Jlictuuc £riJtsri)c GTourant Mr. Luns wil heengaan nog even in beraad houden flmtoua Veiling van ongehuwde vrouwen... Berghuis: Wij staan niet ver van elkander Gesmokkelde wapens in Kerkdriel Engeland en Ver. Staten lanceerden samen Ook Rusland hervat de kernproeven GRANDIOZE TELE VIS IE WEEK VRIJDAG 27 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12464 CHRISTEL!JK-NATIONAAL DAGBLAD .Stantvasticfi is afublmn myn hert ia Ugljeosptti" Grote tuinkabouter MET KRUIWAGEN GRATIS VLIELAND Nieuwe Rijn 50 KVP-rebel krijgt ironisch antwoord Vrijlating van Algerijnen uitgesteld. Premier Pompidou van Frank rijk heeft vanochtend in de Natio nale Vergadering bekendgemaakt, dat de vrijlating van Algerijnse verzetsstrijders voorlopig is op geschort. Dit was geschied, aldus Pompidou, omdat pogingen om Franse militairen die zich in han den van de Algerijnse verzetsbe weging zouden bevinden, op te sporen tot dusver onbevredigende resultaten hadden opgeleverd. De uitwisseling van de gevangenen vormt een onderdeel van de over eenkomsten van Evian. (Van onze parlementsredactie) T~\E Eerste Kamer zal volgende week woensdag hoofdelijk over de be- groting van buitenlandse zaken stemmen. Waarschijnlijk zal dan de kleine „anti-Luns-groep" in de K.V.P.-fractie tegenstemmen, hoewel de woordvoerder van deze groep, mr. Regout, zich daarover gistermiddag nog niet definitief wilde uitspreken. Hij bleek overigens niet bevredigd te zijn door de wijze, waarop minister Luns gisteren zijn Nieuw-Guinea-be- leid heeft verdedigd, maar de scherpe toon van zijn betoog van woensdag avond verzachtte de heer Regout bij de replieken toch enigszins. Hij stelde zijn ministeriële partij genoot de vraag of deze een „per- (Van een onzer verslaggevers) VIJFTIG rijkspolitiemannen hebben de afgelopen nacht in Kerk driel een grootscheepse huiszoeking verricht bij inwoners die ervan werden verdacht clandestien in het bezit van wapens te zijn. Een hoeveelheid geweren, pistolen en munitie kon daarbij in beslag worden genomen. Deze zaak staat rechtstreeks in verband met de wapensmokkel, ontdekt aan de Duits-Nederlandse grens bij Wijlre. Zoals bekend werd bij dit grensstation een douanebeambte ernstig gewond toen hij door een auto, die bij de controle plotseling in volle vaart wegreed, werd meegesleurd. De twee inzittenden van deze auto, die enkele dagen later kon den worden gegrepen en gear- resteert, blijken de zaak aan het rollen te hebben gebracht. Bij langdurige ondervragingen kwam namelijk aan het licht dat de wapcnsmokkelaars V. E. K„ die thans in voorarrest zitten, wapens opkochten bij een handelaar in Kleef om deze daarna in Kerk driel en omstreken weer te ver- Tot nu toe zijn acht processen- verbaal opgemaakt. Tot de in be slag genomen goederen behoort aantal Duitse geweren (on geveer een tiental), een aantal pistolen en minutie. Ook werd minutie voor stenguns aangetrof fen. De stenguns zelf echter op het bezit waarvan een gevan genisstraf van vier jaar staat werden niet gevonden. De politie acht het niet uitge sloten dat meer arrestaties zullen kunnen worden verricht. Het on derzoek is nog in volle gang. Vanmorgü zün de verdachten voorge leid bü de officier van justitie, dit zitting hield in het gemeentehuis van Kerkdriei. Over de achtergronden van deze handel men nog in het duister. In ieder geval staat vost dat deze zaak niets heeft te maken met de illegale wapenhandel die dezer dagen in Rotterdam is ontdekt en waarbij drie arrestaties werden ver richt: I soonsaanvulling" op buitenlandse zaken (in verband met het Nieuw- Guinea-beleid) ernstig wil overwe gen. Daarbij liet hij doorschemeren het oog te hebben op ambassadeur Van Roijen, die zo „vertrouwd is met de