Jlicmire £riJtsrtjc (Couraitl Minister Visser laat zich niet door liberalen verjagen bij Vuurcontact Fak-Fak Commentaar Oe Thant tobt met huurproblemen Oordeel meerderheid is voor hem beslissend TV. zendtijd Vijf Franse ministers naar huis AALMARKT 4 Proces tegen leider OAS Tif li"! V\y. A vv -*** WOENSDAG 16 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDEENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (By contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12479 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stoatvasticli is ahrblevrti m§n hert ia It^easpttT Negen uur HANGEN boven water Zie pagina 5 Gistermiddag sloeg op rijksweg van Roermond naar Venlo een personenauto met grote snelheid tegen een boom. De auto, die zeer gladde banden had, was vermoedelijk geslipt, en werd door de kracht van de botsing letterlijk in tweeën ge slagen. De 18-jarige bestuurder werd 50 meter ver het land in geslingerd en moest ernstig ge wond naar hel ziekenhuis wor den vervoerd. Nieuws in een oogopslag De kritiek die de leider van de liberale Eerste- Kamerfractie, mr. Van Riel, gisteren op het per soneelsbeleid van minister Visser heeft uitgeoefend, betekende het opzeggen van het vertrouwen in de bewindsman. Minister Vis ser schijnt daaraan echter geen consequenties te wil_ len verbinden: alleen een Kamermeerderheid zou hem tot aftreden kunnen dwingen. De secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, heeft gisteren zijn bemiddelings pogingen hervat in het Nederlands-Indonesisch geschil om Nieuw-Gulnea. Hij sprak met de Neder landse en later met de In donesische afgevaardigden bij de V.N. Volgens Indo nesische berichten hebben te Manokwari Indonesi sche guerrillastrijders en Nederlandse mariniers ge vechten geleverd. Vanavond zullen 1800 Amerikaanse mariniers in Thailand aan land gaan. Bovendien zal een groep van 1200 man van het Amerikaanse leger de strijdkrachten van Thai land versterken. De minis terraad van de ZO AVO zai in spoedzitting bijeen komen om de toestand te bespreken. Van Russische zijde is verklaard, dat in Laos een vreedzame rege_ ling dient te worden ge troffen. Op de eerste dag van 't proces in Parijs heeft de vroegere OAS-leider, ge neraal Salan, slechts zijn identiteit bevestigd. Hij heeft verder geen enkele verklaring afgelegd. Sa- lans verdedigers wensten, dat het militair hoogge rechtshof zich onbevoegd zou verklaren ten aanzien van de gebeurtenissen na eind september 1961. toen De Gaulle zijn speciale volmachten weer prijs gal. Op zijn gisteren gehou den persconferentie heeft president De Gaulle op nieuw verklaard, dal Frankrijk 'n eigen atoom macht moet opbouwen. Hij herhaalde zgn standpunt, dat het Westen de huidige situatie van Berlijn onver anderd moet laten en dat het een illusie is te trach ten onder de huidige om standigheden het Duitse vraagstuk op bevredigen de wijze te regelen. Naar het oordeel van de voorzitter van de Ned. Chr. Aannemersbond is net onjuist een sterk verband te leggen tussen huurver hoging en ontwikkeling van de bouwkosten. Naar zijn oordeel moet de ver hoging der bouwkosten voornamelijk gezocht wor den in andere sectoren dan di® van het bouwbedrijf. Prauw met 20 man ontdekt NEDERLANDSE oorlogsbodems, die patrouilleren op zee nabij Fak-Fak (Nieuw-Guinea) hebben een Indonesische zeilprauw met aanhang- motor aangehouden. De boot was bemand met een twintigtal Indonesiërs, gekleed in gecamoufleerd gevechtstenue en bewapend met geweren, pisto len en handgranaten. De prauw had éen koers recht op de kust van Nieuw- Guinea. Uit de verhoren van de gevangen genomen bemanning