Waigeo niet in Indonesische handen Commentaar Jlieuurc geihsctft(Courant Plan van Defensie: twee jaar dienen in Nw-Guinea flmtoua [5] Den Haag: misleidende propaganda Mototopedoboten uit baaien ontsnapt? Patrouilleboten voor Djakarta in A'dam Pokken uitgebroken op schip uit Rotterdam? l°'H im in TWIN! jeumklwzHfare! Aleppo in handen van troepen Syrisch leger wil unie met Nasser u AND AG 2 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 IL ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten t 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD „$tant»««tic| h ohrbleom myn hert ia Uffteasptef Drieënveertigste jaargang no. 12444 „Waigeo bevrijd" één april...?) RADIO-DJAKARTA meldde gisteren dat het eiland Waigeo ten westen van Nieuw-Guinea „bevrijd" is van de Nederlanders. Men zei dit nieuws te hebben vernomen van de „bevrijdingsradio" op Nieuw-Guinea. Het eiland zou „geheel en al onder controle zijn van de bevolking in haar vaderlandslievend verzet tegen het Nederland bewind". De zender volgde: „Bij de gevechten van de laatste tijd zijn de Nederlanders er op t westelijke deel van Nieuw- Waigeo niet in geslaagd de gewapende eenheden van het volk terug te inea, waar zich infiltraties drijven. De Nederlanders hebben zich teruggetrokken en daarbij een aan- "Si.r'Zte? 'sSStS j Mo? Chierpol/. jn 0ffjc|ële Indonesische kringen leS'SsUrten™geweest?). onthield men ïich van commentaa lieuws in voor Indonesië, die in West-Duitsland ge bouwd zijn, kan men volgens de Volkskrant thans in Amsterdam op het dek van het m.s. Düsseldorf van de Hamhurg Amerika bij de etablissementen van de Nederlandse" Stoomvaart Mij. aan de Bomeokade. Het zijn twee motorpatrouilleboten be- :md voor de „Indonesische douane" Men zal dus aan boord van de boten geen bewapening aantreffen, doch eer der werden dergelijke boten reeds in Indonesië verbouwd en bewapend met lichte wapens uit Engeland en Japan Het waren dergelijke vaartlugen. waar mede op 15 januari bij de Etnabaal ge vochten werd. Zij zijn 28 meter lang, 5 meter breed, meten 30 ton en kunnen 26 mijl lopen. Het feit dat deze schepen uitgerekend te Amsterdam zijn. is daaraan te wijten dat de Düsseldorf daar lading moet in nemen, waarna het schip me* spoed naar Djakarta vertrekken zal Het schip ligt bij de Oceaan omdat de Scheepvaart Mij Mever en Co.. een N V die nauw ver bonden is met Oceaan, de cargadoor voor Nederland is. Het enige recht streekse scheepvaartcontact met Djakar ta gaat via deze cargadoor De schepen die vroeger onder de vlag van Oceaan voeren, doen dit thans onder die van de Blue Funnel Volgens de douane worden aan de Bor- neokade regelmatig suikerwaren voor Indonesië verscheept Dat er wel eens een ladong aan boord van de op Indo nesië varende schepen, die men liever niet ziet. ligt buiten de competentie van de cargadoor., aldus de heer J. Brouwer, directielid van Oceaan. De Nederlandse ambassade te Bonn is van dergelijke transporten volkomen op de hoogte. „Zij zitten er bij de verscheping van de pa trouilleboten in Bremerhaven met hun één oogopslag In Den Haag is ver klaard, dat het bericht van radio Djakarta over de bezetting van het eiland Waigeo (Nieuw-Guinea) door Indonesiërs geheel past in het kader van de misleidende propaganda. In Hollandia acht men het niet uitgesloten, dat <de drie of vier Indonesische motortorpedoboten, die in de baaien langs de kust waren gevlucht, kans heb ben gezien te ontsnappen naar de Indonesische wa teren. De Indonesische mi nister Subandrio heeft opnieuw met een oorlog gedreigd als de Nederlan ders „niet gauw bij draaien". De militaire leiders in Argentinië hebben voor gesteld een „politieke wa penstilstand" te sluiten om gezamenlijk de problemen van het land op te lossen. President Guido zet zijn pogingen tot vorming van een coalitiekabinet voort Ex-dictator Perón over weegt een Argentijnse regering-in-ballingschap te vormen. In een radio-uitzending vanuit Aleppo is medege deeld, dat de Syrische troepen in het -gebied rondom deze stad in op stand zijn