Indonesische sfeer". Kennelijk zou de heer Regout dr. Van Roijen aangesteld willen zien als een soort minister-zonder-portefeuille, spe ciaal belast met de afwikkeling van het Nieuw-Guinea-vraagstuk. Mi nister Luns ging gistermiddag op deze suggestie uiteraard niet in. Ironisch antwoordde hij, het vrien delijk verzoek van de heer Regout om af te treden, nog even in beraad te willen houden" Minister Luns heeft het gistermiddag gepresteerd een betoog te houden, dat in grote lijnen bevrediging schonk zo wel aan de geharnaste verdedigers van een onverkorte handhaving van het zelf beschikkingsrecht, alsook aan hen die minder dogmatisch over dit recht den ken en bezwaren hebben tegen 's minis ters beleid, maar die desondanks dit beleid niet direkt willen afvallen. Teke nend was b.v. de reactie van a.r.-fractie- leider dr. Berghuis, die in z(jn repliek zei: „Minister Luns heeft over het zelf beschikkingsrecht genuanceerder gespro- Gisteren dag van kunstmanen Nieuws in één oogopslag De Eerste Kamer zal volgende week hoofdelijk stemmen over de begro ting van buitenlandse za ken. Het is niet bekend, of enkele KVP-ers tegen het beleid van hun partij genoot, minister Luns. zul len stemmen. Hij gaf spot tend te kennen een stille wenk om af te treden liever nog „even in beraad te houden". In Genève heeft de Russische afgevaardigde Tsarapkin medegedeeld, dat de Sowjetunie weer kernproeven zal nemen. India heeft aangedrongen op stopzetting van de Amerikaans-Britse proe ven. In vele landen zijn Krotest-demonstraties ge- ouden tegen de hervat ting van deze proeven. De Ranger 4 is gister middag, na een reis van bijna 64 uur. op de ach terkant van de maan te pletter geslagen. Vanaf Cape Canaveral is de eer ste Brits-Amerikaanse kunstmaan gelanceerd en in een baan om de aarde gekomen. De O.A.S. heeft giste ren kans gezien de Franse troepen een uur lang uit het centrum van Oran te houden. Bij terreuraan- vallen van het geheime leger zijn gisteren 21 men sen om het leven geko men. President De Gaulle en de voorzitter van het voorlopige bestuur voor Algerije. Fares, hebben overeenstemming bereikt over een datum voor het referendum in Algerije. Duizenden verdien stelijke Nederlanders zijn bij gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin onderscheiden. Generaal Le Fèvre de Montigny heeft gisteren op het Kasteel van de K.M.A. te Breda afscheid van de Kon. Landmacht genomen wegens zijn be noeming tot voorzitter van de Verenigde chefs van staven. /^ISTEREN is de dag geweest vele lanceringen. Van de basis in Cape Canaveral steeg de eerste gezamenlijke Brits-Amerikaanse kunstmaan op, die in een baan om de aarde is gekomen en begonnen ii met een onderzoek van de ionosfeer en de kosmische straling. Engeland leverde de wetenschap pelijke instrumenten en Britse ge leerden zullen de gegevens bestude ren. De V.S. leverden de raket, een Thor-Delta, en de kunstmaan. Men verwacht dat president Macmillan een naam aan de kunstmaan zal ge ven, die op een hoogte van driehon derd tot duizend kilometer baan van 29 minuten om de aarde maakt. Het is de eerste internationale satel liet. Uiteindelijk hoopt men zelfs te ko men tot samenwerking met de Sowjet unie voor bemande en onbemande vluch ten. Japan beeft ook in samenwerking met de V.S. een raket gelanceerd, welke ope ratie volledig is geslaagd. Japan zal nog twee ruimte-proeven samen met de V.S. doen. Verder hebben de V.S. en Rusland gis teren ieder een kunstmaan gelanceerd. De lancering van de V.S. is geheim. Ook de Russen lieten zich niet-onbe tuigd; zij lanceerden de Kosmos 4, die in een baan om de aarde is gekomen en de kosmische ruimte onderzoekt. Zoals we gisteren reeds in een deel onzer edities meldden, verdween