Jlicuiue £eilt$dje GTourartl Kennedy stuurt vloot naar Golf van Siam Commentaar slag op Weer aan Soekarno Huwelijksfeest in zonrijk Athene Interventie in Laos laatste redmiddel Spaanse staking kost negentig miljoen gulden Bij zaak-Djilas geen publiek toegestaan MAANDAG 14 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIEN ST: bezorging 18—1» u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.1 J (Bij contract belangri POSTREKENING: 58036. CHRISTELIJK ATIONAAL DAGBLAD .Stantvasticit is abtblmn myn bert ia teg^easpoet" Drieënveertigste jaargang no. 12477 WE LEVEN ongezond Zie pagina 5 jV/TET HET OOG op de ernstige situatie, die in Laos is ontstaan na de op- -*-*-mars van de communistische strijdkrachten heeft president Kennedy de Amerikaanse zevende vloot opdracht gegeven, voor een deel op te sto men naar de golf van Siam. Het ligt in de bedoeling, Amerikaanse troepen in het kader van het ZOAVO-verdrag naar Siam (ook Thailand genoemd) over te brengen, dat grenst aan het door de communisten bedreigde Laos. Zoals men weet, bevinden zich ook reeds Amerikaanse militaire eenheden in Zuid-Vietnam, dat eveneens aan Laos grenst. De jongste maatregelen betekenen Dader van Dar-oel-Islam OPNIEUW is een moordaanslag op president Soekarno mislukt. Vijf personen werden van morgen in Djakarta licht gewond en de dader is gearresteerd, meldt Radio-Djakarta. Soekarno nam deel aan een bidstond op het Ikadaplein, toen om 7 uur 50 plaatselijke tijd (1 uur 20 Ned. tijd) een man hem plotseling aanviel en schoten op hem loste. De president bleef onverlet. Nieuws in één oogopslag President Kennedy heeft een deel van de,Ze vende Vloot opdracht ge geven op te stomen naar de Golf van Siam met het oog op de opmars van de communisten in Laos. Het staat nog niet vast, of de Ver. Staten rechtstreeks zullen ingrijpen. Hoopvol teken is, dat na het bekend worden van Kennedy's be sluit de communistische opmars voorlopig is ge staakt. President Soekarno ls vanmorgen aan de dood ontsnapt, toen vanuit een menigte revolverschoten op hem werden afgevuurd tijdens een gebedssamen komst in de tuin van zijn paleis in Djakarta. Vijf mensen, onder wie de voorzitter van het parle ment, werden licht ge wond. De dader, aanhanger van de Dar-oel-Islam, kon worden gearresteerd. Pre mier Nehroe zou het Ne derlandse verzoek geen wapens aan Indonesië te leveren, niet hebben inge willigd. In vele delen van Spanje duren de stakingen voort, al gelooft men dat de stakingsgolf nu over haar hoogtepunt heen is. In vele landen is sympathie betuigd met de actie van de Spaanse arbeiders, die de economie ernstige nade len bezorgt. Ten huize van staats secretaris Van Houten zijn vandaag twee aanvullende overeenkomsten onderte kend by h'et op 8 april 1960 gesloten Nederlands-Duitse algemene verdrag. BRIXON TWEN-STYLE! Helemaal in de stijl van de twintigers. Moderne tinten. Slank gesneden pantalons. Progressieve snit. Gedurfd! In Brixon 134,- 198,- Speciale serie 98,- 124,- De schoten werden op 15 meter afstand gelost toen de president bij het Madji- feest met een duizendtal personen deel nam aan de bidstond op de trappen van zijn paleis. Onder de gewonden bevinden zich de voorzitter van het parlement, Zainal Arifin en de vice-voorzitter van de adviserende raad, Adhma Chalid, als mede drie lijfwachten. Soekarno was niet in staat zijn tevoren klaargemaakte rede uit te spreken. Dit geschiedde toen door de minister van verdediging, Nasoetion. De veiligheidsdienst had reeds vóór de samenkomst negen mensen gearresteerd. De dader werd voor zijn arrestatie door de menigte mishandeld. Tevens wordt gemeld dat de staatsvei ligheidsdienst aan de weet zou zijn ge komen, dat Karto Soewirjo, leider van de Dar-oel-Islam. negen van zijn manner bevel had gegeven