enige schoonmaaksters of schoonmakers Gouden Raiffeisenbank hield receptie Hillegoms echtpaar Versteegt 55 jaar getrouwd Raad Leiderdorp besprak uitbreiding zwembad Imposant fabrieksschip Oostduitse visserij voor MEUWE LEIDSCHE COURAM' DONDERDAG 3 TIEI 1962 Chr. Technische School „Katwijk" Louise de Colignylaan 2. Postbus 48. Katwijk aan Zee. Gevraagd: 45-urige werkweek. Salaris voor personen boven 23 jaar 366.60 per maand -}- huur- compensatie -j- 4% vakantieuitkering en event, kinderbijslag. Bedragen volgens Rijksregeling, onder aftrek van loonbelasting en A.O.W. Sollicitaties aan de directeur. Informaties kunnen worden ingewonnen, uitsluitend aan de school, van 912 en van 14—16 uur, uitgezonderd woensdag en zaterdag. Echtpaar W van Harskamp te Lisse in het goud CENTRALE VERWARMINGS BEDRIJF OUDSHOORN EN ARENDS vraagt: CENTRALE VERWARMINGSMONTEURS en HULPMONTEURS Voorstraat 5 Katwijk aan Zee Telefoon 2690 Gelukwensen in Noordwijk GISTERMIDDAG werd in het Hof van Holland een druk bezochte receptie gehouden ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Coöperatieve Raiffeisenbank te Noordwijk. Temidden van een ware bloe- menschat nam het bestuur de vele gelukwensen in ontvangst De voorzitter van het jubileumcomité, de heer H. Th. van Bourgondiën, sprak over een verblijdende en gestadige groei van de bank en constateerde dat deze instelling als 't ware een familie-aange legenheid is. Zowel de bestuursvoorzitter als de voorzitter van de raad van toe zicht. die bij de oprichting in functie tra den. zijn opgevolgd door hun zoons, die op het ogenblik deze functies bekleden Ook de eerste kassier, de heer Hiep. Is door zijn zoon opgevolgd. De heer Van Bourgondiën zag hierin een bewijs dat een goed beleid is gevoerd en dat de zaak in vertrouwde handen is. Hij bood het bestuur een gedenkboek aan. waarin de geschiedenis van de bank is beschreven Voorts bood de heer Van Bourgondiën namens de leden een cheque aan. Hel bedrag hiervan kan het bestuur benutten ter verfraaiing van het nieuwe gebouw van de bank. dat eerlang zal kunnen wor den betrokken. De directeur van de Centrale Raiffel- Groene Kruis:preventief werken prevaleert In het verenigingsgebouw werd gis teravond de jaarvergadering gehouden van Het Groene Kruis en de wijkver pleging te Noordwijk. De presidente, mevrouw A. van Gllse-van Geldermal- sen, sei dat de adeling in het afgelopen jaar weer vele activiteiten bad ontwik keld De plannen voor de bouw van een nieuw wijkgebouw aan de Van Panhuis straat konden nog niet worden gereali seerd. omdat de benodigde vergunningen uit Den Haag nog steeds niet zijn ver strekt. De bouw stop speelbhierin me De heer A. Detekc.- kon als penning meester een gezonde financiële toestand melden. Dank zij subsidies en verhoging van de contributie kan de zaak behoor lijk blijven draaien Het algemeen overzicht werd uitge bracht door zuster V. J. G. van Luyn. De afdeling heeft drie wijkverpleegsters de zusters Van Luyn, G. Tilbussober en J.M. Pieterse. Het aantal vcrplee-gbezoe ken bedroeg 5781 aan 234 patiënten (M28 en 291 ln I960). Aan 35 patiënten werd laatste bulp verleend (33 in I960). Van 1 april 1960 af heeft mevrouw E H. Mulder-Wijt* de leiding van het zui gelingen- en kleuterbureau. In het wijk gebouw werden 51 zittingen gehouden en het aantal consulten bedroeg 1367 Hei Het aantal ingeschreven zuigelingen be droeg 225 (200). Ingeschreven werden 136 kinderen (113). Door de zusters werden hiervoor 1492 