Jlieuiue geihsctfe (tfïwranl iUiili Kabinet zou plan-Bunker voorlopig hebben aanvaard Commentaar Van der Putten in gelijk gesteld Nieuw-Guinea nu... en straks f Van Roijen zal alles uit overleg moeten halen Cassatieprocedure voor Reydon en De Jager Doodstraf voor Jouhaud Reportagereeks van Link van Bruggen critao ZATERDAG 14 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieën'veertigste jaargans no* 12455 CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantwasttcfi is ahebleven mgn bert in legljcnspatf in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nieuvvegracbt 810 UTRECHT Na langdurige vergadering ministerraad: (Van onze parlementsredactie) TAE ministerraad heeft gisteren langdurig beraadslaagd over het Nieuw- Guinea-plan van de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker. Na af loop werd gisteravond laat per communiqué meegedeeld dat het kabinet zijn standpunt ten aanzien van de voorstellen van de heer Bunker heeft bepaald en dat het ambassadeur dr. J. H. van Roijen van bepaalde instruc ties zal voorzien. Over de inhoud van kabinetsstandpunt en instructies be waarde men van officiële zijde een volstrekt stilzwijgen. Een regerings woordvoerder wenste aan het communiqué hoegenaamd niets toe te voe gen. Hij wees erop, dat het overleg met Indonesië nog altijd geheim is. Wel onderstreepte hij, dat het kabinet als gehéél een beslissing heeft genomen en dat er dus geen sprake is van een aftreden van bepaalde bewindslieden. Minister-president De Quay zei bij het verlaten van de Trèveszaal tot de wachtende journalisten, dat hij de interpretatie van het regeringscommu niqué aan de „intelligentie van de heren" wilde overlaten. Het kabinet is er gisteren blijk- i baar in geslaagd een formule te I vinden, waardoor de tussen bepaal- Vrijdag de dertiende april was een bijzonder vermoeiende dag voor het kabinet, dat van 's morgens tien uur, met slechts een korte onderbreking voor het diner, tot 's nachts half twaalf vergaderde over de kwestie Nieuw-Guinea. Extra bewogen was de dag voor minis ter Visser, die tijdens de kabi netsvergadering vernam, dat het Ambtenarengerecht in Arnhem vrijdagavond, zijn ontslagbesluit inzake de heer F. H. van der Putten nietig heeft verklaard. Foto: de minister spoedt zich na afloop van het kabinetsberaad per auto door de nacht naar huis. Nieuws in één oogopslag Het kabinet beeft gis teren tot laait in die avond vergaderd o ver de kwestie- Nieuw-Guinea. Het be paalde zijn sbanidipumit ten aanzien van hert plan-Bun ker en zal die ambassa deur in Washington, dr. Van Roijen, van instruc ties voorzien. Overigens bewaarde men een vol strekt stilzwijgen. Het Hikt erop diait een door sommigen gevreesde mi nisters- of kabinetscrisis hiermee vooralsnog is af gewend. Hert ambtenarengerecht te Anrahem heeft gister avond het door minister Viseer aan die Bussumse hoofdambtenaar F. H. v.d. Putten gegeven- ontslag nietig verklaard. Het ge recht oordieeldle het ont slag „in strijd met alge mene rechtsbeginselen, met de rechtszekerheid, die een ambtenaar toe komt en in strijd met het desbetreffende artikel van het ambtenarenreglement". Ex-generaal Jouhaud, leidier van da OAS in Oran, is gisteravond laat ter diqod veroordeeld. Het militaire hof in Parijs be sloot eenstemmig tot de hoogste straf. Zijn verde diger heeft verklaard dat Jouhaud geen gratie zal vragen. De ministers Toxopeus en Beerman zijn het eens met de kritiek die op de Haagse hoofdcommissaris van politie is uitgebracht naar aanleiding van zijn red'e waarin hij protes teerde tegen uitlatingen van de president der Haagse rechtbank ma.v. de sabe 1steekaffaire. De onlangs door op standige officieren afge zette Syrische president. El Koedisi, is weer als zo danig aangesteld. Hij werd geïnstalleerd door de opperbevelhebber van biet leger. Hert conflict rondom Berlijn, diait maandenlang heeft geameulds is weer actueel