lïieuwe |Tdiisrt)e (iToumiit gezin Koninklijk Den Haag bejubelt Commentaar Aanval op infiltranten bij Fak-Fak kan beginnen Rechter-commissaris in de boot Adenauer moet zelf met plan komen 40 para's ingesloten Ridderzaal geurende, fleurende fruittuin WOENSDAG 9 MEI 1962 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „StantMsUclj is akblmn tngn bert ia tegfyeaspcti" Drieënveertigste jaargang no. 12473 TWEEMAAL SCHROOT Pagina 7 en 9 Loete lieve Dat ping naar Den Bosch toe En daar presenteerde zoete lieve 'Gerritje brandewijn met suiker Prins Bernhard greep de fles met beide handen aan. tot grote vrolijkheid van de Koningin (Verslag op pagina 5> Hogere spoortarieven wegens verlies N.S.? (Van onze parlementsredactie) De directie van de Nederlandse Spoor wegen Is van mening, dat verhoging van de tarieven een belangrijk middel Is tot herstel van de winstgevendheid van de N.S., wil men althans het huidige dienst-, betoon niet aantasten. (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) Fak-Fak, woensdagochtend 9 mei TAE Indonesische parachutisten, die ten noorden van Fak-Fak op het schiereiland Onin zijn neergela ten, zijn thans volledig ingesloten door mariniers, leden van de land macht en van het Papoea-vrijwilli gerskorps. Het betreft tenminste 40 Reactie Verenigde Staten: Amerikaanse autoriteiten hebben verklaard dat het nog niet mogelijk is de consequenties van de openlijke breuk tussen Adenauer en de V.S. ten aanzien van het Amerikaans- Russische overleg volledig te o' Zij noemden de situatie gecompliceerd (anderen spraken van een dieptepunt), temeer daar over deze kwestie ook on enigheid schijnt te heersen binnen de Westduitse regering zelf. Het standpunt dat Adenauer in Berlijn innam, achten de autoriteiten sterk afwijkend van d£ opvattingen die minister van buitenland se zaken Schroder het afgelopen week eind bij zijn besprekingen met zijn Ame rikaanse ambtgenoot Rusk in Athene naar voren heeft gebracht Adenauer verklaarde gisteren op persconferentie dat hij niet Inzag waa. het Amerikaans-Russische overleg inzake Berlijn voortgezet werd. daar deze derhandelingen na negen maanden steeds zonder resultaat zijn gebleven. De bondskanselier vroeg zich af of het niet gevaarlijk zou zUn de besprekingen der enig resultaat voor onbepaalde tijd voort te zetten. Adenauer had in gesprekken met diplo maten ook al duidelijk gemaakt dat hij niets voelde voor de idee van een inter nationaal gezagsorgaan. Hij zou voor namelijk gekant zijn tegen de voorziening dat de uit dertien leden bestaande con troleraad afgevaardigden van Oost-Ber- lijn en Oost-Duitsland zou tellen. De Oostduitse regering heeft het Ameri kaanse plan reeds van de hand gewezen De woordvoerder van 't State Depart ment zei dat het Adenauer vrij staat -net een beter plan te komen. Verscheidene Amerikaanse autoritei ten hebben verklaard dat de V.S. overi gens vastbesloten zijn het overleg met de Sowjetunie voort te zetten. Rusk zal waarschijnlijk volgende week op- n onderhoud met de Russische ambassadeur Dobryinin hebben. para's, die door de Nederlandse strijdkrachten zijn gelokaliseerd. Uit goederen, die op verschillende plaat sen werden buitgemaakt en die wa ren achtergelaten na een eerste vuur gevecht (waarbij de parachutisten vluchtten) en uit het verhoor van een gevangen genomen Batakker is ge bleken, dat de Indonesische groep gedeeltelijk uiteengevallen is. Vast gesteld kon worden, dat geen ver dere bevoorrading is geschied en dat dat Indonesiërs slechts voor vijf da gen voedsel bij zich hadden. Zij moesben een bruggehoofd vesti gen en zouden spoedig versterkingen krijgen. Die zijn echter niet gekomen. Het zware bergterra-in bemoeilijkt de operaties va-n de Nederlandse strijd krachten. Uit verklaringen va-n de Batakker, die bang is d®t hij doodgeschoten zal wor den laat had men hem in Indonesië verteld), kan worden opgemaakt, dat de Nederlandse eenheden te maiken hebben met de cracks van de Indonesische strijd krachten. De ongeveer 40 militairen hebben een opleiding geshad. die twee jaar heeft geduurd. Een jaar hebben zij in de jungle geoefend. Zij waren geselecteerd uit een groep van 125 „su per-militairen". Voordat zij boven het