteren aan Oe Thant overhandigde brief zal dinsdag worden bekendge maakt, zowel in New York ais vermoedelijk in Den Haag. Nederland acht in dit stadium bijeenroeping van de Veiligheidsraad nog niet noodzakelijk. De Ver. Sta ten hebben opnieuw uiting gegeven aan de hoop dat N ederlands-Indone- sisch gesprek op gang zal komen. De Indonesische afge vaardigde bij de Ver. Na- Soekardjo Wirjopra noto, zei gisteren dat de campagne „ter bevrijding van West-Irian" is begon nen en zal voortduren tot de Nederlanders erin toe stemmen te onderhandelen voor een vreedzame oplos sing van het geschil. Stalin was de grootste misdadiger uit de geschie denis. Dat schrijft Djilas, iroegere vice-president van Joegoslavië, in zijn boek „Gesprekken met Stalin", dat volgende week in New York zal verschij nen. Djilas is deze week wegens het publiceren van dit boek in Belgrado lot ruim acht jaar gevangenis straf veroordeeld. De „Berkelse arts", de nu 45-jarige O., verschijnt maandag weer eens voor z(jn rechters. Het Hof te Leeuwarden behandelt zijn beroep tegen een vonnis de rechtbank aldaar, hem tot levenslang veroordeelde wegens gif- moord op zijn medegevan gene Lodder, die evenals O. de strafgevangenis een levenslange straf uitzat wegens moord op zijn De Ned. Huishoudraad het Consumentencon tactorgaan hebben het niet gelaten bij hun goede raad, in deze tijd van schaarste de aardappel door wat an ders te vervangen. Ze heb ben nu ook advies gegeven er dan wél op tafel moet verschijnen. Het aardgas dat zich in de Noordnederlandse bo dem bevindt, kan wellicht binnen twee jaar produk- tief worden gemaakt. wil brengen, zonder om een bijeen komst van deze raad te vragen, zo heeft het V.N.-secretariaat meege deeld. Hieruit kan dus worden opge maakt. dat Nederland in het huidige stadium bijeenroeping van de Vei ligheidsraad nog niet noodzakelijk vindt Dat de Verenigde Staten de toestand niet zonder bezorgdheid bezien blijkt uit uitlatingen van de VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties. Adlai Steven son. Stevenson had een onderhoud met Oe Thant kort nadat mr. Schürmann met de secretaris-generaal had gespro ken. Hij noemde de situatie in Nieuw- Guinea een noodtoestand, die onmid dellijk maatregelen vraagt en voegde eraan toe. dat pogingen in het werk moeten worden gesteld om de Neder landers en de Indonesiërs weer aan de conferentie tafel te brengen. Stevenson deelde mee. dat Oe Thant zijn pogin gen in deze richting voortzet. Maandag beroep Berkelse arts Ruim vier jaar. nadat de voormalige gemeente-opzichter Adriaan L. uit Gou da (wegens moord op zijn vrouw tot levenslang was veroordeeld) dood In de Leeuwarder strafgevangenis werd aangetroffen, zal de man. aan wie deze dood ten laste wordt gelegd, de Berkel se ex-arts J. F. A. M. O. in hoger beroep tei-echt staan voor het gerechtshof, te Leeuwarden. O. werd in eerste in stantie tot levenslang veroordeeld, even als destijds voor de moord op zijn echtgenote. De vroegere dorpsdokter uit Berkel zal zich nu maandag en dins dag opnieuw moeten verantwoorden. Indien nodig wordt de zaak donderdag voortgezet „Ik ben er verbaasd over, dat de Amerikanen zich in deze val gestort hebben". Dit zei de Sowjetpremier Nikita Chroesjtsjef tot westerse cor respondenten in de Bulgaarse hoofd stad Sofia over het besluit van pre sident Kennedy om Amerikaanse troepen naar Thailand te sturen. Chroesjtsjef vergeleek de Ameri kaanse bemoeienis met het conflict in Korea in 1950. „Wanneer men er in zit. is het niet zo gemakkelijk er uit te komen, meende hij. De Amerikanen zijn met groot ge mak naar Korea gegaan en toch heeft dat conflict drie jaar geduurd, zei de Sowjetpremier tijdens een re ceptie op de Russische ambassade in de Bulgaarse hoofdstad. Eerder op de dag. bij zijn bezoek aan een collectief landbouwbedrijf in hel dorpje Obnova. had hij zich ook al in felle bewoordingen gekeerd tegen net besluit van president Kennedy Hij noemde het „onveretand-ig" en hij gaf als zijn mening, dat de Ameri kanen uiteindelijk uit Thailand zullen worden verjaagd, zelfs al zouden ze er vijftien jaar lang vechten. Het Amerikaanse besluit om mari