Jlieuwe £riJtsrl)e GTourant Kabinet volgt advies over huurverhoging Commentaar |I)»I Staking in Spanje niet algemeen Toch nog Oranjefeest in Barneveld Fouchet neemt opnieuw maatregelen tegen OAS Minister ziet af van appel aclj. Blank ZATERDAG 12 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58938. Drieënveertigste jaargang no. 12476 CHRISTELIJKE A T ION AA L DAGBLAD „Stantvasttcb is «htbUoen tnyn bert in legljeospoct" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegracht 810 UTKECUT (Van onze parlementsredactie) DE kwestie Nieuw-Guinea .en de voorgestelde huurverhoging per 1 juli zijn de voornaamste onderwerpen, waarover de minister raad gisteren tijdens zijn gebruikelijke vergadering heeft gesproken. Minister Luns heeft zijn collega's ingelicht over de besprekingen, die hij vorige week in Athene met zijn Amerikaanse ambtgenoot Dean Rusk over Nieuw-Guinea heeft gevoerd. Voorts heeft het kabinet zich beraden over het advies van de Stichting van de Arbeid met be trekking tot de looncompensatie voor de huurverhoging. Dit beraad resulteerde in een beslissing, die, naar verluidt, praktisch geheel overeenkomt met genoemd advies. Min. v. Aartsen zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk van de beslissing op de hoogte stellen. Na ontvangst va«n dé desbetreffende brief zou de Kamer den haar eindverslag kunnen uitbrengen, zodat met de openbare behandeling van de huurverhoging kan worden begonnen. Met veel kunst- en vliegwerk en 'n dosis goede wil bij Tweede én Eerste Kamer zou de verhoging d'»n nog vóór 1 Juli in het Staatsblad kunnen wonden ge- Het is de laatste weken echter duide lijk geworden, dat de meerderheid van de Tweede Kamer of geen zin heeft mee te werken aan een zo tijdige openbare behandeling, dat de hogere huren ook In derdaad' per 1 juli kunnen ingaan. De Fidel Castro, Cuba's dictator, het tafeltennissen. Hij kon de verleiding niet weerstaan toen hij een kinderspeelplaats in Ha vanna had te openen. Nieuws in één oogopslag liet kabinet heeft gis teren de kwestie looncom- pensa tie-huurverhoging besproken en (naar ver luidt) een beslissing ge nomen, die het advies van de Stichting van de Arbeid vrijwel geheel volgt. De beslissing zal spoedig aan de Kamer worden mede gedeeld. Of deze de spoed wil betrachten, die het ka binet van haar zal vragen, moet echter worden be twijfeld. Het overleg tussen de zes landen van de Euro pese Economische Ge meenschap en Engeland heeft geresulteerd in een afspraak, dat voor eind juli het eerste stadium van het onderzoek naar de problemen, die aan Enge- lands toelating tot de E.E.G. verbonden zijn, voltooid moet worden. Daarna kunnen allerlei de tails worden geregeld Waarmee nog niet gezegd is, dat Engeland inder daad lid van de E.E.G. zal worden In Spanje wil generaal Franco proberen, op vreedzame wijze een ein de te maken aan de on rust. die stakingen po litieke demonstraties in het land hebben veroor zaakt. Wellicht zal hij een groots gebaar maken door behoorlijke verhogingen van lonen en salarissen toe te staan. Het is nog niet zeker, dat hij persoonlijk bezoeken zal brengen aan provincies, waar de onrust het grootst is. De A.N.M.B. heeft vandaag op zijn congres in het Kurhaus te Schevc- ningen een verlanglijstje gepubliceerd, dat heel wat om het lijf heeft. Het zou als basis moeten dienen voor komende onderhan delingen over nieuwe col lectieve arbeidsovereen komsten. De prot.