huisbezoeken afgelegd (1088). Het kleuterbureau had 52 zittingen het aantal consulten was 871 (989). Het aantal hu.9bezoeken van de zusters 1132 (1179). Ingeschreven kleuters (133). Het totaal aan'al kinderen dat het sultaliebureau bezooht, was 548 Er den 7 riRingen gehouoen voor pol enting. Door het wijkgebouw werden 952 arti kelen uitgeleend en in Noordwijkerhout 73 artikelen. Dertien patiënten kregen in het wijkgebouw een hoogtezonkuur mei in totaal 157 bestralingen. Mej. Bus. de diëtiste, hield een maandelijks spreek uur. In 10 zittingen werd aan 23 patiën ten advies gegeven Op het polikliniek- spreekuur werden 51 patiënten geholpen en 321 handelingen verricht. Bij de TBC-bcstrijding waren 50 patiën ten ingeschreven; 26 patiënten werden afgeschreven. Hiervoor werden door de austers 387 huisbezoeken afgelegd. Voor oog- eo oorcontrole werden 91 kinderen opgeroepen, bij wie diverse af wijkingen werden geconstateerd. Dc conclusie van zuster Van Luyn: de curatieve taak van de verpleging loopt terug, de preventieve zorg gaat prevale- ren. De zaken lopen geregeld en prettig en. ondanks de mutaties heeft het werk geregeld doorgang kunnen vinden. senbank, de heer H. te Kolsté uit Utrecht, bood namens het hoofdbestuur geluk- sen aan. De bank te Noordwijk heeft zeer goede naam en er is altijd een uiterst prettige verstandhouding geweest tussen het bestuur en het hoofdbestuur. De heer Te Kolsté huldigde ten slotte de pioniers, die een halve eeuw geleden de stoot tot de oprichting van de bank gaven. Namens de ring Bollenstreek sprak A baron van Wijnbergen. Hij wees op het grote belang van deze bankinstelling. vooral voor het toerisme. De heer Van Wijnbergen bood een geschenk onder couvert aan. voorzitter van het bestuur, de heer C. G. J. Alkemade, dankte ten slotte voor de grote belangstelling cn de gelukwen- Hij was dc jubileumcommissie erken, lelijk voor haar activiteiten en voor he' Bij het jubileum van de Coöp. Raiffeisenbank te Noordwijk werd onder meer een gedenk boek aangeboden. (Foto N. v. d. Horst) geschenk. Het bedrag (ƒ1365» zal het be stuur besteden voor het aanbrengen van een gedenksteen in het nieuwe bankge- De heer Alkemade dankte eveneens de centrale directie voor de goede samen werking. Hij huldigde de oprichters ereleden, de heren A. W. Alkemade. Jac. van Eeden, H. Hoek en Th. G. van Went en bood hen een klok met inscriptie aan. Zeer velen maakten hierna van de ge legenheid gebruik het jubilerende bestuur geluk te wensen. Onder hen bevonden zich enkele raadsleden, gemeentesecre taris B. Ike en verschillende andere auto- Op dinsdag 8 mei wordt een diner met feestavond gegeven in Treslong te Hille- 1' 2.000 gestolen Bij een inbraak in het kantoor van brandstoffenhandel Van den Haak is f 2000 in contanten gestolen. De politic stelt een onderzoek in. Zij heeft onder meer gebruik gemaakt van een speur hond. Tot nü toe tast men in het duister Dinsdag 8 mei zal het vijfenvijftig jaar geleden zijn, dat het echtpaa B. Versteegt-A. de Reus in het huwelijk trad. Zij komen uit de omgeving van Gouda en Schoonhoven. Nadat de bruidegom in november 1906 Hillegom een betrekking had gevonden bij het aannemersbedrijf Kraay en Wolfsman werd besloten in mei daaropvolgend de grote stap te wagen Negentien jaar bleef hij de genoemde firma trouw en hij zou er wel langer zijn gebleven maar de firma verdween en de heer Versteegt begon toen een eigen zaak. Na deze tot zijn 79ste jaar te hebben beheerd, is hij het wat