Jlicmuc £d&sri)c ItTouraiil sjaa Kabinet voor zware beslissing Commentaar Verwrongen gevoel van humor Dr. Van Roijen naar Den Haag Indonesië meldt „zware Nederlandse verliezen Misleidende propaganda „Keur beleid goed" Frankrijk morgen naar de stembus ZATERDAG 7 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12449 CHRISTELIJK-NATIOISAAL DAGBLAD „Stantvastirlt ahfblmn myn bert in legljenspoti" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nieuwe gracht 8—10 UTRECHT (Van onze parlementsredactie) TAE NEDERLANDSE AMBASSADEUR in Washington, dr. J. H. van Roijen, is vanmorgen in ons land aangekomen om met de regering overleg te plegen over de mogelijkheid van hervatting der Nederlands-Indonesische besprekingen op basis van het nieuwe be middelingsvoorstel, dat de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker met een schriftelijke aanbeveling van president Kennedy aan beide partijen heeft gedaan. In de gebruikelijke vergadering van het Nederlandse kabinet is het voorstel gisteren wel ter sprake gekomen, maar men heeft nog geen enkel standpunt ingenomen. Dat zal pas gebeuren tijdens een speciale zitting van de ministerraad, waarvoor echter nog geen datum is vastgesteld. Politieke waarnemers houden het evenwel op maandag. In Den Haag, Djakarta en Wash ington is de indiening van het voor stel nog steeds niet officieel beves tigd. In Djakarta weigerde minister Subandrio gisteravond elk commen taar, doch in kringen uit de om geving van de Indonesische regering werd gezegd, dat president Sukarno het voorstel heeft goedgekeurd en dat de Indonesische onderhandelaars Adam Malik en Sudjarwo Tjondro- negoro zich gereed houden naar Washington te vertrekken om het overleg met Nederland voort te zetten. Dr. Van Roijen Is vanochtend met een KLM-lyntoestel nit New York op Schip hol aangekomen. Het enige dat hij bij zijn aankomst wilde verklaren was. dat de regering hem had teruggeroepen voor consultatie. Op alle andere Vragen bleef dr. Van Roijen het antwoord schuldig. Over de houding van de Nederlandse regering ten opzichte van het nieuwo plan is nog weinig bekend. Het is duide lijk, dat het kabinet voor een ongekend zware beslissing zal komen te staan, te meer waar er in het voorstel-Bunker bepaalde punten schijnen te zitten, die grote moeilijkheden kunnen opleveren. Zo zou het niet de bedoeling van dit plan zijn om onmiddellijk na de beëin diging van het tweejarig interimregime der V.N. een volksstemming onder de Papoea's te houden. Na die twee jaar zou de bestuursoverdracht van Nieuw Guinea aan Indonesië een feit zijn en eerst vijf a tien jaar later zou de autoch tone bevolking in staat worden gesteld zich over eigen toekomst uit te spreken. Daarmee zou men aan Indonesië dezelfde kans voor beïnvloeding der Papoea' willen bieden als Nederland jaren lang heeft gehad. Of echter op deze manier voldoende garanties voor het zelfbe schikkingsrecht kunnen worden verkre gen, is nog een open vraag. Meningsverschil Inmiddels doen in Den Haag weer allerlei geruchten over meningsverschil len in het kabinet de ronde. Bepaalde bewindslieden zouden vooralsnog zeer gereserveerd, zo niet afwijzend, tegenover het nieuwe plan staan, met name omdat het de zelfbeschikking niet redelijk waar. borgt. Zij zouden sterk betwijfelen of de V.N. en Indonesië in staat, resp. van voldoende goede wil, zijn om die waar borgen te geven en te verwezenlijken. Het plan-Bunker schijnt al maandag jl. door de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag aan minister Luns te zijn overhandigd. Het heeft wel bevreem ding gewekt, dat noch de