LITERATUUR BEDREIGING I EEN SCHOT IN DE LUCHT Smaakbedervende- en gezonde lectuur Grammofoonplaten als wegwijzers Kleinere tijdschriften PLAATJESBOEK EN VERZENBOEK ZONDAGSBLAD ZATERDAG 31 MAART 1962 Vandaag begon de boekenweek „Alles is gevaarlijk", sei wij- len prof. Schilder eens in een persoonlijk gesprek. Inderdaad houdt elke menselijke bezig heid gevaren in en waarom niet de literatuur, die meer dan welke kunst ook de mense lijke samenleving en de geest van de tijd spiegelt. Voor de pas bekeerde christen aan het begin van onze jaartelling bete kende de Grieks-Romeinse lite ratuur een geestelijke macht die hij vaak als bedreiging zal hebben ervaren. Toen die ac tuele macht in de loop van eeuwen een glansrijke, levende herinnering was geworden, bleef zij door haar heidens ka rakter, behalve een exempel en een stimulans, ook een geeste lijk gevaar voor de ontwikkel de monnik van de middeleeu wen, voor de dichter en schrij ver nit de tijd van de renais sance, voor de Franse classi cist uit de zeventiende en de Duitse uit het begin van de ne gentiende eeuw. Ditzelfde geldt nog steeds voor de gymnasiast en classicus van vandaag, al heeft de klassieke literatuur in onze bewogen wereld van na de tweede wereldoorlog aan aanzien verloren. Gorter, Bou ten» en Leopold waren classici die het gezag van de antieke beschaving hooghielden. Een j humanistische verfijning als de hunne geeft vandaag in de li- I teratuur zeker niet de toon 1962 boekenweek 31 maart betekenis, ik herinner hier aai de vergeten „grootmeester' Querldo. En dan vragen man wordt uitgesproken. Maar als (en dat is meestal het geval) in diezelfde roman of in datzelf- de toneelstuk diezelfde waarheid wordt geperverteerd, dan dient dit l antwoord? Onze romans tekenen door gaans christelijke milieus en spe len vaak In het verleden of ln de ïsl- ït'USSrï; actueel, ze raakt zijn levensnood het niveau voor ae man or vrouw die het beste uit de wereldliteratuur in pockets bezit of krijgen kan. al thans leest, doorgaans ontoerei kend. De overproductie maakt dat alleen het superieure zich kan doen gelden, al hebben in tussen goede christelijke volksro mans zeker een functie, zij het niet aan de top (en daar wordt dc zaak beslist, ook in de litera- Een antwoord nneer mei antwoord, pv™„ niet. De bescherming die de ge lovige christen van milieu en traditie geniet en die veel ster ker is dan hijzelf wel beseft, maakt dat zijn situatie van de volkomen naakt en los in de ruimte staande hedendaagse post christelijke mens zo aanzienlijk verschilt, dat hij daarvoor de no- Het geschenk van de boekenweek maal niet van een auteur naar wd men raden moet. De Commissie v Collectieve Propaganda van het Neder landse Boek stuitte, naar men heeft kun nen lezen, hierbij op bezwaren bij auteurs. Het boekje van plm. 110 bladzij den is een verhaal van Anton Koolhaas, die bekend Is door de zeer persoonlijke manier waarop hij over dieren schrijft. Het verhaal Een schot in de lucht han delt over dieren (honden, vliegen en mus sen), maar tevens over mensen. Uit een oogpunt van schrijfkunst Is deze combina tie ongetwijfeld geslaagd. De als jachthond mislukte Dian, „die de benen nam bij leder schot dat gelost werd, en die dan later door de veldwachter dwalend werd aangetroffen en weer thuis gebracht", is de centrale, of juister de verbindende fi guur in deze geschiedenis. Het beest vlucht uit zijn milieu, het land huis van mijnheer Robert, ontmoet de straathond Moppie, die bij hun spel een auto-ongeluk veroorzaakt, komt op een station en later op het emplacement t^ recht en eindigt zijn zwerftocht in het seinhuis van Jan de Kop, die als mens mislukt is en zich laat gaan in nihilis tische fantasieën, maar gelukkig de wis sels normaal blijft