Jlieumo £rihsrtje (Toumitt Twee in jaar V.N.-beheer Nieuw-Guinea? Commentaar Rol van de O.A.S. lijkt uitgespeeld Geleidelijke vervanging van Nederlands door Indonesisch bestuur Autotunnel onder de Alpen doorboord Nederlandse vermoord in Duisburg Voeding niet verontrustend radioactief Stunt van Engelse soldaten mislukte De Friesland in Hollandia VRIJDAG 6 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: aUe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRlSTELIJKJtATIONAAL DAGBLAD .Stautsasbck l« tbffclma w|n bert ia Ir^ijeaspttT Drieënveertigste jaarpang no. 12448 Het gaat Erharcl Ie tnel Zie pagina 5 Nieuw voorstel van Bunker („zelf hoge commissaris Moties Nw.-Guinea verworpen De meerderheid van de Twee de Kamer steunde gisteren zij het ten dele met teleurstel ling het Nieuw-Guineabeleid van de regering. De twee socia listische moties (onderhandelin gen op basis van overdracht, en stopzetten van versterkingen) werden verworpen; zie Kamer verslag op pagina 11. Vannacht werd het Kamerdebat, naar het schijnt, alweer achterhaald door het nieuwe voorstel inzake V.N.- beheer. der Verenigde Naties, Oe Thant, de Nederlandse regering een nieuw bemiddelingsvoorstel gedaan tot oplossing van de kwestie-Nieuw-Guinea. Dit voorstel zou inhouden, dat de Ver. Naties voor twee jaar het bestuur over Nieuw-Guinea overnemen en dat in de loop van die periode de Neder landse troepenmacht en het Nederlandse bestuursapparaat geleidelijk zul len worden vervangen door Indonesische militairen en ambtenaren. Na die twee jaar V.N.-beheer zou dan een volksstemming onder de Papoea's den gehouden. Op de uitvoering i saris toezicht moeten houden. i dit plan a i hoge V.N.-commis- ITALIAANSE en Zwitserse arbeiders hebben gisteravond met dynamiet de laatste steenresten die beide helften van de St.- Bemard-tunnel gescheiden hielden, weggeblazen: de eerste auto tunnel onder de Alpen was doorboord. Nieuws in één oogopslag De secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, zou een «bemiddelingsvoorstel inzake Nw-Guinea heb-, ben opgesteld, dat voorziet in een tweejarig V.N.-be heer, tijdens welke periode de Nederlanders zouden moeten worden vervangen door de Indonesiërs. Daar na zouden de Papoea's hun staatkundige toekomst via een volksstemming kun nen bepalen. De Ameri kaan Ellsworth Bunker zou hoge V.N.-commissaris worden. Na een debat van twee «lagen heeft de Tweede Kamer gistermiddag de beide socialistische moties verworpen. Slechts de P.v.d.A„ de P.S.P. en de C.P.N. stemden voor. Uit drukkelijk had minister Luns kort daarvoor nog gezegd, dat de regering niet bij voorbaat afwijzend staat tegenover bestuurs- overdracht in Nieuw-Gui nea, aan wie dan ook. Nu de Franse lucht macht de Algerijnse vlieg velden weer heeft overge nomen en de O.A.S. geen „passen" meer kan ver strekken, vertrekken steeds meer Fransen uit Algerije. Het ziet ernaar uit, dat de rol van het ge heime leger steeds gerin ger wordt. In de Algerijn se wijk van Algiers zullen binnenkort twee bladen gaan verschijnen. Het opblazen van de laatste afschei ding van ongeveer drie meter gebeurde met een halve ton dynamiet en vormde een plechtigheid die in heel Europa door de tv. werd uitgezonden. De 5828 meter lange tunnel voert Saint Rhemy onder de St. Bernhardpas naar Bourg St. Pierre in Zwitserland. De tunnel zal waarschijnlijk tegen het einde van het volgend jaar voor het verkeer worden opengesteld. De twintig dynamictladingen werden aangebracht aan Italiaanse züdc, ter wijl de t.v.