gekomen. Zij stellen zich ten doel een hereniging van Syrië en Egypte. Er zou binnenkort een volksstemming over deze hereniging worden gehouden. In Algiers is het dit weekeinde betrekkelijk rustig geweest. Gisteren zijn drie moslims om het leven gebracht, het ge ringste aantal op een dag na de afkondiging van het. bestand. OAS-lcden heb ben vorige week in IVest- Algerije drie militaire posten overvallen en bezet. De Prawda heeft een felle aanval gedaan op president Kennedy Hij werd ervan beschuldigd een preventieve kernoor log te zullen beginnen in geval van een dreigende Russische aanval op West-Europa. De leden van de Amerikaanse mili taire missie in de Sowjet- zone van Duitsland is een reisverbod opgelegd. De Hamburgse haven autoriteiten hebben het uil Rotterdam komende In diase vrachtschip Indian Security in quarantaine geplaatst, omdat zij ver moeden, dat een negen tienjarig lid van de be manning aan pokken lijdt. neus bovenop". op het radiobericht. De woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken in Den Haag verklaarde, da', het geneel past in het kader van de ondermijnende actie die Indones thans met alle propagandamiddel voert Reeds eerder, en wel op 21 maart, hadden de Indonesiërs omge roepen dat op 24 maart de „Pasoekan- gerilja" Waigeo had veroverd. ..He- is duidelijk." aldus de woordvoerder ..dat als dit inderdaad het geval zou zijn geweest, men dit feit niet vijl hagen had verzwegen. Het betreft dus vpisch misleidende propaganda Volgens Radio-Djakarta zouden ook op liet vasteland van Nieuw-Guinea ge vechten zyn uitgebroken tussen Indone sische en Nederlandse troepeneenheden Op Waigeo zouden pas gelande Neder- '&ndse mariniers zware verliezen hebben geleden. Tegenspraak De leider van de acties tegen westelijk Nieuw-Guinea. Dimara. die in Djakart? verblijft, sprak echter van het ..spoedig' naar Nieuw-Gumea zenden van troepen Het hoofd van de afdeling inlichtingei van het Indonesische leger, kolonel Su djarjo. verklaarde geen bericht te heb ben ontvangen over de verovering var. Waigeo. Hij suggereerde dat de bevol king tot actie was overgegaan. ..Wan neer dit inderdaad het geval is. za. Indonesië het toejuichen", voegde hij eraan toe. Met stelligheid ontkende hij overigens dat er normale troepen of infiltranten betrokken waren geweest bij een aanval op Waigeo. „Wij wachten nog op de bevelen van de president Wanneer een order voor een invasie wordt gegeven, zyn wij gereed". Een woordvoerder van de Indonesi sche ambassade in Londen liet zich ir gelijke geest uit. Hij noemde de landin gen van infiltranten op Gag en Waigeo en op enkele punten van de Nieuw- guinese zuidkust acties van jongelui die zo hun bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de presidentiële op dracht ten aanzien van Nieuw-Guinea Volgens hem bestend er alle aanleiding, meer van deze acties te verwachten De woordvoerder zei verder, dat het Indonesische strijdkrach ten tegen Nederlandse eenheden in de meeste gevallen ten doel heeft ..de Indonesische jongeren, die waren over gestoken. tegen het willekeurig optre den van de Nederlandse strijdkrachten te beschermen". In dit licht moest men ook het incident van 25 maart zien. waarbij een Indonesische Mitchell-bom- menwerper een Nederlands- landings vaartuig bij het eiland Gag aanviel. De Indonesiër ontkende de juistheid van het bericht dat een aantal Indone sische motortorpedoboten zou zijn opge- loten in riviermondingen en ondiepe kreken aan de zuidkust van Nleuw- Ouinea. „Dit bericht is uit de lucht ge- repen en werd van Nederlandse zljdp illeen maar gepubliceerd om het wille keurige optreden van Nederlandse ma- ine-eenheden en andere strijdkrachten dit deel van West-Irian tegenover de 'luitenwereld te rechtvaardigen." sel hij. Ontsnapt Op een persconferentie van de chef-j staf van de Nederlandse marine In Nieuw-Guinea, kolonel Eibers, is deze zaterdagmiddag ingegaan op vragen over de Indonesische motortorpedo boten. Hij wilde de mogelijkheid niet uitsluiten dai zij zijn ontsnapt, aange zien de Mac