-chr. en r.k. bonden zouden zich met de grote lijnen van het ..actieprogram" kun nen verenigen. Het Koninklijk gezin (met uitzondering van prinses Marijke) is giste ren in Athene gearriveerd ter bijwoning van het hu welijk tussen de Spaanse prins Juan Carlos en de Griekse prinses Sophia op maandag. Koningin en Prins in Griekenland Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet zijn gisteren met twee specialp vliegtui gen van de Nederlandse luchtmacht in Athene aangekomen, waar zij het huwe lijk van prinses Sophie met de Spaanse troonpetendent Don Juan, dat maandag zal worden voltrokken, zullen bijwonen. Op het laatste gedeelte van de reis werden de Nederlandse toestellen verge zeld door vier Griekse straaljagers. De Nederlandse koninklijke familie werd op het vliegveld van Athene be groet door koning Paul, koningin Fre- derica en kroonprins Constantine. Een erewacht presenteerde het geweer, ter wijl een muziekkorps het Nederlandse en het Griekse volklied ten gehore bracht. Kamercommissie maakte tot dusverre met het uitbrengen van het eindverelag bepaald geen haast, en het valt nieit te verwachten dat ze dot wél zal doen na kennisneming van de negeringsbesldssirvg inzake de looncompensatie. De Kamer meerderheid schijnt namelijk alles te voelen voor uitstel van de huurverho ging. waarop ook de drie grote vakcen trales deze week hebben aangedrongen. In dit verband doet het gerucht de ronde, dot döe meerderheid nog zou willen wachten op het advies van de Stichting over de huurcompensatie met betrekking tot de uitkeringen op grond van die sociale- verzekeringswetten. In dien dit juist is, za'l het eindverslag nog geruime tijd op zich laiten waditen de toch ai zeer kleine kans op in- kingt reding van de huurverhoging per 1 juli geheel verkeken, don zal de rege ning een andere dotum van ingang moe ten voorstellen. Suriname: kritiek op commandant Ned. troepen De raad van bestuur van de nationa listische beweging „Suriname in Neder land" heeft medegedeeld dat de bewe ging naar aanleiding van „openlijke In menging in Surinaamse interne politie ke aangelegenheden door de comman dant van de Nederlandse troepenmacht in Suriname, kolonel T. Beets." besloten heeft de Nederlandse minister van de- fensi in overweging te geven de kolo nel van zijn commando te ontheffen. Voorts wordt in een verklaring ge zegd. ,.dat het de nationalistische bewe ging Suriname is opgevallen, dat Nederlandse zijde de gedachte leert, dat de regering in Den Haag bereid zijn de Nederlandse troepenmacht voorwaardelijk uit Suriname terug te trekken als daarom door de Surinaamse regering zou worden gevraagd. De tionalistische beweging heeft zioh in ze zin tot de regering in Paramaribo gewend". T~NE Franse hoge Algerije, Christian Fouchet, heeft gisteren enkele maatregelen aangekondigd ter bestrijding van de O.A.S. Hij verklaarde, dat een aan tal Franse ambtenaren, aan wiens loyaliteit wordt getwijfeld, zal wor den ontslagen, dat de studentenver eniging in Algiers zal worden ont bonden, en dat ruim vijftig personen onder wie tal van bekende figuren, uit Algerije zal worden gewezen. Volgens Fouchet had men besloten de studentenvereniging te ontbinden omdat zich donderdag vier studenten bij de le den van een O.A.S.-commando, die wa ren gearresteerd, bevonden. Hij maakte voorts bekend, dat het hoofd van de O.A.S.-commando's in Algiers is gear resteerd. Hij zou zeker 200 aanslagen op zijn geweten hebben. Onder de uitgewezenen bevinden ztch de voorzitter van het comité van oud strijders in Algrije Arnould. de voor zitter van de nationale vereniging van reserve-officieren. Spengler. en de d:- recteur van de maatschappij Air-Algé- Tijdscliriftliandel had 36.000 pornografische foto's in voorraad Een vooirwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar, en een boete van 500 of twee maanden hechtenis heeft de officier van justitie bij de Amsterdamse rechtbank gisteren geëist tegen de 50-jarige mevr G. A. M R.