Soekarno té vermoor den. De dienst had „bepaalde maatrege len" getroffen. Er zijn de laatste jaren verschillende aanslagen op Soekarno gepleegd. In januari ontplofte te Makassar op hon derd meter van zijn auto een handgra naat en in verband hiermede zouden zevenhonderd arrestaties verricht zijn. Op 9 maart 1960 werd het paleis van de president door een militaire vlieger beschoten. In november 1957 wierpen Mohammedaanse terroristen handgra naten naar Soekarno toen hij zich ii Tjikini tussen kinderen bevond. Een aantal kinderen kwam om het leven. Later in de morgen heeft Soekarno ee bijeenkomst belegd van de staf voor c operaties tegen Nieuw-Guinea. Sterker positie99 President Soekarno heeft gezegd 1 vertrouwen, dat de kwestie-Nieuw-Guinea met de nieuwe wapenaankopen in Mos kou „binnen de korst mogelijke tijd" kan worden geregeld. Dit heeft minister Soe- bandrio, na zijn terugkeer uit Moskou, nadat hij eerst de president had ingelicht, medegedeeld. Volgens de minister had de president de missie „een nieuwe fase vooruitgang in de Indonesische pogingen voor de bevrijding van West-Irian" ge noemd. De Russiéche ambassadeur in Djakarta, Michailef, heeft bij een bezoek aan de minister van voorlichting, Yamin, de kwestie besproken. Hij zou bij deze ge legenheid hebben gezegd, dat Indonesië „met de Nederlanders nu onderhande lingen kan beginnen in een veel sterker positie". Op deze sterkere positie wijst niet het verzoek van de militaire autoritei tenten om voedsel, kleding en lectuur voor de vrijwilligers van de „bevrij dingstroepen". In een mededeling var het gamizoensbureau in Djakarta werd gezegd, dat de vrijwilligers gebrek heb ben aan vele dagelijkse behoeften en dat toezending hun moreel zal ver sterken. Over het algemeen heerst de mening dat het hoogtepunt van de stakingsbasin in Spanje voorbij is. In Algierë probeert men door het organiseren van een soort ploegenstelsel (arbeiders die de ene dag staken werken de volgende dag enz.) de schade tot een minimum te beperken. Overigens heeft een deskundige bere kend dat de arbeiderscrisis het land reeds meer dan 90 miljoen gulden heeft gekost aan verloren lonen en produktie. Het partijbestuur van de Nederlandse P.S.P. heeft verklaard, dat de stakingen in Spanje een aanzienlijke bijdrage vor men om het huidige regiem om te vor men tot een democratische regering. Ook in andere delen van Europa heerst grote arbeidsonrust. Werkgevers en werknemers in de Oostenrijkse me taalindustrie z(jn er zaterdag in geslaagd overeenstemming te bereiken over een loonsverhoging voor ongeveer 150.000 metaalbewerkers. Deze verhoging zou ongeveeer 5,5 procent bedragen. Men moet echter nog rekening houden met een dreigende staking in de Horeca-sec- tor, die voor vandaag werd aangekon digd. nog niet, dat de Verenigde Staten nu besloten hebben, in Laos zelf tussen beide te komen. Zij hébben ten doel, de Russen en Chinezen duidelijk te maken, dat het de Ver. Staten ernst is met het verdedigen van hun belangen en het nakomen van hun verplichtin gen in Zuid-Oost Azië. Een tweede doelstelling van de Ameri kanen is, het in gereedheid brengen van gevechtseenheden, voor onmiddellijke actie, indien die nodig mocht zijn. Het feit dat de communisten vorige week za terdag hun opmars hebben gestaakt, wordt in Washington veelbetekenend geacht. De mogelijkheid bestaat nu. dat het bestand opnieuw van kracht wordt en dat de onderhandelingen over de vorming van een nationaal kabinet worden voort gezet. (Voor vervolg zie pag. 6) Een korte maar felle brand heeft gisternacht gewoed in een huis aan de Leidsekade in Amsterdam. Een 42-jarige vrouw kon slechts op het laatste nip pertje haar leven redden door uit het raam van de eerste verdieping, op een hoogte van zes meter te springen. Zij werd opgevangen door de buren in een deken. Twee verdiepingen zijn totaal uitgebrand. Een tekening van de bruidsjapon van prinses Sophie, die vandaag in Athene in het huwelijk treed met Don Juan Carlos. Het ontwerp ls van Jean Desses uit Parijs LOAFER-JACKETS voor heren. Licht en luchtig, o.a. in het moderne blauw 42." 