-camera's voor het grootste deel aan Zwitserse zyde opgesteld w den. Nadat gecontroleerd was dat in laatste gedeelte geen instortingsgev bestond, holden de 350 Italiaanse en Zwitserse arbeider^ naar elkaar toe. Zjj vielen elkaar om de hals en zwaaiden met Zwitserse cn Italiaanse vlaggen. Achthonderd man hebben vier jaar lang aan de tunnel gewerkt. De tun nel zal 300.000 voertuigen per jaar kunnen verwerken en zal naar men verwacht een belangrijke stimulans zijn voor de handel tussen de Euro- marktlanden. Twintig kilometer verder is een tweede tunnel in aanbouw, die 11.600 meter lang zal worden eneveneens eind volgend jaar zal worden geopend. Bij de Mont Blanc tunnel, onge veer twintig kilometer ten westen van de nieuwe tunnel door de St. Bern- hard, zijn vanmorgen enige loodsen waarin arbeiders ondergebracht zijn. door drie lawines bedolven. Zeker drie arbeiders kwamen om het leven. Volgens een Italiaans persbureau zou den zeker aphttien mensen gewond zijn. Drie woonloodsen werden volko men vernield. GOEDE BEKENDEN ONDER ELKAAR noemt de ober bij zijn voor naam. Hij weet wat u het liefst gebruikt U vindt er altijd Ie mand met wie u gezellig kunt bomen. U voelt zich prettig ais goede bekenden onder el kaar. Zo ie de sfeer in een buurtcafé, waar het goed is o« even bij te komen van de dagelijkse beslommeringen. Waar u uw vrienden eens royaal tracteren kunt als a bij een feestelijke gelegenheid een Horeca-chequeboekje cedeau gekregen i LW.- of f.25.-, hi coupures voo f.2.50, ver krijg boor bij: Redrijfschop Horeca, Koninginnegracht 58-59, Den Hoog. (giro: 63.53.00; vermelden: Chequeboekje). De 24-jarige Nederlandse Johanna giffen heeft een vertrouwelijke mededeling die zij de recherche in Duisburg had gedaan, met de dood moeten bekopen. Het meisje, dat afkomstig was uit De venter en in Duisburg in een wasserij werkte, werd gisteren in haar kosthuis levenloos aangetroffen. Haar schedel was ingeslagen en zij was overdekt met bloed. Naast haar bed lag het moord wapen, een voorhamer. In de loop van de middag kon de ver moedelijke moordenaar reeds gegrepen worden. Het is de 22-jarige los-werkman Gerhard Gores, de zoon van de mensen bij wie Johanna in huis was. Hef echtpaar Gores alarmeerde na het ontdekken van de misdaad niet alleen de politie, maar ook de verloofde van het meisje, een jongeman uit Duisburg. Deze wist te vertellen dat de jonge Gores kortgeleden gezegd had dat Jo hanna hem bij de politie ..verlinkt" had. Johanna had haar verloofde verteld dat Gores gedreigd had: „Wanneer ik merk, dat je me verraden hebt. sla ik je dood." Gores had in de ouderlijke woning een gestolen draagbare radio verborgen en had dit toestel later verkocht Johanna wist ervan. De politie in Duisburg bevestigde dat zij van Johanna „een vertrouwelijke mededeling" had gekregen. De politie kon niet zeggen hoe Gores hiervan op de hoogte is geraakt. Volgens de gegevens van de politie was het het meisje aanvankelijk gelukt de jongema» ervan te overtuigen dat zij hem niet verraden bad. Het bemiddelingsvoorstel is, vol gens genoemde politieke kringen, door de Indonesische regering in principe aanvaard. Het Nederlandse kabinet zal er pas na het komende weekeinde een beslissing over ne men, omdat minister Zijlstra (finan ciën) eerst zondagochtend van een verblijf in Rome naar ons land terug keert. In Den Haag en Washington wilde men deze berichten bevestigen noch ontken nen. Van officiële zijde onthield men zich van elk commentaar. Ook de Ame rikaanse ambassade in Den Haag zweeg in alle talen. Volgens het persbureau The Associated Press heeft de Ameri kaanse ambassadeur in Den Haag, John S. Rice, het nienwe voorstel gisteren in een ontwerp-agenda voor Nederlands- Indonesische besprekingen aan minister Luns overhandigd. Het ontwerp zou zijn opgesteld door de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker, die als derde man aan het