bedienen. Het ver dorste beest krijgt hier te drinken en werpt zich in een hoek van het verwaar loosde houten seinhuis neer als in een eindelijk gevonden thuis. Zonder het te weten bewaart hij Jan de Kop voor een mogelijke wanhoopsdaad. De mislukte hond roept in de mislukte mens zachtere gevoelens wakker. Vooral het hoofdstuk Een uitspansel aan draden, beginnend op bl. 77, en de be schrijving van Jan de Kop s milieu in het hoofdstuk Het seinhuis, beginnend op bl. 85, zijn bijzonder boeiend en hebben een wijdere achtergrond, namelijk die van de tegenwoordige vertechniseerde samenleving, met als kenmerk algemene onverschilligheid en troosteloosheid. Te gen deze donkere achtergrond zijn er dan de schaarse momenten waarvan men zeggen kan „Soms leef je" (bl. 42). Ook de galgenhumor, die door het hele werkje heen zit, heeft tot op zekere hoogte een verzoenende werking. Zo zou men dit Geschenk kunnen prijzen en het eens kunnen zijn met de Commissie, die het met kennelijke voldoening presen teert. Maar er zijn twee dingen die in een boekwerk dat als algemeen geschenk ls bedoeld en waarbii dus geen volks groep en geen leeftijd is uitgezonderd, bij het lezen hinderen. Dat is het m.i. volkomen overbodige detail dat Robert een verhouding heeft met een meisje van het personeel en voorts alles wat over mevrouw Druntinckz die bij het auto ongeval zwaar gewond wordt wordt verteld. Natuurlijk is de wereld vol van zulke dingen, maar wat hindert is d» toon waarop erover gesproken wordt en die suggereert dat zulke erotische esca pades nu eenmaal tot het leven behoren en als normaal te aanvaarden zijn. In dit laatste zit de gevaarlijke nuance. Natuurlijk bedoel ik niet dat bij elk cro- tisch detail morele verontwaardiging moet worden getoond, maar deze stem- ming van het cosi fan tutte ondergraaft de ethiek, al staat daar tegenover dat hoofdstrekking van het verhaal niet al- leen alleszins aanvaardbaar, maar zelf» nobel is. De tweede ergernis is, dat mijnheer Stot, een kerkelijk en organisatorisch christen, die per gratie netjes leeft, dan toch maar een dooie diender is. Onwillekeurig legt men verband tussen het een en het s ander. Hij leeft netjes, is dus een suf- S ferd. Stot komt bij het reeds genoemde auto-ongeluk om het leven en dan leest men op bL 50 de volgende ergerlijke zin- snede: „Het valt zwaar van ontslapen in den Here te spreken, na zo'n klap." De auteur is intelligent genoeg om te weten dat dit in zulke gevallen ook niet ge- beurt. „Wij wensen U veel genoegen bij het lezen", zegt de Commissie en is van dat genoegen bij voorbaat overtuigd- Hier ziet men wat voor inhoud het be- S grip „nationaal" meer en meer krijgen kan. C. RIJNSDORP dige Einfühlung mist. niet voldoende samen op een kantoor of in een mijn te wer ken. Dat zijn maar uiterlijkhe den. Het werkelijke verschil zit veel dieper. En als het dan voor het rechtstreeks getuigenis al Indirect n« recmstreeKS getuigenis al zo maar dan indirect, d.w.z. op het Het Nederlandse humanisme nLet v".°? de wetenschappe- moeilijk is de hedendaagse mens algemene levensplan. Wel heeft -ïft ll,k.e ?e1chn;V'"S achter. Homo- echt te bereiken, hoe vee! te het „getuigenis'' san functional!- heeft sinds Erasmus bewust een «oort ^ynlhese nage- „a d', 'naan' volop taboe) erotiek (in de tijd van Jacob Is- meer in roman of toneelstuk! streefd van antieki cultuur "Vn SS»"tlSS"te WE."