29." India zal Djakarta wapens leveren Premier Nehroe van India heeft een Nederlands verzoek geweigerd om geen militair materiaal aan Indonesië te ver kopen. Een Indonesisch woordvoerder zeide in Djakarta volgens A.P., dat dit ter kennis was gebracht van de Indo nesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio, toen deze New Delhi bezocht. Prinses Sophia zei Nei KANONNEN GEDONDER kondigde vanochtend in Thene de grote dag voor prinses Sophia van Griekenland aan; de dag waarop zij met prins Juan Carlos van Spanje in het huwelijk zou treden. In een schitte rende blauw met witte koets, die getrokken werd door zes witte paarden reed zij naar de rooms-katholieke kerk, waar voor het altaar haar prins wachtte. Even voor tien uur antwoordde Sophia „nei" op devraag van de aartsbisschop van Athene of zij prins Juan Carlos tot echtgenoot wilde nemen. „Nei", een Grieks woord dat lijkt op „nee", maar dat integendeel „ja" betekent. In Athene bevinden zich ongeveer 120 personen van koninklijken bloede, die het huwelijk meevieren. Onder hen zijn ko ningin Juliana, koning Olav van Noor wegen, prins Rainier en prinses Gracia van Monaco. Geen wonder dus. dat toen de stoet zich van het paleis naar de kerk in beweging zette, een enorme mensen massa langs de route stond te wachten Van balkons, van de daken, uit lanta renpalen, op alle mogelijke manieren had men zich van een plaats verzekerd, waar men uren geduldig op de stoet wachtte. Nu was dat niet zo'n opgave, want het was prachtig, zonnig weer (hoe kan het anders in Griekenland) en duizenden Vanochtend is in Belgrado proces begonnen tegen de vroegere vice-president van Zuidslavië, Mi- lovan Djilas. Hij wordt beschuldigd van heè onthullen van staatsgehei men in zijn boek „Gesprekken met Stalin". De tenlastelegging tegen de 51-jarige Djilas is gebaseerd op artikel uit het wetboek van straf recht waarin een maximumstraf van tien jaar is bepaald voor het ont hullen van staatsgeheimen door of ficiële functionarissen. Djilas, die vijf weken geleden ln zl]r woning werd gearresteerd, heeft sedert dien in voorarrest gezeten. Hij was toen juist vijftien maanden vr(j, nadat hij ruim vier jaar had uitgezeten van eer gevangenistraf van negen jaar, waartot hü wegens „vijandige propaganda" wai veroordeeld. Nadat de openbare aanklager behande ling van het proces met gesloten deuren had geëist, zei Djilas. dat hy dan niet op vragen zou antwoorden en zich ook niet zou verdedigen. Hij zei, dat de aanklacht verdraaid cn verzonnen was. „Ik ben openlijk belasterd cn heb daarom hel recht mij in het openbaar te verdedigen," aldus Djilas. De president willigde echter het ver zoek van de openbare aanklager lfi cn het publick moest, na nauwelijks een half uur het proces te hebben bijgewoond, de zaal verlaten. Slechts de echtgenote Djilas en enkele familieleden moch ten blijven. De openbare aanklager, Alanakovic, zei bij zijn verzoek dat het proces betrekking heeft op staatsgeheimen. De rechtbank wees een compromisvoorstel van Djilas om publiek toe te laten wanneer er pun ten behandeld worden die algemeen be kend zijn, van de hand. Kroonprins Constantijn van Grie kenland (links) was naar het vlieg veld van Athene gekomen om de prinsessen Beatrix, Margriet en Ierene te verwelkomen, die met hun ouders de huwelijksplechtig heden van prinses Sophie en Don Juan Carlos bijwoonden. Slippartijen met dodelijke afloop Op rijksweg 29 onder Terschuur is gisteravond een auto geslipt