Jlieume sdje (Courant Liberale aanval mislukt: minister Visser blijft Commentaar Para's bij Fak-Fak op de vlucht Barbara Moore moet schok krijgen Senaat - in aanvaardt crisissfeer begroting Prijsstop aardappelen gisteren ingegaan Nu nog in de 2e Kamer... Amerikanen al in Bangkok ZOAVO-leden sturen troepen naar Siam DONDERDAG 17 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieën veert igate jaargang no. 12480 CHRISTELIJK-NATIOISAAL DAGBLAD ,$tantva«ticii is tbtblmn mgn hert ia tcfljetspter Nieuws in één oogopslag Minister Visser staat op het standpunt, dat hij geen vertegenwoordiger van zijn partij is in het ka binet. Daarom ziet hij in het opzeggen van het ver trouwen in zijn beleid door de liberale Eerste-Kamer- fractie geen enkele aanlei ding af te treden. De begro ting van defensie werd zonder hoofdelijke stem ming aanvaard. Een troepenmacht van 5000 man zal het pro-wes terse koninkrijk Thailand beschermen tegen commu nistische agressie vanuit Laos. De leiders* van de drie groepen de neutra- listische, de pro-commu nistische en de rechtse hebben zich' bereid ver klaard zonder voorwaar den besprekingen over de vorming van een coalitie regering te voeren. Bij Fak-Fak is een In donesisch vliegtuig neer geschoten. Het toestel kwam in zee terecht. De deze week gedropte para chutisten zijn in het oer woud verdwenen met ach terlating van munitie, wa pens, kleding, medicamen ten en voedsel. Twee Franse generaals zijn ontslagen vanwege hun contacten met het ge heime leger. In Parijs is bevestigd, dat op 1 juli in Algerije een volksstemming zal worden gehouden. Het aantal slachtoffers van de OAS-terreur in Algerije bedroeg gisteren 45. 9 Reeds op de dag dat vijf Franse ministers al len van de MRP hun ontslag indienden bij pre sident De Gaulile, zijn hun opvolgers benoemd. De aftredende ministers kon den zich niet verenigen met het Europese beleid van De Gaulle. Vandaag vertrok de president voor een reis van vier dagen door Midden-Frankrijk. In de raadgevende ver gadering van de Raad van Europa heeft de Belgisch» minister van buitenlandse zaken, Spaak, felle kritiek geleverd op De Gaulle. Spaak verklaarde, dat de Franse president het Euro pa, waarvoor wij strijden, in het belachelijke heeft getrokken en het volkomen vals heeft voorgesteld. De Tweede Kamer heeft het ontwerp tot wij ziging van de omzetbelas ting aanvaard. Aangeno men werd een amendement waarbij autobanden onder het normale tarief worden gebracht, hetgeen bete kent dat deze goedkoper kunnen worden. In dit nummer wordt uitvoerig aandacht besteed aan een rapport over da recreatie in Utrecht, Noord en Zuid-Holland. (Van onze parlementsredactie) T~\E LIBERALE AANVAL op minister Visser is gistermiddag stukgelopen op de weigering van de bewindsman, af te treden onder druk van zijn politieke geestverwanten in de Eerste Kamer. Op de uitdrukkelijke mededeling van de liberale fractieleider mr. H. van Riel bij de replieken, dat zijn fractie geen vertrouwen meer kon hebben in de minister van de fensie, antwoordde ir. Visser, dat hij van mening was, dat de minister van defensie, en iedere andere minister, geen vertegenwoordiger is van zijn partij in het kabinet, en dat hij in de woorden van mr. Van Riel geen en kele, maar dan ook geen enkele aanleiding had gevonden om af te treden. Hoezeer in de Senaat een cr sfeer heerste, blijkt uit het feit, dat minister-president De Quay eraa pas moest komen om enkele vragen van prof. Samkalden te beantwoorden. Deze socialistische hoogleraar had gevraagd, of een eventueel aftreden van