kalmer aan gaan doen en hij geniet nu al 4 jaar van een rustip Ieren samen met zijn vrouw, die evenals hij 83 jaren telt. Mevrouw Ver steegt is ook nog kras, maar zij kan bijna niets meer zien en daarom leest haar man haar dagelijks het nieuws uit de krant voor. Dc Nieuwe Leidsche Courant is hun dagelijkse lectuur. Dc bruidegom was zelfs nog enige jaren agent van de Nieuwe Leidsche. Hij wist het abonne mentental in Hillegom van 13 op te voe ren tot in de 80. Daarvoor werd hem indertijd een nieuwe fiets geschonken als de agent die de meeste abonnees had aangebracht. ..Het was een beste fiets", zegt de bruidegom, .want ik heb er der tig jaar op gereden en nooit een andere gehad Als bijzonderheid mag wel worden vermeld, dat dc heer Versteegt 80 jaar geleden met zijn vader en moeder en 7 zusjes en broers naar Amerika is ge gaan. Zijn vadpr had daar een bedrijf gekocht. Toen hy de grond had bewerkt en tot oogsten zou overgaan, bleek dat men hem had bedrogen. De door hem gekochte grond was eigendom van an- Omdat de vrouw van de emigrant met heimwee te kampen had. is men toen naar Nederland teruggekeerd en of schoon arm en berooid wist de oude Versteegt zich behoorlijk door het leven te slaan. Hij had nog vaak lust wee oceaan over te steken, maar zijn vi zei: „Je kunt gerust gaan. maar ik blijf hier met de kinderen'' En zo bleef hij hier maar wel gingen twee zoons Amerika. Een van deze zoons is nc leven en maakt het heel goed. Er zijn nog drie zusters in leven. De bruid is alleen over van haar broers en zusters. Het bruidspaar heeft vier kinderen en elf kleinkin deren. Een der dochters komt elke dag uit Leiden naar het huis nan haar ouders om de dagelijkse werk zaamheden te verrichten, omdat moeder niet kan zien. Op organisatorisch en kerkelijk ter rein was de heer Versteegt enthousiast werkzaam. Gedurende 5-5 jaar was hij lid van Patrimonium en 30 jaar van d( Evangelisat-evereniging van de Gere formeerde Kerk. waarvan hij mede-op richter is. Het feest hoopt men dinsdag 8 me in huize Weltevreden te vieren. Er u gelegenheid tot feliciteren van 16 tot 17.30 uur. HET ECHTPAAR W. van Harskamp— J. Spaargaren, wonende 3e Poellaan 85. hoopt 8 mei zijn gouden huwelijks feest te vieren. Bruid en bruidegom zijn 71 jaar en genieten een goede gezond heid, zij het dat de bruid niet zo vlot meer ter been Is. DE ORANJEVERENIGING TE KATWIJK AAN ZEE maakt bekend, dat de SHOWAVOND i-elke HEDENAVOND zal worden ge houden. wegens het koude weer tot nader order - is UITGESTELD HET BESTUUR Attentie - Attentie Wegens de festiviteiten op zaterdag 5 mei a.s. is de C.J.V. bibliotheek in het jeugd huis geopend op VRIJDAGAVOND van 7-9 uur KATWIJK Getuigschriften De volgende leerlingen van de christe lijke lagere technische avondschool ont vingen een getuigschrift: Autogeen (beginners': M J Durieux. H Horcsbeek. P van Klaveren, Leiden, C de Vries, Valkenburg, C Verdoes: af gewezen: 1. Autogeen (gevorderden): L Broere, Wassenaar, A van der Plas: afgewezen: 1 Elektrisch (beginners': M J Durieux, A Haasnoot, Hub C v d Ham, Wassenaar, D Harteveld, H Honsbeek, P Imthorn. Valkenburg, D A van den Oever. Jac Paap, D van Rijn, Adr Schouten, C de Vries. Valkenburg; afgewezen: 1. Elektrisch (gevorden): J van Duijn, ic van Duyvenvoorde, D Haasnoot. A Vianen. Rijnsburg, M Zomerveld, Corn Zwanenburg. De kandidaten achter wiens naam geen plaatsnaam werd vermeld, wonen in KATWIJK AAN ZEE Herdenking in kerk Gisteravond werd in de Oude Kerk ter