niers in Thailand aan land te brengen' vond hij noch van wijsheid, noch van grote intelligentie getuigen. De V.S zijn bang van het Thailandse volk, evenals zij dat waren van het kleine volk van Laos. voegde Chroesjtsjef er De Thailandse minister van buiten landse zaken, die de overeenkomst met Amerika's minister Dean Rusk sloot la, volgens Chroesjtsjef geen vertegen woordiger van het volk. maar van ..de overblijfselen van het Imperialisme, die beven van angst en op hulp van de V.S. hopen. De Sowjetpremier Het zich ln het vuur van zijn toespraak wel heel ver gaan. Heftig gebarend betoogde hij, dat het 't beste zou zijn. als de Verenigde Staten hun rol van Internationale gen darme lieten varen. „Niets zal de Ver enigde Staten van hun val kunnen red den, want ook daar bestaat een arbei dersklasse en ook daar zullen de com- mnnisten zegevieren. De Sowjetunle wil geen oorlog en Is tegen het bevrij den van andere volkeren. Die volke ren moeten hun eigen landen bevrijden, maar wij geven onze zegen aan hen. die in opstand komen. Wij gaven onze zegen aan dc Algerijnen, die tegen dc Franse kolonialisten rebelleerden, en aan de Vietnamezen en nu aan de Thaüanders. Chroesjtsjef ging daarna nog enige tijd door. Hij deed een felle aanvail op Stalin („misdadigheid en genialiteit zijn onverenigbaar") en verzette zich nog- maalsl tegen internationale controle op kernproeven („we zullen nooit spionnon in ons lond toelaten"). Hij brak zijn betoog heel plotseling af met de woor den „Maar genoeg. De wereld luistert". Voor vervolg zie pagina 9 Op een vraag, of de Nederlanders het plan van de Amerikaan Bunker hebben aanvaard, antwoordde Ste venson, dat hij daarover geen mede delingen kon doen. „Voor zover lk weet. is er niets definitief aanvaard" voegde hij eraan toe. De woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse za ken Lincoln White heeft vrijdag in Washington gezegd, dat het de VS erom te doen is. dat Nederland en Indone sië weer om de conferentietafel plaats nemen. ..Wij zijn hoopvol gestemd, dat de partijen de gelegenheid, die door de heer Bunker met zijn voorstellen Is geboden, zullen aangrijpen en dat zij. wanneer de besprekingen weer zijn begonnen, tot het inzicht zullen komen, dat zij met geduld en goede wil hun verschillen van mening kunnen bijleg gen en een vreedzame oplossing van deze kwestie tot stand kunnen bren- Op een vraag, of het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zijn hoop op hervatting van de besprekingen ergens op baseert, antwoordde White, dat hij hierover niet wenste te specu leren. H(j voegde eraan toe. dat.de twee partyen zichzelf moeten uitspreken. De vierde dag van het proces tegen de ex-generaal Salan, voormalig leider van de OAS, werd beheerst door de dreigbrief die de OAS had gestuurd aan de rechters van het militaire tri bunaal. Ook de openbare aanklager. Gavalde, is door de OAS met de dood bedreigd indien Salan wordt terecht gesteld. De brief is ondertekend door Godard, een gehard militair en gewe zen leider van de geheime dienst in Al giers: „Indien Salan of Jouhaud wordt terechtgesteld, zult gij dit met uw leven betalen". Deze bekendmaking veroorzaakte zichtbare opwinding in de zaal. Presi dent Charles Bornet zei, dat het Hof reeds verscheidene brieven van dezelf de strekking had ontvangen. Turend over de dikke hoornen randen van zijn bril, zei Bornel: „Het is een bewijs van moed van de leden van het Hof, dat zij geen grote aandacht aan deze brie ven hebben geschonken De verdediging van Salan heeft een succes geboekt. Het tribunaal heeft een verzoek om ex-premier Debré te horen als getuige over zijn eventuele aandeel in de beruchte bazooka-aanslag op het leven van Salan, ingewilligd. Debré zou vandaag voor het Hof verschijnen. De verdediging wil hem verder vragen stellen over de opdrachten die hij tij dens 'zijn bewind aan Salan heeft ge geven. APPELBOMEN BLOEIEN Het komende weekeinde zal de bloei can dc appelbomen in het Zeeuwse fruitland haar hoogtepunt bereiken. Overal op Zuid Beveland en Walcheren, in Zeeuws Vlaanderen en op Schouwen en Duiveland is nu te genieten van zacht rose van de appelbloesem. Ook