gebied van Ne derlands Nieuw-Guinea werden afgewor pen. hadden zij twintig oefensprongen gemaakt. Indonesië beschikt thans niet meer over zulke getrainde parachutisten. Twee bataljons staan nog maar aan het begin van hun opleiding. Moderne wapens De bewapening van de Indonesiërs is modern. Majoor Van Ginkel. de garni zoenscommandant van Faik-Fak, zeide hierover: Elke militair zou er Jaloers op zijn". Het is een ratjetoe van inter nationale bewapening: Rus9ieche Ko- lasj nikof-m ach inep istole nChinese en Engelse handgra-naiten. Engelse camou flagepakken. parachutes, noodrantsoenen en brenguns. Amerikaanse uitrustings stukken, tassen, ransels. Russische am munitie. Tsjechische „jungleboots" met afschrocfbare* zolen enz. De para's heb ben radiocontact met Djakarta via een sterke radiozender. Elke parachutist is in het bezit van ongeveer vierhonderd kogels, plus vijf handgranaten. Onder de para's bevinden zich een Papoea, een Indo-Portugees, Hans Sao- lomons, een blonde Nederlander Gerrlt de Jong (23 jaarj, die door de Inlichtin gendienst niet kan worden „thuisge bracht". De Nederlandse troepen hebben opdracht gekregen, hem levend in han den te krijgen. Voor vervolg zie pagina 9 Minister in beroep in zaak-v. d. Putten Minister Visser heeft gisteren besloten beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het ambtenarengerecht in Arnhem betreffende het ontslag van de technisch hoofdambtenaar F. van der Putten. Jhr. mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom uit Den Haag zal als raadsman optreden. genomen. Het conflict zit eigenlijk nog wat dieper. De Amerikaanse regering wil, als gezegd, een oplossing cn zoekt koortsachtig naar mogelijkheden om met Rusland tot een vergelijk te komen. Deze ijver is echter als zodanig Adenauer reeds een doorn in het oog. Minder dan de Amerikaanse pre sident Kennedy ziet hij in een bestendi ging van de bestaande toestand een ge- varensituatle; het gevaar zit voor hem meer in een oplossing die niet met zijn inzichten strookt. Hij zou er dan ook de voorkeur aan geven, dat het spreken zelf met de Russen wat werd opgeschort. Dat Adenauer in dit standpunt de rugge steun geniet van de Fransman De Gaulle is duidelijk. Ook deze acht spreken met Moskou, tenzij een vergelijk spoedig be reikbaar blijkt, weinig zinvol cn alleen een Russisch belang. Vandaar nu de verkoeling tussen Ame rika en Duitsland. Amerika derhalve wil Berlijn als probleem de wereld uit heb ben, desnoods door middel van een inge wikkelde regeling. West-Duitsland echter is afkerig van een regeling, waartegen het bedenkingen heeft, doch die dc waar schijnlijkheid in zich bergt van een de finitief karakter te dragen, dan heeft het nog liever een voortbestaan van de hui dige toestapd. De verkoeling vermag overigens niet tc verhinderen, dat Duitsland en Amerika op elkaar blijven aangewezen. Amerika kan in feite geen oplossing aan, die niet tevens de instemming heeft van Duitsland. Aan de andere kant mag West-Duitsland voor geen geld wensen, dat Amerika uit gramschap de hand zou aftrekken van Europa. Ondanks verkoeling laat men in het Wes ten elkaar niet los. (JOTA) „We bakken alleen maar een paar xvorstjes. Als we klaar zijn, zal ik het strijkijzer goed schoonmaken." 'T'EN westen van Ierland handhaaft zich een lagedrukgebied. Aan de flank ervan bewegen kleine storingen over Engeland en Frankrijk naar het oosten. Deze geven plaatselijk aanlei ding tot regen en onweer. In ons land was dit de afgelopen nacht het geval in het zuidwesten van het land. waarbij in Woensdrecht 11 en in Gilze Rijen 17 mm regen viel. Na het wegtrekken van dc storingen zal de wind in Nederland morgen weer westelijk zijn. Er wordt dan lucht van polaire oorspronp aange voerd, waarin vooral aan de kust op klaringen voorkomen. Landinwaarts kan "-PI"""" ^-morte De Bilt verwacht tot donderdagavond: Wisselend bewolkt met hier en daar sta< een bui. Matige, morgen overdag nu en dan vrü krachtige wind tussen zuid en west. Weinig verandering In tempera- H' tuur. (Opgemaakt 11.15 uur). vBST"""1 ZON EN MAAN Donderdag: zon op 4.56. onder 20.18 uur: maan op 10.27. onder 1.30 uur. 11 mei eerste kwartier. Stationair HET WEER IN EUROPA £EN