Cluergolf een breedte van tachtig mijl heeft, wat het noodzake lijk zou maken onafgebroken vierj verkenningsvliegtuigen in de lucht te houden, wil men de toegang „water dicht" afsluiten- „fn ieder geval is een poging om troepen aan land te zetten blijkbaar verijdeld, aangezien tot op dit ogenblik geen enkele mel ding van de bevolking of politie is bin nengekomen." aldus de koloneL Kolonel Eibers gaf verder een ov zicht van alle Indonesisohe aanvallen inliltratiepogingen van de laatste weken „Deze onderneming moet logistiek maanden van voorbereiding hebben kost. waardoor het vooroverleg bij Wash, tngton dus m een zeer vreemd licht somt te 9taan." aldus zet hij. (Zie vervolg op pugii.a II) optreden (Van onze correspondent in Bonn) Het uit Rotterdam komende 9.300 tons metende Indiase vrachtschip In dian Security is door de Hamburgse havenautoriteiten onder quarantaine geplaatst. Er beslaat verdenking, dat een negentienjarig lid van de beman ning aan pokken lijdt. Een vijftigtal havenarbeiders Hamburg, dat bij het laden en lossen van het schip werkzaam was. moet ge durende de quarantainetijd (achttien da gen) aan boord blijven. Het schip behoort aan dezelfde rede rij als de Indian Resolve, die in de Poolse havenstad Gdynia onder quaran taine is geplaatst. Ook dit schip ver oorzaakte de vorige week in Hamburg. Brunsbüttelkoog en Kiel reeds pokken- alarm en 17 Westduitse havenartsen, douanebeambten en loodsen, die aan boord van het schip waren toen het door het Kielerkanaal naar de Oostzee stoomde, zijn bij wijze van voorzorg eveneens geïsoleerd. Poolse artsen heb ben inmiddels bevestigd, dat aan boord van het schip pokken heersen. Geen maatregelen Rotterdam neemt geen bijzondere maatregelen naar aanleiding van het bericht over de Indian Security, zo deelde gisteravond net hoofd van de af deling hygiëne en quarantaine van de gemeentelijke geneeskundige dienst, dr. onwaarschijnlijk, dat het inderdaad een geval van pokken betreft. De Indian Se curity is namelijk aanmerkelijk langer dan veertien dagen, de incubatietijd, op zee geweest en het schip kwam zonder zieken in Rotterdam aan. Zo een der be manningsleden dus besmet zou zijn ge weest. zou de ziekte reeds op zee tot uiting zyn gekomen en had de gezag voerder dat op grond van de internatio nale overeenkomsten moeten melden Dat is niet gebeurd. De bemanning werd dan ook niet gecontroleerd. Dat geschiedt uitsluitend als een schip bin nen de incubatietijd uit een besmet ge bied is vertrokken of als er zieken aan boord zijn. Zelfs als de patiënt inderdaad aan pokken lijdt, is er. volgens dr. Huisman, voor Rotterdam weinig te vrezen. Een patiënt is namelijk alleen besmettelijk ui de vierentwintig uur voor het uitbre ken van de ziekte en de reis van Rot terdam naar Hamburg duurt Iets meer dan een etmaal. In theorie zou be halve de bemanning dus alleen de loods besmet kunnen zijn. maar deze functionarissen zUn alleen Ingeënt. N.V. Tabaksfabriek f. Gruno Nijksrt .Pas op, vat geen kou!" riep de Prins legen de Koningin, toen zij hem zaterdag op Schiphol uitgeleide deed naar Mexico. De Koningin stond op het platform in de gure wind en de Prins ried haar aan, in de auto te gaan zitten. Hetgeen geschiedde. Even later vertrok het lijntoestel van de K.LM. TAE JUICHTOON, die suggereert, dat de P.v.d.A. de grote overwinnaar van deze verkiezingen is, heeft Iets onwaar achtigs. Me' deze woorden neemt het so cialistische blad liet Parool afstand van de wijze waarop het andere socialistische blad Het Vrije Volk over de uitslag van de verkiezingen geschreven had. Laatst genoemd blad had gemeend, dat de vlag gen wel uit mochten. Het Parool licht zijn van het officiële par tijorgaan afwijkende oordeel nader toe. Een partij namelijk, schrijft het, die na jaren van oppositie tegen een zwakke re gering en na een verkiezingscampagne waarin harerzijds alle nadruk op de lands- politiek werd gelegd, n'et op groei van enige betekenis kan wijzen en vergeleken bij de laafs'e Kamerverkiezingen zelfs ln percentage Is achteruitgegaan, kan