in andere provincies kan n volop van de bloesempraoht genieten. Het internationaal toonkunste naarscentrum „Eduard van Bei- num". dat sinds een jaar cursus sen voor jonge kunstenaars or ganiseert, presenteerde zich gis teren in Den Haag aan een aan tal diplomaten en muziekmin naars. Dat gebeurde met een in tiem concertje in de prachtige residentie van de Spaanse am bassadeur, de Hertog van Baëna. Charmant en vrolijk was er ook prinses Margriet: zij praatte met haar hoofse gastheer, zij amu seerde zich met de uitvoerende kunstenaars en zij speldde de harpiste Shia Berghout, die het centrum leidt, een gouden harp je op. De Prinses vertegenwoor digde haar zuster Irene, die beschermvrouwe is. De voorganger van ir.Visserals minis ter van defensie, de heer Sidney var den Bergh, penningmeester van di VVD, verwacht, dat de liberalen in dc Tweede Kamer ten opzichte van mi nister eenzelfde standpunt zullen in nemen als de VVD-fractie in de Eer' ste Kamer deze week heeft gedaan. HU zei dit gisteravond op een verkiezings bijeenkomst van de VVD in Wassenaar. De heer Van den Bergh erkende, dat minister Visser het recht heeft, minister aan te blijven, maar voegde eraan toe. dat hij zich niet meer als een liberaal minister zal mogen beschouwen, als de liberalen in de Tweede Kamer hun collega's uit de Senaat zullen vol gen. De heer Van den Bergh was hel niet eens met de kritiek, die op mr. H, Riel is uitgeoefend. Hij wees erop. dat zowel mr. Van Riel als prof. mr. P. J. Oud de bewindsman reeds geruime tijd geleden hadden gewaarschuwd, i dat ir. Visser zich hieraan niets gelegen had laten liggen. De heer Van den Bergh bestreed, dat de liberalen in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen hun aanval op minister Visser hebben gelanceerd Wel was hij van mening, dat de zaak- Van der Putten een van de oorzaken is van het verlies, dat de WD bij de Sta tenverkiezingen heeft geleden. De verenigde vergadering van com missarissen en directie der Nederland- sehe Handel-Maatschappij, N.V. heeft besloten aan een op 29 mei a.s. te hou den algemene vergadering van aandeel houders een voordracht aan te bieden voor de verkiezing van een president in de vacature ontstaan door het i lijden van de heer A. S. van Sandick. Als no. 1 is op de voordracht geplaatst de heer H. W. A. van den Wall Bake, directeur der maatschappij. T7EN ORGANISATIE van vele honder den hoofdredacteuren van kranten uit tientallen landen hebben zich gewend tot de Indonesische prseident Soekarno we gens de behandeling die hij nu reeds ja ren de Indonesische journalist Mochtar Lubis doet wedervaren. Aan de gezindheid van deze jour nalist behoeft niet te worden getwij feld. Hij Ls de Indonesische gedachte ge heel toegedaan. Aan hem zowel als aan velen van zijn collega's heeft Soekarno niet weinig te danken voor de wijze waar op nieuwe ideeën het Indonesische volk zijn ingedragen. Echter. Mochtar Lubis staat tegenover de politiek van de president niet zonder kri tiek. Niet dat het doel voor Indonesië, zoals hij dat ziet. anders ls dan bij Soe karno het geval is. De laatste keer dal wij hem mochten ontmoeten, trachtte hij nog ons deelgenoot te maken van zijn overtuiging, dat Nieuw-Guinea bij Indo nesië behoort. Bereidheid om van ons standpunt kennis te nemen deed hem niet van inzicht veranderen. Maar naar ons gevoelen zou zijn aanpak cn die van stellig velen met hem een andere zijn geweest dan dc aanpak van Soekarno. Helaas. Soekarno is een dictator en Indo nesië leeft onder een dictatuur. De Indo nesische journalist Mochtar Lubis ls de Indonesische president Soekarno niet wel gevallig cn deswege vertoeft hij, als onder een dictatuur niet ongebruikelijk, nu reeds sinds lange tijd in gevangenschap. Niet dat een proces te verwachten ls, neen, de man wordt gewoon gevangen gehouden. Ook dat is een aanwijzing, hoezeer een dictator willekeurig iemand zijn rechten kan ontnemen. Wij hebben het gevoel, dat Mochtar Lu bis zijn vrijheid zou herkrijgen ingeval hij zich bereid zou verklaren, in den ver volge zich kritiekloos naar de president te voegen. Dat evenwel zal hij nooit wil len. Daarmee acht hij