JUcutue £dfcsd)c GTouranl Belangrijk steunpunt K.L.M. in Verre Oosten Ned. piloten naar westkust V.S. Vijf miljoen schade bij brand in Oss Kleuter juf mag ook rijles geven Na openlijke opstand van OAS Franse troepen breken het verzet in Oran Tapijtfabriek verwoest m VRIJDAG 13 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEND EEN ST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12454 CHRISTEL1JK.NAT10NAAL DAGBLAD „StanfaKOrfe k ffrtUmn «Sn bert in ttffyeaspteT Nieuws in DE KLM heeft met de nationale luchtvaartmaatschappij van de Philippijnen Philippine Air Lines een overeenkomst gesloten, welke o.m. inhoudt dat de KLM aan de PAL een DC-8 verhuurt. Dit vliegtuig gaat voor een periode van zeven jaar naar de Philippijnen, ter uitvoering van de internationale en intercontinentale lijndiensten van de PAL, o.m. naar Hongkong en San Francisco. Vooralsnog zal de stuurhutbemanning bestaan uit KLM-personeel, terwijl het ca binepersoneel van het begin af gevormd wordt door personeelsleden van de PAL. De KLM zal zo spoedig mogelijk op Schiphol beginnen met de opleiding van Philippijnse stuurhutbemanningen, zodat deze geleidelijk aan de taak kunnen over nemen. Over de aanschaf van de nieuwe, veertiende DC-8, die in de PAL-kleuren zal gaan vliegen, worden thans bespre kingen gevoerd met de Douglas-fabrieken te Santa Monica. Het ligt in de bedoeling, dat begin juni wordt begonnen met de uitvoering vaD deze overeenkomst, die tevens inhoudt, dat beide maatschappijen over en weer als „general agent" zullen optreden. De nieuwe president van Philippine Air Lines, Renato L. Barretto, was hoofd van de Philippijnse delegatie die de over komst sloot met de KLM-delegatie, die onder leiding stond van de heer J. C. één oogopslag De KLM en de Phiüp- pijnse luchtvaartmaat schappij hebben besloten tot een samenwerking. Een felle brand heeft in Oss een grote tapijtfa- briek in de as gelegd. De schade loopt in de mdljoe- Nadat gisteren de OAS vanuit huizen in Oran het Vuur had geopend op Fran se militairen (van wie er vijf werden gedood) is het centrum van de stad van morgen afgezet om elk huis te kunnen doorzoeken. In Frankrijk zelf heeft de OAS een „nationale ver- zetsraad" gevormd, die wordt geleid door oud- premier Georges Bidault. Deze zou op het ogenblik in Zwitserland verblijven. Vandaag besprak het kabinet in een speciale vergadering o.m. het plan- Bunker voor Nieuw-Gui- nea. Mocht vandaag nog geen besluit kunnen wor den genomen, dan zal mor gen opnieuw worden ver- Op initiatief van de Ver. Staten zullen de Ameri kaans-Russische bespre kingen over de kwestie- Berlijn worden hervat, nu in Washington. Maandag zal de eerste ontmoeting plaatsvinden. Van West- duitse zijde is verklaard, dat het Amerikaanse standpunt inzake Berlijn niet veranderd is. De Ver. Staten en Enge land hebben een Russische suggestie geen kernproe ven te nemen zolang het overleg op de ontwape ningsconferentie in Genè- ve voortduurt om veilig heidsredenen van de hand gewezen. Met een verwij zing naar de jongste Rus sische kernproeven liet men weten zich niet voor de tweede keer door de Sowjets te laten beetne- De in New York wo nende uitgever van het jongste boek van de Joe goslavische politicus Djilas heeft laten weten, dat hij bereid is de drukproeven van dit boek te vernieti gen als de Joegoslavische regering Djilas ontslaat uit gevangenschap. Naar aanleiding van de suggestie van mr. Biesheu vel tot samenwerking op nationaal niveau tussen de ARP, de CHU en de KVP heeft dr. De Kort, fractie leider van de KVP in de Tweede Kamer, opge merkt, dat eerst de ARP en de CHU elkaar zullen moeten vinden. van der Kloot, directeur van de Neder