-W. uit de hoofdstad, die als bedrijfleidster van een grote tiidschrif- tenhandel .16.000 pornografische foto'et ter verspreiding in voorraad zou hebben gehad. De bedrijfsleidster die de tijdschrif tenhandcl leidt terwijl haar directeur E. F. een gevangenisstraf van een jaar uitzit wegens het verspreiden van porno, grafische lectuur liet de rechtbank blijken dat zij de foto's ook niet geschikt vond voor de verkoop. Ze betwijfelde evenwel of ze aanstote lijk waren voor de eerbaarheid. Ze ont kende de pornografische foto's in voor raad te hebben gehad om te verkopen Een definitieve beslissing over dp vraag of tot vernietiging zou worden overgegaan had zij uitgesteld, mede in verband met het feit dat het tijdschrif- tenbedrijf na vele vonnissen bezig is te liquideren. De gewraakte foto's waren door de thans gedetineerde directeur besteld „als laatste stunt" cn met de bedoeling ze met een winst van 100 pro cent te verkopen. De inkoopwaarde be droeg 13.000. De officier van justitie mr. H. Boum» geloofde evenwel dat de bedrijfleidster op een geschikte gelegenheid heeft ge wacht om de hele partij van de hand te kunnen doen, want het was volgens hem „een koud kunstje geweest de foto's te vernietigen"'. De zaak tegen een andere filiaalhoud- sler van tijdschriftenhandcl de 41-jarige mevr. A.-D. die werd beschuldigd van het in voorraad hebben van 248 porno grafische dia's, een aantal foto's, dubi euze smalfilms en pornografische boe ken, werd aangehouden tot 8 juni. Fouchet kondigde voorts aan dat hJJ de regering zou verzoeken hem te mach tigen de jonge Europeanen in Algerije vanaf de leeftijd van negentien Jaar on der de wapenen te roepen. Ten slotte zei Fouchet dat het referendum over zelf beschikking eind juni of begin Juli zal worden gehouden „ongeacht dc dingen die nog staan te gebeuren". Prinses Sophia van Griekenland en haar aanstaande echtgenoot Don Juan Carlos hebben een be zoek gebracht aan ret stadion van Athene. Meisjes in Grieks nationaal kostuum strooiden bloemen op het pad van het paar dat maandag m het huwe lijk zal treden. Friese industrieën ontslaan personeel De Hecrenveensc lederwarenindustrie HLI te Heerenveen heeft zich genood zaakt haar activiteiten in het bedrijf, gevestigd in de voormalige CVO-school, te beëindigen. Het bedrijf zal worden overgeheveld naar het filiaal te Kuinre, waar men minder last heeft van het wegzuigen van personeel door andere industrieën. De HLI, die aanvankelijk werkte met ongeveer 20 personeelsleden, raak te steeds meer vrouwelijke werknemers kwijt. De laatste vier mannelijke perso neelsleden zijn met ingang van van daag ontslagen. Ook de N.V. Batavus-tfabrieken te Oudeschoot heeft in dc afgelopen weken personeel ontslagen. Volgons geruchten zou het hier 70 man betreffen. De produktie van de in dit bedrijf vervaar digde bromfietsen zou zijn teruggelo pen van 140 tot 110 per dag. Daarente gen zou de produktie van de rijwielen weer toegenomen zijn. mede in band met een exportorder Franco wil „vreedzame oplossing ln een veilinghal in Lisse werd gisteren al proefgedraaid voor het bloemencorso dat vandaag gehouden zou worden. Aan de schitterende praalwagens werd de laatste hand gelegd- de stakingen van mijnwerkers en industriearbeiders voortduren, heeft de oproep van de „vakbonds oppositie" tot een algemene sta king weinig of geen effect gehad Zowel uit Madrid als uit het indus triegebied van Barcelona zijn geen berichten binnengekomen over sta kingen. Zelfs in de mijngebieden van Asturië waar de mijnwerkers reeds meer dan een maand in staking zijn geweest, heeft de oproep geen steun gekregen. In de toestand bij Bilbao, waar 30.000 industrie-arbei ders 3taken. is weinig verandering gekomen. Tot laat In de avond is gisteren het kabinet van Franco bijeen geweest om de ernstige toestand te bestude ren. Hoewel officieel niets is bekend gemaakt, verwachten waarnemers dat Franco de zaken op vreedzame wijze wenst op te lossen en mogelijk alle vak bonden opdracht zal geven te heipen bij het onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten en hogere lonen. Een precies beeld van het verloop van de stakingen is moeilijk te krijgen De vele berichten die er over binnenkomen spreken elkaar herhaaldelijk tegen In La Mancha ten zuiden van Madrid zouden nieuwe moeilijkheden zijn gere zen omdat een aantal arbeiders in d« kolenmijnen bij Puerto Illando een „stay. tn"-staking zou zijn begonnen. De mid dagploeg kwam niet uit de mijn en llei weten dat zij staakte uit sympathie vooi de mijnwerkers in Asturië. Het zou hiel echter een klein aantal mijnwerkers be treffen. In het dorp Villamartin in de zuidelijke provincie zouden ongeveer 2500 landar beiders voor hogere lonen in staking zijn gegaan. In de provincie Ciudad Real zouden voorts ongeveer 1400 mijnwerker» het werk hebben neergelegd. Over het algemeen echter lijkt de toe stand van de laatste dagen ongewijzigd gebleven. Een regeringsautoriteit zei: d«i toestand is nog steeds slecht, maar ge lukkig is zij niet slechter geworden. De universiteit van Barcelona neefl meegedeeld dat gisteren 21 studenten zijn gearresteerd, terwijl zij beledigin gen uitriepen aan het adres van generaal Franco. Gewapende politieversterkingen die sedert enkele dagen de universiteit scherp in de gaten houden, drongen de faculteit van wijsbegeerte en letteren binnen en hielden de groep aan, dte voortdurend geroepen had: „weg met Franco" en „lang leve Asturië". Inmiddels wordt in berichten utt Madrid meegedeeld dat Franco waar schijnlijk 25 mei naar Barcelona zal fco men voor een verblijf van tien dagen. Deze berichten werden echter niet of 11 cieel bevestigd. Op de Madrllcese uni versiteit was het gisteren rustig; de ge bruikelijke politieposten waren er niet De studenten verklaarden: we hebben het druk genoeg met onze eindexamens, we hebben geen t(jd voor demonstratie». Portugese studenten studeren weer In Portugal zün de studenten aan de universiteit van Colmbra weer naar col lege gegaan. Ook in Oporto hebben de studenten besloten de colleges gewoon te blijven volgen. De gearresteerde studenten van de uni versiteit in Lissabon z(jn naar het hoofd bureau in Parede, op ongeveer 20 km van de Portugese hoofdstad. Niemand mag in de buurt komen van het bureau, dat vroeger een klooster was. Volgens onbevestigde berichten zouden de gear resteerden er op de terrassen van het ge bouw liggen te zonnebaden. De studen ten. die niet gevangen werden genomen wandelen zwijgend in het universiteits park en dragen zwart als teken van lijke dagen tegemoet. De heer Visser moet in de komende week in de Eerste Kamer zijn begroting verdedigen cn het zou hier op neerkomen, dat dan door zijn partij genoten over zijn politieke lot beslist gaat worden. Het is alles nogal vreemd. In feite be tekent het. dat in de minister de schuld wordt gezocht voor de nederlaag die de liberalen hij de Jongste verkiezingen heb ben geleden. Aanvankelijk werd uit de liberale hoek de schijn gewekt, alsof het in het geheel geen nederlaag was. Men was integendeel een aantal lastige randkiezers kwijt- Men deed het voorkomen, in plaats van be droefd verheugd te zijn. Nu blijkt men die blijdschap te hebben geveinsd. Er staan nieuwe verkiezingen voor de deur. maar eerst moet een bewindsman over boord op wie zich het leeuwendeel van de kritiek heeft samengetrokken, liet is. om het maar dadelijk te zeggen, in feite een beschamende situatie. Dat Is het. voor wat betreft de betrekkingen van de liberalen tot dit kabinet, al meer ge weest. Hoezeer opgevende van het Intel lect in eigen gelederen, kostte het hun uitzonderlijke moeite, ministers te leveren. Ten slotte, na het aftreden van een andere liberaal, wordt het voor het ministerschap van defensie de heer Visser. Een krachtige figuur is hel zeker niet. deze bewindsman. Hij heeft