Nog geen gesprek met Aantal bezoekers uit het buitenland: 750.000 Jlicume jCeihsrljc GTourant Commentaar Belangrijke rede van Sukarno verwacht Attentie üctie Raket valt te pletter op achterkant maan ZOWEL de Indonesische minister van buitenlandse zaken Soeban- drio als de Amerikaanse ambassadeur te Djakarta, Howard Jones, hebben verklaard, dat er generlei vordering is gemaakt met de pogingen om de voorbesprekingen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea te doen hervatten. Donderdag zal Soekarno be langrijke verklaringen afleggen over Nieuw-Guinea. Hij heeft in> middels een economische generale staf gevormd om de chaos te be strijden. Uit alle delen van Indonesië komen berichten binnen over ondervoeding der bevolking. voor jongens STOEISTERKE SPORTKLEDING Sturka Jackets 8 jaar 21.7® Shorts 8 jaar Sm79 kleine stijging per maat \ieuws in één oogopslag De paasdagen van dit jaar hebben een record op geleverd wat betreft het toeristisch bezoek aan Ne derland. Naar schatting driekwart miljoen buiten landers vertegenwoordi gend meer dan twintig na tionaliteiten brachten een of meer dagen in ons land door. Vooral de Keu kenhof stond in het mid delpunt van de belangstel ling. De Ver. Staten hebben gisteren een maanraket ge lanceerd, maar het is de vraag of de twee belang rijkste doelen van het ex periment zullen worden be reikt, nl. het overseinen van tv-foto's bij het aan vliegen van de maan en het afwerpen van een aan tal instrumenten. Het elek tronisch brein fungeert na melijk niet. Na een onderhoud met de Amerikaanse ambassa deur in Djakarta, Jones, heeft de Indonesische mi nister van buitenlandse za ken, Soebrandio verklaard dat er geen werkelijke vor deringen zijn gemaakt ln de richting van een her- 'vatting van het overleg tussen Nederland en Indo nesië. In Hollandia is nu officieel toegegeven, dat bij infiltraties op Gag en Wai- geo, alsmede aan de zuid kust van Nieuw-Guinea, twintig Indonesiërs zijn ge dood en 119 man gevangen zijn genomen. President Guido van Ar gentinië is erin geslaagd de rust in het land te doen terugkeren, nadat twee el kaar bestrijdende legerlei ders tanks en artillerie wilden gebruiken. Guido zou de eis, dat de onlangs gekozen Peronisten hun functies per 1 mei niet mo gen aanvaarden, hebben ingewilligd. Er zouden nog deze maand opnieuw ver kiezingen worden gehou den. Soebandrio beschuldigde Nederland ervan zijn standpunt koppig te handha ven. Indonesië had het plan-Bunker als grondslag voor hervatting van de onder handelingen aanvaard maar de Neder landers nog niet. Het geregeld zenden van Nederlandse versterkingen had de zaak nog ingewikkelder gemaakt Hij achtte de kansen op een spoedige hervat- I ting van de besprekingen zeer gering, doch Jones was nog altijd optimistisch. Soebandrio deelde mede, dat Soekar no donderdag te Medan op een massa bijeenkomst een zeer belangrijke rede over Nieuw-Guinea zou houden. Soe bandrio zeide dat de verdedigingsraad belangrijke besluiten had genomen met betrekking tot de „aanstaande bevrijding" yan Nieuw-Guinea. De ambassadeur te Moskou, Adam Ma- I lik, die had deelgenomen aan de be- j sprekingen met Nederland, is van Dja- karta naar Moskou teruggekeerd; hij zal aan verdere besprekingen met Neder- land vermoedelijk niet deelnemen. Inmiddels heeft de raad voor na- j tionale economische ontwerpen twee da- gen vergaderd en de regering dringend verzocht ernstige aandacht tet schenken I aan het achtjarenplan voor economische ontwikkeling, ondanks de financiële druk van de campagne om Nieuw-Guinea. De raad achtte het noodzakelijk de gelden doeltreffend te gebruiken en krachtig op te treden tegen wanbeleid en verkwis ting. Soekarno wenst aan Nieuw-Guinea de voorrang te geven boven het achtja renplan en dit wekt