de Ranger 4 om ongeveer kwart voor twee achter de maan. Daarmee had de raket de afstand van de aarde naar de maan, 370.375 km. afgelegd in bijna 64 uur. Een woordvoerder van de NASA verklaarde dat uit het feit, dat de Ranger niet aan de andere zijde van de maan te voor schijn kwam, moet worden afgeleid dat hij inderdaad is neergestort. De lancering was min of meer een herhaling van de prestatie van Rus- lands Lunik 2, die op 12 september 1959 op het maanoppervlak terechtkwam. Een maand later slaagden de Russen er in foto's van de achterkant van de maan te maken. De Amerikanen zijn van me ning, dat als zij er in slagen een eventu- G.P.V. en Nw.-Guinea Het Gereformeerd Politiek Verbond zal 28 april 3 uur in de vrijgemaakte Ge reformeerde kerk van Delfshaven een landelijke spoedvergadering houden we gens de toestand met betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea. Als sprekers zullen optreden de heren Kaisiepo, lid van de Nieuw-Guinea-Raad, en mr. dr. L. A. F. Godschalk, die landrechter te Holland ia is geweest Ds. A. Veldman van Delfshaven zal een slotwoord -spre ken. ele koersafwijking te corrigeren, het vol gende Ranger-schot volledig succes zal hebben. Deze lancering zal waarschijnlijk aan het einde van dit jaar plaatsvinden. ken dan bü vorige gelegenheden. De rigiditeit is eruit. Ook bij de bewinds man heeft dus een ontwikkeling plaats gehad. Zün standpunt en het müne lig gen niet zo büzonder ver uit elkaar. Ik hoop, dat de minister zijn beleid in de zelfde geest zal blüven voeren en ik wens hem daarbü grote wijsheid en Gods zegen toe". Anderzijds bleek ook een zo ondub belzinnig voorstander van de zelfbeschik king der Papoea's als de heer Reüere (c.h.) het geheel met het betoog van de minister eens te zün! Hü zag althans geen enkele reden om zijn vertrouwen aan de regering en met name aan mi nister Luns te onthouden. Voor vervolg zie pagina 7) Auto in sloot: drie Voorburgers omgekomen Op rijksweg 12 in Rcnswoude is giste ren een personenauto met drie inzitten den van de weg af geraakt en via een enige meters hoog talud een naast de weg lopende bermsloot ingereden. Alle drie inzittenden kwamen om bet leven. De personenauto kwam uit de richting Utrecht. Door tot nu toe onbekende oor zaak begon de wagen plotseling te slip pen. Twee van hen, mevrouw A. M. F. van Veldhoven-Klein Breteler (55 jaar) uit Voorburg en mevrouw M. J. Vermeij- Jansen (42 jaar) eveneens uit Voorburg, waren op slag dood. In het ziekenhuis te Veenendaal, waarheen hij was overge bracht, is gistermiddag overleden de heer H. J. H. Vermeij. De heer Vermeij was hoofdonderwijzer. Hij woonde in de Laan van Sevenster. Het echtpaar laat vijf kinderen achter. Gisteravond is op rijksweg 34 in Borger een personenauto frontaal in bot sing gekomen met een bestelauto. De 55- jarige H. Bos uit Musselkanaal, die in zittende was van de personenauto, is hierbij om het leven gekomen. Prof. Romme lid Raad van State Met ingang van 1 mei 1962 is benoemd tot lid van de Raad van State, prof. mr. C. P. M. Romme te Bloemendaal. Drie postboden hadden gisteren nóg een sjouw om de grootste briefkaart die ooit werd verzon den, op paleis Soestdijk te be zorgen. Leerlingen uit de vierde klas van de Klaas de Vries- school in Amsterdam maakten een buitengewone felicitatie- kaart van twee bij een meter voor het Koninklijk paar. In de bovenhoek plakten ze 150 zegels van een cent. Foto Max Koot IVE Sowjetunie heeft gisteren offi- cieel laten weten, dat zij nu ook weer kernproeven gaat nemen. De aankondiging werd gedaan'door Tsa rapkin in de commissie die te Ge nève over het verbieden van kern proeven vergadert. „De Sqwjetunie zal nieuwe wapens beproeven om haar eigen