Jlictiiue £ciitscl)e (iTouraiil Nederland bereid zenden van troepen te staken Commentaar Taxirijden in Kairo unieke sensatie DJ®! Onder controle van (YN) waarnemers Assemblee uit kritiek op Franse Europa-beleid Papoealeiders naar VN en Afrikaanse landen ZATERDAG 28 APRIL 196^ KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaargang 110. 12465 CHRISTELIJKJiATIONAAL DAGBLAD „Slant®asticft is aMrlroea minhtrlio U^enspttl" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Meuwegracht 8—10 CJXKtC'HT Vieuws in één oogopslag De Nederlandse rege ring is bereid mee te werken aan een akkoord, waaronder van de zijde van Indonesië en Neder land de militaire situatie rondom Nieuw-Guinea zou worden gestabili seerd. Daarmee reageert Den Haag op de jongste rede van Soekarno, die het stopzetten van de Ne derlandse versterkingen eiste. Voorwaarde voor dat er onpartijdige waar nemers worden benoemd voor de controle. De Verenigde Staten hebben gisteren een twee de kernproef in de damp kring genomen. Een vliegtuig wierp de bom in de omgeving van Christmas Island uit. De explosie was van middel matige grootte. Eindelijk is overeen komst bereikt tussen on derwijs en Ned. Televisie stichting over de school televisie. De eerste uit zendingen zullen in januari 1963 beginnen. Luxemburgstelt po gingen in het werk. de onderhandelingen over ed plannen van De Gaulle voor de Europese politie ke samenwerking weer op gang te brengen. Het meent dat het weinig zin heeft met het EEG-over- leg op de Britten te wach ten. Daarmee keert de Luxemburgse regering zich tegen het standpunt van Nederland en Bel gië. Op het A.R. party con- vent heeft de voorzitter, dr. W. P. Berghuis, van daag het ontbreken van een regeling voor de zwaar gehandicapten in onze samenleving een manco in de sociale wet geving genoemd. Van de mogelijkheden die de welvaart biedt, moet z.i. gebruik worden gemaakt om dit manco op te hef fen. De heer N. Jouwe, lid van de Nieuw-Guinea- raad, die met andere le den in ons land verblijft, vertrekt morgen naar New York o mdaar met dr. V. de Bruyn namens de re gering aan de V.N. ver slag uit te brengen van de Nederlandse activitei ten in Nieuw-Guinea. De heer Jouwe zal ook een brochure introduceren die enkele Papoealeiders heb ben opgesteld. In Hollandia heeft de jongste verklaring van minister Luns in de Eer ste Kamer ongerustheid gewekt. Algemeen vreest men dat het plan-Bunker toch werkelijkheid zal worden. Het laatste grein tje optimisme bij de Ne derlanders is langzaam aan het verdwijnen. Er is sprake van defaitisme en onzekerheid. HET ZILVEREN HUWEL'JKSAHLEUM HETVERSCHILTUSSEN 1937 EN NU.- teen lelden wij 0,6 toen bedroeg de gem. miljoen inwoners, levensduur ca 66jaor inans co.11Bmi|. thans ca.72joar Prins Bernhard heeft met zijn oudste dochter prinses Beatrix het driedaagse congres van de Fondation Européenne de la Culture in Brussel bijgewoond. Toen koning Boudewijn met zijn gemalin, koningin Fabiola, ook aankwam, hielden de gasten een geanimeerd gesprek. Zou het de „voorpret" voor het zil veren huwelijksfeest van Koningin en Prins geweestzijn? Dr. Berghuis op AR Convent: Gehandicapten moeten nu worden geholpen (Van onze parlementsredactie) HET ontbreken van een regeling voor de zwaar gehandicapten in onze samenleving is een manco in het totaalbeeld van onze sociale wet geving. Van de mogelijkheden, die onze huidige welvaart biedt, moet gebruik worden gemaakt om dit manco op te heffen. Deze woorden sprak de voorzitter van het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen dr. W. P. Berghuis vanmorgen ir zijn openingswoord op het voorjaars convent van de A.R. Partij in Utrecht Als de vrede bewaard blijJt ei Europese economische integratie zich voortzet, zal de welvaart naar het