de bijzondere be zorgdheid van de raad. De gelden uit getrokken voor de Nieuw-Guinea-cam- pagne zijn onbegrensd. Soekarno heeft zaterdag een nieuwe economische staf benoemd, bestaande uit hemzelf als voorziter en zestien ministers en economen. De leiding berust bij pre mier Djuanda, minister Soebandrio, de gouverneur van de Bank Indonesia, Soe- marno en minister van distributie, Lei- mena. Deze vier autoriteiten worden „ge militariseerd". Gisteren heeft Soekarno in een toe spraak meedegedeeld, dat er een gecon troleerde distributie van levensmidde len zal worden ingevoerd. Hij beschul digde speculanten ervan de voedselprij zen omhoog te doen vliegen. Op het plat teland zullen commissies worden inge steld voor aankoop en distributie van ryst. Voor vervolg zie pagina 4 Soekarno niet naar Londen President Soekarno heeft koningin Elizabeth van Engeland meegedeeld, dat zijn aangekondigde staatsbezoek niet kan doorgaan vanwege de spanningen rond om Nieuw-Guinea. Paasdagen waren warmste en zonnigste sinds jaren (Van een onzer verslaggevers) TAE PAASDAGEN de zonnigste en warmste sinds jaren hebben alle records op toeristisch gebied gebroken. Van vrijdag tot en met maan dagavond bezochten naar schatting driekwart miljoen buitenlanders, die meer dan twintig nationaliteiten vertegenwoordigden, ons land. De drukte was tenminste twee keer zo groot als verleden jaar en zelfs nog aanzien lijk groter dan in het record (Floriade-) jaar 1960. De meeste Paasgasten kwamen uit Duitsland; de Fransen bezetten de tweede plaaits en de Denen de derde. Het bezoek uit Denemarken was on geveer gelijk aan dat van in Duits land gelegerde Canadese en Ameri kaanse militairen. Het aantal Belgen dat naar ons land reisde, viel tegen. Ongeveer een kwart miljoen buiten landse personenauto's en autobussen zijn donderdag af onze grenzen gepas seerd. De A.N.V.V. leidt uit dit cijfer af. dat ongeveer 750.000 vreemdelingen in hotels en pensions, bij particulieren of Elektronisch brein weigert A LS de geleerden gelijk krijgen, zal donderdagmiddag een Ame rikaanse raket zich in de maan bo ren en te pletter slaan. Het is de Ranger 4, die gisteravond omstreeks 10 uur op Cape Canaveral werd ge lanceerd met een Atlas-Agena-raket. Dit ruimtevaartuig bevat een cabi ne met instrumenten, die op de maan had moeten landen voor het ver strekken van gegevens over de om standigheden op dit hemellichaam. Het elektronisch brein van de raket functioneerde niet goed, waardoor het de vraag werd, of de twee belangrijk ste doelen van het experiment (dere- layering van tv-foto's bij het aanvlie gen van de maan en het afwerpen van een aantal instrumenten, die in lichtingen over bevingen en meteorie tenbombardementen moesten uitzen den) bereikt zou worden. Vanochtend werden nog steeds krach tige signalen Ontvangen van twee volg- bakens, die tot de instrumentarium van de Ranger 4 behoren. Verwacht werd, dat deze bakens nog verscheidene uren zouden blijven werken. Als de in stallatie van het ruimteschip normaal zou hebben gewerkt, zouden zonnecellen zon licht hebben omgezet in energie ten be hoeve van de batterijen. Verwacht wordt, dat deze batterijen uitgeput zullen zijn, als de Ranger 4 donderdagmiddag op de achterzijde van de maan terechtkomt. De moeilijkheden schijnen te schuilen in een klokachtig electronisch instrument, dat enkele seconden voor de lancering in werking werd gesteld. Met dit apparaat zouden allerlei bevelen gegeven kunnen worden aan het uitgebreide instrumenta rium van het ruimteschip. Aanvankelijk had men een stille hoop, dat het elektronische brein zichzelf zou herstellen, maar dr. William Pickering, hoofd van het laboratorium, dat de Ran ger ontwierp, had daar niet veel hoop op. Hij was van mening, dat het vaartuig langzaam „tuimelt" in plaats van in de baan te blijven door middel van zijn „ogen", d.w.z. lichtgevoelige dioden die op de zon en de aarde zijn afgesteld. Inmiddels hebben de Russen meege deeld dat zij een satelliet, de Kosmos drie, in een baan om de aarde hebben gebracht. De kunstmaan draait in 93,8 minuten om de aarde, haar grootste hoog te is 720 km en de kleinste 229 km. D Kosmos drie is uitgerust met instrumen ten voor een onderzoek van de kosmisch ruimte en met radioverbindingen het meten op lange afstanden. in kampen hebben gelogeerd. Verleden jaar was dit aantal 375.000. Merkwaardig is dat de logies-informa- tiendiensten van de A.N.V.V.-V.V.V.'s thans werkzaam met twintig kantoren „slechts" 32.000 buitenlandse toeristen in vier dagen onder dak behoefden te bren gen tegen 40.000 in 1960. Het ligt dus voor de hand, dat tienduizenden vreemde lingen, die de topdrukte kennelijk had den verwacht, tevoren kamers in hotels of pensions hadden besproken. Nederland heeft er tijdens het afge lopen (lange) weekeinde op z'n Paas- best uitgezien. Ons land moet voor de buitenlanders een treffende gelijkenis hebben vertoond met de kleurige affi ches: bloeiende bollenvelden, blauwe lucht, hagelwitte wolkjes, boerinnetjes in klederdracht (tussen de bollen geknield natuurlijkenz., kortom: de roman tische plaatjes van de toeristische re clame. Overigens heeft de drukte zich niet uitsluitend tot het westen van het land bepaald. Ook de provincies Utrecht, Gelderland, (Veluwe, Arnhem, Achter hoek), Groningen, Friesland, Drente, Overijssel (Twente) en Zeeland hebben van het vreemdelingenbezoek geprofi teerd. Vele toeristen reden ln de richting UtrechtVeluwe om onderdak te zoeken, nadat zjj eerst de grote steden, de bol lenvelden of de badplaatsen hadden be zocht. Stagnaties Over het algemeen zijn in de reusach tige verkeersstromen weinig ernstige on gelukken gebeurd. De verkeersautori- teiten prijzen de honderdduizenden auto mobilisten om hun rust en zelfbeheer sing. Vertragingen ontstonden eigenlijk alleen bij het verkeersplein Oudenrijn (Utrecht), waar maandagmiddag en -avond het verkeer in alle richtingen bijzonder intensief was. De politie had uitgebreide maatregelen genomen en Driekwart miljoen buitenlanders in NederlandZeker, ze wa ren niet allemaal in de „Rand stad" en ze hebben niet allemddl de zee gezien, maar de grote trek ging toch naar Hollands blonde duinen, het strand (èn de boulevards, èn de Pier) ervoor en de bollenstreek (èn de Keu kenhof) erachter. Het was er dan ook drukom het zachtjes te zeggen kraanwagens, een ambulance en ander hulpmateriaal opgesteld. Om negen i 's avonds stonden zij gelukkig nog werk- De Maastunnel in Rotterdam heeft praktisch gesproken gedurende het hele weekeinde verstopt gezeten. Van morgens vroeg tot laat in de avond ston den aan beide zijden van de tunnelbuis lange files auto's De grenspost ZevenaarElten wa drukste van alle posten. Op Eerste Paas dag stonden auto's in zes rijen naast el kaar over een lengte van honderden meters. De „inlaat-snelheid" bedroeg twaalfhonderd auto's per uur, hetgeen neerkwam op 4400 personen per uur de grenspost Vaals passeerden elfhon derd wagens per uur in beide richtingen. Ook de Nederlandse Spoorwegen meldden druk in- en uitgaand ver op de internationale lijnen en het bin nenlandse net. Op Tweede Paasdag reden 140 extra-treinen. De drukst bezette Den Haag-Rotterdam. Hoewel het nu ook bepaald geen strandweer was, was het buitenlandse bezoek aan de badplaatsen het grootst. Op de boulevards van Scheveningen, Noordwijk, Katwijk en Zandvoort hoor de men meer Duits, Frans, Deens en gels spreken dan Nederlands. De bollenstreek had ln de dagen i Pasen al veel bezoek ontvangen. Toch viel het op. dat de echte „bollentochten" minder populair zijn dan een jaar of v(jf geleden. Het meeste verkeer gaat recht streeks naar de Keukenhof in Lisse. Bezienswaardigheden 0 Van alle bezienswaardigheden in om land trok de Keukenhof op de Paasdagen de meeste bezoekers: 150.000. Zij kwa men met vele extra-treinen, extra-lij n- autobussen. 