|licuu>r £riitsri)e (ïourunt Nieuwe geruchten over voorbesprekingen O Commentaar Maar Washington weet van niets Als we allemaal te water raken... OAS beschiet zieken in moslim-kliniek Syrische revolte met sisser afgelopen Rijksbemiddelaars gaan ronselaars aanpakken DINSDAG 3 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRIST ELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Staatvtsticft is gfcrtltvea mgn bert ia UibcaspceT Drieënveertigste jaargang uo. 12445 Vaker Aan n denkt: Tussen wal en schip Zie pagina 7 TJ^EN commando van de OAS heeft vanmorgen vroeg een aanval A-J gedaan op een particulier ziekenhuis in de buitenwijk Bouza- reah, in Algiers. In hun bed liggende patiënten werden met machine pistolen beschoten. Volgens de eerste berichten werden negen Mos lims gedood en zeven anderen ernstig gewond. Nieuws in één oogopslag In Den Haag beschouwt men ae meaeatumgen van ae Indonesische minister Nasutian over landingen op drie plaatsen in Nieuw- üuinea ais een onderdeel van de psychologische oorlogsvoering. Van deze landingen is niets bekend, zo bleek bij informatie te Holiandia. WaarsohijnlijK iheeft Nasution gedoeid op vroegere infiltraties. Inmiddels is het belicht over de bezetting van hgt eiland Waigeo gedemen teerd in Djakarta. President Sukarno zou volgens Indonesische regeringskringen onoer internationale druk heD- ben toegestemd in hervat ting van de besprekingen met Nederland, in Wa shington is dit bericht met vreugde begroet, hoe wel daar nog geen infor maties waren ontvangen, waaruit deze bereidwil ligheid van Sukarno zou kunnen worden afgeleid. De twee partijen in Syrië het militaire be wind in Damascus en de Nasser-gezinde „vrije of ficieren in Aleppo hebben een bemiduelines- poging van twee vooraan staande politici aanvaard. De kolonels die op 28 maart een staatsgreep uitvoerden, zouden reeds vrijwillig op weg zijn naar Nederland. De macht zou weer in handen ko men van de burgerlijke autoriteiten. In het bergland van Ouarsenis hebben Franse troepen jaclil gemaakt op voortvluchtige leden van de OAS-commando's, die vorige week drie Franse posten hebben aangeval len. Er zouden 44 OA-.S- mannen zijn gegrepen. Plannen van het geheime leger om admiraal Bar- thelemy, bevelhebber van de marinebasis Mers-el- Kebir, te ontvoeren, kon den worden verijdeld. De Russische premier Chroesjtsjef heeft aan een Amerikaanse rubriek schrijfster verteld, dat hij op 12 oktober 1960 in een vergadering van de Ver. Naties met zijn schoen op een lessenaar heeft ge timmerd,omdat hij woe dend was vanwege het feit dat zijn polshorloge was gebroken. Donderdag zullen Ita liaanse en Zwitserse werk lieden diep onder het ge bergte elkaar ontmoeten als zij de laatste scheids muur tussen de beide helf ten van de Mont-Blanc- tunnel hebben geslecht. Via de televisie zal dit historische moment wor den uitgezonden. De tun nel moet tegen het einde van 1963 gereed zijn. Het college van rijks bemiddelaars overweegt op verzoek van het be stuur van de Stichting van de arbeid het op leggen van een bindende loonregeling aan z.g. uit geleende arbeiders die hoew" zij in een bepaald bedrijf hetzelfde werk verrichten aanmerke lijk meer verdienen dan de werknemers die in di recte dienst van de on derneming staan. TN Indonesische regeringskringen kon men gisteren de verwachting horen uitspreken dat president Sukarno bereid is de Nederlands- Indonesische besprekingen te hervatten. De president zou hierin heb ben toegestemd onder internationale druk en wegens de pogingen van Kennedy om een vreedzame regeling tot stand te brengen. Sukarno zou onder de indruk zijn gekomen van de persoonlijke be langstelling van zijn Amerikaanse ambtgenoot voor het geschil. Hij „sterkere Amerikaanse druk op de De Indonesische zegslieden (geci teerd door Associated Press) merkten op, dat Sukarno waarschijnlijk een nieuwe delegatie zal sturen, die ver moedelijk onder leiding zal staan van dr. Yamin. de Indonesische