en tegen een boom gereden, waarvan de inzit tenden ernstig werden gewond. Zij wer den overgebracht naar een ziekenhuis in Amersfoort, waar in de loop van de avond een van de gewonden, de 53-jarige J. R. Stapelvoort uit Amsterdam, over leed. De wagen werd bestuurd door de 53- jarige heer H. J. Stapel voort. Hij werd ernstig gewond, evenals ziin echtgenote, ae 60-jarige mevrouw J. ,E. Stapelvoort Streulaart. de 42-jarige echtgenote van dc overledene, mevrouw S. M. Stapel voortKorpers, en haar zevenjarig dochtertje. In Zwolle is overleden de 14-jarige B. J. L. W. uit Nunspeet. Hij is het slachtoffer van het verkeersongeval, dat zich zaterdagmiddag op de Soerenseweg te Nunspeet heeft voorgedaan. Het slachtoffer zat in een personen auto, die in een bocht slipte en tegen iwee bomen aan de linkerkant van de weg botste. De perschef van het Witte Huis, Pierre Salinger verblijft op hel ogenblik in Moskou. Kort na zijn aankomst ging hij bij premier Chroesjtsjef op bezoek die hem zaterdag op een partijtje schijf schieten vergastte. Salinger zal in Moskou de mogelijkheden tot een intensiever uitwisseling van be richten tussen de V.S. en Sowjet- unie bespreken. Spaanse en Griekse vlaggen hingen vrij wel bewegingloos aan him masten. Vijf minuten over half tien vertrok dan de stoet van het paleis. In de eerste van acht auto's met rode kroon die uit het koninklijk paleis de katholieke kerk kwamen zat koningin Juliana met koning Olaf van Noorwegen Na hen volgden koningin Ingrid van De nemarken met koningin Victoria Eugenie van Spanje, grootmoeder van de bruide- gom. In de derde auto was prins Bern- hard gezeten met de koningin-moeder van Roemenië. Vervolgens kwamen vier auto's me' blauwe kroon waarin de acht prinsessen- bruidsmeisjes onder wie onze prinses Irene, waren gezeten. Deze namen, vier aan vier ter zijde van de rode loper bij de ingang van de kerk. him plaats in. in afwachting van de bruid. Groot gejuich steeg op toen koningin Frederika van Griekenland met de graaf van Barcelona in een open auto arriveer de. Er werden blauwe, rode en gele bal lonnen opgelaten, het Griekse volkslied werd gespeeld en daarna het Spaanse. De Koningin droeg een lange beige or ganza japon, met parels bestik! De auto werd voorafgegaan en gevolgd door zes sohimmels. Dan volgde de bruidegom ln het uniform van kapitein van het Spaan se leger, vergezeld door de gravin van Barcelona De bruidegom en de andere leden van het koninklijke gezelschap tra den de kerk binnen om op de bruid te wachten. Twee uur na de kerkelijke plechtigheid zouden Sophie en Carlos op Grieks or thodoxe wijze in het huwelijk verbon den worden. Hü is rooms-kathoüek, zü is Grieks orthodox. De twee plechtighe den zijn noodzakclük om te voldoen aan de voorschriften van de kerk en de Griekse wet. Zowel de r.k. kathedraal als de Grieks orthodoxe kathedraal waren versierd met duizenden gele rozen en anjelieren, die gisteravond geplukt werden en van morgen zorgvuldig aangebracht. Prinses Sophia arriveerde, bij de kerk. in gezelschap van haar vader, koning Paul van Griekenland die de vel dma-ar sohailks - uniform droeg. Voor af gingen 28 ruiters op witte paarden en 25 volgden het rijtuig. De bruidsmeisjes assisteerden de bruid bij het verlaten van het rijitrng. Terwijl prinses Sophia, aan de arm van haar vader, de kerkbrappen opging. gLiimJadhend en stralend, weerklonk het Griekse volkslied. Boven op het boa-des stond zij even stil en. zich spon taan omwendend naar de enthousiast juichende menigte, wuifde zij mei haar wit gehandsahoende hand alvo rens de kerk binnen te breden. Het hofikoor. 