!! Want daarin kan het getuigenis niet omdat de onverbloemd heidense gedach- tenwereld tot op zekere hoogte „getuigenis" aan functionali teit ingeboet. Maar kwam dat opgevangen en verzacht. Toen de algemene smaak nog om schoon heid vroeg, in de tijd van het estheticisme, voelde men op het niveau van schoonheid en kunst nauwelijks de onverzoenlijke te genstellingen meer. Het schoon- heidsstreven werkte eclectisch. Jezus aan het kruis was schoon (denk aan het bekende sonnet van Verwey), maar ook Sapfo. tiek kan nog eerlijk heten bij de pleetheid zoals beschrijving van perversiteiten, met haar capita is dodelijk zoals incest. Want waar zou men het tot stand komen van echte niet I halt houden? Pedofilie, moord- kunst. Bovendien is de bewuste deze tijd leren moeten is getuigen zuchtige lusten en waarom meer opzet op zichzelf al een obstakel zonder superioriteitsvertoon. De Men zou zending leert dat al de dogmatiek kend „hier sta ik", waardoor distantie schiepen die er mocht? Wat we Martha Feldhoff, Boven de nacht steen de sterren. Wi{nand Jacobs, lie heb het niet gedaan. Twee romans, uitgegeven door J. N. Voorhoeve, Den Haag op het uitvoerig thuisfront is het niet anders. In U1I, ,„nnrr het genoemde boek van Mulisch nlet literaire waarde heeft is wachtend op haar wijl de maan en de Pleïaden al waren ondergegaan. wachten op hun beurt Van de eerste erde. om als romanstof te dienen. Het hierover afzonderlijk is niet de eerlijkheid waartegen kunnen schrijven, maa men hier wil opkomen, maar ten het hoofddoel van dit artikel vertelt hij van Lou de paling- het verborgen of openlijk pleidoo' ^jet uit het oog verliezen. En boer, dat deze spreekt zonder schoon voor promiscuïteit en voor het omgekeerd is het waar dat ook moeite te doen om te overtuigen, WOraen unaer nei ,e™Jde 'Sluiven van de laatste de meest antichristelijke kunst Hierdoor heeft hij misschien juist 52 zich tilEim die ta normen en remmingen Wat het geen kunst kan worden, indien zijn invloed verkregen, al is dat tallozen, loodje legt is immers het huwe- ze niet een moment van waar- dan maar tijdelijk. Geen decora- lijk, die suffe en ^verburgerlijkte heid. althans juistheid, uitspreekt, tief „getuigenis", maar een een- MÉ „verklager voudig constateren, desnoods op instelling, die alleen huichelarij en geesteloosheid stand kan worden gehouden. Ook als dit niet min of meer openlijk wordt gezegd, dan gaat de strek king daar toch heen. Erger, want algemener, is het - -o—. v.. a-, anti- of postchristelijke karak- voorbereid cn opgekomen, die ter van de hedendaagse Neder- van de zichtbare werkelijkheid landse literatuur. Dit gaat sa- uitgingen. De Franse literatuur mei met Balzac, Stendhal. Flaubert de culmineerde wat dit betreft door zeifs de duivel als door middel van de- radio. In" feit. De gemiddelde lezer wil elk geval laten de jongeren zich slechts geamuseerd en liefst ge- geen knollen voor citroenen meer boeld worden. Onder hen bevln- erkopen. De enorme versprei- film ding van het pocketboek is een het boek alleen maar voor geduchte concurrent geworden een poosje hun eigen grauwe van de protestantse boekenseries, werkelijkheid wUIen ontvluchten. die ,het de lezers gemakkelijk Idealistisch tintje Dit alles speelde zich af in een idealistisch getinte gedachtenwe- reld. Maar richtingen waren der broederen" spreekt waarheid conversatietoon, zonder bijzonde- God antwoordt niet: „het re stemverheffing, dat is in het dagelijkse Babel van rumoer de enige manier om zich verstaan- schikt nogal met die kinderen me", maar Hij wijst op het bloe- dig offer van Golgotha. Voor het baar te maken element van requisitoir over ver- overtuigen die daarvoor vatbaar av „iaa, burgerlijkt of huichelachtig of zijn. Misschien komen dan later WOOrd te geven, steriel christendom buigt men de romans, hoorspelen en toneel- het hoofd, ook als het in de stukken ook wel. ten aanzien maakten: vijf boeken per jaar: van het boek in de protestants- de uitgever zoekt ze wel voor u christelijke sector van ons volk? uit! Het pocketbedrijf lijkt wat Op deze vraag is in een korte schouwing naar aanleiding zelf-bedieningszaak. Vele