zich laat aanzien een nog veel grotere hoog te bereiken dan thans het geval is, al dus dr. Berghuis. Er blijft echter steeds in de samenleving een zwakke onder kant. Nu Is er voor de versterking van de sooiaal-economisch zwakke zijde van de maatschappij in de loop deT jaren ont zaglijk veel gedaan. Dr. Berghuis herin nerde in dit verband aan het stelsel van Als Djakarta instemt met stabilisatie Vele boomgaarden staan in bloei De A.N.V.FV. deelt mee dat in Zuid- Limburg de vroege peren- en pruimen bomen en het grootste gedeelte van de kersenbomen in volle bloei staan. De Zeeuwse bloesemfjebieden in Zuid- Beveland en de westhoek van Schou- wen-Duiveland beginnen kleur te krij gen. Rond 's-Hertogenbosch staan de perenbomen in bloei. In het nationale park De Hoge Veluwe", bij het jacht slot St. Hubertus, in Ommen, bij het landgoed „Eerde", en rond Dwingelo, speciaal bij de landgoederen „Olde- gaerde" en ,£)e Bork", aan de straat weg van Dwingelo naar Ruinen, bloeien de krentebossen. Koninginnedag verschijnt ons blad niet. Onze kantoren zijn do gehele dag gesloten. (Van onze parlementsredactie) De regering is geheel bereid mee te werken aan de totstandkoming van een akkoord, waardoor zowel van Nederlandse als van Indonesische zijde de militaire situatie rond Nieuw-Guinea zou worden gestabiliseerd. Daar bij zullen, naar de mening van de regering, uiteraard onpartijdige derde waarnemers, bij voorkeur van de kant van V. N., tegen schending van de overeenkomst moeten waken, evenals dit op andere plaatsen ter wereld geschiedt. Zodra zo'n akkoord is bereikt, zullen door Nederland geen mili taire versterkingen meer naar Nieuw-Guinea worden gezonden. De Nederlandse V.N.-vertegen woordiger mr. Schürmann heeft secretaris-generaal Oe Thant giste- officieel van de Nederlandse bereidheid op de hoogte gesteld. Mr. Schürmann vroeg Oe Thant of de Meerderheid voor Pompidou ren met een meerderheid van 259 tegen 128 stemmen het vertrou wen van de Franse Nationale Ver gadering gekregen. Honderdnegen tien afgevaardigden voor het merendeel conservatieven ont hielden zich van stemming. Uit de geringe meerderheid blijkt duidelijk het onbehagen van de afgevaardig den over de Europese plannen vat De Gaulle en hun vrees, dat de be voegdheden van het parlement nog meer beknot zullen worden. De voorstemmers waren voor het grootste gedeelte gaullisten, en r.k. volksrepublikeinen. Tegen stemden radicalen, socialisten, communisten en de groep die de „kolonisten" in Alge rije vertegenwoordigen. Pompidou zou deze betrekkelijk kleine meerderheid heben gekregen, omdat hij er niet in geslaagd is de voorstanders van een supra-nationaal Europa ervan te overtuigen dat zijn regering oprecht zal streven naar de politieke eenwording van Europa. Hij heeft wel gezegd dat hij van plan is vaart te zetten achter de verwezen lijking van het Europa der vaderlanden van De Gaulle. Daarop verklaarde Fauré van de radicaal-socialisten dat zijn par tij de regering geen vertrouwen zal schenken, omdat Pompidou niet zal stre ven naar een Verenigde Staten van Eu ropa. Hoewel de rooms-katholieke M.R.P. altijd gevochten heeft voor een Europa met supra-nationale instellingen en nu ook nog bezwaren heeft tegen het toe komstige Franse Europa-beleid, gaf zij premier Pompidou toch haar vertrouwen, niet in de laatste plaats omdat zij in de nieuwe regering sterk is vertegenwoor digd. Naar aanleiding van de kritiek uit de Assemblee op de regeringsverklaring heeft Pompidou gezegd, dat de argumen ten van oud-premier Reynaud voor het herstel van een gedeelte van de bevoegd heden van het parlement, bestudeerd zullen worden. Reynaud Interrumpeerde om Pompidou te vragen of hij De Gaulle een grondwetsherziening zal voorstellen. De premier volstond met te