gelegenheid van het zilveren huwelijks leest van het Koninklijk Paar een her denkingsbijeenkomst gehouden. Dr. K. H. E. Gravemeyer uit Wassenaai sprak naar aanleiding van het voorgele zen Schriftgedeelte uit Openbaringen 4 vers tot 3. Hij legde het accent van zijr predikatie op „Er was een regenboog rondom de troon". Na het zingen van het zesde couplei van het Wilhelmus sprak ds. G. Tooren- vliet uit Bloemendaal naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte uit Openbaringen 12. Na beëindiging der prediking werd G ISTERAVOND vergaderde de gemeenteraad van Leiderdorp onder voorzitter schap van loco-burgemeester Meerburg. By de ingekomen stukken was een verzoek tot aansluiting by de Culturele Raad Zuid-Holland. B. en W. achtten aan sluiting niet noodzakeiyk: er is in Leiderdorp een culturele raad en de werkzaam heden zijn niet zo veelomvattend, dat aansluiting wenseiyk zou zyn. De raad ging akkoord met het voorstel Lid te worden van de A.N.W.B.. kosten f 30 per jaar. Van de inspectie kleuteronderwijs is bericht ontvangen, dat op de urgentielijst 1962 de bouw van een R.K. school van drie speel-werklokalen is opgenomen. De school zal aan de Mauritssingel, bij het viaduct van rijksweg 4a, worden ge bouwd. Bij dc behandeling van de exploitatie rekening van het zwembad over 1961 sprak de heer Andrik zyn bewondering uit over de wijze waarop het bestuur van de zwemvereniging het beheer voert. Hij vroeg hoe het met de uitbreiding van het bad staat, waarop de heer Meerburg meedeelde dat de Ned Heide Mij een schetsplan heeft gemaakt. Het uitgewerk te plan komt dit jaar gereed, waarna men op rijksgoedkeuring moet wachten. Geen kas Bij de behandeling van het verzoek van de heer Lieverse te Hoogmadc om toe stemming tot de bouw van een verrijd bare kas. vroeg de heer De Graaf of er geen mogelijkheid was de heer Lieverse die toestemming te verlenen. Hij wees erop, dat het om een uithoek van het uitbreidingsplan gaat. Een dergelijke kas is bovendien gemakkelijk verplaatsbaar. De heer Meerburg zei. dat hangende de goedkeuring op het uitbreidingsplan geen vergunning kan worden verleend. Een verrijdbare kas is ook opgaand glas en het volume is net zo groot als dat van een warenhuis. Bovendien is aan eigen tuinders ook toestemming gewei- staande het Wilhelmus gezongen. Voor de muzikale begeleiding zorgden de organist Dick van Rijn cn de trompet ter Kees Hoek uit Noordwijk. Jong en jolig Voor de leden van de Oranjevereniging werd door Sempre Avanti's Jong en Jolig uit Leiden in Musica een geva rieerd programma gegeven. De frisse liedjes vielen bij de toehoorders zeer 111 de smaak. Hoog en laag water Vrijdag hoog water 3.11 u.. 15.35 u.; laag water 11.20 u.. 23.43 u. gerd. Slechts indien het uitbreidingsplan niet wordt goedgekeurd, is er een moge lijkheid. Overigens tekende de heer Lie verse in 1960 geen beroep aan tegen het Tot lid van de commissie van advies voor het toekennen van bijdragen uit het gemeentelijk studiefonds werd de heer L. Los' benoemd. Bij dc rondvraag vroeg dc heer Andrik hoever het plan voor het bungalowpark was gevorderd. De heer Meerburg zegde toe. dat de schets zal worden getoond. De heer Boot deed de suggestie de naam Ouderzorg in het nieuwe uitbrei dingsplan te handhaven door aan één of meer straten die naam te verbinden door een in Ouderzorg te bakken steen later in een gevel te metselen. De loco burgemeester keurde deze suggestie goed VOORHOIT Gouden feest Maandag 21 mei hoopt het