minister van voorlichting. In Washington werden de berichten uit Djakarta met vreugde begroet. Amerikaanse autoriteiten die betrokken zUn bij de vreedzame oplossing1 van het geschil, zeiden aangemoedigd te zün door de aanwijzingen voor Indonesische bereidwilligheid weer aan de confercn- tietafel te gaan zitten. Ellsworth Bunker, die als derde man de eerste besprekingen bijwoonde, was in Washington druk aan het confereren mot autoriteiten. Hij heeft persoonlijk een schrftelijk beroep op Sukarno ge daan om de onderhandelingen te her- Ook Oe Thant, secretaris-generaal der Verenigde Naties, heeft de Indonesiërs verzocht het contact met de Nederlan ders te hervatten. Kennedy had dit al eerder gedaan Intussen verklaren ambtenaren het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken dat dit departement tot nog toe geen eigen inlichtingen had ont- De commandogroep bracht ook" explo sieve ladingen tot ontploffing, waardoor het ziekenhuis voor ongeveer de helft in stortte. Het ongeveer uit vijftien man bestaande commando, dat in vier auto's voor het ziekenhuis was gearriveerd, beschoot de kliniek eerst van de buitenkant en trok vervolgens door de verschillende kamers, waar zij Algerijnse patiënten beschoten. De doden en gewonden in hun bed achterlatend plaatsten zij ten slotte een kneedbom van ongeveer vijftien kilo gram in het kantoor van de directeur van het ziekenhuis. Compromis al bereikt? TTOEWEL er op enkele plaatsen is rj- gevochten, lijkt het niet tot een burgeroorlog te zullen komen in Sy rië. Beide partijen, de militaire junta in Damascus en de Nasser-gezinde officieren in Aleppo, hebben name lijk een bemiddelingspoging van twee vooraanstaande politici ge accepteerd. Volgens onbevestigde be richten uit Damascus zou er reeds een compromis zijn bereikt, waarbij de macht weer in handen komt van de burgerlijke autoriteiten. Uit Beiroet werd hedenochtend ver nomen, diait de constituerende verga dering baar werk weer heeft hervat en dait Koedsi weer president wordt- Het leger zou weer wonden terug getrokken in de kazernes, en de'ze ven kolonels die de staatsgreep van 28 maant uitvoerden zouden reeds wij willig op weg zijn naar Zwitser land. De junta, die op haar grondvesten stond te trillen door de opstand in het noorden van het land zou voor de on derhandelingen zich bereid hebben ver klaard. een nieuwe toenaderingspoging .tot de Verenigde Arabische Republiek van president Nasser te steunen. Naar verluidt zijn voor de bemiddelingspo ging aangezocht oud-president Sjoekri Koewatly een van de leiders van Syrië .ten tijde van het samengaan van Egypte en de conservatieve politicus Roesjdi Kikhya uit Aleppo. Generaal Zahreddin. opperbevelhebber van het Syrische leger, zou de delegatie van de junta leiden. De eisen van de pro-Nassergroep zijn: 1. Uitwijzing uit Syrië van hen die de staatsgreep van 28 maart in elkaar zetten. 2. Vorming van een nieuwe militaire raad bestaande uit 41 man om het revolutionaire hoge commando te vervangen. 3. Vorming van een burgerlijk kabinet om te onderhandelen over de toekom stige relaties met Egypte. Intussen meent men in diplomatieke kringen in Tel Aviv dat het grootste Toeristen verlangen „molens en klompen" Metaalvisie dringt er bij de Algeme ne Nederlandse Vereniging voor Vreem delingenverkeer op aan af te zien van het voornamen om in het buitenland een modernere kijk te geven op Nederland. De metaalnijverheid en de elektrotech nische industrie zijn weinig met dit plan ingenomen. Men trekt geen toeristen naar Nederland als industrieland. Molens, klompen, klederdrachten en Nachtwacht zijn de enige steunpunten voor het massatoerisme, terwijl de in dustrie zelf de voorstelling moet schep pen voor een gunstig psychologisch ver- koopklimaat, aldus het blad. gedeelte van het Syrische leger de junta de hoofdstad steunt en dat de noor- delijke opstandelingen worden geleid door weinig bekende officieren die nau- veiyks gevechtstroepen achter