bleek, dat deze behoorde tot de mobiele brigade der Indonesische staatspolitie. Zo als Indonesische radioberichten hadden gemeld, is deze brigade enige tijd geleden gezonden naar het gebied dat aan Nieuw-Guinea grenst in het kader van „de bevrijding van West-Irian". Ook bleek dat de bemanning opdracht had nabij Fak-Fak te infiltreren. Een mededeling van het Indonesische „Nieuw-Guinea-commando" dat in Mano kwari gevechten zijn geleverd tussen In donesische guerilleros en Nederlandse mariniers, waarbij vier of vijf mariniers zouden zijn gewond, werd vanmorgen door net ministerie van binnenlandse zaken in Den Haag ontkend. De woord voerder zei dat dit bericht volkomen uit de lucht gegrepen is. en dat men te Dja karta steeds weer poogt door mislei dende Berichtgeving zowel in Nederland als in Nieuw-Guinea verwarring te stich ten. „Veel effect heeft dit gelukkig niet. maar aanhoudende signalering van deze berichtgeving blijft noodzakelijk", aldus de woordvoerder. (Manokwari ligt aan de noordoostkust van de Vogelkop. Fak- Fak in het zuidwesten). Al gevochten De gouvernementevoorlichtingsdienst te Hollandia meldt dat onmiddellijk na de nieuwe landing van Indonesische pa rachutisten op 6 tot 10 km beoosten Fak-Fak een eenheid mariniers een snel le amfibische operatie en landing heeft uitgevoerd vlak by de para's. Deze te genaanval geschiedde zo snel, dat reeds om 10 uur 's morgens het eerste vuur contact tot stand kwam (drie-en-een-half uur na de landing). Oe Thant De secretaris-generaal der Verenigde Naties. Oe Thant, heeft gisteren opnieuw geprobeerd Nederland en Indonesië dich ter tot elkaar te brengen. Hij hield ver trouwelijke besprekingen met de perma nente afgevaardigden van beide landen bij de V.N„ mr. C W. A. Schürmann en mr. Soekardjo WirJopranoto. Hij ontving hen afzonderlijk. Ih Ne- derlandse kringen wend verklaard, dat mr. Schürmann geen bijzondere reden voor een ontmoeting met Oe Thant had en niet van plan was de Indonesische landingen van parachutisten op Nieuw- Guinea ter sprake te brengen. De Indonesische minister van buiten landse zaken. dr. Soebamdrio. heeft gis teren op een bijeenkomst van de Inter nationale studentenunae in Djakarta, weer eens met oorlog gedreigd. ..Wan neer deze krachtmeting uitloopt op een oorlog op grote schaal, zullen we mis schien niet m staat zijn deze zelf te voeren", aildus de minister, „maar voor lopig kunnen we de Nederlanders wed aan". Hij voegde er aan toe, dat Neder land dat hij „een arrogante koloniale mogendheid" noemde de neiging heeft de Indonesische gebaren en waarechu- De staatssecretaris van o. k. en w., mr. Y. Scholten, heeft bekend gemaakt, dat met ingang van 1 oktober dc zend tijd voor t.v.-uitzendingen zal worden vastgesteld op dertig uur per weck. Tot dusver zendt de t.v 26 uur uit. Veertig procent komt aan de programma's der N.TS. cn zestig procent aan de omroep verenigingen. De kerken krijgen tezamen ten hoogste anderhalf uur. wingen steevast te kleineren. In dfiit ver band herinnerde hij aan de liquidatie van de Nederlandse bezittingen. Hij gaf toe dat de produktie na de overneming indertijd terugliep ..maar nu gaat het goed. Wij gaan goed vooruit cn daarom •willen wij duidelijk mailoen. dat wij niet langer bluffen". Soebandrlo wees er verder op de waarschuwing van de minister van ver dediging Nasoetlon, dat een militaire confrontatie de enige manier ls om dc kwestie-Nleuw-Gulnea op te lossen. „Wij zijn ditmaal vastbesloten", aldus Soebandrio. „Wij zouden een oorlog graag vermijden maar wanneer we West-Irian door middel van geweld kunnen verwerven, zullen we niet aar zelen