MOTORBOOT met een waren daar dc gasten van de voor motorboten. Wit men ren. Hij stelde aelfs, dat Hjn terlijke geaelschap over het bijzonder eerbiedwaardig heer W. Kruis uit Utrecht. harder dan zestien km varen, boot niet in staat was deze water. Het bootje bleek aan- gezelschap koerste gister- De tocht over de plassen dan heeft men een speciale snelheid te bereiken. De vankeiijk niet harder dan middag over de Loosdrecht- was nodig voor een onder- vergunning van het Piassen- rechter-commissaris wenste zestien km per uur te kunnen se piassen. De Utrechtse zoek in een strafprocedure, schap Loosdrecht nodig. zich hiervan te overtuigen, varen, maar nadat enige pas- rechter-commissaris, dr. C. De heer Kruis is in Loos- De heer Kruis beschikte Vandaar dit uitstapje op de sagiers aan wal waren ge- Bronkhorst, de officier van drecht aangehouden wegens niet over een dergelijke ver- Loosdrechtse plassen. gaan, lukte het wel. Er zat justitie, mr. Roskam-Abbing, het overschrijden van de gunning. Hij ontkende tegen- Het onderzoek werd gron- toen voor schipper Kruis een griffier en twee leden zestien-km-grens. de maxi- over de politie harder dan dig uitgevoerd. Anderhalf weinig anders op dan te be- van de rijkspolitie te water mum snelheid die hier geldt zestien km te hebben geva- uur lang kruiste het „mees- kennen. A/TEN MAG het dan in dc betrekkingen tussen Amerika en West-Duitsland van beide kanten vermijden van een cri sis te spreken, dat in die betrekkingen een tijdelijke verkoeling is ingetreden is wel duidelijk. Rechtstreekse oorzaak is kritiek van dc Duitse kanselier op de Amerikaanse pogingen, het probleem-Ber- lijn uit de wereld te helpen. Dit immers is dc politiek van de jonge Amerikaanse president, dat hij erop uit is problemen op te ruimen. Hij heeft er hij zijn ambtsaanvaarding verscheidene aangetroffen en verre van bereid te zijn. ze te laten voortbestaan, beschouwt hij ze als even zovele gevarensituaties. Vandaar de Amerikaanse bemoeiingen met Nieuw- Guinea, vandaar ook het niet aflatende trachten om ook voor Berlijn een oplos sing te vinden. Nu garandeert het begeren van een op lossing nog niet de oplossing zelf, het jongste Amerikaanse voorstel voor de kwcstie-Berlijn bewijst. In welk een mat* dc Amerikaanse regering zoekende is. Dit voorstel toch komt neer op een tamelijk ingewikkelde internationalisering van de toegangswegen naar de zo moeilijk gele gen slad. Van dit voorstel nu heeft Ade nauer dan thans publiekelijk en nog wel te Berlijn zelf gezegd, dat het on bruikbaar is. En deze kritiek is het ,die hem door Amerika niet in dank is af- (Van een onzer redacteuren) DE historische Ridderzaal aan het Haagse Binnenhof was vandaag herschapen in een geurende en fleurende fruittuin, waar bloei ende kersen- en perzikbomen, afgewisseld door fraaie heesters de omlijsting vormden van de Zuidhollandse beelden, die in fotomon tage waren aangebracht. Vandaag heeft het Koninklijk bruidspaar met de vier prinsessen de elfstedentocht besloten. Met als sluitstuk Den Haag, waar men dan niet zoals in het noorden van ons land folkloristische feesten had georganiseerd, maar waar de ontvangst van ons Koninklijk gezin niet minder hartelijk beloofde te worden. In de zaal waar koningin Juliana ieder jaar haar Troonrede uitspreekt, zou de ontmoeting tussen het Konink lijk gezin en de Zuidhollanders, ver tegenwoordigd door de leden van het provinciaal bestuur plaatshebben. Met de bomenpracht waren uit Aals meer duizenden bloemen gekomen, die door de vakkundige handen van de bloemensohikster mejuffrouw A. C. Henny uit Wassenaar met haar assis tenten in fantastische stukken waren omgetoverd. Zelden bood de Ridder zaal zo'n schitterende aanblik. Nieuws in één oogopslag Het Koninklijk gezin besloot vandaag zijn tour nee langs de provinciale hoofdsteden. Vanmorgen werd een bezoek aan Haarlem gebracht, van middag was de beurt aan de Residentie. Tenminste veertig In donesische parachutisten, die ten noorden van Fak- Fak op het schiereiland Onin zijn neergelaten, zijn thans volledig door Ne derlandse mariniers inge sloten. De Indonesiërs ble ken voor slechts vijf dagen voedsel bij zich te hebben en hadden de opdracht een bruggehoofd te vestigen. Twee burgers, die ook wa ren gedropt, moesten een burgerlijk bestuur opzet ten. 6 In Canberra heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, aangedrongen op een hervatting van de Ne derlands-Indonesische be sprekingen. De V.S. zijn voor een oplossing, waar bij de bevolking van Nw.