veiligheid te verzekeren, in alle omstandigheden". Blijkbaar hebben de Russen dus sinds hun proeven in september en oktober van het vorige jaar niet stilgezeten... In een plenaire zitting van de ont wapeningsconferentie heeft de Rus Zorin een bittere aanval gedaan op Amerika en Engeland. Hij slaagde er echter niet in, alle acht neutrale landen in het meningsverschil tussen Oost en West te betrekken. Met een rood hoofd en opgewonden schreeuwen beschul digde hij de Amerikanen en hun mede plichtige Britten van huichelarij. De afgevaardigden van de andere commu nistische landen volgden zijn voor beeld. Alleen India drong aan op stop zetting van de Amerikaanse-Britse proeven. De andere zeven landen spra ken slechts hun bezorgdheid uit ove de hervatting. Inttussen hebben zioh in vele delen van de wereld protestdemonstraties voor gedaan, waarbij Amerikaanse officiële gobouiwen het soms nogal te verduren hadden. In de hoofdstad demonstreerden ruim honderd (hoofdzakelijk jeugdige) Amsberdaimimers Zij zaten een half uur op de gronii bij liet Amerikaanse con sulaat. Een grote politiemacht met een motorbrigade en bereden politie had zidh bij het consulaat opgesteld om eventueel le kunnen ingrijpen. DLt bleek echter niet nodig, omdat de demonstranten z:tiien-i op het trottoir naast een veld bloeiende narcissen zioh rustig gedroegen. Het comité 1962 voor de vrede had zich als organisator van de flemonstratie te ruggetrokken, toen de burgemeester van Amsterdam weigerde toestemming te ver lenen. De demonstranten waren echter tooh naar het LeLdseplein gekomen om in optocht naar het consu/laat te trekken. lukte. De betogers riepen tijdens de tocht ln spreekkoor „ban de bom, ban de bom' Zij verspreidden pamfletten, waarin o.a. stond „de radioactieve neerslag heeft geen politieke voorkeur en treft ons allen". "TEN WOORD van hartelijke gelukwens mag vandaag niet ontbreken aan het adres van die allen aan wie een konink lijke onderscheiding ten deel is gevallen. Allereerst gericht tot hen die wij tot onze lezers mogen rekenen de band tussen krant en lezer is wel zo hecht dat wij ons met hen verheugen in de glorie van deze dag. Waarbij wij geen onderscheid willen maken tussen „hoge" en „minder hoge" onderscheidingen evenals voorgaande jaren hebben wij de lange lijst van lintjes in haar geheel afgedrukt (zulks in tegen stelling tot vele andere bladen), omdat immers voor ieder de eer van het onder scheiden zijn gelijk is. Onderscheiden zijn wil zeggen dat men een ogenblik wordt uitgetild boven de omgeving waarin men zich dagelijks be weegt. Men wordt onderscheiden omdat men zich op de een of andere wijze on derscheiden heeft. Men kan zich onder scheiden op hoog niveau, als minister, als man van de wetenschap, als diplomaat men kan zich ook onderscheiden hebben door zich op een heel ander niveau ver dienstelijk te hebben gemaakt voor de ge meenschap. In sociaal of maatschappelijk werk bij voorbeeld. Of in de plaatselijke politiek. Of ln de culturele sector. Of men kan zich ook on derscheiden hebben door grote trouw en toewijding in de dagelijkse arbeid van daag de dag ook een zeldzaamheid die eer verdient. Deze verschillen in niveau mogen dan de „hoogte" van de onderscheidingen bepa len, aan het zich-onderschcidcn-hebben doen zij niets af of toe. Ons respect voor de dragers van het brons, het zilver, het goud, is niets minder groot dan voor de ridders, de officieren, de commandeurs. En onze gelukwensen zijn voor allen even welgemeend. De „lintjesregen" vindt plaats ter gele genheid van de verjaardag van onze Vor stin. Wij maken ons op om die verjaar dag met te grote luister te gaan vieren omdat die verjaardag tevens de vierdag zal zijn van het zilveren