landse maatschappij. Barretto heeft In Manilla bekendge maakt, dat de DC-8 die zijn maatschappij van de KLM heeft gehuurd, het toestel ls dat onlangs enige recordvluchten heeft gemaakt. Dit toestel zou zeer binnenkort in Nederland kunnen worden verwacht. Barretto heeft er voorts de nadruk op gelegd dat het belangrijkste van de van daag gesloten overeenkomst is dat do luchtnetten van beide maatschappijen eikaars complement zün. Daardoor zul len beide ondernemingen In staat zijn een aanzienlijk aandeel te verkrijgen ln het belangrijke en snel groeiende wereld- luchtverkeer. Philippine Air Lines is ontstaan ln 1941 als opvolger van de Philippijnse Lucht taxi Onderneming die in 193 was opge richt. Een der grondleggers van het Luchttaxi-bedrijf, Andres Soriano, werd In 1941 president van de nieuwe lucht vaartmaatschappij. Enige tijd geleden werd hij vervangen door Barretto De planuien, die er bestonden om PAL een grote luchtvaartmaatschappij te doen worden, konden door de tweede wereld oorlog niet uitgevoerd worden: op 8 de cember 1941 werden de toen reeds aange schafte vliegtuigen tengevolge van oor logshandelingen vernietigd. De PAL heeft, sinds de recessie in 1954 haar dwong haar intercontinentale dien sten op te heffen, steeds het plan gehad deze lijnen weer in gebruik te nemnn. De maatschappij heeft met het oog daar op twee Douglas DC-8 straalverkeers- vliegtuigen besteld. Het lag, blijkens berichten in de bui tenlandse vakpers, ln de bedoeling reeds in 1961 de dienst tussen Manilla en San Fransisco te hervatten, maar zover ls het Bidault handlanger van rebel Salan LTIANSE TROEPEN hebben vanochtend vroeg het centrum van Oran afgezet met prikkeldraad om huis voor huis te kunnen doorzoeken op wapens en leden van de O.A.S. Deze actie kwam, nadat de O.A.S. gisteren openlijk in opstand was gekomen en houdt waarschijnlijk ook verband met het feit, dat vanavond de uitspraak wordt verwacht in het proces tegen ex-generaal Edmond Jouhaud, een der leiders van de O.A.S., die vorige maand in Oran (zijn geboortestad) werd gearresteerd. Tijdens dit proces hebben getuigen a charge er over geklaagd, dat de Franse regering vrijwel niets heeft gedaan om een einde te maken aan de terreur van de O.A.S. in Oran. Bovendien moet men rekening houden met de mogelijk heid, dat het vonnis, hetwelk over Jouhaud zal worden geveld, in het ge bied van Oran tot de nodige reacties aanleiding zal geven. In/tussen heeft de O.A.S. in Frank rijk een „nationale verzetsraad" ge vormd, die onder leiding van de oud premier Georges Bidault staat. Deze raad zou de macht van De Gaulle moe- Bidault is een maand President Kennedy heeft een bittere aanval gedaan op de ver hoging van de staalpryzen. U.S. Steel begon hiermede. Daarna volgden Bethlehem Steel en an dere grote bedrijven. De verho gingen komen neer op VA 'U. Ken nedy zeide dat de staalfabrieken hun eigen voordeel hadden geko zen boven het belang van 185 mil joen Amerikanen. Zjjn broer Ro bert Kennedy is met een onder zoek belast. President Kennedy had onlangs de Amerikanen gevraagd: Wat kunt ge doen voor het land, en dist is het antwoord geweest zeide hij bitter. Roger M. Bl-ou-gh, preside n/t- commissanis van U.S. Steel, zeide echter dat de verhoging die 6 dollar per ton bedraagt, niet on gedaan gemaakt zal worden. In tegendeel die prijsverhoging was te laat ingevoerd en was zo ge ring, dat zij in dollars en centen geen gevolgen voor de nationale economie zal hebben. geleden spoorloos verdwenen, men zegt naar Zwitserland. Hij is een van de vurigste aanhangers van De Gaulle geweest. Het gevecht ln Oran begon gistermid dag om half vier, toen een O.A.S.