zich heb ben. Radio-Damascus meldde vanmor gen. dat de militairen uit Aleppo presi dent Nasser van Egypte hebben verzocht vliegtuigen en troepen naar Syrië te zenden om hen te helpen bij het herstel de Syrlsch-Egyptische republiek. Gisteren zou het radiostation van Alep po door vliegtuigen uit Damascus zijn gebombardeerd. Vanavond om negen uur zal de Veilig heidsraad zUn debat over het geschil tussen Syrië en Israël hervatten, zo is officieel in New York bekend gemaakt. vangen waarin het bewuste bericht be vestigd werd. Het lid van de NHeuw-Guinea-Raad mr. J. O. de Rijke heeft schriftelijke gen gesteld over de voorlichting in Ne derlands Nieuw-Guinea. Hij herinnert er aan dat zondagavond (Nieuwguinese tijd) 25 maart radio-Nederland Wereldomroep en radio-Australië berichten hebben uit gezonden over de Indonesische infiltra tie op Waigeo en dat de persvertegen woordigers te Holiandia zondagavond 25 maart een officiële mededeling hebben gekregen over de Indonesische aanval op een Nederland marinevaartuig bij Gag en maandagmorgen 26 maart over Wai geo. Hij dringt er vragenderwijze op aan, dat dergelijke gebeurtenissen voort aan onmiddellijk openbaar zullen den, daar de bevolking van West-Papoea het recht heeft het eerst te weten zich afspeelt op haar grondgebied. De mariniers Maandagavond is volgens Ass. Press een groep van 80 Nederlandse mariniers met een DC-8 van de K.LÜ. van Cura sao naar Nieuw-Guinea vertrokken, eveneens over Lima en Tahiti. In een week zijn ruim 300 mariniers en 250 soldaten over Curacao uit Nederland naar Nieuw-Guinea gereisd. Twee DC-9's van de K.L.M. vliegen regelmatig tussen Curacao en Nieuw-Guinea op en neer. Een woordvoerder van de Amerikaan se marine te San Francisco heeft maan dag verklaard dat de Nederlandse on derzeeboten Dolfijn en Zeeleeuw in San Diego (Californië) zijn aangekomen, na een bezoek aan een Mexicaanse haven, dooh marinefuncbionarissen te San Diego zeiden dat de boten zich in de wateren ten zuiden van Californië bevinden en op weg zijn naar Nederlands Nieuw- Guinea. Zij verwachtten niet dat de bo ten San Diego zouden aandoen. Vloeibare waterstof als raketbrandstof De Amerikaanse dienst voor lucht- en ruimtevaart (N.A.S.A.) zal binnenkort een Centaur-raket lanceren waarvan de tweede trap vloeibare waterstof als brandstof zal hebben. Deze nieuwe brandstof die in de laatste trap Centaur zal worden gebruikt, wordt hierbij voor het eerst toegepast. De stuwdruk die deze trap hierdoor krijgt, is veertig procent hoger d?n bij de thans gebruikelijke brandstoffen. De Centaur zal ongeveer 1.880 kilo meter afleggen en een hoogte van 48( km. bereiken. Functionarissen van de N.A.S.A. zeiden dat men de Centaur binnen enkele dagen zal lanceren op de basis bij Cape Canaveral en dat de laat ste trap in de Saragasso-zee zal neer komen. In de waterstoftank worden een tele visiecamera en sterke lampen aange bracht zodat men op de aarde beelden kan opvangen van de werking van de raketmotor. De N.A.SA. overweegt een overeen komst met de Aerojet General Corp. aan te gaan voor de bouw van een reuzenraketmotor met een stuwdruk 500.000 kilogram. Gistermiddag arriveerde op Schiphol een grote groep gebruinde militairen van de Kom Luchtmacht uit Amerika, die daar de eerste officiële schietoefeningen hebben gehouden met het geleide wapen Nike. Onder leiding van Amerikaanse technici gebruikten onze militairen dit wapen voor de Europese luchtverdediging. In Bab el Oued. de Europese, arme wijk van Algiers, waar strijd tussen het Franse leger de O.A.S. een hoogtepunt be reikt, herneemt het leven, zijn loop. Op vele plaatsen is men druk bezig nieuwe spiegelrui ten te plaatsen ter vervanging van de oude, die tijdens de ge vechten bij honderden sneuvel- (Van onze soc.