huwelijksfeest van ons Koninklijk Paar. Blijde dagen staan ons als volk te wachten men zie het als de inzet van dit feest als vandaag de koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. liet accentueert de verbonden heid van volk en Vorstenhuis. TAPIJT 3-draads VERZET-BOUCLÊ van uitstekende kwaliteit 84.50 per meter Lage legkostcn. Woninginrichting BULTHUIS 1 BOTERMARKT 23 iedere dag een topprogramma maandag 30 april: Nationaal programma dinsdag 1 meiAnders dan anderen woensdag 2 meiReal Madrid - Benfic3 donderdag 3 mei De Bezetting vrijdag 4 meiDagboek van Anne Frank zaterdag 5 mei Eurovisie: Cup Final Generaal P. Gips commandeur O.N. Benoemd is tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. met de zwaarden, de luitenant-generaal P. Gips, van het wapen der infanterie. niJ SCHOTLAND is een nieuw en krachtig hogedrukgebied aangeko men, dat maar weinig verandert. Om dit hogedrukgebied bewegen cen tra van lage druk Deze blijven op grote afstand van ons land. De kans op regen van enige bete kenis is daarom de eerstkomende dagen klein. De positie van het hogedrukgebied is dusdanig dat er voortdurend een noor delijke wind blijft staan, die koude lucht van de Noordzee aanvoert. Hierin ko men veel wolkenvelden en weinig op klaringen voor. De Bilt verwacht tot morgenavond: Over het algemeen veel bewolking, maar droog weer. Matige wind tussen noord cn noordwest. Aanhoudend koud weer. (Opgemaakt om 11.15 uur). Zon cn maan Zon op 5.18, onder 19. onder 12.23. HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 april: 8.57 v.m.; 21.44 n.m. Tendens dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgei seven uur op 2.56. Vpenburg rpRADITIEGETROUW vindt te doen. De prijs die voor de De vrouw die het meeste haar de eerste uren op het rende vereniging, de plnatse- op de laatste zaterdag van vrouw geboden wordt is veel- geld opbrengl, wordt tot mei- bal door te brengen. lijke voetbalclub Geldelijke april dus morgen in het al afhankelijk van het aantal koningin uitgeroepen en aal voordelen hebben dennee Limburgse plaatsje Siisler gegadigden en overschrijdt in het middelpunt staan van .lo"' Koberts, de man die h vrouwen er dus nEi seel weer de veiling plaats soms zelfs dc honderd gulden, de 1 mei-feesten, waarvan ruim }wmt,e Jaar als vel- wen er dus nlct van alle in deze gemeente Van de zijde van de te vei- deze veiling het begin is De '"1S?ieester fungeert, leerde woonachtige huwbare maar len vrouwen, die overigens plaatselijke muziekvereniging 28.J?ar geleden zijn vrouw haalt haar in haar woning af °°k door deze ve,,ins kennen. o.™ a* z,en ve,en ta vele dSosrenTen in Boor het hoogste bod le doen SuslM^.el de d«6 aorpsgenoten in gen met spanning tegemoet nog niet gehuwde vrouwen niet bij hun ..verkoop'' Vele jongemannen die het welig mogen aijn, bestaat-en m„ meisje hunner keure niet op uiteraard grote belangstelling, optocht naar een groots op- "P aiJn toekomstige vrouw ZuH,.„ de innremannenTr m een gebruikelijke manier dur- niet alleen voor wat se heb- gesel mei-bal gaan. Het *"d d« .me.-ko- ven benaderen kunnen hun ben opgebracht maar bovenal spreekt vanzelf dat elke jon- VJn hrt manier het Tart van d genegenheid tonen door bij om te weten welke man met geman die Ier velling sijn ie- Overigens brengt dese vel- vrouw dir .ij op afstand al het afroepen van de naam haar lief en leed wil gaan de- vensgezellin beeft ontmoet ling elk Jaar heel wat geld in lang liefhebben, le verovi' deze thuis afhaalt om met het laatje van de organise- ren? van hun uitverkorene een bod len- Elndh. Zd.-Limb Helsinki Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfurt München Zurich r si

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1