Blezers willen zelf hun keuze doen hen te twee zojutst verschenen serie-boe- en dat wijst op een gelukkige ont- Kcen afd0end ant_ wikkeling. Het verwonderde mij dan ook niet dat de uitgevers van een van de bekendste boekense- het algemeen lijkt het mij nes (De Opgangserie) na dertig C. RIJNSDORP toe. dat rot-dit-en-dats plichts getrouw doet lozen en waartegen zeker geen beroep op ..goede manieren" «W. L. M. E. van Leeuwen in Nieuwe Romanciers, Zeist 1961) helpt. Wat betekenen het programmatisch naturalisme van Zola. hier te lande opgehe meld door de jonge Van Deyssel. Dit dogmatisch naturalisme sloot aan bij een Nederlandse werke lijkheidszin. die reeds bij Hilde- brand (om niet verder terug te gaau> tot copiëren van het dage- bomaanslagen goede lijks .leven ne* geleid. De Genes- tet bad in zijn tijd om nutuur en waarheid geroepen en Multatuli toonde behalve een romantisch- idealistische kant ook een nuchte re zijde. Hij zou geen Droogstop pel hebben kunnen scheppen I geen i hebben kwidatie Die ruwheid is op zichzelf wel te overkomen, vooral wanneer men bedenkt dat ze soms teleurgestel de tederheid verbergt «zie Albert Helman in het januarinummer van De Gids), maar het erge is dat het samenhangt gevoeld. Droogstoppel als poëzie- ontleder (auf Flügeln des Gesan- ges) is Multatuli. Wanneer ik van literatuur als bedreiging spreek, dan ligt die bedreiging vandaag niet ln een vervoerend esthetisch Idealisme, maar In een extreem realisme van nature bij de Hollandse VPH zienswijze kan aansluiten. Het vijgebladen resten christendom uit dc samenleving. De meest i dicalen geven hier de toon aan en bepalen op den duur de koers. Willem Frederik Hermans schrijft in Randstad 2 (Amster dam. 1962) op bl. 20: „Als wij ons niet meer hoeven tc schamen voor de seksualiteit, is daarom het ogenblik gekomen 'i; de ressentimenten met lezers critischer jaar een voorzichtige (misschien zakelijk bekeken onvoorzichtige) stap vooruit hebben gedaan en hun serie hebben omgezet in een boekenkring, welke de leden in J™,. ct,»t zelfstandige, vrije lilt oor» ornnt aan. s?°.n staat stelt keuze te doen uit een groot tal boeken, tegen gereduceerde prijs. Of deze B.B. Boekenkring te Baarn een succes zal blijken met belangstelling af. zien wat daar wordt verkocht i :n opgemerkt commerciële radio- „boeken" Erik Hansen heeft de schone kruidenierswin- Signe uit de klauwen van het I voor monster verlost en is zelf met I tele- haar getrouwd. Als hij een keer teit van ke boek gemakzuchtig. Vraag het ^ikfta ïcacaaai.ecciciunthn wei*e ui ae ons zo oetcenae se ries verschijnen, worden door ze uitgevers doorgaans m< gewikt en gewogen. Deze hebben blijkbaar nog een functie in de doolhof van de boekenwe reld. Dat er niettemin in deze sector vaak boeken worden uit gegeven welke zelf* ils .lectuur' i de leeszaal-assistenten. Zelfs daar waar de boekenrijen „open" zijn en men zelf zijn boe ken mag uitzoeken wordt nog maar al te vaak de vraag ge hoord: Gééft u mij maar een boek! Wanneer men in het buiten- o_o land. bijv. in Amerika, heeft ge- (ik spreek niet Signe (die nog steeds onder behandeling is!) een spuitje het protestants-christelij- achter voor het geval de patiënt weer een hartaanval krijgt Er ontbreekt iets aan het medicijn waardoor- de patiënt kan sterven, zorg Dat gebeurt dan ook prompt Maar Signe pleegt zelfmoord. Bijeengeharkt zijn vooral twee aspecten die hierbij treffen: de al te grote openhartigheid op sexueel gebied en de houding tegenover het christelijk geloof. Niemand wenst de Victoriaanse preutsheid terug (hoewel die toch ook een be schermende werking had), maar de wegneming van het sexuele tahoe C. 8. Lewis heeft al ja ren geleden erop gewezen heeft zeker niet enkel winst ge- bedekken?" Mulisch. die