geworden. Amen- ka en Rusland hervatten het gesprek. Amerika con centreert zioh op een plan, de aanvoer wegen naar West-Berlijn onder inter nationale controle te bren gen. Ook de heer F. H. van der Putten, wiens ontslag gisteravond werd vernietigd, is de ontroering op het gezicht te lezen. De foto werd ge nomen kort nadatde omstreden hoofdambtenaar in zijn huis in Bussum de goede tijding had ver nomen. de bewindslieden bestaande me ningsverschillen met betrekking tot het plan-Bunker voorlopig zijn ge neutraliseerd en een ministers- of kabinetscrisis vooralsnog is afge wend. Politieke waarnemers hebben de indruk, dat het kabinet het plan- Bunker voorlopig heeft aanvaard en wel als uitgangspunt (eerste agenda punt) voor verdere onderhandelin gen met Indonesië. Ambassadeur Van Roijen zou echter de instructie hebben gekregen tijdens de onder handelingen alle pogingen in het werk te stellen om het plan overeen komstig de Nederlandse inzichten ge wijzigd te krijgen. Hij moet m.a.w. alles uit het overleg zien te halen wat er (voor de Papoea's en voor Nederland) in zit. Slaagt hü daarin niet of niet voldoen de, dan is desondanks de meerderheid van het kabinet naar het schijnt bereid, het plan-Bunker in laatste instantie te aanvaarden zoals het nu ter tafel ligt. Enkele bewindslieden zouden echter hun uiteindelijk oordeel over het plan geheel willen laten afhangen van het resultaat dat de Nederlandse onderhandelaars bij hun amenderingspogingen weten te boe ken. Is dit resultaat nihil, dan zouden genoemde bewindslieden hun goedkeu ring aan het plan kunnen onthouden. Maar dan komt him standpunt in botsing met dat van de meerderheid in het ka binet. In dat geval moet tenzij zjj te elfder ure „door de knieën" zouden gaan rekening worden gehouden met hun aftreden. In ieder geval is het duidelijk, dat de Ontslag vernietigd Het Arnhemse ambtenarengerecht heeft gisteravond het ontslagbesluit van de minister van defensie inzake de heer F. H. van der Putten nietig verklaard. Het is namelijk niet dui delijk komen vast te staan, dat de heer Van der Putten zeker wist dat hij de minister namen en feiten moest noemen die officieren betrof fen, die thans nog in dienst zijn aldus het ambtenarengerecht. De Ibear Van. der Putten was op 28 no vember van het vorig jaar door de minis ter van defensie wegens ongeschiktheid ontslagen uit zijn fuctie van technisch hoofdambtenaar bij dit departement. De minister nam het besluit tot ontslag, om dat naar zijn mening door de heer Van 'der Putten mot was voldaan aan de op dracht van de minister namen te noc van officieren die zidhin (heb voormalige Nederlands Indié aan collaboratie met de Japanners zouden hebben schuldig maakt en die thans nog bij de Koninklij ke landmacht zouden dienen. Het beroep tegen dit ontslag is op 23 maart van dit jaar door het ambtenaren gerecht te Arnhem behandeld. Het ambtenarengerecht heeft het aan de heer Van der Putten verleende ont slag als hoofdambtenaar van de 570ste technische dienst van de herstel- en pot-compagnie te Nieuw-Millingen nietig verklaard, omdat de feitelijke grondsla gen voor dc aanklager Van der Putten pei ministerieel schrijven van 7 november gegeven opdracht niet zUn komen va staan, waardoor de grondslagen va hetgeen ls gevolgd, wankel is geworden. Bovendien ls de rechtszekerheid waarop klager als ambtenaar aansprak heeft, tel kenmale niet of niet voldoende be schermd en wel ln het bijzonder doordat klager, tussen het geven van inlichtingen door middel van een nota en het ontslag, niet ls gehoord. De genoemde gronden stonden op het moment van het genomen ministerieel besluit niet toe te conclude ren tot ongeschiktheid van klager vooi het door hem beklede ambt. Nu de grondslag niet vaststaat, kan niet worden aangenomen dat het in het schrijven van de minister gestelde juist is, nl. dat klager in geen enkel opzicht heeft aangegeven dat bepaalde