zeggen dat hij alleen De Gaulle zou inlichten over de gevoelens welke in de Assem blee leven en dat hij later zou beslis sen wat hieraan gedaan zou kunnen worden. Dit neemt niet weg dat de geruchten, dat De Gaulle een grond wetsherziening overweegt, aanhouden. V.N. voor waarnemers zouden wil len zorgen indien het akkoord ook door Indonesië zou worden aanvaard. De regering heeft dit gisteravond na afloop van de wekelijkse kabi netszitting meegedeeld in een com muniqué. dat bedoeld was als reac tie op de verklaring die president Soekarno eergisteren in Medan over de kwestie Nieuw-Guinea heeft af gelegd. Soekarno zei toen o.m., dat Indonesië het overleg met Nederland slechts zal hervatten indien Nederland geen ver sterkingen meer naar Nw.-Guinea zal zenden. Soekarno handhaaft zijn eisen Soekarno heeft gisteren voor een mas sabijeenkomst te Kota Radja herhaald dat hij bereid is afgevaardigden naar de Verenigde Staten te zenden om over Voor de Jantjes van het marine etablissement in Amsterdam beteke nen de voorbereidingen van Ko ninginnedag hard werken. Gisteren werd ijverig geoefend met de kon- ningssloep voor de varende receptie van Koningin en Prins. Nieuw-Guinea te onderhandelen op grondslag van voorstellen van Bunker, doch zijn enige voorwaarde is dat Ne derland een einde maakt aan de ver sterking van de strijdkrachten. Eveneens herhaalde hij „dat de deur nog steeds openstaat" voor een vreedzame oplos sing. (Voor vervolg zie pag. 11) sociale voorzieningen. Ook constateerde hij tot zijn vreugde, dat niet meer ln de eerste plaats de brede arbeidersmassa de zwakke vloer van de samenleving Wel vertoont zich die „vloer" nog ln sterkere mate in diverse andere sectoren: invaliden, ouden van dagen, rentetrek kers, kleine zelfstandigen e.d. De „zwak- gten" in de samenleving vindt men echiter onder de zwaar gehandicapten, in de categorieën van blinden, krankzin nigen, doofstommen, lichamelijk zeer ge- brekkigen, geestelijk afwijkenden, zwak zinnigen. Zij behoeven niet in de eerste plaats uit medelijden maar uit solidariteit de gemeenschappelijke zorg. Het is buiten discussie, aldus dr. Berghuis, dat het risico der zwaar gehandicapten gemeen schappelijk moet worden gedragen. Dr. Berghuis wras zijn openingsrede begonnen met een nabeschouwing over de Statenverkiezingen. Aan het adres van de Partij van de Arbeid én tot Indonesië, dat juist vlak voor de kiezingen met militaire middelen Is gaan werken, zei hij, dat de huidige regeringscombimabie kennelijk vaster tn het zadel zit dan zij hadden ver wacht Wat betreft de z.g. regeringspartijen mag de conclusie zijn, dat de christelijke partijen als geheel genomen betrekkelijk ongeschokt te voorschijn zijn gekomen. ..Natuurlijk zyn wij voor ons niet te vreden met een toch nog weer kleine teruggang. Dit blijft een zaak van voort durende ernstige bezorgdheidDat ook de CHU niet geheel het peil van de vorige Statenverkiezingen heeft kunnen halen, kan die bezorgheid alleen maar groter maken. Maar hoe het ook zij, als totaliteit is de christelijke politiek, die als hoofdbe standdeel van de huidige constellatie ook de zwaarste verantwoordelijkheid heeft gedragen en aan de sterkste aan vallen van kritiek heeft blootgestaan, zonder averij gebleven, en daarom gelet op de gevaren, waaraan zij bloot stond, op dit ogenblik politiek versterkt". Voor vervol» zie pagina 11 Fa D. Kret en Zn. Telefoon 20023—24350 (Van onze parlementsredactie) FjE HEER N. Jouwe, lid van de U Nieuw-Guinearaad, die momen teel met vier andere leden van de raad in ons land verblijft, vertrekt zondag van Schiphol naar New York. Hij zal daar met dr. V. de Bruyn namens de regering aan de secreta ris-generaal van de Verenigde Na ties het verslag aanbieden van de activiteiten, die het