dit te docn". T roepenschepen De Waterman is gisteren met 900 Ne derlandse militairen te Willemstad op Curagao aangekomen op weg naar Ned. Nieuw-Guinea en zou diezelfde dag ver wekken. HedJen zou het opnemingsvaar tuig Luymes van Curasao naar Nieuw- Guinea vertrekken. De Zuiderkruis met 800 maai wordit verwacht (Van onze parlementsredactie) A TINISTER VISSER zal slechts heengaan als de meerderheid van de Eerste Kamer dat wenst. „Ik zal slechts refereren aan het oordeel van de meerderheid van de Kamer", zo zei hij vanmorgen in de Senaat in antwoord op de kritiek van zijn politieke geestverwant mr. H. van Riel, leider van de liberale Eerste Kamerfractie. Zoals men op pag. 9 uit gebreid kan lezen, heeft de heer Van Riel gisteravond in de Kamer ge zegd, dat voor de minister, na zijn falen in de zaak-Van der Putten slechts één consequentie overblijft. „Ik meen," zei ir. Visser, „dat ik het recht heb, mijn beleid te verdedigen, zowel door hoger beroep aan te teke nen tegen de uitspraak van het ambte narengerecht als bij de behandeling van mijn nota in de Tweede Kamer, naar welke behandeling ik verlangend uitzie." De heren Algra, De Gou en Van der Stoel was de minister erkente lijk voor hun zelfbeperking. „De heer Van Riel zal ik kort beant woorden. misschien korter dan hy ver wacht. Hij sprak over consequenties. Het is my niet duidelijk, of hy mij het recht tot verdediging wil onthouden." De wijze, waarop het ontslag van de heer Van der Putten tot stand kwam en waartoe mr. Van Riel zich had beperkt, ls juist de zaak. waarover het ambtena rengerecht een uitspraak heeft gedaan en waarover bij de Centrale Raad Beroep beroep is aangetekend. „Als ik op de kritiek van de heer Van Riel ging, zouden wy precies verjrallen in debat, dat straks voor de Centrale Raad van Beroep zal worden gevoerd. Dit in strijd zyn met een goed gebruik ln ons land," aldus minister Visser. De bewindsman, zo had de heer Van Riel in Het Parool gelezen, zou op eei persconferentie hebben gesproken vai een wonderlijke stunt, die hy ging uit- halen. Ir. Visser wilde dit gaarne recht zetten. Deze uitlating, zei hy, had betrekking op het ontslag van Van der Putten. „Ik stelde op de bewuste persconferen tie, waar het verslag in Het Parool of doelt, dat ik volledig vertrouwen heb ln het ambteiyk apparaat. Dat heb ik nog Ik kon de smet, die toen door bepaalde publikaties op het ambteiyk apparaat werd geworpen, niet zonder meer aan mij voorby laten gaan. Ik zei, dat men het inlichten van de pers over de op dracht aan Van der Putten (het verschaf fen van namen van door hem beschul digde officieren) wellicht als een won derlijke stunt zou kunnen aanmerken, maar dat ik in dit verband er graag op wilde wijzen, dat mijn departement geen doofpot kent. „Het moet mij van het hart," ver volgde de minister, „dat de wijze, waarop de heer Van Riet dit verslag hanteerde, blijk geeft van een ernstig gebrek aan zorgvuldigheid, waarop ook een minister aanspraak mag maken. Naar dc reden van dit manco aan zorg vuldigheid kan men slechts gissen." De bewindsman besloot dit deel van zijn rede met de mededeling, dat hij zich slechts zal laten leiden door het oor deel van de Kamer in zijn geheel. Dankbaar Minister Visser was zyn betoog begon nen met een woord van dank aan de Eerste Kamer voor de belangstelling, die de Senaat voor zyn beleid had getoond Ook zei hij, erkentelijk te zijn voor de tot hem en de beide staatssecretarissen gerichte woorden van waardering en op bouwende kritiek. (Zie vervolg op pagina 11) Als de „Willem Ruys" zaterdag van zijn zestiende reis om de wereld in Rotterdam