geheime vooroverleg bU Was hington heeft deelgenomen De heer Bunker wordt genoemd als de toekom stige hoge commissaris der V.N. Nieuw-Guinea. Gezicht redden De Indonesische regering zou volgens de berichten met het voorstel hebben ingestemd na aanvankelijk argwanend te hebben gestaan tegenover een leidelijke overdracht. Zij zou de v keur hebben gegeven aan een onmid dellijke overdracht. Dit zou echter voor de Nederlandse regering een te bittere pil zijn geweest. Diplomatieke zegslieden zien dan ook in de formule van een geleidelijke terugtrekking de Nederlanders een poging „om gezicht van de regering in Den Haag te redden". Voor vervolg zie pagina 15 Geen ministerraad in weekeinde De ministerraad is hedenochtend, zo- als op vrijdag gebruikelijk, bijeengeko men. Het is niet de bedoeling dat het kabinet in het weekeinde zal vergade- Aangenomen wordt dat het vooroverleg over de kwestie Nieuw-Guinea weer op gang is gekomen, doch van officiële zijde in Den Haag bewaart men hierover het stilzwijgen. Modht de stand van zaken het nodig maikon kabinetsraad tc houden dan zal dit In elk geval niet tijdens het week- worden gehouden. Staking Zwanenberg grotendeels verlopen De staking bij Zwanenbeng's fabrie ken te Oss. die ongeveer een week heeft geduurd, is grotendeels verlopen Circa 90 pet. van de 1600 werknemers heeft de arbeid thans hervat. De stakers hebben hun doel (toah uitbetaling over de dagen waarop niet werd gewerkt) I niet bereikt. Premie voor Nieuw- Guinea vrijwilligers De staatssecretaris van defensie heeft meegedeeld, dat er een regeling voorbereiding is om militairen van land- en luchtmacht die vrijwillig voor kortere tijd dan een jaar in Nieuw-Gui nea nadienen een premie toe te kennen. Deze regeling wordt nog deze maand verwacht. Eveneens in voorbereiding 1« geling tot tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verzorging gezinsleden van de militair, (de zoge naamde vijf-procent regeling). Voorwaard, straf gevraagd tegen ex-burgemeester Zes maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf heeft de officier van justitie bij de rechtbank in Gronin gen gisteren geëist tegen de 56-jarige J. H. B., ex-burgemeester van Olde- kerk, thans woonachtig in Haren. B- werd ervan beschuldigd gelden van de gemeente te hebben verduisterd afkomstig van verkoop van oude materialen. Voorts was hem ten laste gelegd verduistering van gelden uit de kas van de vereniging voor sociale zorg die hij als penningmeester onder zich had. Ook had hij een vals mandaat opgemaakt in een schrijfmachine transactie. Voorts was hij in het be zit van niet-geregistreerde vuurwa pens, te weten twee revolvers er een stengun. damse keuringsdienst van wa- ren de afgelopen twee jaar heeft in gesteld naar de hoeveelheid radio actieve stoffen in voedingsmiddelen is gebleken, dat dagelijks 2.5 plco- curic aan strontium-90 door het n selijk lichaam wordt opgenomen. Prof. dr. J. J. Hardon. directeur van de keuringsdienst, noemde dit resul taat „geruststellend", aangezien 100 picocuric aan strontium-90 per dag volgens hem nog als veilig kan wor den beschouwd. Uit het onderzoek is gebleken dat het gehalte aan radioactieve stoffen in de voedingsmiddelen weinig veranderd is sinds de hervatting van de kernproeven in september van het vorig jaar Wel constateerde men dat de gehaltes aan jodium 131 en strontium-89 in de melk iets waren verhoogd. maar door de winterstalling van het vee kwam aan deze verhoging spoedig weer een einde De uiteindelijke gevolgen van de, her vatting van de kernproeven moeten zich volgens het rapport nog manifesteren Euromarktdelegatie naar Suriname Een delegatie van hoge Euromarkt- ambtenaren zal op 28 april onder leiding van