Meuuu> jxiltsrtje (üiouranl KVP-ers dreigen tegen Luns te stemmen mr. Commentaar Nieuwe invasie Amerika laat een kernbom vallen Japan is in extase na concerten Nieuw-Guineapolitiek strak en star JBetere argumenten' van minister gevraagd 5 Duitse toeristen Minister in beroep Nederlandse soldaat naar Oost-Duitsland ORANJE DONDERDAG 26 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12463 CHRISTELIJK-iSATIONAAL DAGBLAD „Stantvastirfi is qbebIms mgn bert ia Ugljeaspatf Koningen en prinsen 'X.issJ Een afbeelding van een onge veer vijftien centimeter hoog bronzen beeldje, voorstellende de Egyptische godin Isis, dat is gevonden tijdens de opgravings- werkzaamheden te Valkenburg aan de Rijn. Bij deze omvangrijk ste oudheidkundige opgravingen in Nederland, die vermoedelijk tot eind mei zullen worden voort gezet, zijn grote hoeveelheden Romeins gebruiksgoed voor de dag gekomen. (Van onze parlementeredaetic) Tj^NKELE KVP-senatoren zijn het zo volmaakt oneens met het Nieuw- -Li Guinea-beleid van hun partijgenoot minister Luns, dat zij tegen diens begroting zullen stemmen als de bewindsman vandaag niet met „betere argumenten" zou komen ter verdediging van zijn standpunt. Ziedaar de opzienbarende bekentenis, die de KVP-er mr. Regout gisteravond aflegde tijdens de eerste ronde van het Eerste-Kamerdebat over de begroting van buitenlandse zaken. Stemmen tegen een begroting betekent, dat men het aftreden van de betrokken minister wenst. Voorzover gisteren bekend werd, leeft deze wens behalve bij mr. Regout ook bij dr. De Gou (bekend door zijn particuliere contacten met vooraanstaande Indonesiërs) en nóg een of twee katholieke senatoren. Vele andere leden van de Eerste-Kamerfractie der KVP willen het niet zo scherp stellen, maar ook zij zijn ernstig bezorgd over het Nieuw-Guinea- beleid en zij vrezen, dat door het „strak en star" vasthouden aan het zelf beschikkingsrecht de onderhandelingen met Indonesië zullen mislukken, met alle rampzalige gevolgen van dien. De zienswijze van dit deel der KVP-fractie werd gisteravond vertolkt door ir. Kraayvanger. De overige KVP-ers scharen zich, onder leiding van pater Beaufort en de heer Derk- sen, over het algemeen achter minister Luns. De verschillende standpunten in de katholieke fractie trokken tijdens het debat van gisteren wel het meest de aandacht. Maar daarnaast bleek, dat ook in de fracties van ARP en CHU niet uniform over het vraagstuk N.-Guinea en de oplossing daarvan wordt gedacht. De heer Berghuis (ax.) benaderde het probleem gangs anders dan de heer Algra (eveneens a.r.J, terwijl er voorts een belangrijk nuance-verschil was tus sen het betoog van de heer Van Hulst (cJi.) en dat van zijn fractiegenoot Reijers. De heren Algra cn Reijers ver tolkten echter minderheidsstandpunten in hun fracties. Opmerkelijk was voorts (Van onze correspondent in Bonn) Nederland en ook België kunnen voor het komende week einde rekenen op een nieuwe invasie van toeristen uit de Bonds republiek. De le mei dinsdag volgende week is nl. in West- Duitsland een wettelijke feestdag, waarop niet wordt gewerkt. Vieuws in één oogopslag In de Eerste Kamer heeft een aantal leden van de Katholieke Volkspartij ernstige kritiek geleverd op het Nieuw-Guinea-be- leid van minister Luns. In een rede te Medan heeft president Soekarno verklaard, dat Indonesië niet met Nederland zal kunnen onderhandelen zo lang het zenden van mili taire versterkingen naar Nieuw-Guinea door Ne derland niet is gestaakt. Plechtig beloofde Soekar no ook nu, dat Nieuw- Guinea