- Guinea over haar eigen toekomst kan beschikken. De Ver. Staten zijn ernstig verontrust over de Rus sische wapenleveranties aan Indonesië, waarom trent gisteren het akkoord is getekend. De betrekkingen tus sen de Ver. Staten en West-Duitsland hebben een dieptepunt bereikt door de jongste verklarin gen van bondskanselier Adenauer. Van Ameri kaanse zijde is offiéieel verklaard, dat, indien Adenauer zelf een beter plan heeft voor een rege ling van de kwestie-Ber- lijn, hij daarmee voor de dag moet komen. Uit een door de Neder landse justitie ingesteld onderzoek naar de beweer de onregelmatigheden bij de verrekening van schroot binnen de landen van de E.G.K.S. is niet ge bleken, dat in ons land strafbare handelingen zijn gepleegd. Aldus heeft mi nister Beerman in een nota aan de Eerste Kamer medegedeeld. Uitvoerig heeft de Tweede Kamer gisteren gediscussieerd over een wijziging van een para graaf in de Arbeidswet, waarbij het tijdstip, waar op des morgens met de verkoop van vers brood mag worden begonnen, wordt vervroegd. Over een van socialistische zijde in gediend amendement zal morgen worden gestemd. Ongeveer half vier begaven de com missaris der Koningin mr. J. Klaasesz zich met de Haagse burgemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten naar het paleis Huis ten Bosch om hier hun opwachting bij de Koninklijke familie te maken. Reeds een uur voordat de Koninklijke gasten op het Binnenhof zouden aanko men, waren de belangstellenden geko men om toch maar iets van het officiële bezoek te missen. Om even half vier kwamen de manschappen van de Ko ninklijke Marechaussee, die bij de hoofd ingang van de Ridderzaal een ere-carré en dubbelpost vormden. Op het bordes zouden de leden van het college van Ged. Staten, mevrouw mr. Chr. de Ruij- ter-de Zeeuw, de heren A. C. A. Dee- renberg, mr. T. A. van Dijken, mir. H. van Riel, D. van der Kwaak en dr. J. P. van Praag, met de griffier van de Zuid- hollandse Staten mr. dr. F, A. Helm- strijd en de directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Hol land, prof. ir. J. L. Klein tegen vier uur komen, waar de commissaris dei' Konin gin hen aan koningin Juliana en prins Bernhard zou voorstellen. Burgemeester Kolfschoten, die met de commissaris hel Koninklijk gezin van het paleis Huis ten Bosch naar het Binnenhof had begeleid, stelde de leden van het dagelijks bestuur der provincie aan de vier Prinsessen voor, terwijl ook mevrouw L. H. A Klaasesz-de Bruyne en mr. D. J. van Gilse, procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof en fungerend directeur van politie, hier werden begroet. (Voor vervolg zie pagina 13) Pluk de dag In hoeveel Amsterdamse gezin nen gisteravond onverwacht gro te boeketten narcissen prijkten is niet te zeggen. Daarvoor zou een teller op het Museumplein izie foto) gestaan moeten hebben bij de duizenden die uren lang de gazons overstroomden om gratis bloemen te plukken. In alle stra ten en lanen gaven de met armen- vol naar huis kerende plukkers een indruk die bij velen de vraag deed opkomen: Zijn de bollenvel den tegenwoordig in Amsterdam7 De oplossing? Enkele Amster dammers was het ter ore geko men. dat de gemeentelijke dienst van beplantigen had bepaald, dat woensdag 9 mei de museumplein gazons zouden worden gemaald. De eerste opwelling was: „O wat zonde". Na even verder denken vroegen zij een bewaker een rui ker bloemen te mogen plukken. De toestemming werd verleend. Al heel gauw waren de plukkers niet meer te tellen. Toen enige tijd later ook op andere gazons in de stad werd geplukt en de poli tie bij de gemeente informeerde of dit eveneens was toegestaan, bleek het allemaal op een mis verstand te berusten. De bewaker meende dat de velden met- narcis sen ook gemaaid zouden worden nu de bakken met bloemversie- ringen van vorige week zouden worden opgeruimd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1