zo druk door de jeugd gelezen wordt, schrijft in Voer voor psychologen (Am sterdam 1961 ..Boeken die tot het goede prikkelen: morele por nografie" (bl. 76Hij is volko men bewust, ja programmatisch in het offensief tegen alle resten christendom in de samenleving. En: ..Naar de hel met de zon dag, waar hij thuishoort! Iedere dag Vnio Technlca!" (bl. 128; unio technica in plaats van unio mystica). NAAR 'KINDERLITERATUUR- EN LECTUUR Ook de Bijbel neemt geen blad voor de mond, maar hier is het God die de wegvallen van de christelijke ligie is het sexuele leven met ren zijn mystiek van bloed en dood niet aan kunnen ontkomi naar het centrum toe geschoven, deze auteurs kennis te Of men ziet het gewoon als dat- (het is een hersenschim gene waarom alles draait, ook al nen dat men zulke hoekt Wie Nietzsche kent, komt hier ziet Door het een begaafde, gevorderde leerling M tegen. Onze middelbare scholie- en jonge studenten. nig emotioneel. Langzamerhand vindt het wel niek is gevolgd. Op zichzelf ge- algemeen erkenning, dat de nomen, zijn het juweeltjes van grammofoonplaat van onschatba- voordrachtskunst, maar naar Ne- r. betekenis Is voor het ssnkwe- df„rla.nj!J.b.cAr,,ppe° w,t ken van liefde voor en kennis de muziek. Men behoeft maar ln de platenwinkels rond te kijken om te tien. dot vsn dexe mogelijk- Wat ,evMl de andere kant op. °P ro>.j gezwenkt zijn veelal de Duitse "U a i JM plaatjes, die Polydor uitbrengt, vele stemmen dragen taalgebruik, maar boeiend ..vbtuut Men zou zeggen dat de schrijf- literatuur) ster hieraan de handen vol had 1 beneden de maat blijven moet om «*eze zaak met behulp van de helaas weer eens worden gecon- onmisbare flash-backs tot een i stateerd. Ik neem als voorbeeld e°ed einde te brengen, maar nee. de roman „Boven de nacht staan °e toeringcar zit vol en van al de sterren", geschreven door deze mensen harkt zij ijlings al- Martha Feldhoff. Martha Feld- 'e mogelijke drama's bijeen. Zelfs hoff is waarschijnlijk een Zweed- de Enk „begrijpende" stewardes j se schrijfster. De oorspronkelij- ontbreekt niet. Ondertussen doet ke titel wordt niet vermeld, noch 2e s?Anjfster ijverig verslag van de naam van de vertaler of ver- mteressante reis. De lezer I taaister. Misschien is het boek j indeJ"daad een goede in- wel „bewerkt", wie zal het zeg- drV*, va.»n natuurschoon van gen? het land van de middernachtzon, maar daarmee is ook het enige goede gezegd van dit ongare ver haal. Tegen het eind komt alles Het is ronduit een onmogelijk °P zijn pootjes terecht. Het lijkt hoek. Vraagt u mij of al deze dan op een klucht, maar helaas ogenschijnlijk bizarre typen niet het is geen klucht en wordt er I zouden kunnen bestaan en deze bij dit alles nog iet veel Ronduit onmogelijk Geslaagd ,i;_ j. tuuuru Muinrn nesiaan en aeze <»uc£> nog ïei veel vrome -« ïüslu hoesjes Kekke situaties toch wel voorko- woorden gemorst. Dat is wel het Zijn erg leUK. men Hnn mnpf llr 11 ssnelsnilr in/, meest, l^alrhai-a in nlif ii Andere kant Eveneens bijzonder geslaagd is de voordracht van Anny de Lange uit ..Pinkeltje in Madurodam" van Dick Laan. met zang van „De Damrakkertjes" en muziek Paul Chr. van Westering Uit de Bijbel dan moet ik u aanstonds toe- meest laakbare in dit verhaak dat het leven vaak roman- dat met de schijn van een zeke- i dan een roman. Maar, re intelligentie een ontstellende roman verwachten wij onmacht en leegheid verraadt, opsomming van gebeur- Sobere eenvoud bulten ook. dat zuiver instructieve pia- zoajs „Schneeweisschen und Ro- «Philips 422583NE). Het plaatje is ■PH1 zien hoe zij die In- zodat erotische scènes in de drukken verwerken. Vooral de obligaat bestanddeel zelfverzekerde, hoge zijn gaan de medische voorsprong, m, Nog hebben Mulisch overdondert