Jlietuuo geiksctft ÖTöuranl Mariniers verjagen infiltranten Commentaar Polarisraketten voor de NAVO Europawimpel ging naar Alkmaar SS333S SSSF»» Basissets SsSsKJs 1*5! V.S. blijven beheerders O' Granaat explodeert: twee jongens dood India bereidt oorlog met China voor MAANDAG 7 MEI 1962 KANTOREN: Steenitraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CH RIST ELI S K-NATIONAAL DAGBLAD „Stant»ailicl) is ahrblmn myn bert ia tcgtjenspatt" Drieënveertigste jaargang no. 12471 KONINGIN EN PRINS temidden van JONGEREN Zie pagina 9 (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) ffST aantal Indonesische para's, dat op 26 april door drie Dakota's is afgeworpen op het schiereiland Onin, bedraagt tenminste vijf tig. De mogelijkheid bestaat echter dat het er meer zijn, want uit de meldingen van de bevolking kon opgemaakt worden dat een onbe kend aantal parachutisten de rimboe is ingevlucht. De drie Indone- schie vliegtuigen zijn waargenomen op de radar van een van de Ne derlandse onderzeebootjagers; het was bijzonder jammer dat de marine ditmaal niet instaat was de exacte plaats van de dropping vast te stellen. De eerste bevestiging van de op de radar waargenomen landing kregen de militaire autoriteiten door een melding van de bevolking op 1 mei. Onmiddellijk werden tegenmaatregelen genomen. De bedoeling was dat de Indonesiërs inge sloten zouden worden in een tangbewe ging, welke operatie door mariniers en landmacht gezamenlijk zou worden uit gevoerd. Een detachement mariniers werd met een landingsvaartuig bjj Kokas aan de Maccluergolf aan land gezet. De land- Nieuws in één oogopslag India bereidt zich voor op een lokale oorlog met China, dat de afgelopen jaren grote stukken In disch grondgebied heeft bezet. Verwacht wordt, dat binnen enkele weken in 't gebied van Ladakh (bij Tibet) de eerste scher mutselingen zullen begin- Op de N.A.V.O.-confe- rentie in Athene zijn twee belangrijke besluiten ge vallen: Amerika heeft vijf atoomonderzeeërs met Po- laris-rakelten (die kern wapens kunnen afvuren) ter beschikking van de N.A.V.O. gesteld. Voorts heeft Europa medezeggen schap gekregen bij het vaststellen van de voor waarden, waaronder tak- tische kernwapens in een oorlog gebruikt zullen worden. Na afloop van een tweede onderhoud, dat hij in Athene met minister Luns heeft gehad, heeft minister Rusk gezegd goede hoop te hebben, dat op korte termijn de be sprekingen tussen Neder land en Indonesië zullen worden hervat Djakarta heeft een AP-correspon- dent uit het land gewezen wegens het verspreiden van voor de Indonesische economie nadelige berich ten. In Parijs is de leider van de burgerorganisatie van de O.A.S.. in Frank rijk, André Canal, gear resteerd. Hij wordt ver antwoordelijk geacht voor de aanslagen met kneed- bommen in Parijs en om geving. Woensdag zal pre mier Ben Khedda een be langrijke radiorede hou den voor het Algerijnse volk. De pro-Castro-bewe- ging in de Venezolaanse kustplaats Carupano is door regeringsgetrouwe troepen neergeslagen. Do drie leiders van de op stand zijn gearresteerd. Bij de gevechten zouden veertig mensen zijn ge dood. macht opereerde benoorden Fak-Fak. Hel zou geen eenvoudige operatie worden, want het te bestrijken terrein is onge veer vijftig kilometer breed, sterk ge accidenteerd en door de dicht begroeide rimboe bijna ontoegankelijk. Via de officiële weg de officiële weg is in dit geval het pad dat dwars door de jungle door de inheemse bevolking gemaakt is het drie dagen lopen va Fak-Fak naar Kokas. Het was echter we) duidelijk dat de Indonesiërs zouden pro beren zich in de rimboe verscholen te houden. Daar kwam nog bij dat. v schijnlijk door het uitvallen van de radio, sinds verleden week woensdag geen tact meer was geweest met het peloton van de landmacht. Geen signalen De militaire autoriteiten maakten zich voorhands niet ai te veel zorgen over het verloren gaan van de verbinding, omdat het wel vaker voorkomt dat pa trouilles enige tijd