Ir. Visser gevolgen zou hebben voor het aanblijven van het kabinet. Ook wilde hij weten, welke dringen de landsbelangen er zijn. die de mi nister, als hij niet wilde aftreden, noopten zijn post te blijven vervullen. Prof. De Quay antwoordde: „Als door het afstemmen van de begroting de mi nister van defensie tot aftreden zal wor den gedwongen, zal het kabinet zich er over moeten beraden, of daaraan nog verder ernstige consequenties moeten worden verbonden, omdat het defensie beleid een belangrijk onderdeel van kabinetsbeleid pleegt te zijn. Wanneer de minister door zijn geestverwanten worden genoopt af te treden, behoeft dat, gezien de huidige constellatie van het kabinet, niet noodzakelijkerwijs de con sequentie te hebben van een aftreden van het hele kabinet." Met andere woorden: als een meer derheid in de Kamer tegen de defensie begroting zou stemmen, was de kans op een kabinetscrisis zeer groot; als echter minister Visser alleen maar zou heen gaan, omdat de liberalen kritiek hebben op zijn beleid, zou een kabinetscrisis daarvan niet een noodzakelijk gevolg behoeven te zijn. Minister Visser zag echter geen aanleiding, af te treden. De liberale fractie wilde niet tegen de be groting van defensie stemmen. Ook de socialistische oppositie bracht haar stem niet tegen de begroting uit. Zij werd dus zonder hoofdelijke stemming aan genomen met alleen de bekende aante kening, dat de communisten wilden wor den geacht, te hebben tegengestemd Hiermee was. in het openbaar al thans, een einde gekomen aan een spannende middag in de overigens zo rustige Senaat. Minister Visser werd van vele zijden gelukgewenst ook door zijn collega Korthals, die even eens te elfder ure naar het Kamer gebouw was gekomen. Mevrouw Kort hals, die op de tribune zat, gaf mevr Visser, die eveneens niet ontbrak, een Opportunisme Het optreden van mr. Van Riel werd gistermiddag tijdens de replieken up bijzonder felle wijze veroordeeld door de heer H. Algra (ar.) Deze Friese se nator sprak zelfs van een amoreel op portunisme. Heft optreden van mr. Van Riel. of beter gezegd, van de V.V.D.. was zorgvuldig voorbereid, constateerde bij. De aanwezigheid van het grote aantal liberale Tweede-Kamerleden, dat ook gisteren weer het Eerste-Kamerdebat bij woonde, was hiervoor naar ziin mening een van de zwakste aanduidingen. De heer Algra herinnerde eraan, dat het de V.V.D. indertijd veel moeite heeft TAE ministers van economische zaken en van landbouw en visserij hebben, na vertegenwoordigers van het Produktschap voor aardappelen te hebben gehoord, besloten met ingang van gisteren •en prijsstop voor de groot- en kleinhandel in aardappelen af te kondigen. Volgens deze maatregel zullen de prijzen niet hoger mogen zijn dan die welke golden op 16 mei. Over een eventuele nadere prijsmaatregel zullen de bewindslieden zich op zeer korte termijn beraden, mede na overleg met het Consumentencontactorgaan. De mi nisters zullen nauwlettend nagaan of een regelmatige aardappelvoorziening niet in gevaar wordt gebracht. Mede met het oog hierop zal, zo lang de abnormale situatie op de aardappel- markt voortduurt, de in april doorge voerde exportbeperking worden ge handhaafd. Wanneer daartoe aanlei ding bestaat, zal deze exportmaatregel ook van toepassing worden verklaard op de aardappelen van de oogst 1962. 