Nederlandse be stuur het afgelopen jaar in Nieuw- Guinea heeft ontwikkeld Voorts zal de heer Jouwe in kringen van de Verenigde Naties de brochure over het Nieuw-Guinea-vraagstuk intro duceren, die hij in samenwerking met enkele andere Papoealeiders heeft opge steld. Deze brochure heeft met name tot doel. in het buitenland belangstelling te wekken voor het recht op zelfbeschik king van de Papoea's. Iets later zullen dc vier andere leden van de Nieuw-Guinearaad, die ln ons land verblijven, namelük de heren Ka- sicpo, Tory, Tanggahma en VVomslwor, vertrekken voor een reis door Afrika. Nu dc Afrikaanse landen van de z.g. Braz- zavillegroep instemming hebben betuigd met liet verlenen van bet zelfbeschik kingsrecht aan de Papoeabevolking, wil len de Papocaleiders trachten, ook b(J regeringen van andere Afrikaanse lan den gehoor te vinden voor hun wensen. Zij denken in dit verband speciaal aan de Afrikaanse staten die behoren tot het Britse gemenebest en de z.g. Casa- blancagroep. De Papoealeiders voelen zich verbonden met de Afrikaanse be volking, omdat deze dezelfde historische ontwikkeling heeft doorgemaakt en naar hun mening ook uit een oogpunt van ras bepaalde overeenkomsten met de Pa poea's vertoont Gedurende de twee weken, dat de Papoealeiders in ons land verblijven, hebben zij vrij intensief contact gehad met leden en vertegenwoordigers van de regering. Gistermiddag lunchten zij met het voltallige kabinet ln het Haagse restaurant Royal. Bij deze gelegenheid heeft de heer Jouwe een uiteenzetting gegeven van de opvattingen die hij en zijn landgenoten koesteren in het huidige stadium van het Nieuw-Guinea-vraagstuk. TN HET schaakspel-der-diplomatcji met Nieuw-Guinea als inzet heeft de Ne derlandse regering nu een tegenzet ge daan. die weliswaar bij lange na niet be slissend is voor de afloop van de partij, maar die wel bewijst da de steling toch nog mogelijkheden biedt. Zoals in ieder schaakspel is het ook hier niet gemakkelijk de gedachtengang van de tegenstander te doorgronden. En in de Nieuw-Guinea-kwestie (en hier gaat de vergelijking met het schaakspel nie meer op) is het te moeilijker, omdat de pre cieze formulering van het plan-Bunker niet bekend is. Daarom wordt ook niet goed duidelijk of Indonesië nu al of niet iets ziet in dit Amerikaanse voorstel. Waarschijnlijk is het voor Soekarno ook niet gemakkelijk een concreet ja of neen hierop te zeggen wat dat betreft verschilt zijn positie niet veel met die van de Nederlandse regering. Soekarno meende hierop iets gevonden te hebben: in één van zijn gezwollen rede voeringen Het hij weten dat Indonesië best bereid is het Amerikaanse plan te aanvaarden, maar dat het verder onder handelen met Nederland onmogelijk is. omdat ons land bezig is zijn militaire pa raatheid op Nieuw-Guinea te versterken. Voor het forum der Verenigde Naties (cn ook wel voor sommige Amerikaanse krin gen) is dit niet eens een slecht argument. De Nederlandse regering heeft nu de meest nuchtere tegenzet gedaan die maar denk baar is: ze heeft de Verenigde Naties laten welen dat ze bereid is onmiddellijk het zenden van versterkingen tc staken als diezelfde Verenigde Naties dan maar ga randeren dat cr op en rond Nieuw-Guinea geen enkele militaire actie meer zal wor den ondernomen. De huidige militaite situatie moet worden gestabiliseerd en waarnemers van de Verenigde Naties moe ten op dc naleving toezien. Me deze stap zijn twee dingen bereikt. In de eerste plaats zal het Soekarno nu nog moeilijker vallen om argumenten te vinden tot weigering van een verder on derhandelen met Nederland. En in de tweede plats heeft Nederland vastgelegd dat het niet alleen zelf geen agressieve bedoelingen heeft maar dat omgekeerd van de Indonesische aanvallen niets Is terechtgekomen. Het