1350 touringcars en 25.000 personenauto's. Desondanks verliep het verkeer in de bollenstreek dank zij be tere wegen en voorzieningen voortreffe lijk. 0 De pier in Scheveningen kreeg in vier dagen (van vrijdag tot en met maan dag) 78.000 bezoekers, waarmee de twee honderdduizend dit jaar al zijn gepas seerd. Het miniatuurstadje Madurodam in Den Haag werd door 56.000 personen bezocht. In de drukte werd de komst van de zeven-miljoenste bezoeker na opening vergeten. Schiphol kreeg 35.000 mensen bezoek en lag daarmee nog voor op de Diergaarde Blijdorp i Rotterdam: 30.500. Het aantaj bezoekers DINSDAG 24 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD Drieënveertigste jaargang no. 12461 „SlunNaseitfi is gfjcbfmn mijn hert ia Dgljeospotf EEN DER BESTEN! Nederlands nationale feestweek nadert. Op en om Koninginnedag 1962 wordt ook het zilveren huwelijksfeest van Koningin en Prins gevierd. De kinderen heb ben hun geschenk reeds ge geven: een plastiek, vervaardigd door de Italiaanse beeldhouwer Gualberto Rocchi. Links de prin sessen, in de houding zoals zij door Rocchi werden vereeuwigd. (Zie fotoreportage op pag. 7) Foto M. Koot Waarnemers in Wash- hington menen dat de Ver. Staten dezer dagen de kernproeven in de damp kring zullen hervatten. Volgens niet bevestigde be richten heeft premier Mac- millan een dringend be roep op president Kennedy gedaan de proeven uit te stellen en in te gaan op de voorstellen van acht neu trale landen, die in Genève voor een gematigd inter nationaal controlesysteem hebben gepleit. Tengevolge van een hartverlamming is zondag nacht in zijn woning te Breda plotseling overleden de staatssecretaris van O. K. en W., drs. G. C. Stu- benrouch. Vanmorgen is een herdenkingsbijeen komst gehouden in de hal van het ministerie in Den Haag. dat de Rotterdamse tuin noteerde is drie maal zo groot als dat van verleden 0 De vijftig Amsterdamse rondvaart boten hebben ongeveer 120.000 passa giers (verreweg de meesten waren Duit sers) door de grachten gevaren. De Ha vendienst Spido liet 24,500 toeristen d© Rotterdamse havens zien. Het platform van de Rotterdamse Euromast bood 19.000 bezoekers een geweldig uitzicht over de Maasstad, het uitgestrekte ha vengebied en de steden en dorpen rond om Rotterdam. 0 Katwijk heeft tijdens de Paasdagen een record aantal van negenduizend vreemdelingen, die een logiesruimte hadden geboekt, geherbergd. Amsterdam bracht er 6600 onder dak. Rotterdam 2700, Den Haag 2500. (Voor vervolg zie pagina 4) Canadese dominee bij Eichmann op bezoek De voor moord op zes miljoen Joden ter dood veroordeelde Adolf Eichmann heeft de Canadese predikant Huil uit Jeruzalem ontvangen, zo heeft de Isreëli- sche functionaris Yitshak Nir meege deeld. Eichmann, diens advocaat en de predikant hadden om dit onderhoud ver zocht Waarschynlij'k zullen deze be zoeken worden voortgezet. Tijdens het proces in Jeruzalem heeft Eichmann te gen zijn rechters gezegd niet tot enig kerkgenootschap te behoren maar wel in God te geloven. In Surhuisterveen is zaterdagavond het bejaarde echtpaar R, Gal. dood aan getroffen ip hun woning. Het echtpaar is vermoedeiyk reeds donderdagavond ten gevolge van kolendamp vergiftiging overleden. CAATSSECRETARIS Gerard Carl Stu- benrouch, in de Paasnacht door een plotselinge dood aan zijn gez'n en zijn werkkring ontrukt, is slechts 44 jaar ge worden. een leeftijd waarop vele politici pas aan het begin van hun carrière staan. Een hartaanval heeft een einde