9 Gsternacht is tussen Veghel en Helmond, onder Keidonk (gem. Erp» een personenauto in de Zuidwillems vaart gereden. Laat in de middag gis teren is de politie erin geslaagd het stoffelijk overschot van de bestuurder, dc 23-jarige H. Kennis uit Veghel, (ge huwd en vader van een kind; te ber gen. 9 Een 21-jarige Russische soldaat die gestationeerd was in een Hongaar» grensplaats is onder de prikkeldraad versperring doorgekropen en naar Oos tenrijk gevlucht, waar hij politiek asy.' heeft gevraagd. gekost, een geschikte opvolger voor ex- minister Sidney van den Bergh te vin den, en dat zij het aan ir Visser te dan ken heeft, dat zij haar gezicht toen niet heeft verloren. De heer Van Riel zelf begroette indertijd het optreden van deze minister en de beide staatssecreta rissen met blijdschap. Ook wees de a.r. woordvoerder erop. dat de woordvoerders van de andere grote fracties zich van een beoordeling van de zaak-Van der Putten hebben onthouden, niet om de minister te spa ren, maar om morele en staatkundige redenen. Elke inmenging kan de schijn wekken, de rechter te willen beïnvloeden „De heer Van Riel heeft deze regel met de voeten getreden." De heer Algra nam- het mr. Van Riel ten zeerste kwalijk, dat hij de stukken, die nog bij de Centrale Raad van Be roep en bij de Tweede Kamer in be handeling zijn, had gebruikt om minister Visser tot aftreden te dwingen. Hij bracht de bewindsman hulde om diens antwoord op de rede van mr. Van Riel, het antwoord, waarin hij had betoogd, slechts af te gaan op de wens van dc meerderheid van de Kamer. „De heer Van Riel zegt, dat mi wel een oordeel moet worden geveld over de zaak-Van der Putten. Daarom rust op hem een kwade schijn. Waarom wil de V.V.D.. dat de minister nü heengaat, voordat de Centrale Raad van Beroep zich heeft uitgesproken en hij de kans heeft gekregen, zich in de Tweede Ka mer te verdedigen? Overigens heeft dc V.V.D. voor het beleid in het algemeen veel lof. Alle kritiek is slechts toege spitst op één onderdeel: het onderhoud van twee hoofdambtenaren met de heer Van der Putten." De heer Algra bracht de moeilijke si tuatie. waarin het kabinet zich momen teel bevindt, ter sprake. „Juist in zo*n situatie past de partlsancnpolitiek van de V.V.D. niet." De vraag rijst, aldus de heer Algra, of dc V.VJ). als regerings partner aanvaardbaar bljjft. „Niet met een optreden als dat van mr. Van Riel Wat de V.V.D. doet. is nimmer aan vaardbaar van een regeringspartner. DU is de overwinning van een amoreel op portunisme." Vervolg op pagina 9) De liberale aanval op de liberale minister Visser is gisteren in de Eerste Kamer op niets uitgelo pen. Zijn begroting werd ten slotte goedgekeurd, zelfs met in stemming van de VVD-fractie. Na de stemming feliciteren sena toren uit alle fracties (behalve de liberale) minister Visser en links van hem) vice-premier Korthals. Naast ir. Visser staats secretaris De Jong en achter hem premier De Quay en het Kamer lid Algra. NIEUWE INFILTRATIES Franse regering ontslaat twee generaals De Franse regering heeft twee gene raals uit de actieve dienst ontslagen. De eerste is generaal Vincent Moneglla, commandant van de twaalfde brigade der gemechaniseerde infanterie in Duits land. de tweede generaal Henri Sau. vagnac. commandant van het tweede militaire district ln Noord-Frankrijk. De maatregel tegen Moneglia is een gevolg van een geheim bezoek vat kolonel Antoine Argoud, voortvluchtig 0_A.S.