-com- mando een aanval deed op een militaire wagen, waarbij een militair werd ge wond. Een half uur later rukten militaire eenheden, gesteund door pantserwagens, van de zeekant af op naar de Place des Victoires, In het centrum der stad. Daar had de O.A.S. met auto's versperringen opgeworpen en het vuur op de troepen geopend. Om half acht gisteravond was de Place des Victoires in handen van het leger. De commando's van de O.A.S trokken zich terug naar het 300 meter verder gelegen gebouw van de prefec tuur. Drie kwartier later hadden de troepen een wijk nabij de prefectuur om. singeld en namen zij huizen, van waaruit zij door de O.A.S. werden beschoten, met kanonnen onder vuur. Vijf militairen lie ten bij deze gevechten het leven. Hoe veel O.A.S.-ers omgekomen zijn, is niet bekend. Verkeerstoren Gistermiddag werden de installaties van de verkeerstoren van het vliegveld Maison Blanche nabij Algiers door een kneedbom vernield. Door de ontploffing, die twee verdiepingen van de verkeers toren verwoestte, werden drie personen licht gewond. Het vliegverkeer wordt nu geregeld van het nabij gelegen milifaire vliegveld af. In Algiers werd een majoor van de inlichtingendienst die gegevens over de O.A.S. verzamelde, op straat neergeschoten door een Eupropeaan, die zich in een portiek had schuil gehouden. De dader wist in een auto te ontkomen. Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis. In totaal werden dertien mensen door de terroristen vermoord. De aanvallen op Mohammedanen duren nu al een maand voort, zonder dat deze mensen tegenmaatregelen nemen. Men vreest thans, dat het geduld van de Moslems ten slotte uitgeput zal raken, iets waar de O.AS. op wacht. Wat de vorming van de nationale ver zetsraad betreft, kan nog worden ge meld, dat de Franse bladen enkele pam fletten hebben afgedrukt, waarin bijzon derheden worden verstrekt over het op treden van de raad. De inhoud komt er N.V, ORGACHEMIA - BOXTEL in het kort op neer, dat president De Gaulle moet worden afgezet, dat zijn kabinet moet worden ontbonden, dat De Gaulle en diens ministers gearresteerd en voor bijzondere gerechtshoven gebracht moeten worden om zich te verantwoor den voor hun „verraderlijke" optreden. Bidault heeft opdracht gekregen, dit alles te verwezenlijken. Aangenomen moet echter worden, dat hij daartoe wei nig gelegenheid zal krijgen, omdat door de talrijke arrestaties van de afgelopen weken de plannen van de O.A.S. om de macht in Parijs over te nemen volkomen in de war zijn gestuurd. Het lijkt er op, dat de vorming van de nationale verzetsraad een onderdeel bedoelde plannen was, dat door het mislukken van voorafgaande de lucht is komen te hangen. dat jaar niet gekomen. Onlangs bleek uit berichten in een Brits vakblad dat de Philippijnse Luchtvaartmaatschappij moeilijkheden ondervond bü de betaling van de door haar bestelde twee DC-8 toe stellen. Een van deze twee machines, de nieuwste uitvoering van de DC-8, heeft onlangs de langste vluchten zonder tus senlanding gemaakt ln de geschiedenis van de burgerluchtvaart. Eén vlucht ging van Seattle naar Tokio, één van Tokio naar Miami en één van Tokio naar Los Angeles. Vanavond uitspraak zaak v. d. Putten Het ambtenarengerecht te Arnhem, diait vandaag uitspraak zou dioen ten aan zien van het bezwaarschrift van de heer Van der Putten tegen ddens ontslag uit de dienst van het ministerie van defen sie heeft deze uitspraak „wegens admi nistratieve vertraging" tot vanavond uitgesteld. Dr. P. H. Ritter Jr. (79) overleden In zün woning te Utrecht is vanmorgen overleden de schrüver-journalist en li terair criticus, dr. P. H. Ritter Jr. Dr. Ritter was al enige tijd ziek. Hü is 79 jaar geworden. Secretaris van de Prins