echtpaar BoercVan der Lans in huize St. Ag nes zijn gouden huwelijksfeest te vieren De bruid is in Voorhout geboren en ge togen, de bruidegom komt uit Zoeter- woude. De heer Boere heeft daar als jongen in een potten- en pannenfabriek gewerkt voor f 1,50 per week. Toen hij twaalf jaar was verhuisden zijn ouders naar Voorhout. Na enige jaren boerenknecht te zijn geweest, ging hy in het bollenvak bij de firma Van Waveren-Kruif te Sassen- heim. In 1918 ging hij ,,los" werken. Hii maakte toen een betgin met een bollen- kraampje, dat uitgroeide tot een eigen kwekerij. De bruid ging op twaalfjarige leeftijd in betrekking voor f 0.65 per week. In heel wat gezinnen heeft zij de helpende hand geboden. De bruidegom is 75 jaar de bruid 71. Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren, van wie er nog drie in leven zijn. Er zijn 15 kleinkin deren. Visserij golfjes OP DE Oostduitse scheepsbouwwcrvcn heerst bedryvigheld. Men is bezig inet het ombouwen van het fruitschip Pegasus" (van de redery F. Laeicz uit Hamburg) tot fabrieksschip. Het schip werd eind 1959 door de maatschappy VEB Fisehkombinat Rostock aangekocht om het om te bouwen tot fabrieksschip voor het transport van de vangsten, die de vissersvloot van dc Oostduitse Demo cratische Republiek maakt. De uitvoering was toevertrouwd aan de werven Mer cantile Marine Engineering en Graving Dock S.A. te Antwerpen. Het schip zou op de noordeiyke wateren van de Atlantische Oceaan moeten gaan opereren, waar het zou moeten samenwerken met trawlers die hun vangsten zouden overladen. De ombouw van „Pegasus" tot „Martin Andersen-Nexö" bestond uit verscheide ne fasen. Het achterste deel van het schip moest worden vervangen door een romp. voorzien van hijstoestellen en een vislier en er zou een fileerfabriek wor den ingericht met een verwerking van 100 ton vis per dag. Een volledig in- vriessysteem met een dagelijkse pro- duktie van 50 ton moest worden inge bouwd. Ook werden geëist: installatie voor de produktie van vismeel met een rende ment van 80 ton verwerkte produkten per dag. nieuwe machinekamers, opvoe ring van de capaciteit van de bergplaat sen en tanks. Installatie voor de produk tie van visolie, verruiming van de in richtingen voor de bemanning, een hos pitaal. vergroting van de navigatie-instal- laties, plaatsing van een stuurwielpleger met een vermogen van 500 pk, opvoe ring van de middelen voor verwarming en luchtverversing, ombouw van de af- koelingsinstallatie in de ruimen en ver betering van de reddingsmogelykheden Visruim De „Martin Andersen-Nexö" zal door ongeveer honderd man worden bewoond De vangsten worden aan dek gehesen, waarna zij worden overgebracht naar de verwerkingsbrug. Door middel van een stralingsbuizenstelsel wordt dc vis daar gereinigd met zeewater. Het ledigen van het ruim kan worden nagegaan door een trap, die zich tegen één kant van het ruim. dat verlichting heeft bevindt. De ze maatregelen hebben in de eerste plaats tot doel de kwaliteit van de vangsten Uit het ruim wordt de vis door middel van een roltrap overgebracht naar een vergaarbak juist voor de flleerinstallatle; afval e.d. gaat rechtstreeks naar de vLs- meellnstallatie. In de fileerinstallatie be vinden zich: een flleermachlne, pelma- chinc voor grote vissoorten cn dezelfde ketens voor middelgrote en kleinere vis soorten. Aan het eind van iedere keten komt de visreep terecht in de bak voor de verpakking, waarna de vis op de diepvriesplatcn wordt geplaatst. Deze