officieren zouden hebben gecollaboreerd en aan welke onregelmatigheden een ieder van hen zich zou hebben schuldig gemaakt. Hij heeft wel feiten en namen genoemd en ook de samenstelling van verantwoor delijke leidingen van diensten. gisteren genomen' kabinetsbeslissing t.a.v. het plan-Bunker geen definitieve, maar slechts een voorlopige is. De zaak zal opnieuw aan de orde komen zodra het resultaat van het overleg in de V.S. bekend is. Of, en zo ja wanneer, de Ne derlands-Indonesische onderhandelingen zullen worden voortgezet, kon gister avond nog niet worden meegedeeld. Wel werd bekend, dat ambassadeur Van Roijen hoogstwaarschijnlijk reeds zondag naar zijn post zal terugkeren. Tot half twaalf De ministerraad is gisteren enige onderbrekingen van 's morgens tien uur tot 's avonds omstreeks half twaalf bijeengeweest Behalve alle mi nisters namen ook de staatssecretarissen Galmeijer, Bot en Van Houten geheel of gedeeltelijk aan het overleg deel. Er is niet uitsluitend over Nieuw-Guinea ge sproken. Voordat de bijeenkomst begon, schijnt in het ministerie van verkeer en waterstaat nog een gesprek te zijn ge voerd tussen minister Zijlstra en dr. Van Roijen. De minister arriveerde gistermor gen geruime tijd vóór'zijn collega's op het Binnenhof. Dr. Van Roijen heeft de kabinetsvergadering niet bijgewoond. Bij het verlaten van de Trèveszaal weigerden de bewindslieden gister avond met grote beslistheid elk com mentaar. Een zeer moeizaam lopende minister Luns wilde slechts meedelen, dat hij a.s. maandag zijn Westduitse ambtgenoot Schroder hoopt, te ont moeten. Dat was dan het antwoord op de vraag of de bewindsman zijn ontslag had ingediend! Minister-pre sident De Quay verwees naar het re geringscommuniqué. De daarin ver vatte schaarse mededelingen stelden de journalisten, die uren lang op de uitslag van het kabinetsberaad had den gewacht, uiteraard hevig teleur. Tevoren hadden zij in het perscen trum „Nieuwspoort' bezoek gekregen van niemand minder dan de voorzit ter van de socialistische Tweede-Ka merfractie mr. Burger en diens echt genote Het wordt niet helemaal uitgesloten geacht, dat van P.v.d.A.-zijde het verzoek zal worden gedaan de Tweede Kamer volgende week bijeen te roepen om (in het openbaar dan wel in comité-gene raal) van de regering inlichtingen te ver krijgen over de door haar genomen be slissing. Mr. Burger heeft deze week al op een dergelijke mogelijkheid gezin- Nieuwe voorzitter chefs van staven Met ingang van 1 juni is op een daar toe door hem gedaan verzoek luitenant- admiraal H. H. L. Pröpper eervol ont heven van zijn functie van voorzitter van het comité der verenigde chefs van Met ingang van gelijke datum is in deze functie benoemd luitenant-gene raal van de generale staf, G. J. Ie Fêvre de Montigny. Met ingang van 1 mei ls de luitenant- generaal Le Fêvre eervol ontheven van zijn functie van chef van de generale staf. tevens bevelhebber der landstrijd krachten. In deze functie ls met ingang benoemd de luitenant-generaal van de generale staf. A. V. van den Wall Bake. Op een niet-beveiligde overweg in Goes is gisteren een bejaarde voetlgang- ster door een trein gegrepen. Het slacht offer was de 70-jarige mevrouw De Vos uit Goes. Zij was op slag dood. Mevrouw E. van Akker uit Amsterdam heeft in de Israëlische Vier daagse grote waardering gevonden voor haar sportieve prestaties. De 73 jaar oude dame wandelde met drieduizend mannelijke en vrouwelijke soldaten 140 kilometer over de bergen van Judea naar Jeruzalem. Mevrouw Van Akker began met wandelen toen zij 55 was. Sindsdien heeft zij al met twaalf Nederlandse Vierdaagsen meegedaan. Bij hooggerechtshof in Moskou (Van onze parlementsredactie) TAE Nederlandse ambassade in Moskou is sinds korte tijd met behulp van enkele Russische advo caten doende een cassatieprocedure voor te bereiden in de zaak-Reydon en De Jager. Dit vernemen wij des gevraagd van de