mr. J. J. van der Lee. directeur algemene zaken bij het directoriaat-go- neraal ontwikkeling van landen overzee van de Euromarktcommissie. naar Suri name reizen op verzoek van de Suri naamse regering om te overleggen over plannen, die in het kader van het ont wikkelingsfonds der Euromarkt kunnen worden uitgevoerd. Voor zover bekend is. zal de delegatie niet de Nederlandse Antillen bezoeken, daar de toetreding van de Ned. Antillen wat omslachtiger is dan die van Suriname. EEK PR0DUKT VAN 0E SIKKENS GROEP D" E rol van het geheime leger lijkt hoe langer hoe verder uitgespeeld Algerije. Weliswaar wist een klein commando van de O.A.S. zich bij een overval op een postkantoor met een miljoen nieuwe francs uit de voeten te maken, maar de moslims hebben uitdrukkelijk opdracht gekregen „in stilte te lijden en provocaties te vermijden", aldus een verklaring van minister van voorlichting Mohammed Yazid. Yazid, die gisteren een persconferen tie gaf in Tunis verklaarde nog eens uitdrukkelijk, dat het standpunt van zijn regering is dat iedereen in Al gerije in staat gesteld zal worden een constructieve rol te spelen bij de op bouw voor de toekomst. Hij zei dat de moslim-hulptroepen in het Franse leger, de Harkis, nog steeds een kans hebben zich bij de nationalisten aan te sluiten. Op 15 april zal er aldus Yazid een belangrijke vergadering worden gehouden van alle Algerijnse ministers. Er zullen dan verstrekken de besluiten worden genomen. Intussen zijn de Algerijnse leden van de gemengde Frans-Algerijnse bestands commissie in Algiers aangekomen. Zij zullen een juiste toepassing van het be stand controleren Na hun aankomst verklaarden enkele leden van de com missie dat de nationalistische regering in ballingschap binnenkort hoopt te star ten met de publicatie van het dagblad Algerie Service de Presse. Ook zal er een weekblad in een Fran se en een Arabische editie verschijnen. De twee organen zullen gevestigd wor- 1 in het hart van de mohammedaan- wijk van Algiers, waar zij onbereik baar zijn voor de O.A.S. Een voorname taak van de bladen zal zijn de bevol king voor te bereiden od het referen- Nu de Franse luchtmacht het Alge rijnse vliegveld dat in handen was van de O.A.S. heeft overgenomen, waardoor weer zonder „pas" van het gehei- leger kan vertrekken, vindt een massale uittocht uit het land plaats. Gisteren zijn ongeveer 250 mensen ver trokken. De meeste mensen weigerden ecu reden voor hun vertrek op te ge- De O.A.S., op wier komst men kennelijk had gerekend, gezien de zware bewaking van het vliegveld, liet -ver stek gaan, wel tekenden enkele Euro peanen de namen van de vertrekkenden op. Een speciale krijgsraad in Algiers heeft gisteren een lid van het geheime leger wegens moord op een moslim ver oordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar Ten slotte maakt het geheime leger zich op zijn retour gelukkig met een stuk speelgoed, namelijk een uit West- Duitsland geïmporteerde opwindbare pop, waarin een slaginstrument speelt op het ritme van dc strijdkreet ,Algérie Frangaise". Een winkelier in Algiers verkocht in een paar dagen 3000 poppen, die ondertussen ook eer snelle gedaantewisseling hebben mee gemaakt: was dc pop aanvankelijk ge kleed als clown, toen de fabrikant merkte waar zijn afzetgebied lag, heeft hij zijn voorraad zonder bedenken la ten overschilderen. Nu is de pop krijgbaar met militair uniform. FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4S VERFHANDEL OEGSTGEEST KEMPENAERSTR. Tl TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Cr Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 LEIDEN TELEFOON 23135 TYE JONGSTE, zeer belangrijke voorstel len met betrekking tot Nieuw-Guinea zijn te laat