plateau's worden dan. eveneens per ral- trap. overgebracht naar de diepvriesop- slagruimten. Het invriezen geschiedt door vier vries kasten met ammoniak: totale inhoud 50 ton, invriesduur 22 uur, twee uur voor de bewerking en een temperatuur van 10 20 graden Celslus. Enige cyfers van voor en na de nm bouw (die een prachtige prestatie bete kent): lengte over alles 119.60 m-120.40m; diepgang 6.14-6.00; breedte 15.60-15.60; motorsterkte 4800 pk; snelheid 16.50 kno pen; actieradius ongeveer 70 dagen, bru- totonnage 2905-4826; nettotonnage 1516- 2038; de capaciteit bedraagt: visrppen 1200 ton. visolie 523 ton. leverolie 150 ton, leverconserven 60 ton. De beman ning bestaat uit 140 man. Op zee Dc KW 144 Cornelis Den Duik deeu een trek van 60 manden makreel 's Nachts had men maar 50 manden ma kreel. een paar manden vis en 40 kabel jauwen gevangen. De VL 84 Jan Seninr ving in de nacht 150 makreel. 20 kisto.n vis en 60 kabeljauwen, "s Ochtends ving men 25 manden makreel. De SCH 242 Huibertje ving in de mor gen 70 manden grote makree) in een trek. In de afgelopen nacht werden dooi de kotters om de west gemiddeld 150 kilo tong en 5 6 manden vis gevangen De schepen, die oostelijker visten, vin gen gemiddeld 200 kilo tong en 3 4 manden vis. De SCH 117 Onderneming 3. die zater dag naar zee was gegaan na een totale onderhoudsbeurt, kreeg pech. Op 300 myl van IJmuiden ontstond storing aan de blower, waardoor men moest terug keren. Het schip is in alle vroegte in IJmuiden binnengelopen. Wat er was In IJmuiden waren aan de markt 6342 kisten, waarvan 400 schelvis. 80 wijting. 1200 gul en kabeljauw. 55 koolvis. 50 roodbaars, 105 wolf, 3680 makreel, 225 schol. 5 tarbot. 235 varia. 3800 stuks ka beljauw en 15.000 kilo tong. De aanvoer werd door 24 schepen verzorgd. De KW 15 Rijnmond 1 van IJsland ver zorgde voor 210 schelvis. 50 roodbaars. 910 gul en kabeljauw. 30 koolvis. 100 wolf. 800 stuks kabeljauw. De KW159 Marian Ellen, die de 20ste was uitgevaren, zorgde voor 30 schel vis. 1100 makreel. 5 wyting, 110 gul en kabeljauw, 20 diversen cn 470 stuks ka beljauw. De SCH 5 Guus kwam aan de markt met 25 schelvis, 500 makreel, 25 gul en kabeljauw. 10 diversen en 1300 stuks kabeljauw. In Scbeveningen was de aanvoer 20 schelvis. 30 wijting. 50 gul en kabeljauw 12 koolvis. 700 makreel. 210 stuks kabel jauw, 250 kilo tong. De heer Van Harskamp is geboortig uit Hazerswoude. Zijn vrouw komt uil De Kaag. Hoe ze „aan elkaar gekomen zijn?" Dat wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Ze hebben elkaar le ren kennen op de Oranjefeesten bij de geboorte van prinses Juliana. Ze namen hun intrek in het huis 3e Poellaan 85. hetzelfde huis waar ze nu nog wonen. Uit hun huwelijk zijn 2 zoons en 2 doch ters geboren. Er zijn 13 kleinkinderen en 1 achterkleinkind Beiden hebben een werkzaam leven achter de rug. De heer Van Harskamp heeft bijna altijd in de bollen gewerkt en zelfs op 71-jarige leeftijd kan men hem 's zomers nog op het bollenland of in de pakkerij vinden. De heer Van Harskamp is ruim 27 jaar in dienst geweest bij de fa. Jacob L. Veldhuyzen van Zanten. Hij had als zlekzoeker een goede naam. Men hoopt dinsdag 8 mei een receptie te houden 's middags van 34.30 uur in het Geref. jeugdhuis te Sassenheim. Vijftig jaar bij de Twentsche Bank Woensdagmiddag is de heer G. Myn- ders, werkzaam bij de Twentsche Bank N.V. te Lisse. in hotel de Witte Swaan op hartelijke wijze gehuldigd in ver band met zijn 50-jarig dienstverband als