grondgebied van Nieuw-Guinea staat nog steeds onder Nederlandse controle, alle infiltratiepogingen ten spijt- En het zal voor Soekarno niet prettig zijn dit te moeten togevcn. Nogmaals, met deze zet wordt het schaak spel niet beslist. Maar de positie van Ne derland is toch al niet zo sterk en daarom moet er te subtieler gemanoeuvreerd wor den om iedere verdere verzwakking te vermijden. Naar ons gevoel is dc Neder landse regering daarin nu op lieel nuch- tcde wijze geslaagd. Tweede kernbom afgeworpen De Verenigde Staten hebben gisteren de tweede kernproef van de huidige serie kernproeven in de dampkring in het gebied van de Stille Oceaan geno men. Dit heeft de Amerikaanse commis sie voor kernenergie bekendgemaakt. De proef vond plaats omstreeks vijf uur Ned. tijd in de buurt van het eiland Christmas. De ontploffing was van mid delmatige kracht. Het kernwapen was uit een vliegtuig afgeworpen. BANANEN JWIET alleen dit weekeinde maandag zal het voor het eind april belangrijk te koud blijven. In de buurt van Schotland ligt een hogedrukgebied, dat niet veel van plaats verandert. Het blijft met noordelijke winden te koude lucht via de Noordzee aanvoeren, t van het water een temperatuur van slechts zeven graden heeft. De middag- temperaturen liggen in de buurt van ne gen tot elf graden. De koude lucht dringt nu verder naar Zuid-Europa door, zodat ook in Midden- en West-Europa de temperatuur op i_. belangrijk lager niveau is gekomen. Het M"'"s< enige voordeel van dit weertype is dat de regenkansen klein blijven, al drijft er wel veel bewolking over en is de HET WEER IN EUROPA kans op zonnige perioden klein. Aansluiting volgt Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot morgenavond: Droog, koud. bewolkt weer met enkele s,al. verspreide opklaringen. Krachtige, tot 3iauon matige noordelijke wind. (Opgemaakt om 11.15 uur). D Hel(le ZON EN MAAN £f>^öur Zondag: Zon op 5.16, onder 20.-; Maan Eeldc op 3.30. onder 13.41. De Bilt Maandag: Zon op 5.14, onder 20.02; Tendens dalend Maan op 3.59 onder 15.02. Dinsdag: Zon op 5.12, onder 20.03; Haan op 4 26, onder 16.24. Eerste Kwartier 4 mei. EEÏ "!f tax' in Kair.° "ct w°es'e gedrag van stellen met cowboy s op wie- een drukke straat passagiers lapt lakwerk uitzien als ile wordt door ervaren rel- taxi s heeft kort geleden een ten van Parijs, Rome of To- af te zetten ot opnemen of veelkleurig rok vno Jozef z,pers als een van de goed- redacteur van Al Ahram de kio. fie chauffeurs van New eindeloos ruzie Ir maken Maar de vratnl czd^ koopste sensaties in de we- wanhopige klacht doen York lijken vergeleken met over de vrachtprijs, terwijl beginnen nu wat meer innar- die van Kairo vnnrziphHpn holo rüon mifn'e oohto. j„.li a- re'd beschouwd. uiten: Ik kan in alle onpar- die van Kairo "voorzichtige heie rijenautö^s 'achter* hen dacht te' schenken" aan hun Voor ongeveer 0.36 reu. stan'VT f kan men zich ruim ander- bare overtuiging, dat de stra- De redacteur van Al Ah- whipn w Z'Jn "l i laten hohbHc" V°°r heD zijn smaakt" ram merkte ook op, dat de Niettemin hebben de taxi's begin van he ïd" Van de laten hobbelen, zonder dat taxichauffeurs van de stad In Kairo vaak een taai Ie- oude zorgeloze enige rekening wordt gehou- Deze mening wordt ge- zich van dc verkeersUchten ven Er lopen nog enkele Er mJet besHst wor St?"V"Btpnsers' ande8? dee!d d°°r de fristen, die even weinig aantrekken als wagens van voor de oorlog, de^ gedaan'' ïmm rie de auto s of verkeersvoorschrif- veel hebben gereisd en die van lichtreclames, er niet dier er met hun raar beschil- jammerde de ten' de taxl's van Kairo gelijk tegen op zien, midden in derde spatborden en opge- Bclgrado Athene Modn'd Ma Hor ca 3-IM 22 J1 0 6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1