-leider. aan Franse troepen ln West-Duitsland. Sauvagnac wordt ver antwoordelijk geacht voor de ontvluch ting van een kapitein uit het militair hospitaal in Rüssel. Het kabinet heeft voorts bevestigd, dat zondag 1 juli Algerije zich door middel van een volkstemming zal kunnen uit spreken over zelfbeschikking. at Indonesisch vliegtuig neergeschoten FEN INDONESISCHE militaire -L-' Dakota is hedenmorgen 9 uur plaatselijke tijd (vannacht half een Ned. tijd) nabij Fak-Fak door de Ne derlandse luchtverdediging neerge schoten. aldus meldt het gouverne- mentsvoorlichtingsburcau te Hollan- dia. Dit geschiedde bjj e Indonesische infiltratiepoging. Waargenomen Is. dat die Dakota ln stortte, waarna enige overlevenden zich met een rubberboot redden. Er werden pogingen gedaan hen in veiligheid brengen. Voorts deelt het bureau mede, dat VVD contra Visser (Van onze parlementsredactie) Naar verluidt zal de liberale Tweede- Kamer-fractie volgende week woensdag tn de Tweede Kamer de aanval die Van Riel in de Eerste Kamer op minister Visser heeft geopendvoortzetten Wanneer de Tweede Kamer op 23 zal beslissen op welke wijze de nota ir. Visser over de zaak-Van der Putten verder moet worden behandeld, zal de WD-fractie waarschijnlijk uitspreken dat zij de heer Visser volkomen ongeschikt vindt om nog langer minister te blij Dit is gisteravond besloten op een verga dering van de liberale Tweede Kamer fractie. Een moeilijk punt in deze vergadering was of men minister Visser tot aftreden moet dwingen en zo ja, op welke wijze. Over deze vragen scheen geen eenstem migheid te bestaan. de Indonesische parachutisten, die ln de vroege ochtend van dinsdag ten oosten van Fak-Fak geland zijn, uit drie Dakota's waren gesprongen. Een kleine eenheid Nederlandse mariniers trad snei over zee tegen hen op. Dit eindigde in een vuurgevecht en had In zoverre succes, dat de Indonesisch* militairen zich onmiddellijk terug trokken met achterlating van wapens, hand- cn mortiergranaten, benevena een grote voorraad medicamenten en voedsel. Uit buitgemaakte documenten is gebleken dat de parachutisten op een verkeerde plaats geland zijn. Als voorzorgsmaatregel ter bescher ming van de burgerbevolking worden alle toegangswegen van Fak-Falk door Nederlandse rmiliitaiiiren bewaakt. Het binnenlands bestuur deelde mede dat de bevolking in Fak-Fak rustig blijft en volledig vertrouwen stelt in die Neder landse strijdkrachten. Uiit veiligheidsoverwegingen zfjn de vluchten met Beaver-vliegituigen van de Kroonduif naar Fak-Fak voorlopig ge staakt. Wel bestaat er tussen Hollamdita en Fak-Fak een dbonlopcndte radiiover- bind'img. Geen vordering Oldenbarnevelt en Oranje De directie van de Stoomvaart M(J. Nederland deelt mede. dat de geruchten als zouden de passagiersschepen Oranje en Johan van Oldebarnevelt door de re. gering gevorderd zijn. volkomen uit de lucht zyn gegrepen. Beide schepen zul len na de terugkeer van de huidige toch ten een nieuwe reis om de wereld gaan maken. De ministerraad van de Europese economische gemeenschap heeft gisteren formeel het besluit genomen tot de „tweede versnelling" in de gemeenschap. Hierdoor zullen de onderlinge douane- rechten met ingang van 1 juli voor In dustriële produkten met een extra tien procent en een voor een aantal landbouw- produkten met een extra v(jf procent worden verlaagd. ,De. Katangaanse regering heeft de vrylaüng van alle politieke gevangenen aangekondigd. Hoe groot het aantal nog in gevangenschap verkerende personen bedraagt werd niet bekend gemaakt, doch men schat ongeveer zevenhonderd. Het betreft over het algemeen politieke tegenstanders van de regering Tsjombe. R IS en begrijpelijk nogal misbaar over dc door president De Gaulle gegeven persconferentie en dan met name over dc bijzonder denigrerende manier waarop hij gemeend heeft de voor standers van een Verenigd Europa in een hoek te moeten zetten. Tot die voorstan - behoorden vijf Franse ministers