deel van Indonesië zal zijn, voordat op 1 ja nuari 1963 de zon zal op gaan. De Ver. Staten hebben gistermiddag bij het Brit se Christmaseiland een kernwapen van middelba re grootte tot ontploffing gebracht. De bom werd door een vliegtuig losge laten. De Sowjetunie heeft onmiddellijk gereageerd met de mededeling dat hier sprake is van een zeer ernstige misdaad tegen de mensheid. Voor het eerst heeft zich in de ruimte een kunstmatig onweer voor gedaan. Dat gebeurde als gevolg van de geslaagde lancering van een Satur- nus-raket vanaf Cape Ca naveral, die tot taak had 95 ton water in de strato sfeer te spuien. Minister Joxe heeft medegedeeld, dat de Fran se regering uiterst ener gieke maatregelen zal ne men in de strijd tegen de OAS. Moeilijkheden drei gen nu ook van ander» zijde. Algerijnse troepen zouden n.l. vorige week zijn aangevallen door ge regelde Franse troepen in het Tunesisch-Algerijnse grensgebied. Een onderzoek ingesteld op verzoek van het be drijfschap voor de melk- detailhandel heeft uitge wezen, dat het dienstbe toon van de melkhandel ook in de hoogbeww kan worden gehandhaafd, wanneer de melk en de melkprodukten niet langer in flessen, maar in papier worden verpakt. Vele kantoren zullen derhalve ook op maandag wel gesloten blijven en fabrie ken zullen het vermoedelijk de moeite niet vinden om alleen voor maandag de machines aan te zetten. Dit betekent voor zeer vele eWstduitse werknemers op nieuw een lang weekeinde, dat in feite vrijdagavond al begint. De vijfdaagse werkweek is in West-Duitsland al zo al gemeen, dat er praktisch op zaterdagen niet meer wordt gewerkt. Die dag hebben de werknemers dus vrij. Dan volgt de vrije zondag en voor de meesten dan ook nog de vrije maandag. Voor zover er nl. maandag in fabrieken en kantoren nog zal worden gewerkt, zullen de werk nemers die dag als „snipperdag" opne men of zich zöek melden. Dat laatste biedt nl. ook nog mogelijkheden, aange zien de controlerende dokter pas na twee dagen komt kijken. Ten slotte is dan de le mei nog een officiële vrije dag, zodat de Westduitsers aan het einde van deze week een weekend van vier dagen hebben. Velen, die er gedurende de afgelopen paasdagen vanwege de te verwachten drukte van hebben afgezien naar Neder land of België te reizen, zullen dit ver zuim het komende weekende goedmaken. Voor wat de attraktdes van Nederland betreft, komt er nog bij. dat de bollen veld ener na de zonnige afgelopen dagen het komende weekeinde nog veel beter bij zullen staan Bovendien begint de feestweek. Het zal maar een zeer gering percentage der Westduitse Holland-vaar- ders invallen, dat zij daarbij misschien niet zo welkom zullen zijn. Het Nederlandse- en Belgische hotel- en restaurantbedrijf en de toeristen- „inriusfcrie" zal er dus beter aan doen zich ook voor het komende weekeinde op een nieuwe Westduitse toeristen-invasie voor te bereiden. Zaak-Van der Putten Naar het Algemeen Dagblad meldt, heeft minister Visser besloten in be roep te gaan tegen de uitspraak van het Ambtenarengerecht te Arnhem, dat het ontslag van de heer F. H. van der Putten nietig heeft verklaard. Hoewel het ministerie van defensie geen mededelingen wilde verstrekken, werd vernomen dat de minister de Haagse advocaat mr. C. R. Wijckerheld Bisdom heeft aangezocht namens hem te willen optreden voor de Centrale raad van be roep in ambtenarenzaken te Utrecht. Ook ls aan mr. Wijckerheld Bisdom gevraagd het beroepschrift op te stellen. De Centrale raad van beroep is er nog niet van op de hoogte gesteld dat de