Jlieume £riitsrt)e (feiirant Koninklijke gasten op een koude Keukenhof Commentaar Verscheidene vorsten voor t eerst in bus Franse versterkingen op weg naar Oran Buitenlandse vlootbezoeken in Rotterdam Invoering van taakwaardering Bij NS tenminste vijf pet. loonsverhoging WOENSDAG 2 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 (Bij contract belangri POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang 12467 CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD .Stualaastrtl) it ahtblmn m§n bert ia legljeospott S'^alsiefoto diner en rondvaart Zie pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) TAE ZON scheen niet en het was koud. De vlaggen langs de wegen wap- ■*-* perden in een straffe wind. Maar naast kou en wind was er kleur, vrolijkheid in een om de Keukenhof: velden met bloeiende bloemen, veel en overal; en langs de wegen honderden toeschouwers, kinderen met papieren vlaggetjes. Dat was de kleurrijke entourage van een vorstelijk bezoek aan Lisses bloementuin, een bezoek zoals Keukenhof nog nooit had meegemaakt. Even voor een uur vanmiddag arriveerde de stoet met vorste lijke gasten. Voorop een hofauto met koning Boudewyn en koningin Fabiola, die juist voordat de koninklijke gasten uit Amsterdam naar Keukenhof vertrokken, op Schiphol aankwamen. Prinses Beatrix stond daar gereed om het Belgische koningspaar daar te verwelkomen. En in snelle vaart ging het daarna naar de rijksweg waar de koninklijke auto zich vooraan de vorstelijke stoet voegde. Vder glanzende autobussen, waaraan vannacht nog uren is gepoetst hadden voor een comfortabele rit van de ko ninklijke gasten naar de Keukenhof gezorgd. Drie bussen waren bezet, de vierde reed als reserve mee. Hoewel de bussen ruim tien meter lang zijn bieden zij slechts plaats aan 27 per- >en sonen. Veel ruimte is dan ook opge- b0p offerd aan een garderobe, toilet, koel- fchiphol" te verwelkomen. De kast en bar. Onder de hoge gasten rroonprinses begroette koningin waren er talrijke die nog nimmer een Elizabeth van Engeland met een busrit hadden gemaakt. Koning Bou- 'cus. dewijn en koningin Fabiola van Bei- Het was gisteren de taak va\ orinsessen Beatrix en Irene aantal vorstelijke gasten r|riER versterking van de Franse strijdkrachten in Oran zijn 5.000 A militairen onderweg. De O.A.S. heeft verschillende wijken in haar macht. De 12.000 man, die zich reeds in de omgeving van de stad bevinden zullen samen met de versterkingen recht en orde zo mogelijk op vreedzame manier herstellen. Dit sluit het gebruik van geweld niet uit. Er wordt echter geen opzienbarende militaire ope ratie voorbereid. Vieuws in één oogopslag Adellijke bruiloftsgasten uit vele landen kwamen gisteren in Nederland om met koningin Juliana, prins Bernhard en de vier prin sessen het zilveren feest te vieren. Na een galadiner in de Spiegelzaal van het Am- stelhotel volgde een vaar tocht door de schitterend verlichte Amsterdamse grachten. Een groot bal in het paleis op de Dam be sloot deze zeer geslaagde dag. Nog steeds heeft de OAS enkele gedeelten van Oran in haar macht De 12.000 man Franse troepen zullen met 5000 man worden ver sterkt om het geheime le ger zijn macht te ontne men. Het hoofd van de spe ciale commando's van de OAS, Jean Biraud, is gear resteerd. De Algerijnse re gering in ballingschap heeft opnieuw geëist, dat de macht van het geheime leger nu spoedig wordt ge broken. Met demonstraties en re devoeringen is in vele de len van de wereld 1 mei gevierd. In West-Berlijn moest de politie een groot aantal jongelui ervan weer houden de muur te bestor men, toen onipiddellijk na dat bondspresident Lübke een toespraak was begon nen, op Oostberlijns gebied uit zeven grote luidspre kers keiharde marsmuziek klonk. In Moskou deed Malinofsky een felle aan val op president