bewindsman van buitenlandse zaken, noch de minis ter-president er gedurende het jongste Nieuw Guinea-debat in de Tweede Ka mer over hebben gesproken. Zelfs zou den sommige ministers er tijdens het debat nog niet van op de hoogte zijn geweest. Dr. J. H. VAN ROIJEN Vieuws in één oogopslag De Nederlandse am bassadeur in Washington, dir. J. H. vaai Roijen, is vanidaaig in Oen Haag aan gekomen. Totdat hij rap port zal hebben uitge bracht, Ikaui weinig gezegd worden over het stand punt van de regering ten aanzien van het Nieuw- G udnea waagstukDen Haag betracht ook de no dige voorzichtigheid1 met de berichten dat men in Djakarta enthousiast zou zijn voor het plan-Bunker om de Papoea's toch kans op een vrije keuze te ge ven, Van officiële zijde is verklaard dat Indonesië berichten over een omsin geling door guerrillastrij ders van de Nieuw-Gui- nese stad Sorong past in het kadier van de mislei dende Indonesische pro paganda. Indonesië poogt daarmee verwarring in Nederland te stichten. Hetzelfde commentaar past op het bericht over zware Nederlandse ver liezen. Het Nederlandse pas sagiersschip Rijndam ligt met 890 passagiers in Es- coumains, een havenplaats 40 km voor Quebec. Het schip kan niet vertrekken door een staking van Ca nadese loodsen, die de vaart op de Sint-Laurens- nvier heeft stilgelegd. De Franse president De Gaulle heeft gister avond een laatste oproep tot de kiezers gedaan om morgen hun instemming uit te spreken met zijn Algerijnse politiek. Bij een chemische fa briek in Rotterdam sprong gisteren een ketel uit el kaar Een machinist kwam om het leven en drie an deren werden gewond. Bij Gieten eiste een autobot sing drie doden en vier gewonden. De sigarenindustrie is van oordeel dat publika- ties over teer en nicotine in tabaksprodiukten, als in de Consumentengids ge daan, onverantwoord zijn. De gepubliceerde cijfers suggereren dat er een rechtstreeks verband be staat tussen de hoeveel heid teer en nicotine en de gezondheid van de roker. Die suggesties worden door de sigarenindustrie onjuist genoemd. De Russen hebben een nieuwe spoetnik, de Kos mos II, gelanceerd om de hoogste lagen van de dampkring en de kosmi sche ruimte te verkennen. Het Europese hof heeft besloten zich buiten het conflict te houden, dat gerezen is om d'e import van koelkasten. DEN HAAG: hebben „zware verliezen" gele' den. Dat heeft tenminste het Indo nesische persbureau Antara gisteren medegedeeld in een bericht, dat meldde dat bataljons guerrillastrij ders, bestaande uit Papoea's, op het vasteland van Nieuw-Guinea het petroleumcentrum Sorong vrijwel omsingeld hebben. Antara meldde voorts dat ,,deze guer rillastrijders een grootscheepse aanval hebben gedaan op de Nederlandse troe pen, die Nieuw-Guinea verdedigen en dit grotendeels bestaan uit soldaten zonder gevechtservaring, die pas zijn aangeko- Het bericht vervolgde met de bewering, dat het eiland Waigo „praktisch in han den van de guerrilla's is en dal op het eiland Gag heftige gevechten gaande zijn tussen hen en de Nederlandse troepen' Deze laatste, aldus Antara, leden hevige verliezen en een aantal Nederlandse mili tairen was gevangen genomen. Tn Den Haag werd echter van officiële zijde verklaard, dat ook dit bericht past in het kader van de huidige misleiden de propaganda van de zijde der Indone siërs met de vooropgezette bedoeling ook in Nederland verwarring te stichten. De Indonesische minister van voorlich ting, Yamin, heeft in Djokjakarta gezegd, dat aan de krachtige uitvoering van Su karno's bevel tot „bevrijding" van „West- Iriai" voorrang wordt gegeven boven diplomatie. „Het