hen, handboeken een het juist die toon die soms twij- ar de literatuur fel oproept aan zijn werkelijke KENTERING is een tweemaandelijks literair tiidschrlft onder redactie van een groepje jongeren, o.a. de Rotterdamse jonge dichter Cor de Back. Het redactieadres is Boe roest raat 37. Delft en de administratie zetelt aan ds Van Foreestwag 40. Delft. Het jongste nummer (het blad Ls in zijn vierde jaargangi biedt poezle van Jos Vandeloo, vertaald proza vsn Ju an Ramon Jimenez, voorts verzen van Jan Donia, Wim Hazeu. Cor de Back. Eric Heidbuchel. Aty Linde en Aart Hardeman. Van Enno Devellng Ls er een novelle De Ferry. Van de Inhoud trof mij o.a. *5* goed het vers Apologie van Cor de Back. Vlietlaan 23b Rotterd Zoa!< men weet voeren Cris Huickx en Willem Eges de re dactie. Beide auteurs hebben het nummer geheel voor hun rekening genomen (ik bedoel SÜtil«WinbtSS) Wk&lÏÏ: Bmtfv.e.» v„ ao iuj zondering__van twee .bedragen 25 -aar opgericht in Voortiurg. Ten slotte de nummers 1 en 2 van een nieuw literair maandblad: Fase. Het is be doeld voor jongeren van 20 tot door Ad Honig, als dit ste geen pseudoniem is. Deze gséichijes zun SIS', sischt hst 'Êsn "j.nma" Xi.' dré Riphsgen. Henk Eism; vslter IT- J°r* E kom Dat „goed lopen" is met het weren van de poëzie in strijd. Hiir wordt bewust gedacht en geerteld Willem Egea beëindigt zijn herinnerin gen aan Anna Blaman. die on getwijfeld de moeite van het lezen waard gijn. Het (gesten cilde) tijdschrift kost ƒ0 95 •er nummer. Het kon iets be ter worden verzorgd, ook met C.R. Tom Etty en Jan Joris La- mers. Fase wil strijden tegen een oneerlijk epigonisme en streven naar eerlijkheid, waar heid. persoonlijkheid. Het adres is WUlem Klooslaan 35. Voorburg. Over de inhoud valt niets bijzonders op te merken, maar elk eerlijk initiatief op dit gebied dient te worden ge waardeerd. Het ls de jeugd! moeten z aantrekkelijk zijn. De meeste ge- interesseerden immers hebben Immers liever een der „populai re klassieken" in hun bezit dai een plaat waarvan men kan le ren tvelke muziekinstrumenten zoal zijn. Rumpel- "'Si: „De VIA NAALD IN HAAT prachtig boekje gestoken. Veel eenvoudiger uitgevoerd zijn Bakker de sprookjes die in Philips' „Muzi- J J' kale speeltuin- serie" zijn opge- De hoor- ten eveneens U koop st)n. Willen se„rot- (55027 KN1 dese Inderdasd verkocht worden, st,]zchen" (55026 KN> ,ta de_ eerste plaats broeders Grimm en schichte von Kalif Storch" (55039 KN). naar het verhaal van Wil helm Hauff. Ze zijn knap geregis- Philips heeft dit uiteraard ook j11"1 effecten wat megnre™3erm«rdada,r pfceotó "en' SniSSSSSdTMaar misschien (314027RFI. Er is met vrij weinig T) Saxo-platen heeft uitgebracht S»",?' »«d voor de Duitse jeugd. effecten gewerkt.- „Met Piccolo en Saxo De slbumpjes 76540 R, 1 hachelij- 1 beeld door de guitarist Di< Nu is het meestal ke onderneming de Bijbel ..uusca. ..w.- 8ebi>d om te zetten, maar an- ■meikern meelt d«mjds kunnen deze korte hoor- t deze fsinele» spelcn toch 2cker dp vvc* ertsen als he,1 hem ontbreekt plaatjes "Sis voor het,2el' B.jbel lezen. Jam- ve zelf mensen te c. JHansen Grietje i» alweer het statige (314030RF) en „Assepoester" Geeft u mij dan maar het pre tentieloze verhaal van Wijnand Jacobs, met de nuchtere titel „Ik heb het niet gedaan". Van deze auteur wordt ons verteld, dat hij fabrieksarbeider is en voor zijn pleizier verhalen schrijft. Een naai u« vi.tu» ,r uw™ n r ue ziin vervat. zullen echter ook de wat te plechtig, waardoor eeuwen derde is. Hierin mankt de Jeugd Nederlandse jeugd reker bekoren, in tegenstelling tot de andere «zeg van zes a acht jaar afi ken Eigenlijk zijn deze buitenlandse plaatjes voor de allerkleinsten niv met allerlei instrumenten «ge- Plaatjes bestemd voor jongere kin- minder