Kennedy. •De Westduitse minister Erhard zal het kabinet toe stemming vragen tot een drastische verlaging van de invoerrechten op auto's nu de Volkswagenfabriek heeft geweigerd de prijs verhogingen ongedaan te maken. De minister heeft uangekondigd, dat nog an dere maatregelen zullen worden genomen. De winst van de Staats mijnen bedroeg vorig jaar 709 miljoen of 22.6 miljoen minder dan in 1960. De daling is het ge volg van het teruglopen der prijzen van nagenoeg alle door de Staatsmijnen geproduceerde artikelen- Ook de revaluatie is debet aan de ontwikkeling. In de Domkerk te Utrecht hebben achthon derd predikanten gisteren het honderdjarig bestaan van de Nederlandse her vormde predikantenvereni ging herdacht. Prof. dr. W. I. F. Dankbaar gaf een overzicht van hetgeen deze eeuw heeft opgeleverd. Gisteren heeft zich weer een vuur gevecht van 40 minuten voorgedaan tussen OAS-commando's en Franse •troepen, die hun hoofdkwartier be waakten. De aanval was wellicht be doeld als „verwelkoming" van een groep nieuwe bestuursambtenaren; een superprefect en een politiek pre fect, die het bestuur van OAS-elemen. •ten zal zuiveren. Jean Biraud, een vroegere reserve kapitein van het leger, die de laatste tijd hoofd van de speciale Delta-commando groepen van de OAS in Oran was, i: arresteerd. Hij is verantwoordelijk parate executies, sabotage, en het be schieten van mohammedaanse wijken met granaten. Een bijzonder tribunaal heeft gisteren 23 mannen van een OAS-commando in Tizi Ouzou veroordeeld tot gevangenis- Straffen variërend van een tot vier jaar Mevrouw Salan, wier echtgenoot op zijn berechting wacht, is naar een kloos ter overgebracht Nu zij waarschijnlijk niet zal worden vervolgd mocht zij de gevangenis verlaten. Vermelden wc nog, dat de Algerijnse regering in ballingschap van mening is, dat de catastrofale toestand in Algiers en Oran de geest van het akkoord van Evian teniet doet. Er moeten maatregelen ge nomen worden, voordat het te laat is. zo heeft men vijf leden van het Algerijnse voorlopige bestuur medegedeeld, die uit Algiers ln Tunis zjjn gearriveerd om met de Algerijnse leiders in ballingschap be sprekingen te voeren. Staat van oorlog in Djakarta Nieuw infiltratiegerucht Voor Djakarta en de grote marinebasis Soerabaja zal met ingang van 20 mei de staat van oorlog worden afgekondigd. Te-> gelijkertijd tzal voor de zee en de luch van het Indonesische eilandenrijk de staat van oorlog gelden in verband met de crisis rond Nieuw-Guinea. Door deze maatregel krijgt de regering absolute zeggenschap over de gehele bur gerlijke economie en volledige mobilisatie van de burgerbevolking kan worden af gekondigd, evenals overnemingen van vervoer en openbare diensten. Voorts zijn de kleine Soenda-eilanden; Flores, Timor en Soemba toegevoegd aan hei strijdgebied West-Irian. Hierbij behoren reeds Celebes, de Molukken, en Balma- heita, benevens ander eilanden nabij Nieuw-Guinea. Volgens het Indonesische persbureau Antara zijn pro-Indonesische partisanen heer en meester in het bergachtige bin nenland van Nederlands Nieuw-Guinea De nederlandse autoriteiten zouden hun troepen bevel hebben gegeven zich terug te trekken op de versterkte plaatsen aan de kust. Antara beroept zich hierbij op berichten uit Oost-Indonesië. Het hoofd van de iegerbevoorradlngs- dlenst, kolonel Hartono, heeft bekend gemaakt, dat het leger dit jaar gelelde projectielen zal krijgen. De minister van buitenlandse zaken, Soebrandrio. is naar Moskou vertrokken om te spreken #ver de Russische wapenleveringen. Spoorwefraad Met ingang van 1 juni is benoemd tot voorzitter van de Spoor- wegraad mr. J. Vrij, hoofd van de direc tie verkeer van het Ministerie van Ver keer en Waterstaat. Tot lid en plaats vervangend voorzitter is benoemd ir. F. Boomstra. hoofdingenieur van het