-econ. redactie) Naar wij vernemen overweegt hel College van Rijksbemiddelaars een bindende loonregeling op te leggen aan uitgeleende arbeidskrachten. He', gaat hier om arbeiders, die zich ver bonden hebben aan zogenaamde uil- leenbedrijven. Deze uitleenbedrijven trekken op het ogenblik financieel voordeel van de grote schaarste aan arbeidskrach ten. Genoemde uitleenbedrijven lenen de bij hen in dienst zijnde arbeiders tegen hoge vergoedingen uit aan be drijven met een nijpend personeels tekort. De betrokken werknemers ontvangen daarvoor hogere lonen dan normaal, maar de leiders van deze uitleenbedrij ven (ronselaars) strijken no'g aanzienlijk grotere winsten op. Op verzoek van het bestuur van de Stichting van de Arbeid wil het College van Rijksbemiddelaars nu een stokje steken voor deze gang van zaken. Het feit dat de uitgeleende arbeidskrachten aanmerkelijk hogere lonen verdienen heeft in verschillende bedrijven onder het overige personeel reeds grote onrust eroorzaakt. Zo is korte tijd geleden nog en staking uitgebroken in een Amers- foorts metaalbedrijf, toen de directie weigerde in te gaan op hot verzoek van de ondernemingsraad om de geronselde arbeiders te ontslaan. Een ander belangrijk bezwaar tegen deze ronselaarspraktijken is, dat voor de betrokken werknemers de verplich- tingen krachtens de sociale verzekerings wetgeving in vele gevallen niet worden nagekomen. De Sociale Verzekerings bank had hiertegen reeds maatregelen genomen, maar deze blijken in de prak tijk onvoldoende effect te sorteren. Het College van Rijksbemiddelaars overweegt nu voor deze arbeidskrachten een bindende loonregeling vast te stel len, waardoor ook deze werknemers niet meer kunnen verdienen dan de rechtens geldende lonen in de onderneming, waar aan zij uitgeleend zijn. Verwacht wordt, dat de animo onder de werknemers om zich te verbinden aan personen, die dergelijke ronselaars- praktijken uitoefenen daarmee wel zal verminderen. Hopelijk zal het Neder landse bedrijfsleven dan bevrijd worden van dit, in de arbeidsverhoudingen on rust verwekkende euvel. Advertentie Pasta I K 2 F I Spray haalt de meeste vlekken uit de meeste stoffen O ONDOM DE KWESTIE Nieuw-Guinea blijft de onzekerheid hangen, die alle mogelijkheden, ook kwalijke, inhoudt. Nu eens heet het, dat het vooroverleg hervat gaat worden, dan weer blijkt dit een ver moeden te zijn, ingegeven door Ameri kaans optimisme. Voor Amerika Is de wens duidelijk de vader van de gedachte. Het heeft in het conflict, dat zich nau welijks tot een oplossing schijnt te lenen, allengs een eigen verantwoordelijkheid gekregen, die zwaarder wordt naarmate Indonesië de oorlogsdreiging opvoert. Soekarno zelf volhardt bij zijn standpunt. Hij weet bij voortduur te profiteren van de hachelijke situatie, waarin hij zichzelf en zijn volk heeft gebracht. De toestand in Indonesië is chaotisch. De in vloed van het communisme is er onmis kenbaar. Terwijl men zert, zich niet aan het communisme zelf te willen overgeven, wordt ijverig zowel naar Rusland als naar China gelonkt. Dit alles schept omstan digheden, waarin Amerika Indonesië niet van zich wenst te vervreemden. Voor het overige weet de buitenwereld een opmerkelijke zwijgzaamheid in acht te nemen. Waar rijn de beginselen, waar van bij andere gelegenheden zo hoog wordt opgegeven en waaraan dan een zo opmer kelijke toewijding wordt betoond? Ze lij ken allemaal opgeborgen. Van het begin sel der zelfbeschikking met name, overal ter wereld met een zekere gretigheid ge propageerd en reeds toegepast op landen en volken, kleiner dan Nieuw-Guinea. heet het, dat het voor Nieuw-Guinea min der in aanmerking komt. Waarom niet, blijft niettemin onduidelijk. De nu nog zwijgzame wereld behoorde Nederland dank te weten voor wat het in Nieuw-Guinea doorstaat. Het zoekt er zichzelf niet. Het heeft zich bereid ver klaard tot heengaan. Het wil alleen de zaken behoorlijk achterlaten met redelijke waarborgen voor de bevolking op een eigen bestaan. Mag dat niet? Laat de zwijgzame wereld nu eens spre ken. Laat Amerika nu eens zeggen, wat het dan van Nederland verlangt. Moet Nederland toegeven aan de grillen van Soekarno. die