terugkeert, heeft het schip e enopmerkelijke passagier aan boora. Het John Fletscher Christian, burge meester van het eilandje Pitcairn in de Stille Oceaan en achter-achter achter-kleinzoon van Fletcher Chris tian, de leider van de muiiers van de „Bounty", het Engelse oorlogsschip, dat precies 175 jaar geleden uit Enge land naar Tahiti vertrok. De burge meester maakt de reis op uitnodiging van de eigenaars van het schip, de Kon. Rotterdamsche Lloyd. De foto toont de verwelkoming in de kapiteins hut op de rede van Pitcairn: v.lA Oneens met De Gmille De vijf M.R.P.-ministers in he« Franse kabinet hebben vandaag hun ontslag aangeboden. Het zijn de mi nisters Pflimlin. Schumann, Buron, Bacon en Fontanel In een gezamenlijk comminiqué ver klaarden de ministers dat zij dinsdag avond verzocht hebben hun ontslagaan vraag aan president De Gaulle te over handigen. Voordat het kabinet vanmogen byeen kwam brachten de vyf ministers een bc zoek aan het presidentiële paleis. Zij ver lieten de kabinetsvergadering nadat de ze een half uur had geduurd In het comminiqué werd verder ver klaard. dat na de persconferentie die de president gisteren heeft gehouden ver schillen van inzichten tussen de denk beelden van president De Gaulle ovei een Europese Politieke Unie en die var de ministers aan het licht zijn getreden „die het hun onmogelijk maken langer deel uit te maken van de regering". Minister Bacon beheert de portefeuil le van arbeid. Buron die van openbare werken. Fontanet die van gezondheid, Pflimlin die van samenwerking met Afrikaanse landen, en minister Schu mann die van ruimtelijke ordening. Uitspraak beroep Eichmann 29 mei Het Israëlische hooggerechtshof zal zich op 29 mei uitspreken over het be roep van Adolf Eichmann tegen de dood straf. die hem wegens moord op miljoen Joden was opgelegd. Minister Visser en zijn staatssecreta rissen Calmeyer en De Jong luisteren vol aandacht naar de vele kritiek op het defensiebeleid. Fa. DE HAAN GODDIJN Kantoormachines THANS EIDEN - TELEFOON 26800 'N Parijs is gisteren het proces be gonnen tegen ex-generaal Raoul Salan, die, tot aan zijn arrestatie op 20 april in Algiers, de leider van de organisatie van het geheime leger in Algerije, de O.A.S., was. De 62-ja- rige vroegere opperbevelhebber van de Franse strijdmacht in Indo-China later in Algerije wordt door een militair hooggerechtshof berecht. Hij moet zich verantwoorden voor zijn aandeel in de mislukte generaa te- opstand van 1961, en voor het leiden de ondergrondse OA.S. Hij werd vorig jaar voor het eerste gedeelte vaa de aanklacht bij verstek ter dood ver oordeeld, doch deze zaak wordt op leuw behandeld. De volgende beschuldigingen werden jegens ex-generaal Salan uitgebracht 1. Deelneming aan een opstandige beweging, door leiding op zich te ne- van de organisatie van het gehei- leger. dat in februari 1961 te Ma drid werd gesticht 2. Poging tot omverwerping van de wettige Franse regering en het uitge ven, op 13 maart 1962, van een ver klaring. waarin werd gezegd dat presi dent De Gaulle was afgezet 3. Het in het leven roepen van on bevoegde rechtbanken, die na korte zit tingen vonnissen, waaronder doodvonnis- velden. die vervolgens ten uitvoer werden gebracht 4. Het in december 1961 gelasten van de mobilisatie in Algerije en het orga- cn van een guerrillastrijd tegen po litie en militairen. Het geven van opdracht tot het vermoorden van officieren, politieperso neel en vooraanstaande burgers, onder ie rechtsgeleerden en dokters. Aanslagen De openbtre aanklager acht Salan verantwoordelijk voor 2.062 aanslagen van de O.A S. in Algerije en 41 in Pa rijs. die