Minis terie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. gië waren de enige die niet met de bus meereden. Zij arriveerden van ochtend omstreeks half twaalf op Schiphol. Dank zij een nauwkeurig uitgerekend tijdschema, schoot de hof- auto met de Belgische koninklijke gasten bij het viaduct van Schiphol voor de file autobussen langs en reed het Belgisch koninklijk paar vooraan in deze merkwaardige koninklijke stoet. Bij het instappen in de pauwblauwe bussen met paronameruiten werd geen haast gemaakt. Buiten werd nog babbeltje gemaakt en verschillende deel nemers aan de unieke excursie maakten van de gelegénheid gebruik elkaar te begroeten. Nadat .Prins Bernhard i: voorste bus was gestapt verschrikt kij kend of er nog wel plaats voor hem (hij was bijna van plan op de plaats Keizerin Farah Diba van Perzië, gefotografeerd bij het afvaren van de rondvaartboot waarmee de vor stelijke gasten gisteravond de ver lichting in Amsterdam bewonder den. waar normaal de gids zit maar waar nu een rijksrechercheur zat plaats te nemen) vertrok de toch nog lange karavaan in snelle vaart in de richting Schiphol. Een groot aantal hofauto's volgde er achter. Enkele eenheden van de Britse home- fleet zullen op 28 mei in de haven var Rottendam arriveren voor een officieel bezoek van vier dagen. Het zijn de tor- ped'obootjaigers hms Batltleaxe. hms Crossbow en hms Jutland. Niet officieel wordt het bezoek dat een Frans vlooteskader van 22 tot 26 mei aan de Maasstad brengt. Het smal deel, dat onder commando staat van vice-admiraal Laine is samengesteld uiit het vliegfcampschiip Clemenceau, het de- potsohlp Gustave Zódé en vijf tonpedo- bootjaigers. Rotterdam krijgt ten slotte van 6 tot 9 Juli ook een bezoek van een onderdeel van de Duitse marine: vier patrouille vaartuigen en een bevoorradingsschip. VIJFTIG GEWONDEN BIJ ZWARE ONTPLOFING IN ALGERIJE Vanochtend is voor een havenkantoor in Algerije een auto ontploft. Voor het kantoor, waar havenarbeiders aangeno- worden, verdrong zich een grote menigte arme Algerijnen, toen de auto kwam rijden en even later ontplofte. Volgens deskundigen moet er een lading minstens negentien kilo plastiek in de auto hebben gezeten. Vijftig Algerij- werden gewond. De anderen vlucht- in paniek weg, doch kwamen na korte tijd weer terug om de gewonden weg te halen. In het wegdek werd een krater van drie meter geslagen. Een wa terleiding begaf het en het water spoot n fontein omhoog. Om de chaos compleet te maken, werd een auto, die in de nabijheid geparkeerd stond, enkele meters weggeslingerd en kwam op een andere auto terecht. Beide wagens vlo- brand. Kort na de ontploffing werden vier Algerijnen gedood en vier anderen gewond, toen OAS-ers uit een auto op hen schoten. P.S.P.-vacature. In de vacature van wijlen de heer N. van der Veen (P.S.P.) heeft de voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamer de heer O. Noorden bos te Amsterdam. f De vele hoge gasten van het\ zilveren bruidspaar maakten gis teravond een rondvaart door de verlichte grachten van Amster dam. In de boot zien we v l.n.r. koningin Elizabeth van Enge land, Sjah Reza Pahlevi, koning Olaf van Noorwegen en prins Philip van Engeland. I, zo iets imponerends, zo iets van grote allure heeft zich nooit in enig hotel van Nederland afgespeeld: het galadiner dat ons zilveren bruidspaar, gisteren in het Amsterdamse Amstelhotel aanbood aan zijn gasten. Vijf regerende vorstinnen en vorsten en meer dan honderd prin selijke en andere hoogadellijke gasten verzamelden zich rond de dis om met kóningin Juliana en prins Bernhard in blade fami liekring het zilveren huwelijksfeest te vieren. Onder het schitterende licht der kroonluchters was het in de Spiegelzaal al kleur, al charme, al gratie wat het oog onlwaardde. En sprankelend was de