zoekraken. In 5 geval wordt het contact onderhouden door middel van verkenningsvliegtui gen die moeten speuren naar vuur pijlen. In dit geval is dat echter on gelijk, omdat het detachement hier door gelijk zijn positie zou verraden aan de vijand. vervolg zie pag. 6) (Vo, |P de conferentie van ministers van buitenlandse zaken NAVO-landen, die vrijdag in Athene begon en gisterochtend eindigde, zijn belangrijke stappen genomen ter vergroting van de kernwapenkracht der organisatie. Een der twee langrijke stappen was de toezegging der Amerikanen om vijf onderzee boten met Polarisraketten ter be schikking te stellen van hun marine- strijdkrachten die deel uitmaken van de NAVO. De andere was goedkeuring waar Frankrijk zich buiten hield van een kernpolitiek der NAVO waar bij de Europese bondgenoten mede zeggenschap hebben bij de opstelling van Amerikaanse kernwapens te land in Europa. Het besluit ten aanzien van de Polaris raketten brengt met zich mee dat de Amerikanen voor het ogenblik de ge dachte van een NAVO-macht van kern raketten van middelbare reikwijdte te land onder het beheer van de verschil lende landen laten varen. De Polaris, die onder Amerikaans beheer blijft zal de rol van een kernmacht der NAVO vervullen. Ondanks de verklaring van de secre taris-generaal mr. D. U. Stikker, dat deze conferentie vlotter en met minder tegen stellingen dan de vorige was verlopen, merken waarnemers op, dat bepaalde tegenstellingen zijn gebleven. De Ame rikanen hebben bijvoorbeeld vaak bij In Arnhem hielp de Prins zijn echtgenote bij het verlaten van de open auto. De Gelderse hoofd stad ontving de koninklijke gas- Engeland erop aangedrongen meer dacht aan de conventionele verdediging te besteden en in verhouding minder i de kernmacht. In het slotcommuniqué werd gezegd dat de kwestie van gebalanceerde strijdmacht een onder werp van voortdurend onderzoek is. Een andere kwestie is nog de Brits- Amerikaanse steun voor een uitwisseling van verklaringen tussen de NAVO ei landen van het verdrag van Warschau waarin men belooft geen agressie te zul len plegen. Mr. Stikker en de Portugese minister van buitenlandse zaken, No- gulera, waren hiertegen. De Amerika nen en Britten zien het als een mogelük element bij de oplossing van de Ber- lünse kwestie daar Oost- en West-Duits- land, die geen lid zijn van de V.N. daarom niet door het handvest der V.N. worden gebonden, zich tot non-agressie zouden verplichten. de nieuwe Ita- s een moeizame ngelegcnheid geworden. Niet minder dan negen stemmingen zijn er nodig geweest, voordat de christen-democraat Segni, en dan nog met een kleine meerderheid, uit de bus kwam. Het waren verkiezingen door het parlement, hetgeen betekent dat de verkiezing volop ccn politieke kwestie is geworden met allerlei politieke machi naties, zoals pogingen van socialisten en communisten om de laatste stemming nog wat uit te stellen. De bedoeling was dui delijk, men wilde van die zijde de drei gende verkiezing van de christen-demo craat voor de vorming van een gemeen schappelijke weerstand alsnog zien te voorkomen- De nieuwe president mag wel alle goeds worden toegewenst. De wijze waarop hij werd gekozen voorspelt geen gemakke lijke ambtsperiode. Voor zulk ccn verkie zing heeft een keuze rechtstreeks door het volk, zoals in Amerika pleegt te geschie den. duidelijke voordelen. Segni moet nu zijn ambt aanvaarden, terwijl het door de moeilijke verkiezing veel van zijn gezag schijnt te hebben verloren. In een betrek kelijk zwakke democratie als de Italiaanse levert dit zekere risico's op. Bij dit laatste heeft het Italiaanse volk temeer behoefte aan een verstandig en wijs oppergezag. Er zijn alle aanwijzingen, dat de nieuwe president tot het uitoefenen daarvan in staat is. Hij kan bogen op een ruime en veelzijdige politieke ervaring. En, wat bijzonder belangrijk is, hij heeft achter zich ccn christen-democratische partij die laatstlijk nog blijk heeft gege ven alle oog te hebben voor de sociale