sedert de generaalsopstand ztjo gepleegd en waarbij 415 mensen gedood 1145 gewond werden It vrees voor extremistische acties om een ongestoord verloop van hel proces te waarborgen waren uitgebrei de veiligheidsmaatregelen genomen. De route waarlangs Salan van de gevange nis naar het gerechtsgebouw werd ge bracht was streng geheim gehouden. Op de daken van in de omgeving van het gerechtsgebouw gelegen hulzen bevonden zich politiemannen. Salan was reeds 's morgens vroeg onder zwaar politie-escorte uit de Fresnesgevange- nis overgebracht naar een streng be waakt gedeelte van het gerechtsge bouw. waar hy gedurende de duur van het proces zal verblijven. Omdat deze ruimte aan de Saint Chapellekerk grenst is de kerk gesloten. Salans verdedigers deden een beroep op het hof om zich onbevoegd te verkla ren met betrekking tot het beoordelen van gebeurtenissen, die zijn voorgeval len na 29 september 1961. Op deze datum verklaarde president De Gaulle name lijk de volledige bestuursvolmacht die hem ingevolge de grondwet was ver leend. niet meer te zullen hanteren. Het hof verwierp dit beroep, na hier over v(jf en vijftig minuten ln de raads kamer te zyn geweest. Hierna werd de zitting, die vier en een half uur had geduurd, verdaagd. Het enige, dat ex-generaal Salan gisteren heeft gezegd, was een bevestiging van zyn identiteit. TT/AT VELEN al hadden zien aankomen is dus gisteren gebeurd: minister Visser heeft hij de behandeling van zijn begroting in de Eerste Kamer van zijn partijgenoot mr. Van Riel, leider der libe rale senatorenfractie on vice-voorzitter van de V.V.D., het advies gekregen om maar ontslag te nemen. Het werd wel iswaar niet met zoveel woorden gezegd, maar als goed verstaander had de be windsman aan dit halve woord meer dan genoeg. De reden die de heer Van Riel voor zijn advies opgaf was de bekende zaak-Van der Putten: hij achtte het door de minis ter in deze gevoerde beleid „ontoelaatbaar gezien uit een oogpunt van rechtvaardig heid en van hoogheid van staat." Zware woorden dus maar eigenlijk om gekeerd evenredig aan de argumentatl® hiervoor want die was aan de lichte kant. De kritiek van de heer Van Riel op het verhoor dat twee ambtenaren van defen sie de heer Van det Putten hebben afge nomen. was misschien niet ongegrond, maar als vrijwel enige uitgangsstelling voor de aanslag op hot ministeriële leven van een partijgenoot toch bepaald onvol doende. Wil men een minister tot heen gaan uitnodigen dan dient men toch voor alles met keiharde argumenten te komen en niet een veronderstelde beleidsfout iso leren cn opschroeven tot een „ontoelaat bare misstap", want wekt men wel d® indruk dat men een stok zoekt om d« hond te slaan. Die indruk nu wekte de heer Van Riel gisteren onmiskenbaar. De hele teneur van zijn beloog bevestigde het vermoeden dat de liberalen hun teleurstelling over de jongste verkiezingsuitslag willen afreage ren op de man, die zij aansprakelijk ach ten voor de desertie van de voorheen V.V.D.-stemmende Telegraaflezers. Vori ge week hebben wij op deze plaats al het een en ander gezegd over dit onheus® (want zuiver op het partijbelang gerich te!) liberale gedoe. Als men Jan-publiek in zijn mening wil versterken dat politiek maar „een vuil zaakje" is dan moet men vooral deze weg op. Nog oin twee andere redenen is het op treden van de heer Van Riel hoogst be denkelijk. In de eerste plaats had zijn interventie achterwege moeten blijven om dat dc zaak-Van der Putten nog „sub judiee" ist dc minister heeft hoger beroep aangetekend cn de kwestie is dus nog aan hangig bij dc centrale raad van beroep. Bovendien wist de heer Van