conversatie, vrije van alle gedwongenheid men ivas immers als vrienden onder elkaar. Na een middag van ongestoorde gezelligheid en ook wel van wat zenuwachtigheid, zoals dat te doen gebruikelijk is bij ieder feest, for meerde zich om zeven uur de stoet, klaar om de Spiegelzaal binnen te treden. Prins Bernhard was nog even naar het Paleis op de Dam geweest voor een laatste inspectie, want daar zou straks het galabal plaatsvinden. Hij werd bij binnenkomst in de hal van het hotel begroet met een opgelucht „Ha, ben je daar" van koningin Juliana. En zo wan delden dan bruid en bruidegom hand in hand de dinerzaal binnen en achter hen de. lange rij van gasten, de mannen in het stemmig zwart, maar toch kleurig door de ordelinten, de dames in de meest adembe nemende toiletten. Men zie wat onze verslaggeefster er (op pagina 5) over schrijft. Na het bruidspaar liepen zoals de fotomontage laat zien de twee allerhoogsten der hoge gasten: de Sjah van Iran als tafelheer van koningin Elizabeth. Dan keizerin Farah Diba, adembe nemend mooi in haar oranje japon aan de arm van prins Aschwin. Vervolgens onze Kroonprinses als tafeldame van koning Olav van Noorwegen. Prinses Irene werd begeleid door prins Louis-Ferdinand van Pruisen, hoofd van het roemruchte huis Hohenzollem. Revolutionaire veranderingen (Van onze sociaal-econ. redactie) |~AE DIRECTIE van de Nederlandse Spoorwegen en de vertegen woordigers van de vakbonden van spoorwegpersoneel zijn het met el kaar eens geworden over de ver nieuwing van het Reglement Dienst rwaarden, waarin de sociale po sitie van het N.S.-personeel is gere geld. Het ontwerp zal op korte ter mijn ter goedkeuring worden voor gelegd aan de minister van verkeer en waterstaat en aan het College van Rijksbemiddelaars. Het nieuwe ontwerp houdt in: een verhoging van de lonen met ten minste 5 procent, wat dus kan bete kenen dat voor sommigen de loons verhoging de 5 procent te boven invoering van een systeem van taakwaardering, als onderdeel van een later nog verder door te voeren werkclassificatie en aanzienlijke ver mindering van de loonverschillen tussen de verschillende gemeente klassen. Gisteren vergaderde in Utrecht reeds de bedrijfsgroep Spoorwegen vai Prot. Chr. Bond van Vervoerspersoneel om zich over het nieuwe R.D.V. uit te spreken. Na een uitgebreide discussie bleek het N.S.-personeel voor zover ge organiseerd bü de P.C.B. unaniem ak koord te kunnen gaan met het nieuwe ontwerp. Vooral de toepassing van het nieuwe taakwaardcringssysteem lokte nogal enige discussie uit.. Dit systeem gaat immers gepaard met een hergroe pering van de functies, waardoor per soneelsleden die eerst op gelijk niveau stonden, in de toekomst in een andere verhouding tot elkaar komen te staan. Mr. T. J. den Hartog, voorzitter de P.C.B.. noemde het nieuwe R.D.V. zonder enige schroom, van revolutionaire betekenis. Situaties en verhoudingen die generaties lang bij de N.S. bestaan heb ben worden nu afgeschaft en vervangen door een moderner personeelsbeleid. Hij meende, dat de bonden van N.S.-perso neel terecht trots kunnen zijn op wat ei ditmaal is bereikt In de vergadering var. de bedrijfsgroep Spoorwegen van de P.C.B. kwam daarom gisteren te Utrecht ook tot een unanieme aanvaarding het resultaat. Het nieuwe R.D.V. zal terugwerkende kracht krijgen tot 1 april j.l. en looptijd hebben van een jaar. De onderlinge loonverschillen, die >or drie gemeenteklassen nog kent bij de N.S. zijn teruggebracht van f.114 tot f. 90 per jaar. Het taakwaarderingssysteem met zijn taakgroepen zal in het bijzonder de beambten betekenen, dat nu vooi eerst een systeem wordt ingevoerd, u bij het loon gekoppeld wordt aan de be oordeling van de man. Voorts is in het nieuwe R.D.V. nog een compensatie opgenomen voor dienst op feestdagen, buiten de weekenden en dt zondag. Voortaan zal voor werk op feest dagen een andere extra vrije dag gegeven moeten worden. In dit opzicht bestond tot nog toe een achterstand vergeleken bij de arbeidsvoorwaarden bij het overige wegvervoer. De r.k. en algemene bond van vervoers personeel vergaderen resp. vandaag en morgen om te beslissen over het nieuwe Reglement Dienst Voorwaarden bij de Waterman vrijdag naar N.