belangrijkste is nu de bezetting van het vasteland" zo zei hij. Sukarno zelf heeft bij het „parlement" het wetsontwerp inzake de algemene mo bilisatie ingediend. Admiraal Martadi- nata, de chef-staf van de Indonesische marine, zei dat de patrouillegang in de wateren rondom Nieuw-Guinea intensie ver is geworden Rusland Een van zijn naaste medewerkers zei, dat de militaire bestellingen uit Rusland vlot binnenkomen. „De zendingen zijn niet alleen op tijd. maar komen veelal voor de overeengekomen leveringsdatum bin nen". verklaarde hij. Rusland en Indonesië hebben gisteren ook een contract ondertekend voor de bouw van een staalfabriek in Tjilogeu (Java), waarvoor de Sowjetunie 100 mil joen Amerikaanse dollars beschikbaar heeft gesteld. Aanduiding In de V.N.-commissie van de vrouw is gisteren een ontwerp- rapport aangenomen over de debatten van de afgelopen negentien dagen, maar niet nadat van Indonesische ziide be zwaar was gemaakt tegen de aanduiding .Nederlands Nieuw-Guinea". Mejuf- BANANEN frouw Endang Soeibi Sastrodiredjo pro testeerde hiertegen (het stond ln een rapport van de Unesco over lager onder wijs voor meisjes), waarna mejuffrouw J. C. H. H. de Vink, de Nederlandse ge delegeerde, verklaarde dat de aanduiding volkomen correct was. De Indonesische kreeg steun van Russische en Tsjechische zijde, de Nederlandse van Franse kant. De eenentwintig commissieleden besloten ten slotte dat het Indonesische protest wordt vermeld met de aantekening, dat zij de aanvankelijk aangebrachte verbete ring onbevredigend vond en dat de Ne derlandse afgevaardigde de aanduiding juist achtte. Negerdiplomaten In Hollandia hebben twee negerdiplo maten, ambassadeur Guirma van Opper- Volta en ambassaderaad Zolnner van Dahomey (vertegenwoordigers van lan den van de zg. Brazzavillegroep). die op Nederlands verzoek Nieuw-Guinea bezoe ken, een persconferentie gehouden. Zij verklaarden met Nederland open kaart te zullen spelen. „Als ik van me ning ben, dat Nederland voor een goede zaak strijdt, zal ik dat aan de Neder landse regering vertellen", aldus de heer Guirma, „en als ik zwakke zijden onder ken, zal ik die eveneens naar voren brengen". De heer Guirma deelde nog mede, dat hij met de heer Zolnner naar Den Haag zal gaan voor het voeren van bespre kingen, zulks eveneens op uitnodiging van de Nederlandse regering. Dit zal hoogstwaarschijnlijk op 16 en 17 april gebeuren. Dit bleef er dan over van de personenauto die gisteren bij Gie ten in botsing kwam met een bestelwagen. Het verkeer eiste er een zware tol: drie doden, vier gewonden. Nog steeds moeten automobilis ten op weg naar Duitsland, die over de mooie betonnen rijksweg 12 naar Arnhem snelden, bij Ze venaar een „flessehals" passe ren. Over enkele dagen is het echter afgelopen met de tocht door de smalle straatjes van dat stadje en de smalle rijksweg naar de grens. Dan gaat het nieuwe deel in de rijksweg 12 (tevens de E 36) open. Op een modern grens- kantoor wordt het personen- en goederenverkeer gescheiden be handeld. Bij de nadering van het kantoor waarschuwen borden bo ven de weg het verkeer. (Repor tage op pagina 9). Tweeling kon uit brandende wieg worden gered Een felle uitslaande brand heeft gis termiddag de bovenverdieping van café restaurant „De Prins van Oranje" aan de Hooftstraat te Driebergen in de as gelegd. De 11-jarige Joop van Denderen, die deze vlammen eruit zag slaan, waar schuwde direct de eigenaar, de heer G. Swaen, die nog op het nippertje de tweeling van negen maanden, die op de bovenverdieping sliep, kon redden. De wieg, waarin de kinderen lagen, had