zijde van het mi nisterie van buitenlandse zaken. De twee Nederlanders E. B. Reydon en L. de Jager zijn in oktober van het vorig jaar door de krijgsraad in Kiew veroordeeld tot dertien jaar gevange- raf en dwangarbeid. Zij werden verdacht van spionage ten nadele van de Sowjetunie. In december is dit von nis in hoger beroep bevestigd. De Ne derlandse ambassade werd bij die ge legenheid meer dan eenmaal inzage de processtukken en contact met de beide Nederlanders geweigerd. De Nederlandse autoriteiten bleven iettemin hun pogingen voortzetten, ver betering te brengen in het lot van Reydon De Jager. Een ervan is de cassatiepro cedure. Zij zal bij de hooigste rechtsin stantie in de Sowjetunie, het hoogge rechtshof in Moskou, aanhangig worden gemaakt. Hoewel nog niet valt te bezien, ïeer de zaak door het hooggerechts hof zal worden behandeld, hoopt men in Moskouse ambassadekringen, dat reeds de volgende maand met de behandeling en begin kan worden gemaakt. Naar op het ministerie van buiten landse zaken is vernomen, maken de beide Nederlanders het onder de ge geven omstandigheden wel. Zij mogen op geregelde tijden pakjes ontvangen en brieven schrijven en ongehinderd brieven ontvangen. Geruchten rond Reydon en De Jager doken voor het laatst op na de terugkeer de Russische scheikundige Goloeb zijn vaderland. Men kon toen horen verluiden, dat de Russische autoriteiten wellicht een soepeler standpunt zou- innemen ten aanzien van de terug keer van Reydon en De Jager. De Neder landse pogingen om hun zaak bij het hooggerechtshof van de Sowjetunie aan hangig te maken dateren echter al van Goloebs vertrek uit ons land. Ex-generaal Edmond Jouhaud is gisteravond door het speciaal hoog militair tribunaal ter dood veroor deeld. Het beraad van het uit negen man bestaande tribunaal duurde twee uur en een kwartier en de uitspraak was unaniem. Appel tegen deze uit spraak is niet mogelijk, alleen pre sident De Gaulle kan het vonnis wij zigen als hij zulks verkiest. De president kan ook nog verhinde ren, dat de voormalige Franse verzets held onder de guillotine zal sterven en ln plaats daarvan voor het vuurpeloton wordt gebracht: dit in verband met de indrukwekkende staat van dienst van de 57-jarige ex-generaal van de Franse luchtmacht. Voordat de rechters drie rechters, drie generaals, één admiraal en twee burgers zich terugtrokken, vroeg de president of Jouhaud nog een laatste verklaring wilde afleggen. De beklaagde die gedurende het driedaagse proces waardig en onaandoenlijk alle sprekers had aangehoord, stond op, maakte een buljging naar de president en sprak: „Ik heb niets meer te zeggen, mijnheer de president, ik bevind mij in de handen van de rechters". De rechtbank achtte geen verzach tende omstandigheden aanwezig. Pre sident De Gaulle kan echter nog, zelfs zonder dat hem dit wordt verzocht, de veroordeelde gratie verlenen. JJET ZIET ernaar uit dat de beslissing inzake Nieuw- Guinea niet lang meer op zich kan laten wachten. Niet alleen omdat de taal van Soekarno steeds dreigender wordt en zijn invasievoorbereidingen steeds intensiever, maar ook omdat „de wereld" zeg: de Verenigde Naties met Amerika niet in de laatste plaats af wil van dit knelpunt in de politieke verhoudingen. De woorden die president Kennedy tijdens zijn jongste persconferentie aan Nieuw-Guinea en het Nederlands-Indonesische ge schil wijdde, daten op dit punt geen twijfel over. jyjAAR NIEUW-GUINEA is niet een „ding", een dood stuk handelswaar, waarover partijen maar naar be lieven kunnen beschikken. Het probleem 'Nieuw-Guinea is rui et maar iets abstracts het gaat over mensen en over de toekomst van mensen. Over de toekomst van de Papoea's allereerst, want zij zijn de direct betrokkenen. En dan gaat het ook over de Nederlanders die daar wo nen en die hun beste krachten gegeven hebben en nog geven voor die inheemse bewoners van dit grote eiland. Over