noden zoals deze in vele gebieden van Italië nog worden gevonden. Het Italiaanse volk is in bepaalde opzich ten een verscheurd volk. De tegenstellin gen tussen rijk en arm zijn er niet zelden groot. De politieke scheidslijnen zijn er diep. Er is een sterke communistische groepering. De socialistische oppositie ls er krachtig. De christen-democratische partij nu, verre van zich tevreden te stellen met de be staande toestand, heeft zich opgemaakt tot hetgeen kenmerkend wordt genoemd een opening naar links. Er zijn verscheidene mogelijkheden om het communisme te bestrijden. De meest doel treffende ls, aan het communisme de oor zaken van zijn ontstaan te ontnemen. Daar aan wordt in het Italië van vandaag niet weinig gedaan. Er is reden om de nieuwe christen-demo cratische president van Italië in de uit oefening van zijn hoge ambt met belang stelling te volgen. Bij de auto moesten de prinsessen nog even op hun ouders wachten, die zich even verder met de be volking van Zwolle onderhielden. Oorsprong projectiel duister (Van een onzer verslaggevers) 'wee Rotterdamse jongetjes (acht en elf jaar oud) werden zaterdag, de dag, waarop de zeventiende keer de bevrijding werd gevierd, vrijwel op slag gedood, toen het projectiel (ver- naat), waarmee zij aan het spelen en, met een harde klap ex plodeerde. Beide slachtoffertjes wer den zo ernstig verminkt, dat hun identiteit pas in de loop van de mid dag met behulp van flarden kleding kon worden vastgesteld. Het wa de achtjarige Leon A. Burghout uit de Madeliefstraat 59a en de elfja rige Henk A. Hendrikse uit de Kla- erstraat 134c, die op weg naar het ziekenhuis overleed. ;t tragische ongeluk gebeurde kort voor twaalf uu rop het wandel- langs de Carnissesingel tussen de klaverstraat en de Lepelaarsingel in Rotterdam-Charlois. Niemand was dicht in de buurt van de beide vriendjes, toij het projectiel ontplof te. Een jongetje van ongeveer de zelfde leeftijd was het laatst in hun gezelschap geweest. „Gooi weg, gooi wag dat ding1', schreeuwde hij. toen hij zag, dat de jongens met het pro jectiel speelden. Zo hard hij kon holde hij naar de overkant van de straat Enkele seconden later maakte de explosie een eind aan twee jonge levens De politie staat yoor een groot raad sel. Waar hebben de beide jongetjes het projectiel gevonden-' Was hel in derdaad een handgranaat? Voor het ant woord op de laatste vraag heeft de po litie de hulp ingeroepen van deskun digen van de mijnopruimingsdienst. Op en in de omgeving van de Carnissen- singel zijnenkele scherven gevonden Ook de veiligheidspin is terecht. Terwijl het stoffelijk overschot van een van de jongens nog op straat lag. zochten politieagenten de munitiebun ker van de voormalige Onderzeedienst aan de Waalhaven grondig af. De moge lijkheid was namelijk niet uitgesloten, dat het projectiel in de betonnen bunker was gevonden. - Het vermoeden werd bovendien versterkt door vage uitla tingen van enkele jongetjes, dat er wel eens meer oorlogstuig uit de bunker was gehaald. De speurtocht leverde ech ter niets op. Enkele mensen hebben het Jongste ventje omsetreeks kwart voor twaalf zien lopea, toen hij de b.l.o.-school aan de Kromme Zandweg verliet. In zijn hand droeg hij een voorwerp, dat zeer waarschijnlijk de handgranaat is ge weest. De andere jongen. f"e op de zelfde school ging. werd even later bij het ventje gezien. De verklaringen van bewoners en voorbijgangers, die zeggen de explosie van grote afstand te hebben gezien ge beuren. spreken elkaar overigens vol komen tegen. Een van hen beweerde, dat twee meisjes met het projectiel hadden gespeeld, een ander vertelde een meisje en twee jongens op het wan delpad te hebben gezien No#; zaterdagmiddag zijn agenten In de omgeving van de Carnissesingel met een huis aan huis onderzoek begonnen om te trachten inlichtingen te verkrij gen. De politie veronderstelt, dat kinde ren, die de twee jongetjes zaterdag morgen met het projectiel hebben zien lopen, hun ouders hierover