120 man sterk, zong bij het binnenkomen van de bruid het Alleluja udit de Messias van Handel. pEN NIEUWE communistische opmars in Laos heeft Amerika op grote schaal mobiel gemaakt. De Verenigde Staten zijn met breed vertoon van macht in beweging gekomen. De communistische opmars is inmiddels gestaakt. De situatie zowel ais dit jongste gebeu ren zijn tekenend. Voor de Aziatische staat Laos wordt vooral van Amerikaanse zijde sinds lang gestreefd naar neutralisering. Dat Ls het beste wat voor Laos zelf en voor heel het omliggende gebied te be reiken is. Maar het bereiken zelf van dit doel is niet gemakkelijk, en door de inner lijke verscheurdhe'd van het land en door de communistische dreiging van over de grenzen. Wanneer hier van communisme gesproken wordt, dan uiteraard van het Chinese. Dc Rus Chroesjtsjef lijkt niet in een periode waarin hij met de Amerikaan Kennedy op de vuist wil. Hoewel alle conferenties over Berlijn, over de atoombewape ning nog weinig resultaten opleveren, er wordt gepraat, en dat is al heel wat, In deze omstandigheden kunnen spannin gen elders Chroesjtsjef niet welkom zijn. Hij weet immers inmiddels, dat dergelijke acties bij Kennedy reacties plegen op to roepen en daaraan heeft hij thans geen behoefte. Anders met de Chinezen. Het zou niet de eerste keer zijn. dat men daar in toena dering tussen Amerika en Rusland aan leiding zag, te laten blijken dat men er ook nog is. Het kwam er nu dus op aan. in hoeverre Chroesjtsjef in staat zou zijn. zijn Ch'nese collega tot inbinden te be wegen. De jongste aanwijzingen laten ver moeden, ilat dit is gelukt. Hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat het overwicht van Rusland op het soms balorige China nog groot is. Intussen is hetgeen gebeurd is reeds vol doende geweest om aan Amerika de ge legenheid te verschaffen te laten zien hoe zeer het waakzaam is. Het kan n'et dul den, dat de situatie in Azië ten gunste van het communisme wordt verstoord. Dit is een belangrijk verschijnsel, tevens be moedigend voor alle landen, in dc om geving van Laos of desnoods op verre afstand, die nog eens bedreigd zouden kunnen worden door het communisme, dat immers altijd zijn kansen afwacht. Het gebeurde accentueert bovendien nog eens weer dc wercidfunctie van Amerika. Zelf n'et op verovering uit. is hot zich zijn taak bewust, die het in dezo eeuw als de machtigste staat, tevens op vrijheid ingesteld, op de schouders draagt. In zijn dure plicht, communistische drei gingen in de klem te smoren, heeft het zijn fronten allerwegen. Ieder weldenkend mens, waar ter wereld ook. behoort Amerika voor deze actieve waakzaamheid dank te weten. Wij in Europa al i VeeMefSi BINNENVERINGBED i hei beste bed ooit gemcokt Jjootlwill SCHUIMRUBBERBED tt versterkte middensector fabrieken Zevenbergen i pUSSEN Ierland en de Azoren hand haaft zich een krachtig gebied hoge luchtdruk, de barometerstand in het centrum bedraagt ongeveer 1042 milibaar. In dc omgeving van IJsland en in het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen zijn echter gedurende het weekeinde belangrijke veranderin- ren opgetreden. Er is daar een gecom pliceerd depressiesysteem aangekomen, waarvan de fronten üia Schotland naar het zuiden trekken. In verband hiermee zal er ook morgen in ons land veel be wolking zijn en is er weer kans op een beetje regen. De wind blijft uit zee waaien, zodat het voor de tijd van het jaar belangrijk te koude weer voort duurt. De Bilt verwacht tot dinsdagavond Half tot zwaar bewolkt en plaataeiyk enige regen of motregen. Meest matige, maar vannacht in het binnenland t(J- delük zwakke wind tussen noord en west. Kleine kans op nachtvorst in het oosten van het land. Overdag in het Tendens stügend ZON EN MAAN Dinsdag: zon op 4.47. onder 20.26 uur; maan op 15.47. onder 3.39 uur. 19 mei volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 15 mei: 0.25 v.m.; 12.51 n.m. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1