Indonesië niet ge diend. Hij is een beminnelijk en vrien delijk man. maar hij zal niet dulden, dat aan de vrijheid van meningsuiting wordt getornd. Dan ondergaat hij liever, zelfs naar het schijnt zonder uitzicht, gevan genschap. In de gevangenis dan mag hij zich over tuigd weten van het oprechte medeleven van vele honderden vakbroeders ln tien tallen landen uit alle continenten ter we reld. Hier is een onderlinge verbonden heid ter wille van de vrijheid, die tref fend heten mag. Slechts valt te betreuren, dat zij van zleh moest doen spreken. Verdediging van dc vrijheid op eigen me ning eist blijkbaar, alle eeuwen door. een nimmer aflatende waakzaamheid. Voor de ogen van heel de vrije wereld doet Soekarno zich door de behandeling van deze moedige Journalist geen goed: in haar ogen is hij het. die verliest. Fa. DE HAAN GODDIJN Kantoormachines THANS ilDEN - TELEFOON 26800 IFet is nog niet veel gedaan meiweert want na een zonnige dag zoals gisteren zijn er weer buien onder weg met veel bewolking. De gemiddelde temperatuur ligt overdag tot nu toe m mei 4 a 5 graden onder normaal. Het tekort aan uren zonneschijn bedraagt al ruim 60 uren. De depressie die vandaag van Engeland naar de Noordzee trekt zal langs de kust tijdelijk een stormachtige wind veroorzaken. Er wordt onstabiele lucht naar ons land gevoerdwaarin en kele buien voorkomen mogelijk met on weer. De temperatuur b\ijft nog steeds onder normaal en schommelt overdag tus sen 12 d 14 graden. Gedurende het ko mende weekeinde zal in het te koele en sterk wisselvallige weertype nog geen verandering komen. De Bilt verwacht tot zondagavond In de kustprovincies aanvankolUk nog tijdelijk stormachtige, overigens krach tige tot matige westelUke wind. Wisse lend bewolkt met plaatselijk enkele buien Weinig verandering ln tempera- Rapporten hedenmorg, tuur. (Opgemaakt om 1.15 uur). ZON EN MAAN Zondag 20 mei: zon op 4.40 uur, onder Maan op 21.23 uur, ondor 5.38 20 4.12 i Tendens dalend Hoogwater Scheventngen nei: 3.38 v.m.; 16.01 nan.; 21 mei: m.; 16.35 nzn. HET WEER IN EUROPA 20.34 i Maandag 21 mei: zon op 4.3: 20.35 uur. maan ou 2228 uur uur. Heden volle maan. ternationale bende er we zullen je met de „stilet to (het stilmakend liaan in Dortmund naar een toen hij het geld had ont- tolozzi van i nieuwe betrekking gegaan vangen. Dat en in januari dook hij in Amsterdam op met boven- lencio" vermoorden, als je staande nogal dreigende me- respondentie- duizend gulden niet dedeling. grapje hield kon dc humor van Franco's in maart. Ik wilde trouwens het geld dreigementen niet inzien geeft". Met deze bedreiging was dc 22-jarige Italiaanse lasser Franco C. in januari Franco had nu een merk waardig klinkende verkla ring voor dc oplichting, teruggeven, alleen maar een lening, om dat ik zo graag bokser in Engeland wilde de Italiaan nu. Deze 64-jarige winkelier de Amsterdamse Nieuwcndijk op had de jongeman leren ken nen. toen Franco in Neder land was komen werken. Later was dc jonge Ita- Gisteren stond Franco de rechter want od rlng v"or ac «firming, r.h Ue heer Bertoloui kendi iden van zijn dochter a,P"sine c" bedreiging met het gebruik van deze birar een misdrijf tegen 't leven. tie in de zaak gemengd de avond dat de I^r lMte »"d ras allemaal om het geld kwam, waren er ook rechercheurs in de kamer geweest, die hem onmiddellijk arresteerden valstijd. En ik wist dat Bet- grapje. In Italië is dat "htK>rd MJ gewoonte in eiste tien maanden gevan genisstraf met aftrek. De grapjas-afperscr maak- orden". zei te zich tijdens dc zitting nog boos over dc behandeling De heer Bertolozri kende door de Z* hebben op me geschoten", verklaar de hij, maar het bleek, dat hij een tik met dc kolf van m iicu een revolver °p zijn hoofd mijn 'geboortestreek !™d g'k"-"n- hU *lch grappenmakerij niet. voorzichtig. officier tegen arrestatie verzette. „Dat was als een grapje bedoeld", merkte de officier justitie van justitie droog op. D. Helder Eelde De Bilt Stockh 0*lo Kopcnh Grenoble Nice Berlijn regenb. gh bew regenb. gh- bew zw. bew gh. bew regent li bew windstil windstil "^nds li

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1