zij hebben dan ook prompt de enige conse quentie getrokken die hun overbleef: het nemen van ontslag. Tot die voorstanders behoort ook een man als Spaak, de Bel gische minister van buitenlandse zaken cn die heeft dan ook niet nagelaten ln Straatsburg (waar de raadgevende ver gadering van de Raad van Europa bijeen is) op felle wijze van repliek te dienen. De Gaulle is een groot man het zij hoven elke twijfel. Een man met een fa natiek geloof in de grootheid van Frank rijk. En bovendien nog een man die kans ziet dat geloof op een haast magische wijze op zijn volk over te brengen. Met dat ge loof heeft hij bergen verzet men ver geve ons de profanie die hierin lijkt te schuilen. Hij was het die het verslagen Franse volk ln de oorlog nieuwe kracht gaf en die het na de oorlog de weg van herstel opleidde. En hij is het die zijn volk langzaam maar zeker door het Al gerijnse moeras heenloodst. Maar juist diezelfde eigenschappen maken hem tot een onmogelijke partner op het gebied van de Europese integratie. Europese Integra tie wil zeggen dat ieder land een stukje van de eigen soevereiniteit zal moeten prijs geven ten bate van het geheel. Daarin steekt niets onterends: in een we reld als de huidige waarin machtsblokken staan tegenover machtsblokken is een enkel Europees huid (zelfs Frankrijk niet) niet bij machte zich te handhaven, laat staan enige invloed uit te oefenen op do wereldsituatie. Niet in politiek opzicht maar ook niet in economisch opzicht. In een klein land als het onze weet men al sinds lang dat ne economische gang van zaken niet in Den Haag maar elders in de wereld wordt bepaald. En op dat punt nu is Dc Gaulle blind- Voor hem is het onbestaanbaar dat Frank rijk ook maar een stukje van de eigen be slissingsbevoegdheid zou kunnen overdra gen aan een bovcn-nationaal lichaam. In zijn gedaehtengang zou dat het einde van Frankrijk betekenen, het einde van do Franse „grandeur". Hij wil samenwerken op elk gebied. Hij is bereid als het moet iedere week samenspreklngen te hebben op hoge, hogere en hoogste niveaus als de uiteindelijke beslissing maar ge nomen wordt in Parijs cn in Rome en in Den Haag. In iedere nationale hoofdstad afzonderlijk.Europa moet een „Europa der vaderlanden" zijn samenwerkend maar niet geïntegreerd. Spaak heeft hierop het enige juiste ant woord gegeven: deze visie van Dc Gaulle is voor dc toekomst ten enenmale onvol doende. Wil Europa nog meetellen dan zal# het ook Europa njoeten zijn niet een verzameling van met elkaar touwtrekken- de staten en staatjes (waarbij dc staatjes zeker altijd aan het kortste eind zullen trekken!) In de Algerijnse kwestie heeft De Gautie zich door ervaringen laten leren men mag ln de Europese zaken hetzelfde hopen. lag te snurken. De V.S. hebben de landen van de Zuidoost-Aziatische verdragsorgani satie, de ZOAVO, voorgesteld strijd krachten naar Thailand te sturen. Amerikaanse autoriteiten verklaar den dat Australië en Nieuw-Zecland en wellicht nog andere bondgenoten gunstig op dit verzoek zullen reage ren. en in ieder geval symbolische strijdkrachten zullen sturen. Ook premier Macmillan zou overwegen een contingent troepen naar Thai land te zenden. Alle leden van de ZOAVO hebben het sturen van Amerikaanse mariniers cn vliegtuigen naar het bedreigde Thailand goedgekeurd. Australië en Nleuw-Zee- land zeggen zelfs toe troepen naar Thai land te sturen wanneer dat land hierom zou verzoeken. De Philippijnen zouden de kwestie nog in overweging hebben, terwijl het antwoord van Pakistan nog niet bekend is. De premier van