bekend geworden om nog be sproken te kunnen worden in de debatten van deze van regering en volksvertegen woordiging. Ze zijn vandaag In voorlo pige vorm gepubliceerd. Belangrijk zijn ze zeker. Ze zouden neer komen op een beheer gedurende twee jaar van Nieuw-Guinea door de Verenigde Naties. In die tijd zou weliswaar, zij het geleidelijk, het bestuur aan Indonesië worden overgedragen, doch dan volgt een volksstemming onder toezicht eveneens van de V.N. De voorstellen bevatten elementen die de aandacht verdienen. Daar is in de eerste plaats het beheer door de V.N. Zelf heb ben wij steeds gesteld, dat Nieuw-Guinea is geworden tot een internationaal pro bleem en dat de Verenigde Naties zich daarnaar hadden tc gedragen. Indonesië heeft, wat dit laatste betreft, de situatie lange tijd anders gezien. Het zag in Nieuw-Guinea een conflict tussen Nederland en zichzelf en had er geen be hoefte aan. het internationale karakter te accentueren. Toen Nederland destijds do toekomst van Nieuw-Guinea bij dc V.N. aanhangig maakte, zag Indonesië daarin juist een poging om de Indonesische po litiek te doorkruisen. Nu echter ls men binnen de V.N. eigen verantwoordelijkheid in de .kwestie blijk baar duidelijker gaan beseffen en is men er bereid, daaruit zekere consequenties voor eigen handelen te trekken. Het volgende element In de voorstellen ls de overdracht van het bestuur over Nw.- Guinea aan Indonesië. Men zal kun nen begrijpen, dat wij voor dit deel van de voorstellen nog weinig geestdrift kun nen opbrengen. Niet dat bestuur door Indonesië op zich zelf verwerpelijk zou zijn. Waartoe dient het bestuur van Nederland over Nieuw- Guinea? Het is gericht op de verwezen lijking van het recht van land en volk om straks eigen toekomst te bepalen. Onze aanwezigheid in Nieuw-Guinea heeft een dienende, niet een heersende functie. Op zichzelf zou dit met een Indonesisch bestuur ook het geval kunnen zijn. Maar de klanken die Indonesië tot dusver heeft laten horen hebben niet doen blijken van een gezindheid in deze richting. Tot dusver was het verschil tussen Ne derland en Indonesië, dat Nederland Nieuw-Guinea geheel vrij wilde laten, doch dat Indonesië Nieuw-Guinea wilde inlijven. Indien het al bereid was om te denken aan enige vorm van zelfbeschik king. dan toch wel een zeer beperkte en binnen het raam van de Indonesische staat. Is in dit Indonesische standpunt een keer gekomen? De nu bekend geworden voor stellen zouden, indien zij althans, zoals verluidt, in Indonesië instemming hebben gevonden, deze gedachte kunnen wekken. En hiermede komen wij dan tot liet derde clement dat de voorstellen bevatten, te weten de vrije beslissing straks van de bevolking over haar toekomst. Dit laatste is hetgeen Nederland steeds heeft gewild en wat het ook vandaag nog voorstaat. Het is het beslissende punt en in dit opzicht zijn aan de bevolking van Nieuw-Guinea beloften gedaan die zeer zwaar behoren te wegen. De voorstellen, thans bekend geworden, geven de indruk dat de Verenigde Naties bereid zijn dc hiertoe strekkende garan ties van Nederland over te nemen. Maar dat zou tevens Inhouden, dat Indonesië zich alsnog bij de voorwaarde van deze garanties heeft neergelegd. Onder deze omstandigheden zou over dracht van het bestuur inderdaad minder bezwaarlijk mogen heten. Maar mag men van ons ook geestdrift verwachten? Stel lig niet. De Papoeabevolking Ls, alle for mele garanties ten spijt, minder vrij In de bepaling van een standpunt onder een beheer dat niet in het onzekere laat te willen blijven dan onder een beheer dat de voorkeur te kennen heeft gegeven om heen te gaan. Die Indonesische wil om er te blijven zal de aan de Papoea-bevolking vanwege de V.N. te