Riel, dat ook de Tweede Kamer het onderzoek ln de zaak-Van der Putten wenst voort te zet ten. zodat het nu al onmogelijk is een gegrond eindoordeel te formuleren over het door minister Visser in deze kwestie gevoerde beleid. In de tweede plaats moet de stap van de heer Van Riel in het buitenland wel een belabberde indruk maken. Nota bene op liet moment dat in Nieuw-Guinea Indo nesische parachutisten landen wordt de minister van defensie door zijn eigen partij (die het nota bene geheel eens is met zijn Nieuw-Guinea-beleid!) uitgeno digd om af te treden. En wel om een zaak waarvan men in het buitenland zelfs het bestaan niet vermoedt! Minister Visser heeft vanmorgen in eerste instantie dc heer Van Riel laten weten, dat alleen een Kamermeerderheid hem tot heengaan kan nopen. Hij zal dus niet \oor de aandrang van zijn partijgenoten zwich ten. Vanmiddag zou blijken wat de heer Van Riel c.s. hierop heeft te zeggen. De liberale senatoren zouden nu logisch handelen door tegen dc defensiebegroting t estemmen- Durven zij deze uiterste con sequentie niet aan, dan lijden zu een duidelijke nederlaag. Dan heeft de heer Van Riel „voor de tribune staan praten. Dan zal zijn przatige ern ben gekregen dan dat van de heer \isser. ^EN depressie die in de nacht dinsdog op woensdag Schotland bereik te vertoont in de kern een luchtdruk- waarde van ongeveer 975 mb. Rondom het centrum is een storm opgestoken van kracht 10 tot 11. Deze storm zet zich voort naar het noordelijk deel van de Noordzee. Achter het koudefront van de depressie sthoomt het komende etmaal maritieme lucht ons land binnen waarin naast opklaringen ook enige buien koor- komen. De wint is morgen westelijk en zal over het algebeen krachtig zijn, maar aan de kust kan zij door randstoringen tijdelijk tot 7 of 8 aanwakkeren. In het temperatuurverloop komt weinik ver andering. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Opklaringen, maar ook enkele ver spreid voorkomende buien. Overwegend krachtige, aan de kust tüdetyk harde wind tussen zuidwest en noordwest. Wei nig verandering in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 4 44. onder 20.29 u.; maan op 17.59. onder 4.20 uur. 19 mei volle maan. HOOGW ATER SCHEVENINGEN 17 met: 1.54 vm.; 14.15 n.m. W1\ - Jbl/ 69 Stationair HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur 2 iï F)E WAARNEMEND secre- huur, de andere ten bedrage Oe Thant alleen de eerste vor- zijnen behoefte bij het opper- Om te voorkomen, dat de taris-generaal van de van 450 dollar, het gebruik dering voldaan. ste gerechtshof van de staat Whomlev's een poging doen V.N., Oe Thant, heeft moei- van de meubelen in de elf Men zegt dat Oe Thant die een vordering tot schadeloos- om de 'meubels uit de wo- lijkheden met zijn huisbaas, kamers van het appartement in onderhuur woont, tot voor stelling ten bedrage van ning van Oe Thant weg te Hij ontving deze maand twee van de heer en mevrouw kort 1200 dollar (driemaal de 51.700 dollar ingediend. halen heeft hij bii het op vorderingen wegens huur. William F. Whomley. wettig geoorloofde huur) per perste gerechtshof bewerk- maand betaalde. Herman verklaarde dat de stelligd, dat het hun is ver- rordering van huur voor meu- boden dit te doen hangende strijd was met de een verhoor dat vandaag wordt gehouden. De ene, ten bedrage van Op advies van de huurcon- De Birmaanse diplomaat 402.50 dollar, betrof de vol- troleur van de staat New wilde geen aanklacht indie- bels gens de wet geoorloofde huis- York, Robert Herman, heeft nen, maar Herman heeft te huurwet. windstil o no 2 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1