minister in beroep gaat De beroepster mijn duurt dertig dagen. Het Ambtena rengerecht deed uitspraak op 13 april. Het schijnt in de bedoeling te liggen pas tegen het einde van deze termijn, dus tegen 10 mei beroep aan te tekenen. dat WD-fractieleider Van Rlel een vi sie verdedigde waarvan ir. Vos (soc.) niet ten onrechte zei, dat ze zelfs b(J Kroll terug van ziekteverlof (Van onze correspondent ln Bonn) De Westduitse ambassadeur in Moskou, dr. Hans Kroll, is gisteren van zijn ziek teverlof in Zuid-Duitsland in Bonn te ruggekeerd. Hij zal daar nog besprekin gen voeren met de minister van buiten landse zaken. dr. Gerhard Schroder, al vorens hij begin volgende maand op zijn post zal terugkeren. Naar men zich herinnert werd hij in maart uit Moskou teruggeroepen toen zijn naam in verband werd gebracht met een vierpuntenplan tot oplossing van de Duitse kwestie. Na een onderzoek door minister Schrö- der werd besloten de ambassadeur met ziekteverlof te sturen en in aansluiting daarna nog tot de komende herf9t naar Moskou te laten terugkeren. Daarna zou dr. Kroll dan naar Bonn terug komen om het ministerie van buitenlandse zaken als „oost-expert" te dienen. Gisteren is de 30-jarige monteur R. Smeenge, bij het repareren van het, keepsysteem van een geladen zandauto bij de Ruige Hoek, door de neerstortende volgeladen bak getroffen en hierbij ver ongelukt. Toen de delegatie van Ambone zen, die gisteren in Den Haag het twaalfjarig bestaan van de Republiek Zuid-Molukken her dachten, bij de ambtswoning van minister Luns aan Plein 1813 aan kwamen om een petitie aan te bieden, werd de deur op een kier geopend en een huisbediende stak zijn hoofd naar buiten met de vraag: „En wat wensen de he ren?" Ijlings toegeschoten amb tenaren leidden het volgende ge sprek in wat diplomatieker ba- minister Luns nog „een slag achter lag". Het PvdA-standpunt leverde gisteren geen verrassingen op. (Vervolg op pag. 9) ANMB richt zich meer op werk in de onderneming De Alg. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektrotechnische industrie (ANMB) is van plan zich meer te richten op het werk in de onderne ming. Daartoe wil, de bond bed rijfscom- missies in 't leven te roepen, die de scha kel moeten vormen tussen bonasbestuur en leden, werkzaam in de afzonderlijke onderneming. De commissies of werk groepen zullen zich moeten bezighou den met allerlei arbeidsproblemen, wel ke zich op het bedrijfsvlak voordoen en die voortvloeien uit de moderne belo ningstechnieken. Ballonnetjes met gas: gevaarlijk! speelgoedballonnen op Koningin nedag heeft de hoofdinspectie voor het brandweerwezen met zorg ver- Het oplaten van met gas gevulde In de afgelopen jaren hebben zich b|j ballonwedstrijdcn enkele ongevallen voorgedaan waaruit duidelijk is gebleken dat een der gelijke ogenschijnlijk weinig ge vaarlijke attractie een niet te on derschatten gevaar met zich kan meebrengen. Dit gevaar Is een gevolg van het feit dat in ons land de voor een dergelijke wedstrijd bestem de ballonnen in het algemeen worden gevuld met een brand baar gas. soms zelfs in het open baar. Indien zo'n met gas gevulde ballon in aanraking komt met open vuur, een brandende sigaar of sigaret, kan, zoals reeds her haalde malen is gebleken, een vr|j hevige ontploffing, gepaard gaan de met een steekvlam, het gevolg zijn. In verband hiermede wordt de organisatoren van massale opla tingen van speelgoedballonncn aangeraden bij een dergelijk evenement voorzichtigheid in acht te doen nemen cn ln overleg met de plaatselijke brandweer