verstrekken garanties voor de vrij heid van haar keuze nog des te zwaarder moeten doen uitvallen. Regimentseer op het spel.... (Advertentie) KAMGAREN TWEN-KOSTUUMS ITALIAANSE STYLE, vanaf 89.75 M. DE VRIES HAARLEMMERSTRAAT 149 to. Janvossensleeg. Gisteren zijn vier Britse soldaten afkomstig uit Duitsland op een haar na het slachtoffer geworden van een poging om hun regiment aan 7 vrijwilligers te helpen. Boer De Win ter in de Nieuwe Neuzenpolder nabij Terneuzen werd verrast, toen twee druipend natte in burger geklede militairen over de dijk klommen zich bij hem meldden. De vier soldaten, in leeftijd varië rend van 18 tot 28 jaar, vertelden het volgende. Hun regiment, het Roval Regiment of North Lancaster, was gelegen in Wuppertal. Duitsland, maar was sterk onderbezet geraakt en zou daarom naar Engeland moeten terug keren. Dat was de regimentseer te na. waarop met medeweten van de com mandant besloten werd reclame voor het regiment te gaan maken, opdat meer (beroeps)soldaten zouden kun nen worden aangetrokken. Besloten werd dat het viertal in bur gerkleren met twee kano's de rivier af zou gaan cn de Noordzee zou oversteken De jongens werden van de nodige papie- voorzien. geldig voor Nederland. Bei en Frankrijk en van geld, en zo ver trokken zij op 27 maart uit Wuppertal met het doel de aandacht op.de proble men van de instandhouding van het re giment te vestigen. Aanvankelijk ging de reis heel goed. Men passeerde zonder moeite Lobith bij Nijmegen, maar dichter bij zee raakten de sportieve Britten de weg kwijt in de Deltawerken. Zij kwamen ten slotte ia Zevenbergen terecht waar zij met kano's cn al op de trein stapten en naar Vlissingen gingen. Vandaar werd giste ren overgstoken naar Breskens. waar zij bleven slapen. Gisteren zijn zij de Schelde opgegaan met het doel de grote over steek te wagen. Ver kwamen zij niet. Het slechte weer deed hen al snel afdrijven en tot overmaat van ramp sloeg een van de kano's om cn ging verloren. De twee drenkelingen werden in de andere kano gehesen maar die was. uiteraard, niet op vier man berekend, zodat na betrek kelijk korte tijd het viertal nog maar één ding kon doen en dat was zwem mende de kant zien te bereiken. Dat lukte tot grote verrassing van boer Win- "r en de politie in Terneuzen. Het viertal komt nu op het politie bureau op zijn verhaal en zal de reis vermoedelijk op wat gebruikelijker wijze moeten voortzetten. oceaangebied storm heeft opvullend over Duitsland ten getrokken. Midden op de oceaan bevond zich van ochtend een nieuwe depressie, het ziet er naar uit dat deze een zuidelijker baan zal gaan volgen dan zijn voorganger en ten zuidwesten van Nederland zal langs trekken. Dit houdt in dat de wind In ons land belangrijk minder wordt, ter wijl levens de buiigheid afneemt. Bo vendien is de mogelijkheid aanwezig dat maan op 7.51, onder 22.55 het bij de storing behorende regenge- kwartier11 april, bied het weer in ons land ongemoeid zal D laten. De temperatuur blijft aan de lage ^aPPor^en hedenmorgen zeven uur kant voor de tijd van het jaar. Tendens langzaam stijgend Eerste De Bilt verwacht tot zaterdagavond Opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Matige noordwestelijke wind. Iets koudere naeht, morgenmiddag de- p. H« Statloi Hr Ms. onderzeebootjager Friesland zou vandaag in Hollandia aankomen om de Utrecht af te lossen, die over enige maanden naar Nederland moet terugkeren. De Friesland zal zich za terdag naar het patrouitlegebied bege ven waar de Utrecht optreedt Twente Eindh. Zd-Limb Helsinki Londen Brussel Luxemb Palja Grenoble Nice Berlijn Framclurt MOncben Züncb Geneve Locarno wirxfcti! wnw 12 windstil 6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1