zendingsarbeiders en onderwijzers, over landbouw deskundigen en economische deskundigen en bestuurs- deskundigen welke zal hun rol zijn bij de oplossing van „het probleem"? En vooral na de jongste maatrege len gaat het over soldaten, onze Nederlandse militairen van land-, zee- en luchtmacht die ingezet zijn om levens en eigendommen te beschermen van al die mensen die onderdanen zijn van onze Vorstin. A/"OOR DEZE allen nadert de beslissing. Wanneer? Nie mand die het kan zeggen. Maar omdat die beslissing nadert hebben wij gemeend opnieuw een onzer redac teuren naar Nieuw-Guinea te moeten sturen. Nog maar nauwelijks een jaar geleden werd de Nieuw-Guinea-Raad geïnstalleerd en ook toen hebben wij onze lezers via ver slagen van ei-gen mensen op de hoogte kunnen stellen niet vvetend toen dat de ontwikkeling zo snel zou zijn dat dit een jaar later weer nodig zou zijn. JJITMAAL kimt u verslagen en reportages tegemoet zien van de hand van Link van Bruggen, de man die u reeds lang kent door zijn verslagen uit alle delen van de wereld. Hij was er bij toen het veelomstreden eiland Cyprus zich naar zelfstandigheid werkte en hij maakte van dit eiland af de landingen mee der Engelsen en Fransen in Suez. Hij was in Kongo kort voor dit land zijn onafhankelijkheid kreeg en hij was er weer toen het in burgeroorlog ten onder dreigde te gaan. In een lange reeks artikelen heeft hij de ervaringen van zijn reis door Zuid-Afrika vastgelegd en zijn visie gegeven op de apartheid. Hij heeft reizen gemaakt door Rusland en door Amerika, door Polen en door Marokko. En hij was in Algiers kort voordat het akkoord van Evian werd ge floten. U zult zioh zijn boeiende reportages herinneren. N NU dus Nieuw-Guinea omdat net als destijds op Cyprus, in Kongo, in Algiers, de beslissing niet lang E meer op zich zal laten wachten. En juist dan immers wil de lezer van een goede krant ooggetuige zijn van wat er gebeurt. Wij menen dat u daar als lezer ook recht op hebt. En juist Link van Bruggen is, meenden, wij, voor deze ooggetuigeverslagen, de geschikte man. A AN DE te koude periode die nu inmiddels acht weken duurt, is nog geen einde geko men. Achter een kleine storing die vanmorgen met enkele bui en naar het zuiden trok, breidt een hogedrukgebied zich over de Noordzee en Skandinavië uit. Dit heeft tot gevolg dat de wind wat meer naar noordoost gaat draai en. Er wordt droge lucht aange voerd waarin hel overdag vrij zonnig zal zijn. Toch komt Je temperatuur in de middag niet veel hoger dan ongeveer tien graden. Voor midden-april is dit nog steeds flink beneden nor maal. In 1949 vielen de paasdagen op 15 en 16 april. Toen werden er temperaturen, ook hier in het westen, van 25 a 27 graden C. gemeten, hetgeen nu maar nau welijks meer is te geloven. De Bilt verwacht tot morgenavond Nu en dan wolkenvelden maar op dc meeste plaatsen droog weer. Krachtige tot matige, noordooste lijke wind. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt te 11.15 Zon en Maan Zondag: zon 5.4519.36. Maan 14.46, onder 4.28. Maandag: zon 5.43—19.38. Maan op 15.50, onder 4,52. 20 april V.M. Hoogwater Scheveningcn 15 april: 014 v.m.; 12.42 n.m.. 16 april: 1.18 vm.; 1.1.38 n.m. TAE LENGTE van het regeringscommnni- qué, gisteravond verstrekt over Nw.- Guinea, is omgekeerd evenredig aan de lengte der besprekingen die aan de ver strekking zijn voorafgegaan. Zulks is in de omstandigheden van het ogenblik be grijpelijk. Op tafel ligt het plan-Bunker. Daarover moet straks met dc heer Bun ker. maar vooral met Indonesië, worden onderhandeld. Nagegaan moet daarbij worden, of en in hoeverre het nog kan worden verbeterd. Daar zijn er, die nu reeds publiekelijk verkondigen, dat het plan eigenlijk wel diende te worden verbeterd, maar dat het niettemin moet worden aanvaard, ook in het geval het blijkt niet te kunnen wor den verbeterd. Duidelijk is wel. dat er dan van de verbeteringen niets komt. het