geschikt zijn. »ld door hef orkpxt van AnHró deren maar gezien de taalproble- Ook Artone heeft een sprook- men die dit oproept, lijken ze in jesserie. aangekondigd als „Volle- ons land meer geschikt voor een dige kinderhoorspelen", wat ieti aardige illustratie van het taalon- overdreven is. omdat het eigen- derwijs in de lagere klassen der lijk meer met muziek en geluid middelbare scholen. geïllustreerde verhalen zijn. Dit geldt tenminste voor ..Doornroos- Eveneens bij Artone verschijnt niet i een uitstekend verzorgde serie tenissen. wij willen er als lezer Bijbelse hoorspelen (zoals „Noach hij betrokken raken, we verwach- en de ark" DR25101. „De muren ten van een verhaal dat het ons van Jericho" DR25106 en „Het le- iets doet. Het lijkt er op. dat de- ven van JozefDR25103), gc-schre- ze schrijfster een reisje naar geregisseerd door Henk Lapland dankbaar heeft aange- on grepen om een nieuw boek te fabriceren over een in een auto car reizend gezelschap. Elke willekeurige krant geeft soortgelijk geval dus als wijlen voldoende stof de volksschrijver Schippers. Het aan de ga- Saat over een jongen, die drie ïëren. We )aaz onschuldig in de gevangenis beginnen dus met een jong veel- "ee" gezeter en na zijn vrijla- bruik, wat zeker niet elk "kind zal belovend arts wiens vrouw on- niet meer wordt geaccepteerd aanspreken. Bovendien moet men der verdachte omstandigheden is ooor zijn vroegere omgeving. Al- wennen aan het idee gestorven, in dezelfde nacht dat 'een zijn moeder had in zijn on- :ezin baar ex-echtgenoot, een wellustige schuld geloofd. Van Wilma, zijn rij naast meisje, had hij nooit meer iets eveneens gehoord. JVIaar dit vond zijn eerder dan' David hem d® _doo4._vindt' ,.Er,ik Hansen, de kv bijvoorbeeld het gezin speeld door het orkest van André Popp". waaromheen Ko van Dijk op suggestieve wijze een kostelijk verhaal vertelt. Dit laat horen hoe Piccolo en Saxo het circus Pret-tent van de ondergang red den door de diejren een orkest c - haar tyrannieke vader. .-.^.1- D!f boek is niet meer dan het tot de Wll Z1)n: een eenvoudig, sober ge land jonge arts, wordt door zijn Dat zijn echter slechts details. de" min of meer geprest die zeker niet van de hoofdzaak auto-car-reis naar het lar mogen afleiden, dat op Schriftge- de middernachtzon iet» Ü2ÜT "SSAa»4 mw'rdfde leTér "gelood hul^foïüm». gens ingelicht over de oorzaken ••Zijn gevoel reageert anders dan dit drama. Ziehier een proe- zUn verstand". „Omdat je Wat de Nederlandse hoorspelle- Een simpel gege- tjes betreft, is er nog al wat ver aar alleraardigst uitge- schil, zelfs bij de uitgaven van één bedrijf, zoals Philips. In de r/nortnp/ serie Kindervertellingen bijvoor- beeld brengt men op e«n plaatje „Een treintje vol appelflappen" en „De reus van Zoetermeer" (411632NE), alleraardigst verteld door Joke van de Berg. Wim Quint en Piet Ekel, en van een wTérk' "fezenVoor muzikale inleiding voorzien door wern lezen, voor 1 belse geschiedenis vertrouwd wordt gemaakt. Zoals alle andere hoorspelplaat jes hopelijk de weg aangeven tot het lezen van kinderlectuur schreven verhaal. Mensen als wat af- Wijnand Jacobs, die het leven in Bij stukjes a' z'iQ hardheid kennen, strooien fTiDisAt 11 iici jcicu van Kinaerieciuur en InR9iO O« «n Aii Rfth» anP L zelfs -literatuur, kunnen deze Ar- veerhg rovers'" (»n...n(»<f.n „«aw», v,a* hier is sprake <DR2506fn Ook tons-uitgsven 1 tot hèt Boek. TM. Behalve muzikaliteit bevorde ren en muziek propageren, kan men per grammofoonplaat méér. Inmiddels al weer bekend zijn de platen waarop schrijvers en dich uit eigen kenschetsing op pagina kerk komt wil dat nog niet zeg- 95: „Signe had liever geprobeerd 8en dat jevolmaakt bent". „Vol te sterven dan aan de verlangens Sens mij zijn er dingen waar een haar