gemaakt aan een welbesteed, werkzaam leven, dat nog vele rijke beloften voor de toekomst inhield. Stubenrouch was misschien niet direct een spectaculair politicus. Besche'den van aard. trad hij naar buiten voornamelijk op als vaktechnicus en nam hij voor het overige genoegen met een plaats in do schaduw van een zo dominerende figuur als minister Cals. Maar de meer ingewij den kende de grote betekenis van zijn rol- achter-dc-schermen; zij. kenden ook zijn opvallende bekwaamheid en de toewijding waarmee hij de hem toegewezen taak ver vulde. Reeds bij Stubenrouch's eerste op treden in de Kamer kwamen die eigen schappen duidelijk aan het licht. En se dertdien heeft men in de wereld van po litiek en onderwijs deze beminnelijke man in toenemende mate leren waarderen als een begaafd, deskundig bewindsman, die weloverwogen beslissingen nam en zijn visie op de moeilijke problemen van het onderwijs helder en klaar wist te formu leren. Velen zagen in hem een toekomstig minister van o. k. en w. Vooral voor zijn werkkracht had iedereen die met hem. de gedeeltelijk invalide, in aanraking kwam, grote bewondering. Minister Cals wees er gisteravond voor de televisie nog op met welk een enthousiasme en inten siteit de nu overledene zich de afgelopen maanden had geprepareerd op de punten die hij bij de behandeling van de Mam moetwet in de Tweede Kamer zou moe ten verdedigen. Die behandeling zal nu dus zonder hem voortgang moeten vinden. Wij kunnen hier moeilijk een antwoord geven op de vraag of zijn veelomvattend werk ten departemente te veel van de krachten van de staatssecretaris heeft ge vergd. Het staat echter wel vast. dat de toenemende taakverzwaring van politieke leidslieden een zorgwekkend verschijnsel begint te worden. En evenzeer staat het vast, dat op den duur nieumand zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid de grenzen van het fysiek mogelijke kan overschrijden. Hier tekent zich een vraagstuk af dat om ernstige bezinning vraagt. Men zal gron dig moeten bezien of door een betere sprei ding van verantwoordelijkheden, door een nóg grotere functionele decentralisatie in de politieke leiding, kan worden voorko men dat- bepaalde personen geestelijk èn lichamelijk te zwaar worden belast. Op het ogenblik echter is er geen plaats voor dergelijke beschouwingen. Thans past alleen droefheid en verslagenheid over de dood van een hooggeplaatste die, naar de mens gesproken, nog zo moeilijk kon wor den gemist. VeeMess Ijoodwill HOOGWATER SCHEVENINGEN 25 april: 6.12 vjil; 18.38 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur /GEDURENDE DE PAASDAGEN trok een hogedrukgebied van de Golf vv... Biscaje naar midden Scandinavië. Daar ts de luchtdruk in het centrum intussen tot boven 1035 mb gestegen. Het hoge- drukgebied staat verder in verbinding met het Azoren hogedrukgebied, waar door de doortocht van oceaandepressxes in de richting van het Europese vaste land versperd is. Vanochtend bereikte een kleine storing ons land die slechts gekenmerkt was door enkele geïsoleerde buien. Deze onbetekenende storing wordt nu door drukstijgingen gevolgd, welke samenhangt met nog een andere boven Frankrijk gelegen rug van hoge lucht druk. Het overwegend zonnige weer duurt daarom voort. De regenkansen zijn te verwaarlozen terwijl de temperaturen tot ongeveer dezelfde oplopen als vlak voor Pasen, dus in het binnenland tot boven 20 graden. De Bilt verwacht tot woensdagavond: In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Overigens zonnig en op de meeste plaat sen droog weer. Weinig wind en aanhou dend zacht. (Opgemaakt 11-15 uur). ZON EN MAAN Woensdag: zon op 5.24. onder 19.53 uur; maan op 0.33, onder 9.05 uur. Laatste Kwartier 27 april. L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1