fouten ge maakt. Hij had te lijden aan weinig be stuurlijke ervaring. Maar hij heeft zich aan zijn zware taak gegeven met grote ijver cn toewijding. Wat ons tegen dc borst stuit is. dat. wanneer een groot deel van de liberalen zich nu tegen hem keert, dit zo onverhuld geschiedt uit overwe gingen. aan het naakte partijbelang ont leend. Zo wordt het gelukkig door een deel van de liberalen ook wel aangevoeld. Terwijl de ene groep zijn aftreden wenst, gaat dit een andere groep duidelijk tc ver cn wordt op matiging in de kritiek aange drongen. Kortom, liet liberale huis is bij do nadering van de verkiezingen ln zich zelf verdeeld. Trouwens, zou het heengaan van deze be windsman de liberale partij baat kunnen brengen? Gesteld zelfs dat de minister onder de druk van zijn partijgenoten zou heengaan, dan ware tc verwachten dat niet weinigen een wrange smaak in de mond zouden krijgen om de wijze waarop dit, nota bene door zijn eigen politieke vrienden, is getrakteerd. Het ware In ons democratisch bestel een ongezond ver schijnsel. Hoe zal het uitpakken? CiUTA) De minister van defensie, ir. S. H. Vis ser. heeft afgezien van hoger beroep te gen het vonnis van het ambtenarenge recht, dat de heer L. H. Blank in zijn conflict met de minister in het gelijk had gesteld. De heer Blank is met terugwer kende kracht tot 1 maart 1961 bevorderd tot adjudant (hij was sergeant-majoor) cn ontvang» voorts een gecombineerde schadeloosstelling en extra verlof. Adjudant Blank heeft sinds 1946 voor zijn belangen gevochten. Hij stelde dat hem ten onrechte bevordering is onthou den en ook dat hij ten onrechte van 1948-1952 uit het leger ontslagen is ge- JET komende weekeinde zal dc kachel ons nog aangenaam zijn. Wij liggen midden in de ijsheiligen. die zich dik wijls kenmerken door koud mei-weer met in het binnenland lichte nachtvorst Ook dit weekeinde liggen wij in een koude, noordelijke luchtstroom waarmee nog veel wolken worden aangevoerd. De regenkans zal klein bl\jven. De temperatuur schommelt overdag tussen 10 en 12 graden, dit ook als gevolg van de nog lage temperatuur van het ter. Een nieuwe depresse van da i trekt vla IJsland naar het oosten na zondag de wind weer naar tol zuidwest doen draaien, zodat volgende week geleidelijk weer wat minder koude tucht zal worden HET WEER IN EUROPA Tendens stijgend HOOGWATER SCHEVEMNGEN 13 mei 10.31 v.m.; 23.14 n m. aangevoerd. De Bilt verwacht tot zondagavond: Bewolkt met verspreid voorkomende op klaringen. Op de meeste plaatsen droog. Matige tot krachtige wind tussen noord- west en noordoost. D. H (Opgemaakt om 11.15 uur). Eeld. ZON EN MAAN D<- B Zondag: zon op 4.50. onder 20.23; maan op 13.38, onder 2.57. Heiii Maandag: zon op 4.49, onder 20.24; o«!o maan op 14.42, onder 3.19. Rapporten hedenmorgen zet B. EN \V. van Barneveld Het beleid van B. en hebben in een onderhoud heeft voor de rest steeds over het conflict tussen dit me aandacht gehad voor io college cn het Oranjebestuur, derheden in de gemeente. Op op een bekrompen r"1*' vele plaatsen is er dansgelc- pen levenshouding. W. overgrote meerderheid prin- vereniging heeft echter de ter vergadering komen, stich- ui- cipieel sterk tegen al deze za- weigering van B. en W. om telijk bedanken voor een be ken gekant is. Dit wijst niet een der gemeentelijke hal- stuursbaantje en zelfs van n bene- len voor 'n Oranjebal te ver- hen, die geen lid zijn. Beide Des te huren kennelijk als een cor- partijen verwachten met nadruk verklaard, dat de S-S ffi'jszxsz ir-STOMr zzttsxsisz f B' C" W mOM' U'1" ordelijkheden. stuur van een raad, die in Het bestuur van de Oranje- behoeve van leden die nooit ledig gerehabiliteerd wordt. K,'rX' Cl re nob ie Nice Berlijn Krankfurt MQnchen ZUrlch Genève 1. bew regen 1. regen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1