Nieuw-Zecland, Ho- loyoakc, wilde niet zeggen van wie het verzoek om troepen naar Thailand te zenden, was uitgegaan: Thailand of V.S. Intussen zijn gisteren twaalf Amen kaansc Super Sabre straaljagers op een vliegveld ten noorden van Bangkok ge land. Vandaag zouden er nog acht vol gen. Ook de eerste transportvliegtuigen zijn gearriveerd. Deze zullen de 1800 Amerikaanse mariniers, die vandaag in de haven van Bangkok zijn ontscheept naar stellingen nabij maar niet langs de grens met Laos vliegen. De ma riniers voegen zich bij de 1000 soldaten van het Amerikaanse leger, die onlangs na de ZOAVO-oefening Air Cobra in Thailand zijn achtergebleven. Bovenoien bevinden zich 600 man van het pionier korps van het Amerikaanse leger in Thailand. In totaal zal een troepenmacht van 5000 man het pro-Westerse konink rijk Thailand beschermen tegen mogelij ke communistische agressie van Laos uit 9 De nieuwe nijverheidsschool voor de kust-. Rijn- cn binnenvaart,,Oranje Nassau" in Delfzijl, die ruim 2 miljoen gulden heeft gekost, is woensdagmiddag officieel geopend door mr. A. G. da Vries, chef van de hoofdafdeling nijver heid van het ministerie van onderwila kunsten en wetenschappen DIJ SCHOTLAND bevindt rich de depressie die woensdag storm veroorzaakte op het noordelijk deel van de Noordzee. De storm is vannacht afgenomen. Om de depressie heen wordt over Engeland koude onstabiele lucht aangevoerd en deze bereikt met tempe raturen beneden 10 graden onze kust. Het weer behoudt een veranderlijk karakter waarbij opklaringen worden afgewisseld door enkele buien. In de temperaturen die gemiddeld ongeveer 4 graden te laag zijn komt weinig verandering. Tendens dalend De Bill verwacht tot morgen.voitdt HET WEER EN EUROPA Zonnige perioden, „aar vooral In he. Ropporlc. hedenmorgen teven uur binnenland ook af en toe een bul. matl- ge tot vr(j krachtige wind tussen zuid west en west. Weinig verandering In sta temperatuur. (Opgemaakt om 1115 uur) Zon en maan Vrijdag 18 mei: Zon op 4.43 uur. onder v'1** 20.31 uur. Maan op 19.07 uur. onder 4.42 Dc'b uur. Zaterdag volle maan. D' r,!|-iar'Se lange afstand- Bij haar eerste verschil- gerstaking bezorgdheid wek- Dr. Moore stond op en ant- De rechter iel dal dr Moo- wandelaarster Barbara ntng weigerde ze de recht- le. woordde „Als men mil zegt re verstrikt was in n ld en Mnorc die in hongerstaking ls bank le beloven dat zij de Rechlcr Lawton sprak haar dat ik „ja" ot „neen" moet dal hieraan soms djir e!n gegaan, verscheen gisleren ingang zou vrij maken. Zij als volg! loe: „liet enige wat antwoorden, dan .eg ik dat goede scherpe schok een ein" opnieuw voor de Londense w erd toen gevangen gezet u wordt gevraagd, is die pot- ik ze niel zal verwijderen." de kan konten rechtbank wegens haar wel- waarna zij een hongerstaking ten te verwijderen en nicl De neuroloog Michael G. gering om bloempotten en an- begon. terug te zetten, hangende dc Ashby verklaarde dat de II- derc obstakels te verwijderen voor dc deur zij deelt met een andere be- gehoord op woner, generaal majoor sir haar toegew Kenneth Buchanan. die verklaarde dat haar hon- - zegt patiënte hem enige zorg erzoek van de dat u dat zult doen, kunt u baarde. Hij zei verder dat advocaat dadelijk in vrijheid deze zaal zij normaal is, hoewel mis- verlaten." schien wat excentriek. Hij weigerde daarom haar iten en zij werd weer in een ziekenauto naar het gevangenisziekenhuis ver voerd. Stockn Oslo Koponh Aberdeen Londen Brussel Luxemb. P^aux Grenoble Vice Berlijn Frankfurt 7CÏ ss|5!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1