bankemployé- Bij deze huldiging waren aanwezig de heren Ledeboer en De Boer namens het bestuur van het westelijk rayon van de Twentsche Bank N.V.. de heer Raye, oud-directeur van deze bank te Lisse en collegas van de kantoren in de bloembollenstreek. De heer Broxterman, directeur van de bank Lisse. wist in juiste bewoordingen de heer Mijnders te typeren, met grote waardering sprekend over de wUze waar op hij zijn taak vervult. De heer Vree- ken. sprekend namens het gehele per soneel. gewaagde van de vriendeiyke en oprechte omgang van de jubilaris met zijn collega's, daarbij een geschenk aan biedend als blijk van waardering. De heer Ledeboer sprak namens de hoofddirectie zijn gelukwensen uit on der aanbieding van een radiotoestel. Bij de huldiging waren ook tegen woordig afgevaardigden van de Stich ting 1940—1945 en enige cliënten de bank. Avondgebed op 4 mei Vrijdagavond zall om ongeveer half negen (direkt na de dodenherdenking bij het monument) een korte gebeds- dienst worden gehouden m de Hervorm de kerk, waarin zal voorgaan ds. G. Pettanga. OEGSTGEEST Dodenherdenking Vrijdagavond om half acht wordt een dodenherdenkingsplechtigheid gehoudei bij het monument in het bos van Wijckei sloot. Ds. J. Irik. hervormd predik-nt, zal spreken en de R.K. harmonie „Ti.jniph" verleent muzikale medewerking. Omstreeks acht uur beginnen krans- '.egging en défilé. VALKENBURG Dodenherdenking I Vrijdag 4 mei wordt de plaatselijke herdenking van de gevallenen uit de tweede wereldoorlog gehouden. Men wordt verzocht om 18 uur de vlag half stok uit te steken. Om kwart vóór acht beginnen de klokken te luiden. Het zal op prijs wonden gesteld- wanneer inwoners, liefst voorzien van een tuiltje bloemen, zich omstreeks half acht in het dorpshuis verzamelen, om vandaar geza menlijk naar het monument op de ere begraafplaats te gaan. Na een sin signaal om acht uur wondt een stilte van twee minuten in acht genomen, middellijk gevolgd door het koraal „De laatste groet" cn het Wilhelmus, uit te voeren door Valkcnbungs Harmonie. Hierna zal een stille omgang over het crehof worden gemaakt, waarbij ieder in dc gelegenhci-J wordt gesteld een bloe menhulde te brengen. Jaarfeest In het dorpshuis hield gisteravond de afdeling Valkenburg van de Christen- Vrouwenbond een goed bezocht en gezel lig jaarfeest Presidente mevrouw Lek- kerkerker hield een meditatie over Galaten 67. Mevrouw Noort had een jaarverslag op rijm: mevrouw Van den Broek gaf een financieel overzicht. Voor de pauze vertolkten de dames Clark-Houbee en Dijkstra-Munster uit Amsterdam ernstige schetsen en balladen, na de pauze vrolijke nupimers. In de pauze werden pakjes verkocht om de onkosten te dekken. Er werd e collecte gehouden voor het Magdalena- fonds en het Dr. Albronda van Nagel-fonds De scheidende bestuursleden mevrouw Botermans-Postmus en mevrouw Vries-Klomp werd een attentie aange- DE KAAG Dodenherdenking Morgenavond worden ook in De Kaag de gevallenen herdacht. Dit jaar is geen bijeenkomst in de rooms-katholieke kerk. Inplaats daarvan vertrekt men 7.25 uur van de r.k. kerk aan de Hoofd- weg naar het monument bij het viaduct. Om 7.45 uur houdt ds. Fokkema daar e toespraak onder de titel: Jeugd van I» derland, le top uw zaak". Om 7.55 uur declamatie door ds. Brons uit Abbenes. om 8 uur twee minuten stilte, om uur zingen van Wilhelmus. De inwoners worden verzocht van zes uur af de vlag gen halfstok uit te steken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 4