zelf weinig anders lijkt dan een voortgedrevene? Dat men het zegge, overigens met aanvaarding van alle ge volgen. Of is men alsnog bereid te erken nen. dat Nederlands politiek op eerbaar heid en op de beginselen van het volken recht is gegrond? Maar dat men dan eigen stilzwijgen becindige. zich niet langer overgeve aan optimistische vertogen die geen grond blijken te hebben, en zich in dit conflict, dat er een is van internatio naal karakter, eigen verantwoordelijkheid ook ten volle bewust worde. Aan de oplossing zelf van het conflict zou dat laatste ten goede komen. (RITA} „Weet u nog, dat u zei, dat uw elek trisch scheerapparaat geen twee kwart jes meer waard was? Ik heb het voor u verkocht. Ik kreeg tien gulden." Noordzee getrokken. Tegelijkertijd be woog het koufront ervan via Engeland naar het oosten. Voor dit front uit den boven onze omgeving krachtige tot stormachtige zuidwestelijke winden. Achter het front was de wind boven Engeland vandaag belangrijk zwakker. Het front zal Nederland morgen geheel voorbij zijn, zodat het morgen belang rijk minder gaat waaien dan vandaag. De lucht die ons land dan binnenstroomt w van polaire oorsprong en enigszins on stabiel, zodat er plaatselijk buien kun nen voorkomen. Daarnaast worden er ook opklaringen verwacht. De tempera tuur wordt weer iets lagervooral in de nacht. Tendens dalend Hoogwater Scheveningen 3 april1.53 v.m.; 14.15 nan. 4 april2.42 van, 15.03 nan. HET WEER IN EUROPA De Bilt verwacht tot morgenavondRapporten hedenmorgen zeven uur Wisselend bewolkt met plaatselijk een i aanvankelijk in het oosten x land nog tijdelijk regen. Matige zuidwes telijke wind. Iets lagere temperaturen, vooral in de nacht (Opgemaakt 11.15 uur). Woensdag 4 aprilzon op 6.10 t der 19.17 uur. Maan op: 6.26 uur, onder 18.52 uur. Nieuwe maan. QNS land wiebelt op de top begin van de hoogconjunc- rnnari tuur. maar als we met z'n allen in het water terechtko men, verdrinken er acht mil- zijn tweed aars in de grote steden, terwijl schappij. De elementaire weminstructie dient, volgens verplaatst moet wordei een lagere klas. De heer Kouwenhovei waterkant, er komen np deze manier viermaal zoveel jon- erheven te worden tot gens als meisjes om het 1c- ak op de la- ven. joen Nederlanders omdat ze de< dat. ter. bevordering van niet alleen zichzelf, maar ook gens hem, een verplicht die gere scholen. In 1961 verdronken er vol- niet kunnen zwemmen." de veiligheid van het Neder- zijn medeburgers in gevaar, landse volk het aantal over- aldus de heer Kouwenhov Aldus de heer M. Kouwen- dekte instructiegelegenhedcn Hij meent dan ook. dat het twee pieken, een in de groep Van de dienstplichtige mi- Centraal bureau litairen kan 65 procent niet de statistiek 270 kinde- zwemmen. De heer Kouwen- De statistiek vertoont hoven is van oordeel, dat de overheidsgelden die worden uitgegeven om deze militai- alsnog te gistermiddag in Utrecht. Hij verdeeld moet worden over of sprak voor de Nederlandse het gehele land. Thans vemin- 87 procent van de overdekte schakel bij de voorbereiding dood vembaden geconcentreerd van het kind op de maat- gevaarlijke spelletjes aan de besteed. vorm van ontspanning, negen jaar. Bij deze laatste leren, juister en effectieve, maar als een onmisbare categorie is de verdrin(iings- in de sector van liet school vak het gevolg van zwemmen kunnen worden "*u™ geateldb 35 II illïi li D. Heidei Ypenourg zw, bew. tw. bew. "w :3 7 6 2 8 6 4 Eeide zw. bew. UW 12 8 6 3 Twente gh. bew. int* 7 10 2 3 Zd-Llmb 7.w. bew. zw 6 9 7 1 Stockh h. bew zw 5 7-0 0 Kopend regen zzw 7 0 3 4 Londen regen BV 11 12 7 2 Brussel zw. bew. uw 10 9 6 0 Part)* zw bew uw 8 13 7 0 Grenoble zw. bew. windstil •5 2 0 Beril) n Frannfun zw. bew X 6 11 1 MOncben Züncb L> 3 2 8-13 11 .1 0.3 Locarno h. bew oio 17 -O 0 Innsbruck Belgrado onfcew w 3 11 -3 0 Rome 1 bew 1 bew windstil 20 4 0 Madrid 1 bew. zw 3 19 7 0 Lissabon regen w s 17 11 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1