-Guinea Vrijdagmorgen om zes uur zal de Wa terman, het tweede passagiersschip dat door de regering is gecharterd voor troe pentransport, uit Hoek van Holland naar Nederlands Nieuw-Guinea vertrekken met aan boord achthonderd man militai ren. De militairen worden net als bij het vertrek van de Zuiderkruis in alle vroeg te ingescheept. Vanavond reeds zullen de militairen in hun kazernes afscheid kun nen nemen van familieleden, die daartoe naar de legerplaatsen zijn uitgenodigd. J^E PRESIDENT van de Nederlandse Bank zit in ons economisch en vooral ons financieel bestel op een centrale post. Het is tegelijk ccn uitkijkpost, uitkijken blijft geboden. Het gaat ons economisch en financieel goed. Jaar op jaar is een stijging te zien gegeven. Zulk ccn situatie is verheugend, maar er ligt het gevaar in van de gewenning aan de vooruitgang. Toch is deze vooruitgang geen vanzelf sprekende zaak en het is bedenkelijk om aan hem een vermoeden van bestendig heid te verbinden. De kern van de waarschuwing, die de president van de Nederlandse Bank nu heeft doen uitgaan, komt hierop neer, dat Wij bezig zijn een grotere vooruitgang te besteden dan er in werkelijkheid is, in feite namelijk is de vooruitgang bezig at te nemen. Waarop het bij allo beleid, ook eeonomlsrh en financieel, aankomt, is. dat evenwicht moet blijven bewaard tussen hetgeen mo gelijk en hetgeen noodzakelijk is. Welnu. wij kunnen ons in deze tijd veel veroor loven. echter niet alleS. Neem dc vijf daagse werkweek, zij moge een stuk so ciaal goed betekenen, haar gevolgen voor onze volkshuishouding laten zich niet wegcijferen, doen zich, integendeel, ge voelen. Econoom en financier hebben het in onze tijd ver gebracht in het vermogen om de conjunctuur te beheersen. Dit is iets wat ons dankbaar mag stemmen. Minder dan voorheen hebben wij hier van doen met een spel van krachten waar dc mens gro tendeels machteloos tegenover staat. Sti mulerend en corrigerend kan worden in- gegrepen. Maar dan moeten deze mogelijk heden ook worden aangewend. Vanuit zijn centrale post, die hem een eigen verantwoorde!iikheid geeft, liecft zo ook ditmaal dc president van de Neder landse Bank een waarschuwing doen uit gaan. Aan ons allen. Ook aan de regering voor welker beleid hij, naast lof, op een enkel punt ook kritiek heeft. Mat die kritiek betreft, wij vermoeden zo. dat onze zeer bekwame minister van financiën zal zeggen: Ik wist het ook wel. Maar ook hij staat onder druk. Onder druk van zijn medebewindslieden die hun eigen wensen hebben. Onder druk ook van de volksvertegenwoordiging, van waaruit telkens op het doen van nieuwe uitgaven wordt aangedrongen. Wij vertrouwen, dat onze bewindsman van financiën deze waarschuwing van de pre sident der Nederlandse Bank zal zien en voeren van ccn wijs financieel beleid, benutten als een steun in de rug in zijn Hij zou er gelijk in hebben en niemand mag hem dit recht betwisten. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Aanvankelijk opklaringen, maar morgen weer veel bewolking en hier en daar enige regen. Zwakke tot matige wind, ln hoofdzaak tossen noord en west Van nacht plaatsclUk nachtvorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 5.08, onder 20.06 uur; maan op 5.19, onder 19.08 uur HOOGWATER SCHEVENINGEN 3 mei: 2.15 vjn.; 14.43 njn vrijetijdsverf kwaliteitsverf EEN PR00UKT VAN DE SIKKENS,GROEP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1