de no dige veiligheidsmaatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat onder de jeugdige feestgangers slachtoffers zouden vallen. HM. de Koningin heeft gistermiddag op het paleis te Soestdijk een delegatie van de Algemene Nederlandse Invalidenbond, afdeling Utrecht, ontvangen. Het jongste lid van de afdeling, de 13-jarige Frits Willigen, bood de Vorstin een pakje Utrechtse sprits en een boeket bloemen aan. Omdat verdrag uitblijft A MERIKA heeft gisteren weer eer kernwapen in de dampkring be proefd. De bom werd omstreeks kwart voor vijf Ned. tijd in de om geving van het Britse Christmas eiland in de Grote Oceaan door een vliegtuig losgelaten. De kracht werd als middelbaar omschreven. Dat wil zeggen dat de explosieve kracht tus- die van 20.000 tot een miljoen ton tnt lag. De proef is een succes geweest. De hoeveelheid radioactieve stof. dde bij de proeven in de huidige^reeks ont staat. zal tot een minimum worden be perkt. De hoeveelheid zal veel geringer zijn dan die welke bij de Russische proeven van vorig jaar is ontstaan. In dit verband is de waarschuwing van belang diie de senator Humphrey gis teren heeft laten horen: Amerika zal de schuld krijgen voor schade, die het niet heeft aangericht. In deze lente zal radioactieve afval van de Russische kernproeven op de aarde neerslaan. De wereldopinie zal van oordeel zijn, dat de neerslag door de Amerikaanse proef nemingen wordit veroorzaakt Politiek asiel verzocht Van Oostduitse zijde is gemeld dat een Nederlandse militair in Oost- Duitsland om politiek asiel zou heb ben verzocht Het zou een soldaat betreffen van het 42ste infanterie- bataljon uit Ermelo. De militair, Jan Stoops, zou tegenover Oostduitse autoriteiten hebben ver klaard, dat zijn onderdeel in geval van oorlog in West-Duitsland wordt ingezet en dat hij geen zin had om voor „de belangen van Westduitse nazi's" te vech ten. Bovendien, zo zou hij voorts ge zegd hebben, bestaat de mogelijkheid, dat het bataljon naar Nieuw-Guinea wordt gezonden. Aan deze „huurlingen- dienst" had hij zich door zijn vlucht naar Oost-Duitsland onttrokken. Desgevraagd verklaarde het ministe rie van defensie aanvankelijk, dat men daar nog geen melding over een deser tie had ontvangen. Later deelde de Legervoorlichtings- dienst desgevraagd mee dat de 20- jarige J. Stoops gisteren niet van Paasverlof bij zijn onderdeel in Er melo is teruggekeerd. De uit Breda afkomstige militair had zich om twaalf uur moeten melden. Het meisje van Stoops woont in Oost- Duitsland, zo is nader De Sowjetunie heeft de hervatting van de kernproeven een „zeer ernstige mis daad tegen de mensheid" genoemd. Blijkbaar heeft zü vergeten, dat zij zelf in september een al drie jaar lopende afspraak heeft verbroken, door eenzij dig tot hervatting over te gaan en grote serie proeven te nemen, die verantwoordelijk veel radioactieve af val veroorzaakten. Ook ln vele andere landen is tegen de hervatting geprotes teerd. maar gelukkig zien velen in, dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Russen moet worden gezocht. Een Amerikaanse woordvoerder ver klaarde, dat de Ver. Staten de nieuwe proefnemingen niet zal onderbreken, als de Sowjetunie alleen maar Instemt met een verdrag tot het verbieden van kern- proeven zonder afdoende controlemoge lijkheden op de naleving er van. President Kennedy heeft voorgeschre. ven. dat iedere explosie door 'n militaire noodzaak gerechtvaardigd moet zijn. Hij wil geen proeven met het doel. indruk te maken op de Russen of om een pro pagandistisch sterke