reeds vlam gevat. De kinderen kregen lichte brandwonden, de heer Swaen zelf liep zware brandwonden op. De boven verdieping brandde geheel uit. De eron der liggende toneelzaal en het café le den ernstige brand- en waterschade. De brand is vermoedelijk ontstaan door het ploffen van een petroleum kacheltje. Ongeluk bij Gieten vergt drie doden en vier gewonden Een verkeersongeval op Rijksweg 33 nabij Gieten (Dr.) heeft gistermiddag het leven gekost aan drie personen. Drie anderen werden zwaar en een vierde werd licht gewond. Bij dit ongeluk kwam een personenauto frontaal in bot sing met een bestelauto. Omtrent de oorzaak van de botsing staat nog niets vast. De beide auto's werden totaal ver- Om het leven kwamen mevrouw J. an Woerden—Schakel (44) uit Veen- dam, de heer J. Batting (67) eveneens ui Veendam en de 64-jarige vishande laar H. Meskendorp uit Groningen. In Groningen werden in een zieken huis opgenomen de heer P. van Woer den, direceur van de dienst gemeente werken uit Veendam, zijn veertienjari- zoon H. C. van Woerden en mevrouw Meskendorp, een schoondochter van de overleden heer Meskendorp. Zijn zoon, de heer G. Meskendorp uit Gro ningen kon, na in het ziekenhuis behan deld te zijn. naar huis terugkeren. T^ERWIJL president De Gaulle voor radio en televisie een beroep op het -■- Franse volk heeft gedaan om bij het referendum, dat morgen gehouden zal worden, de overeenkomst van Evian en tegelijkertijd zijn gevoerde beleid, als één man goed te keuren, kende Algerije gisteren weer een dag van hernieuwde en onverwacht hevige terreur. Meer dan veertig mensen zijn omgekomen, voornamelijk als gevolg van aanslagen van het geheime leger van ex-generaal Salan. In geheel Algiers hadden de Europeanen Franse vlaggen uitgestoken om te laten blijken hoe de Europeanen denken over de voorgestelde Algerijnse onfhankelijkheid. President De Gaulle zei dat positieve uitslag „vrede en sar werking" zou kunnen bewerkstelligen en nieuwe betrekkingen tussen Alge rije en Frankrijk mogelijk zou maken. Hij herinnerde eraan, dat massale goedkeuring tevens een bewijs van vertrouwen in zijn beleid zou bete kenen. Het Franse volk zal zich moeten uitspreken over het akkoord van Evian en over het verzoek van De Gaulle om speciale volmachten tij- den§ de overgangsperiode die Algerije naar volledige onafhankelijkheid zal Leiden. De Franse prseident verdedigde krach tig de manier om belangrijke besluiten door het volk zelf te laten nemen. Hij noemde het de meest democratische gang au zaken, die er bestaat. Ruim 27 miljoen Fransen zullen mor gen hun stem moeten uitbrengen. De politieke campagne is de rustigste ge weest tot nu toe. De regering schijnt hoofdzakelijk te vertrouwen op de over redingskracht van De Gaulle. Men ver wacht rond 17 miljoen „ja"-stemmers. Bij de volksstemming in januari 1961 be droeg dit aantal iets meer dan 15 mil joen. Zoals bekend zullen de commu nisten „ja" stemmen „voor de vrede aar niet vóór De Gaulle". In Algerije laaide de terreur van de OAS heviger dan ooit op. Meer dan veerti gmensen kwamen om het leven, onder wie een subprefect uit de omge ving van Oran. In Algiers sneuvelden er 22. onder wie 6 Europeanen en in Oran en omgeving 13 personen, onder wie twee vrouwen. De Franse politie boekte enige sucees- •n. Bij een huiszoeking werden 17 leden in de OAS gearresteerd en een grote hoeveelheid wapens en materiaal werd buitgemaakt. In de bergen van Ouarsenis werden voorts nog eens twintig leden van het commando van ex-kolonel Gar des gevangen genomen. De OAS heeft gisteren ook verschil lende bankovervallen gepleegd. Bij