wordt Immers toch aangenomen? Het ligt daarom voor de hand. dat de re gering er de voorkeur aan geeft te stre ven naar het aanbrengen van verbeterin gen. om later, aan de hand van de erva ringen welke zij daarbij opdoet, haar de finitieve standpunt te bepalen. Brede beschouwingen buiten de regering, dus ook in de pers. kunnen in deze sfeer hinderlijk zijn. Voldoende zij, dat, naar nu mag worden aangenomen, de regering het plan-Bunker als ultganspunt van ge sprek heeft aanvaard. Wat de regering haar onderhandelings positie nog meer kan bemoeilijken, moet nu in 's lands belang worden vermeden. Helaas wordt dit niet door leder voldoen de ingezien. Te betreuren zijn in dit ver band vooral enkele buitenparlementaire en ondemocratische activiteiten, waartoe ten onzent de Partij van de Arbeid heeft besloten. Gelukkig roepen deze activitei ten tot in dc eigen socialistische kring verzet en protest op. Activiteiten van deze aard. zomede zekere beschouwingen in de pers. alsmede door sommigen aangewakkerde geruchten over verdeeldheid van inzicht binnen onze re gering, zijn alleen van een strekking, dat de regering zelf nog temeer wordt ge stoord en omgekeerd Sukarno nog temeer in zijn halsstarrigheid wordt gestijfd. Liever is het ons. zo dc regering in de bijzonder ingewikkelde situatie waarin zij zich bevindt de steun verkrijgt die zij nodig heeft. Tot die steun behoort nu met name het gebed. Mensen kunnen weinig anders dan complicaties oproepen en impasses schep pen. Hoe zouden we er als mensen uit kunnen komen uit onszelf? Ook in het conflict Indoncsië-Nederland hebben we vaak overwegend horizontaal gedacht. Zouden we niet kunnen trachten, wat meer verticale waarden, van boven dus, aan te dragen? "W/ELK EEN GROOT goed binnen onze Nederlandse samenleving de rechts zekerheid is de uitspraak van het amb tenarengerecht in de befaamde zaak-Van der Putten is daarvan het laatste en niet het minst overtuigend bewijs. Het rechtssysteem is ten onzent zo krach tig ontwikkeld, dat in rechtskwesties zelfs de regering in het ongelijk kan worden gesteld. In de onafhankelijkheid van de rechter ligt, ook tegenover mogelijk on recht van de zijde der overheid, een waar borg waarover men zich slechts verheu gen mag. De heer Van der Putten heeft het nu mo gen ervaren. Hij vestigt de indruk van een lastig man te zijn. Maar in zoverre hij het recht aan zijn zijde heeft, heeft hij het ook. Een mening dat hij een lastig man is, is zelfs voor een regering niet voldoende. Naar de thans gedane uitspraak zal ook de regering zich nu moeten gaan gedra gen. Zij en de heer Van der Pulten waren allengs en in steeds sterker mate elkan ders tegenstanders geworden. De regering had getracht, zich van haar tegenstander los te maken. Het is niet gelukt, de rech ter heeft in het op deze wijze slaken van de band niet wensen te bewilligen. Zodat de regering nu eens te meer de heer Van der Putten op haar weg vindt. De steun die hij heeft ondervonden was niet altijd van onberispelijk karakter. Soms wilden diegenen die hem deze steun boden de indruk wekken, alsof we ln Ne derland diep waren gezonken in een poel van rechteloosheid. Wie zo spraken of schreven, bewezen met terdaad onze samenleving geen dienst. Zelf tot in het overtrokkene vervuld van kritiek, ondergroeven ze hel vertrouwen in ons staatsbestel. Deze uitspraak van deze onafhankelijke rechter mag gelden als een aanwijzing, dat we als volk nog altijd leven op een basis van recht en rechtshandhaving. En voorts mag de regering ook ln deze zaak wel wijsheid worden toegewenst. Met een kritische gezindheid alleen, hoe gaar ne sommigen die haar toedragen, is zij niet geholpen en bij zulk een gezindheid alleen is trouwens niemand, wie ook, gebaat. „U moet even meehelpen o... ou.i*- manders en mijn kikkers uit het bad te halen. Ze zwemmen telkens weg."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1