gewond Gistermiddag is de secretaris van prins Bernhard, dr. F. A. de Graaffin de zogenaamde „Tar- zanboclif' tussen rijksweg 12 en 22 bij Utrecht met zijn auto uit de bocht gevlogen. Dr. De Graaff liet zich door een particuliere auto naar het academisch ziekenhuis vervoe ren. Hij had enkele lichte ver wondingen opgelopen. De auto, die ernstig beschadigd werd, is later naar Soestdijk gebracht. Vanmorgen is het bedrijf van de Laros tapijtfabrieken N.V. in Oss door brand totaal verwoest. De scha de wordt op f 4,5 a f 5 miljoen ge schat. Bij de brand is een fabriekshal met de grootste overspanning vaai Europa (55 bij 95 meter) geheel verwoest De brand werd om ongeveer half zes ont dekt door enkele arbeiders, die nacht dienst deden (overdag werken ongeveer 100 man in het bedrijf). Om zes uur was de fabriek reeds totaal afgebrand. Het vuur schijnt ontstaan te zijn bij de centrale verwarmingsinstallatie. Bin nen een kwartier stond de in 1958 ge bouwde fabriek in lichterlaaie. De mu ren werden warm en verwrongen de metalen steunbalken. De overspanning, een zgn. brugconstructie bestaande uit staal en glas. stortte in. Enorme rook wolken ontstaan door de brandende tapijtstoffen hingen boven de bran dende fabriek. De gemeentelijke brandweer en de eveneens in Oss- gevestigde regionale brandweer, stonden voor een hopeloze Haags echtpaar bij ongeluk gedood slag gedood toen in Zwammerdam hun auto, een Volkswagen, op rijksweg 12 in volle vaart tegen een der pijlers van het viaduct nabij het Purfinabenzine- station op vloog. Men neemt aan, dat de heer Liedner plotseling onwel was ge worden. De auto ls door de schok ge kanteld en volkomen vernield. De ijlings ontboden dokter Van Beek en de heer E van Waveren van het Rode Kruis konden slechts de dood van beide echte lieden vaststellen. De heer Leidner was directeur van een cultuurmaatschappij in Den Haag. taak. Gelukkig deden zich bij de brand geen persoonlijke ongelukken voor. De brandweer dacht de gehele dag nodig te hebben voor het nablussen var resten van de fabriek. De Laros N.V. heeft nog een kleine vestiging in Laren (N.H.). Het grootste deel van de fabriek aldaar is verkocht aan Philips. Er bestonden plannen om de thans verwoeste fabriek uit te breiden. De N.V., is verzekerd. Het bedrijf had, al dus de directie, een orderportefeuille op korte termijn, groot drie en een half miljoen gulden. Verscheidene industrieën in Oss zou den reeds bedrijfsruimte voor de voort zetting van de produktie hebben aange- Plaii'Bunker Kabinet vandaag bijeen (Van onze parlementsredactie) Het kabinet is vandaag bijeengekomen, o.m. om zijn standpunt te bepalen tegen over het plan dat de Amerikaan Bunker heeft opgesteld voor een oplossing van de kwestie-N.-Guinea. Aan deze verga dering van de ministerraad is een week voorafgegaan van intensief informeel overleg tussen de bewindslieden onder ling, met hun leidende politieke geest verwanten en met ambassadeur dr. j. H. van Roycn. Als het kabinet het vandaag eens wordt, zal het dr. Van Royen In structies kunnen geven op basis waarvan hij dan de onderhandelingen met Indo nesië kan voortzetten. Het is nog niet zeker, dat de mi nisterraad reeds vandaag tot een beslis sing komt, lukt het niet. dan zal de zit ting vermoedelijk morgen worden voort gezet. Waarschijnlijk zal de beslissing van t' kabinet gesteld dat die genomen wordt niet terstond worden meege deeld. Slechts indien meningsverschillen in het kabinet tot een breuk en dus tot het uitblijven van een beslissing zouden leiden, dan zal dit worden bekendge maakt. De Keukenhof in Lisse is nog wat kaal, maar gisteren verleende een bont Gelders gezelschap er nog wat fleur aan. De gilden Sint-Gaugulphus en Sint-Laurentius met de boerenkapel „De bietenrooiers" uit Huissen ver zorgden er de Gelderse dag. BRIXON Twen de jonge, slanke stijl die de jeugd heeft veroverd. Kostuums die het Brixon keur merk verdienen! In brixon 134.