een deze overvallen werden twee mil joen nieuwe franken buitgemaakt. De voorzitter en twee ondervoorzitters van de defensiecommissie van de Franse nationale vergadering hebben hun ont slag ingediend als protest tegen de wei gering van de regering een delegatie naar Algerije te sturen voor een onder zoek naar het incident van 26 maart, toen militairen geschoten hebben op mensen die ten gunste van de OAS be toogden. De Franse regering heeft per decreet de verdeling van de posten in het voor lopige bestuur van Algerije goedkeuerd. Zoals bekend is Fares, een mohamme daan. voorzitter en Roger Roth, een Europeaan, vlce-voorzitter. De belang rijkste functie van gedelegeerde voor de openbare orde wordt waargenomen door een compromis-kandidaat tussen de Europeanen en het F.L.N. De Hoge Com missaris. Christian Fouohet, zal de vei ligheidsstrijdkrachten onder zijn directe controle hebben. Het voorlopige bestuur zal een beroep op deze strijdkrachten kunnen doen. De Iraakse regering heeft gisteren een feestdiner aangericht ter ere van de Algerijnse leiders, onder wie vice-pfe- tnler Ben Bella. Ben Bella zei te liopcn. dat Algerije spoedig een rol zal kunnen spelen in de Arabische wereld cn in de strijd om Palestina. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft bekend gemaakt dat Indonesië de verantwoordelijkheid voor de beschieting van een uit Okinawa afkomstig vissersvaartuig bij Morotai door een Indonesisch vliegtuig op zich heeft genomen. De ambassadeur te Dja karta zou deze zaak onder de aandacht van de Indonesische regering hebben ge bracht. Een opvarende heeft daarbij het leven verloren en vier werden gewond. 7WART LOON is na de oorlog in Ne- derland een bekend begrip geworden. Eigenlijk een te bekend begrip. Elke be taling van zwart loon betekent immers een wetsovertreding. En wanneer wets overtredingen al te gemakkelijk plaats vinden, schuilt hierin een aantasting van het gezag. Enige tijd geleden heeft de Ned. Chr. Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond bij de onderhandelingen over een nieuwe e.a.o. voor het bouwbedrijf reeds voorgesteld, in de e.a.o. uitsluitend minimumlonen op te nemen. Het bedrijfsleven zou dan de vrijheid moeten hebben op legale wijze naar boven toe van deze minimumlonen af te wijken. Op het ogenblik kennen de c.a.o.'s minimumlonen, die tevens maxi mumlonen zijn. Loon, dat boven dit maxi mum uitgaat, geldt als zwart loon. Ook dr. W. Albeda, seeretaris van het C.N.V., heeft een suggestie gedaan om van de moeilijkheden met de zwarte lonen af te komen. In een artikel in Gids. maandblad voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken en sociale verzekering, stelt hij voor, in de c.a.o.'s de mogelijkheid te openen de lonen per gebied naar boven toe aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Dr. Albeda noemt de zwarte lonen een nevenverschijnsel van een loonsysteem, dat onvoldoende rekening houdt met de hoogconjunctuur. Hij verwacht van een plaatselijke aanpassing van de lonen geen ontsporingen, omdat de werkgevers, naar zijn mening, wel weten, waar de grens van hun draagkracht ligt. Ook in het bestuur van de Stichting van de Arbeid is thans het vraagstuk van de zwarte lonen aan dc orde gesteld. Op korte termijn zal het stichtingsbestuur zich hierop nader bezinnen. Het bedrijfsleven in al zijn geledingen gaat nu dus ernst maken met dit vraag stuk. Hopelijk zal het overleg leiden tot concrete maatregelen, die een gezagsonder mijnend verschijnsel als de zwarte Ionen zoveel mogelijk tegengaan. In verband met de besprekingen die thans worden gevoerd