zich zelf n'et gelukwensen. Aan de regerings combinatie is geen halt toegeroepen. De P.v.d.A. doet beter de feiten realistisch onder ogen te zien. in plaats van met oude me'hoden zichzelf en anderen voor de gek te houden. Tot zover het socialistische blad Het Pa rool. Het dient zichzelf aan als onafhan kelijk en deze onafhankelijkheid geeft het blijkbaar de kans tot dit oordeel, dat In derdaad meer met de werkelijkheid in overeenstemming Is dan de juichtoon, die Het Vrije Volk aanhief. De afwijkende mening van he' onafhankelijke blad voor spelt overigens, dat er ook onder de socia listen nog wel over de uitslag zal worden nagepraat waarbij stellig naar de oor zaken van het uitblijven van de overwin ning, zelfs onder deze voor de partij schijnbaar zo guns"ge omstandigheden, zal worden gespeurd. Ook onder de liberalen zoekt men naar de redenen van de daar geleden neder laag. Als oorzaak wordt In de partijkrin- gen daar onder meer vermeld de tegen werking die men in die kringen maanden lang heeft moe'en ondervinden van de eigen liberale pers. Inderdaad heeft een deel van de lande lijke liberale pers maandcn'ang de rege ring op haar politiek inzake Nieuw-Gui nea aangevochten. Wij voor ons hebben dat geschrijf veelszins fataal gevonden. Het heeft Soekamo ln zijn halsstarrige houdmg zeker gestijfd. Het heeft hem de idee bijgebracht, dat de grote meerder heid van het Nederlandse volk anders over Nleuw-Gulnea dacht dan de Neder landse regering. He' heeft hem aldus met zijn ergerliike beleid steeds dieper in het slop betrokken, zodat terugkeer tot rede lijkheid al moeilijker werd. Deze voor lichting heeft er allicht toe bijgedragen, dat in de liberale gelederen verwarring Is onts'aan. Het wekt geen vertrouwen, wanneer een partij zo spreekt, de aan haar verwante pers echter zus. Deze zus-actie is niet zon der gevolgen gebleven. Syrische troepen zijn vanmorgen het gebied van de havenstad Aleppo in opstand gekomen tegen het huidige bewind. De nieuwe be weging heeft zich ten doel gesteld de hereniging van Syrië met Egypte te bewerkstelligen. Zoals bekend brak Syrië ongeveer een half jaar geleden met Nasser, omdat men vreesde, dat deze een dictatoriaal bewind over Syrië zou gaan voeren- een uitzending van radio-Aleppo werd vanochtend gezegd, dat het „com mando van vrije officieren" de zuive ring van het Syrische legerbevel van „vernietigende elementen nastreeft, en bovendien het herstel van de een heid tussen de twee gebieden van de Verenigde Arabische Republiek (Syrië en Egypte) op een hechte basis voor ogen heeft. In de radio-uitzending werd verder gezegd, dat het noordelijk en oostelijk deel van Syrië geheel in handen is var de opstandige officieren De staat var beleg is er afgekondigd Over de gewens te samenwerking met Egypte werd ge zegd, dat men de voorwaarde stelt, dat er waarborgen zullen zijn, die de waar digheid van Syrië zullen eerbiedigen herhaling van de misslagen vroeger moeten voorkomen. Het Syrische volk zou zich er in een volksstemming moeten uitspreken of deze waar borgen als voldoende zouden kunnen worden beschouwd In de hoofdstad Damascus was vanmor gen alles rustig. Men volgde daar de ge beurtenissen met de grootste aandacht. De verbindingen van de hoofdstad naar het noorden waren verbroken. Gisteren z(jn er in de stad Ilonis (on geveer 130 km van Damascus) bij ge vechten vijf militairen om het leven ge komen. De betogingen waren ten gunste van president Nasser. Het leger wist te verhinderen dat de betogers de vlag van de VAR op de regeringsgebouwen hesen. Overigens heeft radio-Damascus gisteren de bevolking opgeroepen om zich achter het leger te stellen. Volgens de oproep trekt Israël troepen samen b(j de grenzen, ter voorbereiding van een nieuwe aanval. Zaterdag is de 76-jarige heer J. Bronkhorst uit Apeldoorn aan de gevol gen van een ongeval overleden Vrijdag was het slachtoffer met zyn bromfiets n botsing gekomen met een auto. In de Vissershaven te Umuiden is de 72-jarige L Kok tn de nacht van za- 'erdag op zondag