— 198.— Speciale serie 98.-124.- NOG 1 WEEK OVERHEMD (naar keuzeCADEAU bij kostuum of regenjas. Tendens stijgend temperatuur om het vriespunt. (Opge- Schotland vertrokken. Tegelijkertijd verwijderde een lagedrukgebied zich via Scandinavië naar het noordoosten. Een randstoring ervan bewoog even wel nog over Denemarken naar het zuidoosten en veroorzaakte vandaag ook in ons land tijdelijk veel bewol king. Voordat de bewolking ons land be reikte, was de temperatuur in de nacht in het binnenland plaatselijk tot even beneden het vriespunt gedaald. Het genoemde hogedrukgebied beweegt maakt 1L15 uur). naar het noordelijke deel van de ZON EN MAAN Noordzee en zal morgen invloed uit- - ,n j oefenen op het wee, in on, land. De donder 4 O? uur' regenkansen zijn daarom klein, ter- hoogwatfr. wijl er zonnige perioden zullen voor- SCHEVENINGEN komen. De wind blijft echter in de _JL»r vm": nm' noordhoek, zodat er in de temperatuur HET WEER IN EUROPA maar weinig verandering zal komen, n De komende nacht zijn in het bin- Rapporten hedenmorgen zeven uur nenland weer temperaturen om het vriespunt mogelijk. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Droog weer met zonnige perioden. Overwegend matige noordelüke wind. D. Helder Weinig verandering in temperatuur, met Vpcntourg vannacht ln het binnenland opnieuw T"\E kleuterschool-onderwij- dat juf weer vi zeres mejuffrouw Wop- mogen staan, gien Bolland in Finsterwolde haar vrije tijd als In- het gelijk De gemeenteraad van Fin sterwolde had mejuffrouw structrice van een auto- en Bolland op 4 augustus 1960 op scooterrijschool inWin schoten staande voet als leidster van Finsterwolde was hef met de- openbare kleuterschool ze beslissing niet gende lessen gaf en volledig 34 lid 1 van de Kleuteronder- ontslagbe- opleidde voor het rijbewijs, wijswet, waarin staat, dat siuit van de gemeenteraad. doch ook de aanvragen voor „het de leidsters op straffe rijbewijzen verzorgde, waar- van ontslag verboden is han- Het gemeentebestuur van door de kleutcronderwijzeres del of nering te drijven of mogen optreden. Want ook dit laatste is onderwijs in de zin ontslagen. Omdat zij het i van de Kleuteronderwijswet, bod om als instructrice omdat de kleuterleidster „zich dat van een volledige i zo heeft de Kroon beslist, een autorijschool op te tre- geregeld na afloop van haar betrekking moet worden ge- den, negeerde. SLn§ Der°ep b'j de Kroon, autorijschool doorbrengt, zo- oefenen", hier van toepas- IBÉÉÉ 11 sing is. Het feit, dat mejuffrouw Bolland de Winschoters als oor- goede auto- en scooterbe stuurders opleidt, levert geen werkzaamheden als kleuter- sproken'. Daarom heeft de Kroon de De kleuterleidster nam dit leidster ln de middag en op beslissing van de gemeente- ontslag niet en ging in beroep zaterdag naar Winschoten be raad van Finsterwolde om de bij het college van Ged. Sta- gaf, waar de autorijschool is onderwijs ook het geven van grond op foor "haar'öntefar kleuteronderwijzeres te ont- ten van Groningen Het dage- gevestigd. Omdat zij als in- auto- en scooterrijlessen is als leidster van een openbare slaan vernietigd en bepaald, lijks bestuur der provincie structrice series aaneenvol- begrepen. En dat dus artikel kleuterschool, aldus de Kroon. Helsinki Stockh. Oslo Aberdeen Bordeaux Madrid Mallorca Lissabon gh bcw Windstil wnw 5 windstil wzw 2 windstil v.-! n-1: 1:1 ono 3 wm-j-til L_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1