indruk te geven van de macht van de Ver. Staten. In tussen heeft Stevenson, de Amerikaanse VN-ambassadeur, een beroep gedaan op de leden der VN. te pogen de Sowjetunie te doordringen van haar verantwoorde lijkheid. Vermelden we nog, dat een Russische geleerde in het Russische parlement (Opperste Sowjet) heeft verklaard, dal alle ondergrondse proeven geregistreerd kunnen worden. Dit zou de laatste tijd gebleken zijn na Russische en Ameri kaanse proeven. In Zwolle is gisteren een personen auto tegen een stilstaande auto gebotst, waarbij een vijftien maanden oud meisje zo ernstig werd gewond, dat het kort na aankomst in het ziekenhuis overleed. De auto werd bestuurd door de 38-jarige mevrouw A. J. K.-B. uit Mastenbroek. Zie pagina QOK GISTEREN WEER, tijdens de be handeling van de begroting van bui tenlandse zaken met (uiteraard) Nieuw- Guinea als hoofdmoot, is gebleken dat in de Eerste Kamer de genuanceerdheid der fracties beter tot haar recht pleegt te ko men dan in de Tweede Kamer het geval is. Niet minder dan vier vertegenwoordi gers van de k.v.p.-fraetic zijn aan het woord geweest, twee anti-revolutionairen cn ook twee vertegenwoordigers van de christelijk-historische fractie. Van die vier k.v.p.-crs dreigde er één tegen de begro ting te zullen stemmen (aldus bet aftre den eisend van zijn partijgenoot minister Luns), leverde een tweede nauwelijks minder felle kritiek en schaarden zich twee andere achter het beleid van licl kabinet. Ook de anti-revolutionaire cn de chris telijk-historische sprekers bleken niet Identiek over het Nieuw-Guinea-vraag- stuk te denken, zij het dat in deze frac ties de standnunten niet zover uit elkaar bleken te liggen als binnen de roomse fractie liet geval is. Dat die genuanceerdheid in de Eerste Ka mer tot uiting pleegt te komen, kan men toejuichen het is op zichzelf een plei dooi voor het bestaansrecht van dit hoge college. Dat die juist gisteren in zo sterke mate moest blijken is minder gelukkig. Als men het al niet wist dan is nu wel heel duidelijk geworden welk een spraak verwarring er ten aanzien van dit pro bleem cn ziin facetten heerst. Vooral het woord „zelfbeschikking" heeft het weer moeten ontgelden en men kriigt haast de Indruk dat dit woord van elastiek is. De k.v.p.-senator Kraayvanger levende er een fraai voorbeeld van. Hij erkende dat het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's belang rijk is, maar als zon blijken dat dit rech* bi.j de onderhandelingen met Indonesië in de weg staat, dan daalt die belangrijk heid ■''enderogen. Wo,ke conclusie moet men hieruit trekken? Gegeven he* feit dal Soekarno met d't zelfbeschikkingsrecht der Papoea's niets te maken wenst te heb ben. omdat naar ziin mening die Papoea's ziin onderdanen ziin. Als men naast dit feit stelt dat overeen stemming met Indonesië voorrang behoor* te hebben boven de belofte aan de Pa poea's. dan kan men tot geen andere con clusie komen dan da* men dat zelfbeschik kingsrecht der Papoea's in belangrijkheid ♦ot nul wenst terug fe brengen. Men wil het dan nog wel zien als een schoon idea®', maar als zovele idealen on bereikbaar. Het is het goed recht van de heer Kraay vanger en van ziin pol'tieke vrienden zo te denken of het verstandig was die gedaeh*cn gls'ercn ook uit te snreken. Is aan twijfel onderhevig. Hii heef* Soekarno eens te meer een reden gegeven om he' been stijf te houden. Nu bliikt dat ook een deel van de k.v.p. bezig is de poten onder de stoel van mr. Luns weg te zagen, nu is er voor de machthebbers In Dja karta cn