zullen ver tellen. Vandaag zou het onderzoek worden voortgezet (Zie vervolg op pag. 6) Volgens Ass. Press bereidt India voor op een lokale oorlog, die deze mer in het grensgebied met tisch China zou worden gevoerd. In regeringskringen te New Delhi wordt verwacht, dat de strijd zal uitbre ken als gevolg van pogingen van beide landen om hun gezag te vestigen in een gebied van 130.000 vierkante kilometer iangs de Himalaya. Voor de eerste maal zal India zijn troepen te velde wellicht met gevechtsvliegtuigen steunen als blijk van zijn vastberadenheid. India onderneemt bovendien diploma tieke stappen. Volgens doorgaans be trouwbare zegslieden onderneemt het land démarches bij de Verenigde Naties, m Washington en in Moskou. Verwacht wordt, dat weldra patrouille schermutselingen zullen beginnen in La dakh, een somber gebied ten westen van Tibet. Van Ladakh. dat bijna 5000 meter hoog 'igt, heeft China 35.000 vierkante kilometer bezet, die India als zijn grond gebied beschouwt. Ook op andere punten langs India's 4000 km lange Himalayagrens met China zullen vermoedelijk gevechten uitbreken. Het grootste gedeelte van dit gebied be twisten beide landen elkaar. India heeft 2'_- jaar nodig gehad om zich sterk te maken. De patrouilles wor den thans gesteund door muilezelkara vanen en door transportvliegtuigen, die op voordelige voorwaarden van de Ver enigde Staten en Rusland overgenomen Bij het aanleggen van een nieuwe mijnschacht in Ratheim in Duitsland dicht bij de Nederlandse grens is zater dagmiddag de 50-jarige Nederlandse ar beider J. Menten uit Maastricht om het leven gekomen. Hij is van een hoogle van 40 meter naar beneden gestort en was onmiddellijk dood. Papoea s slaan handen ineen Vier politieke partijen en voora; staande Papoea's te Manokwari hebben het eenheidsfront Papoea Barat Merdeka vrij West-Papoea) opgericht met het doel: 1) Weerstaan van de vijand met alle beschikbare nationale middelen. 2) Onafhankelijkheid door samenwer king met Nederland inzake zelfbeschik king. Alle leden van politieke partijei Manokwari zijn automatisch lid van TRICOT NYLON SHIRTS 100% ventiUrtnd Heren: Nylon de luxe |3.*® Nylon super I6.90 jongens: Nylon de luxe, 6 jaar (In, p.r n—>t 9." lucht gUIDWESTELIJKE winden gedurende het weekeinde voerden vochtige orsprong zeer zachte r Frankrijk, de Britse eilan den en onze omgeving naar Duitsland, het Noordzeegebied en zuid-Scandituivië. In deze lucht waren vooral de minimum temperaturen hoog. In ons land in de nacht van zondag op maandag plaatse lijk zelfs 14 graden. De middagtempera- turen bleven echter nog betrekkelijk laag, doordat er veel bewolking was en de luchttoevoer over het koude Noord zeewater plaats vond. Aan de kust werd het dan ook nog slechts 10 tot 12 graden. Komend etmaal komt in deze toestand randering en zullen zwak HOOGWATER SCUEVENINGEN 7 mei 5.09 v.m.; 17.34 n.m. 8 mei: 5 49 v.m; 1817 n.m. nog weinig i ndstoringen plaatselijk enkele buien WEER IN EUROPA oSSSoTVo -.even uur De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Veranderlijke bewolking niet plaatselijk enige regen. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur ZON EN MAAN Dinsdag: zon op 4.59, onder 20.15 uur; maan op 8.30. onder uur. Eerste Kwartier 11 mei D. Helder ypenburg Ecldc De Bilt zaterdagmiddag door de Ne- 'olal sSsme e" ialröm u? T'f ïSSsiSz SSKsSi SSrSvr SraPSüS SI™1"18 ,gCmeen- ?at„denadc «'"'login vele beurd. Dr. Patijn herinnerde voor de bijdrage die AlkmS de wens, dat deze on- teraad, welke voor deze ge- landen spontaan opgekomen aan do watersnood in Zee heeft geleverd aan de verwe- dersche'ding een ereplaats d(f rrotThalTvan de Alkmaar" ^e,weging #vo°r ecn «and toen uit alle hoeken van zenlijking van dc Europese zal krijgen in het Alkmaarse de grote hal van de Alkmaar- groot deel is voortgekomen Europa hulp werd verleend, gedachte door nauwe contac- stadhuis. vind «til vlndstll virvlatll

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1