zogenaamde man toe te ouder buiten moet blijven, al be- doelen ze het nog zo goed". ..Een christen is geen haar beter dan een ander mens" „Wij hebben alleen een gering bevattingsver mogen. Daarom zijn er ook veel de jeugd is dat echter niet vol doende. verwend als ze is door radio en televisie. Slechts een hoorspelletjc schijnt voldoende aan te spreken. Het pure voorle zen of vertellen, lijkt minder ver koopmogelijkheden te bieden. Maar kennelijk denkt men daar in Engeland anders mon's Children's tenminste onder het kleuterkoor „De Schellebel- len" van Paula van Alphen. Hoe wel bescheiden aangekondigd als vertellingen, zijn het bijna werke lijke hoorspelletjes geworden, waarvan zelfs kinderen van etn jaar of drie-vier al genieten. Ter gelegenheid van de Boe- ■C...TVT4I «.«- kemveek maart tot 7 april) oaar 'heTbijzónder'goed zlJ"- behalve het Geschenk dat Caed uitgevoerde albumpje kunnen be- afzonderlijk besproken brengt kiiken- twee uitgaven verschen Kennelijk meer bestemd uitgsven verschensn die Jet d" vergelijking Het Speels A.B.C. herinnert aan geveer het twee jaar geleden uitgekomen denis van de middeleeuwen bijzonder verzorgde en geslaagde plaatwerk In 26 letters. mensen die niet weten zij leven". Ook deze schrijver trekt aan de touwtjes om alles weer in het reine te krijgen. De tweede helft van zijn boek is heel wat zwak ker dan de eerste 80 bladzijden. Frank, de hoofdpersoon, maakt kennis met een ander meisje dat hele literaire geschie- bem al te grif accepteert. Zo 2.50 (op een bon) „Grimm fairy tales" «gelezen ook de (twaalf!) boeken" over verkrijgbaar zijn. Het be door Joseph Schildkraut). met op Paulus de boskabouter" van treft bier een Speels A.B.C. der een plaatje ..Sleeping Beauty", Jean Dulieu te propageren «en Nederlanden, samengesteld door The™Ive^.and ,he ,shoemaker" waarom niet", is Paulus is ja- Gerrit Borgers. Karei Jonckheere. en „The old man and his grand- rig" (Philips 411633NE». De hoes (~hr I eeflani- #-n tiH*rt uitt» son" 'TCE 112) zonder een spran- !S keurig maar is geen boekje, al XT' keltje muziek of ander geluid. In staat er wat tekst met plaatjes «eventien provin- dezelfde serie vindt men A in Dulieu vertelt zelf het verhaal. cl—,> een bloemlezing van ver- child's garden of verses", 'TCE Hij brengt het er leuker af dan «en over Noord- en Zuidneder- 113) ditmaal gelezen door Judith zijn Engelse collega-vertellers, land, bijeengebracht door Anton Anderson, waarbij dezelfde tech- maar hij beeft dan ook een bij- van Duinkerken. maar niet chronologisch gerang- wilma ■el niet schikt' wat hier ook mee jvoordeel ook haar ouders. Maar wanneer Els verongelukt komt de weg voor tiNivrjji dje nog a]tijd kan doorstaan. Toch is het aardig kijkboek geworden, al is Beide uitgaven kunnen de jeugd. totaalindruk minder stijlvol 1960. Het ook hier dat it Vlaanderen litei heid ziet. Bladerend en hier er daar lezend krijgt het publiek, eer uiterst globale, voorstelling var het verschijnsel Nederlandse lite ratuur. De bloemlezing van An ton van Duinkerken bestrijkt on- hem houdt. Ook Franks schuld wordt op de laatste blad zijde klinkklaar bewezen. Ja ja. Toch prefereer ik het hier en daar onbeholpen verhaal van Wijnand Jacobs boven dat quasi-intelligen- lokken en misschien ertoe tc boek van Martha Feldhoff. bijdragen dat men wat verder Misschien zal Wijnand Jacobs nog komt dan de etalagekast. Wat eens een ander boek schrijven en de verzenbundel betreft kunnen "a §oede bladzijden niet door de Aantekeningen achterin *""4 ieder geval een ruimer perspec- MÏÜchfên ook ouderen die tot nu toe li- het literair A.B.-boek terair weinig geïnteresseerd w we aspect is Nederland en tief openen. C. R. P. J. RISSEEUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 20