over het toetredenvan het Verenigd Koninkrijk tot de EEG heeft het landbouwschap in een brief aan de minister van landbouw zijn standpunt uiteengezet. Een afschrift van deze brief is gezonden aan de ministers van economische zaken en van bui tenlandse zaken. Het landbouwschap gaat er van uit dat de ontwikkeling van de EEG door het toetreden van Engeland niet mag worden vertraagd. Wile de ontwikkeling op landbouwgebied niet ge heel of gedeeltelijk teruggedraaid worden dan zal bij toetreding een nieuw lid zo spoedig mogelijk de tarieven en contingenten tegen over de huidige EEG-landen in gelijke mate moeten verminderen als de EEG-landen dan reeds onderling hebben gedaan. (jMTA) A PRIL heeft nog steeds te lage tempe- raturen gebracht met een vr(grote depressieactiviteit. Gisteren kwamen er zonnige perioden voor, bij een wat te koude noordwestelijke wind. Inmiddels is een nieuwe depressie van de oceaan r de Noordzee onderweg vergezeld van re gen en wat meer bewolking. Dit regen front zou in de loop van de middag cn avond ons land bereiken. Het wordt ge volgd door iets zachtere oceaanlucht waarin ook morgen vrijveel bewolking aanwezig is met middagtemperaturen van 10 tot 12 graden. Voor april is dit nog sieeds iets aan de lage kant. Deze periode met te koud weer duurt inmiddels at zeven weken. Enkele dagen met hoge lentetempera- turen hebben wij nog niet gehad hetgeen °Ti.d?JZ,a'opda"nHET weer IN EUROPA De Bilt verwacht tot morgenavond: Rapporten hedenmorgen zeven uur Veranderlijke bewolking, met plaatse- Hjk enige regen. Matige, tot krachtige, aan de kust aanvankelijk nog harde Slat wind tussen zuidwest en west. Over het algemeen iets lagere middagtempera- turen. (Opgemaakt om 11.15 uur). D He Tendens stijgend HOOGWATER SCHEVENINGEN 8 april: 5.28 v.ra.; 17.51 n.m. 9 april: 6.11 v.m.; 18.36 n.m. ZON EN MAAN Zondag: zon op 6.01, onder 19.24 i maan op 8.26, onder Maandag: zon op 5.59, onder 19.26 i maan op 9.05, onder 0.07. Eerste kwartier op 11 april F.B.I. (Amerikaanse van mensen met de federale recherche) heeft an<*ere geestesstoornis, bekend gemaakt, dat zij de laatste zes jaar bijna Enkele van dc onderzochte bom opnieuw afstellen.' Hij Een man in Denver telefo neerde naar het vliegveld, dat zich aan boord van een - j— iujiu» r._n - f r i vv" «hu ui janu- -v" i««uCTiuc uc» vliegtuig, dat op het punt ierhonderd mededelingen mededelingen L. h® ari 1961 woedend over het vertrek van een cliënt te stond te vertrekken, mededelingen over de aan- uitstel van zijn vlucht vertrae-en donr in ctnia „,..i schoon Veel kers" hadden rapport gevallen zijn: die „grappenma- Een 49-jarige compagnon ln een lasserij werd in janu kreeg 250 dollar boete. Een advocaat in het Mid den-Westen probeerde het plaatsen van bom men in vliegtuigen heeft on derzocht en dat de meeste afkomstig bleken te zijn van grappenmakers" uiistci van zijn vi v_a" b"n"n,"> Miami naar Boston, vlegtuigen gedaan „als uil- da, zlch f" V"".r°n*'" '•A,s J' "'et HM ik vliegtuig van de client een gevoel voor humor of onder binnen tien minuten kan bom bevond. Hij kreeg ertragen door in strijd met schoonmoeder en zes staven dc waarheid mede te delen, dynamiet bevonden. Na zijn en niet drank". invloed sterke vliegen," zei hij tegen een jaar gevangenisstraf bureaulist, „moet ik mijn boete van 1.000 dollar. boord van het arrestatie verklaarde hij, dat J hij gedronken had, omdat zijn vrouw hem kwaad had gemaakt. Hij kreeg vier maanden. JET" Eelde De Bilt Twente Za.-Umt Londen Brussel Locarno Wenen Innsbruck eh. bew eh. bew,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1