sommige diplomaten in Wash ington weinig staatsmanskunst meer no dig om te weten hoe men de volle buil binnen kan halen: er is slechts geduld voor nodig met zo nu en dan nog een tikje agitatie om de zenuwen toch vooral onder hoogspanning te houden. Voor de Papoea's die het woord zelfbe- schikkingsrech* opvatten zoals het er staat, is dit alles weinig hoopgevend. Echtpaar overleden door kolendamp Gistermiddag is het echtpaar J. Siebelt (79) en A. Siebelt-Schecrhorn (73) in zijn woning aan de Melkkade te Coe- vorden dood aangetroffen. Sectie heeft uitgewezen dat het echtpaar door kolen dampvergiftiging om het leven is ge komen. Men vermoedt dat zij einde van de vorige week zijn omgekomen. Men vond de oude mensen, zittende voor het televisie-toestel. Omwonenden bemerkten dat het tele visietoestel nog aanstond, terwijl de gor dijnen waren gesloten. Gisteren is te Foxmol (Gr.) de 58-ja- rige mevrouw H. Schnuck-De Boer ver ongelukt. Zij stak op haar fiets de weg over en werd door een vrachtauto aan gereden. Zij overleed kort na de aan rijding. Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN 27 aprid: 7.49 v.m.; 20.27 n.m. 17EN Oceaandepressie, die aanvanke- I lijk naar het noordoosten trok. heeft V-I nabü Schotland zijn koers naar het zuid oosten verlegd. Achter deze depressie kwam een nieuw en krachtig hogedruk- gebied tot ontwikkeling. Samenhangend daarmee bewoog een bij de storing behorend koufront in ver sneld tempo over de Noordzee naar het zuidoosten. Dit front zal Nederland vanavond en vannacht voorbijtrekken, hetgeen in hoofdzaak in het noorden van het land aanleiding kan geven tot wat motregen. Na de frontpassage wordt de wind weer koude lucht van de Noordzee hTtod HET WEER IN EUROPA voor"1 k°""n Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Wolkenvelden met vanavond -of van nacht in hoofdzaak in het noorden van het land plaatselijk wat motregen. Ma tige, aan de kust nu en dan vr|j krach- Vpénfcurg tige, naar noord draaiende wind. Kouder Vliss overdag, vooral in het binnenland. De'^lt (Opgemaakt 11.15 uur). Twente Eindh. ZON EN MAAN Heirtnk? Vrijdag: zon op 5.20, onder 19.56 uur: stockh maan op 2.15, onder 11.10 uur. iclmenh 27 april Laatste Kwartier. Aberdeen EEN„„ 3000 sloten had, waarop ook de De critici hebben niets dan iedereen is er verrukt dirigent, over." „Jochum", aldus de critl- „Het orkest is spectaculair", cus, „is een van de grootste schreef Heuwell Tircuit, dc dirigenten. Hij vertegenwoor- Het geestdriftige publiek criticus voor het in het En- digt eenheid van lijn De criticus Edmund Wilkes uluuo vtIll. 'an de in het Engels ver van de grootste schÜnende Yomiuri schreef: riep Jochum acht maal terug gels verschijnende avondblad drukking, terwijl bij Bern en kl.-infr- lii>n minnlon j:. „„t. j. ..J J treden van het orkest Japanse hoofdstad. Er werd gejuicht in dc en" klapte tien minuten moderne Bunka Kaikazaal in twee toegiften, Webers Frei b f iiti/ cii u u B Ueno toen de dirigent Eugen sch"|z en Coriolanus van met alle mogelijke mensen twee vormen een uitstekend ^leur en warmte cn uitste- Jochum het programma be- Beethoven. --- unaic»enu Asahi, die ook de concerten hard Haitink alles beweging vierde van Brahms werd vol- in Osaka versloeg. „Ik heb en onstuimigheid is. Deze eens hem «"gevoerd „met in Osaka er over gesproken, evenwicht." kende frasering." Luxemb. Partis Bordeaux Grenoble windstil windstil windstil windstil zw 2 windstil ono "S 3. windstil windstil I 27 14 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1