verdronken De be jaarde man. die werkzaam was als wachtsman op vissersvaartuigen, is vermoedelijk by het aan boord gaan van een van deze schepen, mis gestapt I en is in de haven terechtgekomen. TERLENKA PANTALONS nieuwe zomercollectie in ge garandeerde P&C kwaliteiter Jongens 12 (aar 19.75 Junior 15 laar 22.75 Heren 30.76 - 29.75 (Van onze parlementsredactie) TV" A AR VERLUIDT overweegt mi- nister Visser de diensttijd van de landmachtmilitairen die momen teelt in Nieuw-Guinea vertoeven of daarheen binnenkort zullen worden VOETBALLEN 4 april Engeland - Oostenrijk 5 april Tottenham Hotspur - Benfica (2e helft) Meer vrijwilligers (niet genoeg?) overgebracht, te verlengen tot 24 maanden Officieel commentaar op dit bericht was vanmorgen niet be schikbaar Een woordvoerder van het ministerie m defensie deelde mee dat als werke- k een dergelijke beslissing zou worden genomen dit dan onmiddellijk zal worden bekendgemaakt. Een diensttijd van twee jaar is hot maximum dat op grond van d» dienst plichtwet mogelijk is. Verlenging van de diensttijd voor de Nieuw-Guinea-militai- ren heeft niet tot onvermijdelijk gevolg dat het reeds in Nieuw-Guinea aanwe zige personeel daar langer dan een jaar zal moeten blijven. Uiteraard zal dit kunnen voorkomen, aar een belangrijk gevolg van een der gelijke verlenging is ook dat het aantal lichtingen in Nederland waaruit perso neel voor Nieuw-Guinea kan worden ge put. wordt vergroot. Aangezien zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een uit zending op vrijwillige basis, wordt door een dergelijke maatregel derhalve ook het reservoir, waaruit vrijwilligers voor Nieuw-Guinea zich kunnen aanmelden, groter. Hoewel aan vrijwilligers de voorkeur wordt gegeven, schynt echter hun aantal niet toereikend te zUn dat alleen met vrijwilligers zal kunnen worden volstaan. Ook schepen Intussen gaan de voorbereidingen voor troepentransporten per schip naar Nw - Guinea voort. Militairen van infanterie luchtdoelartillerie gaan waarschijnlijk r binnenkort in Hoek van Holland scheep Na aankomst van de versterkin gen die de regering voor de bescherming van de Nederlandse burgers in Nieuw- Guinea noodzakelijk acht. zal de sterkte van de Nederlandse eenheden daar een, kleine 8000 man omvatten. /AP de oceaan heeft zich gedurende het weekeinde een westcirculatie inge steld. waardoor het weer de komende dagen door depressies zal worden be paald. die met tamelijk grote snelheid de oceaan oversteken Zo toordt het komen de etmaal een depressie van belang, die maandagochtend flinke drukdaltngen veroorzaakte op de Britse eilanden en die zich ln de richting van Schotland verplaatst. Het frontenstelsel zal entgc regen veroorzaken, maar wordt daarna gevolgd door opklaringen. De temperaturen komen daarbij op een iets hoger niveau vooral 's nachts. De wind neemt toe utt richtingen tussen zuid en west. Tendens langzaam stijgend HET WEER IN EUROPA Dc Bilt verwacht tot dinsdagavond Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen. Vrij krachtige tot harde zuid- Rapporten hedenmorgen zeven uur westelijke wind. Over het algemeen Iets hogere temperaturen. (Opgemaakt 11-15 uur). Zon en maan Dinsdagzon op 6.12. onder 19.16 uur; ™aan °P 5-5?. onder 17.28 uur. Nieuwe j Helder Weer as °s temper gatltldh 3 fj fee iijis maan 4 april. Hoogwater Schevenlngen 2 april: 1.04 v.m.: 13.24 n.m 3 april1.53 v.m.; 14.15 njn. Sjahrir te Madioen gevangen De Indonesische regering heeft zes po litieke gevangenen, die voorheen een grote rol hadden gespeeld, van Djakarta naar Madioen (Oost-Java) laten over brengen. Het zijn oud-premier Sutan Shahrir. oud-minister van buitenlandse zaken Anak Agung Gde Agung en de vroegere hoge commissaris ln Nederland, mr. Moh. Roem. de sultan van Pontlanak. Hamld. de vroegere secretarls-generaaj van de ontbonden Masjoem.1 Prawoto Mankususmlto. en Bagio Saatrosatomo. gewezen secretaris, generaal van de ont bonden socialistische partij. jrV""1 Za .Limb Heu. rnu Madrid Mailorca Lissabon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1