Jüeume feihsctie lüouranl REGERINGSBELEID GESCHRAAGD Commentaar V.V.D. verliest deel van randkiezers, pacifisten gaan sprong vooruit Statenverkiezingenwinst voor KVP - protestantse partijen stabiel Oppositie van P.v.d.A. had geen succes Luchtbrug en schepen naar Nieuw-Guinea Waarschuwing aan Israël Winst en verlies in zetels en percentages per provincie 69 DONDERDAG 29 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand; ƒ0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12441 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „fStanUosticti is ghebleoen myn hert in Icgljenspoct" UITSLAG STATENVERKIEZING 1962 f Nederland totaal! F\E socialistische oppositie is niet in haar opzet geslaagd; zij had erop gerekend dat de uitslag van de gisteren gehouden Statenverkiezin gen een duidelijke motie van afkeu ring zou zijn van het door het kabi net-De Quay gevoerde beleid. Het Nederlandse volk heeft het anders beslist; de partij van de premier, de Katholieke Volkspartij, is de groot ste partij gebleven, terwijl de Partij van de Arbeid wat teruggevallen is vergeleken hij 1959. Waren deze verkiezingen geldig geweest voor de Tweede Kamer, dan zouden tie socialisten zelfs twee zetels hebben verloren Vieuws in één oogopslag Voor een totaaloverzicht van de verkiezingsuitsla gen verwijzen wij naar de tabel op „deze pagina. Allerwegen wordt in In donesië dru}t uitgeoefend op president Sukarno nu de strijd om Nederlands Nieuw-Guinea te beginnen. Ongeveer 1000 Nederland se mariniers zullen door de lucht naar Nieuw-Gui nea worden overgebracht. Het eerste contingent, dat van Schiphol is vertrokken, is op Curaao aangekomen. Later op de dag zijn de mariniers doorgevlogen naar Biak. Buenos Aires heeft hel .ger een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de strijdkrach ten hebben besloten pre sident Frondizi af te zetten en dat dit besluit onherroe pelijk is. Een militaire jun ta heeft het bewind in han den genomen. De president van de senaat, José Maria Guido, zal Frondizi ver vangen. Tot op het laatste moment heeft Frondizi ge weigerd het bijltje erbij naar te leggen, maar hij schijnt nu toch onder ar rest te staan. In Algerije is het tot dusver betrekkelijk rustig gebleven. In Algiers is in de loop van de dag het uitgaansverbod in de wijk Bab el Oued opgeheven. Alle huizen in dit bolwerk van de OAS zijn nu door zocht. Enkele duizenden mensen zijn voor onder vraging naar concentratie kampen in de buurt van Algiers overgebracht. Op de ontwapenings conferentie hebben zowel de Sowjetunie als de Ver. Staten niet gereageerd op het Canadese voorstel voorrang te verlenen aan het verbieden van het lan ceren van kernwapens in een baan om de aarde. Beide landen willen aan hun eigen voorstellen voor rang geven, omdat het Canadese plan geen spoed- behandeling behoeft. Na een gesprek, dat twee uur heeft geduurd, hebben de vertegenwoor digers van de werknemers- vakcentralen zich gema tigd optimistisch getoond. Daaruit zou kunnen wor den afgeleid, dat men het in grote trekken eens is geworden over het te voe ren loonbeleid, odat de sa menwerking op dit punt ou kunnen worden her steld. Uiteraard zal voor realisering van het com promis, dat zou zijn be reikt. ook de medewerking van werkgevers en over heid noodzakelijk zijn. De grootste verliezer bij deze Statenverkiezingen is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie geworden. Vooral in het westen van het land blijkt deze liberale partij de sympathie van een niet onaanzienlijk deel der kie zers te hebben verspeeld. Speciaal in Amsterdam kwam de klap hard aan: bij de Kamerverkiezingen van 1939 wist prof. Oud 17,3 pet. der stemmen aan zich te trekken gisteren kwam deze zelfde V.V.D. niet verder dan 11,5 pet. Een teruggloop dus van bijna 6 pet. en dit betekent wel iets in de Nederlandse verhoudingen! Zou deze uitslag geldig geweest zijn voor de Tweede Kamer dan zouden de liberalen niet 19, maar 15 zetels mogen bezetten! Prof. Oud had hiervoor een aannemelijke verklaring: de ontevre denen, de „randkiezers" die vorige maal hun stem aan de V.V.D. gaven, zijn weggelopen nu de V.V.D. niet meer oppositiepartij maar regerings partij is. Protestantse partijen Ook de protestants-christelijke par tijen hebben het gisteren niet slecht ge maakt. dit zeer in tegenstelling tot veler verwachtingen. De Anti-Revolutionaire Partij moest een gering verliespercentage adopteren, waartegenover stond dat de Christelijk-Historische Unie winst boek te. Weer geprojecteerd op Kamerverkie zingen zou het betekend hebben dat de C.H.-Unie een zetel zou hebben gewon nen. terwijl de A.R.P. gelijk gebleven zou Opvallend is dat de samenwerking der protestantse partijen in Brabant en Lim burg bijzonder succesvol is. Weliswaar konden zü er geen zetel bij- behalen, maar het aantal stemmen op deze combi natie bleek niet onaanzienlijk gestegen. De Staatkundig Gereformeerde Partij en bet Gereformeerd Politiek Verbond handhaafden hun posities, zoals te ver wachten was. Beide partijen haalden hun aandeel binnen van de zeteluitbrei ding, de S.G.P. door in de provincie Utrecht een zetel te winnen, het G.P.V. door in Groningen twee zetels te behalen. Doorbraak naar links Deze verkiezingen zou men ook en niet ten onrechte kunnen typeren als een doorbraak naar links: verhoudingsgewijs FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 H~~i Nieuwe Rijn VERFHANDEL OEGSTGEEST KEMPEN A ERSTR 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Deoler Fa. H. Schutte Zn namelijk is de Pacifistisoh Socialistische Partij het sterkst gestegen, verwijl ook de communisten iets van het terrein terugwonnen dat zij in 1959 moesten prijsgeven. Niet slechts in het dichtbe volkte westen maar in geheel ons land deed zich zich dit verschijnsel voor. zo dat de P.S.P. een niet onaanzienlijk aan tal Statenzetels in de wacht heeft ge sleept. Vele van deze stemmen zijn zon der twijfel afkomstig van vroegere P.v.d.A.-aanhangers en deze laatste party zal dan haar stemmenaantal weer heb ben moeten recruteren uit de ontevre denen. die de V.V.D. in de steek hebben gelaten. Dit alles zal de politieke situatie niet gemakkelijker maken. Voor de partijen waarop het kabinet-De Quay steunt moet de gedachte echter troostvol zijn, dat haar principiële kiezers trouw zijn gebleven. Geen nieuwe getuigen in zaak-Eielnnann Het Israëlische hooggerechtshof heeft vandaag het verzoek van de verdediger Adolf Eichmann om nieuwe getui- a décharge te horen afgewezen en zich teruggetrokken om zich te beraden zyn uitspraak terzake van het be roep van Eichmann tegen zyn dood vonnis. Het hooggerechtshof nam zijn besluit over het verzoek van de verdediger slechts dertig minuten nadat dr Robert Servatius zijn slotpleidooi om de be klaagde van de galg te redden, had ge houden. Verwacht wordt, dat het hof ongeveer sn maand zal besteden aan het voor bereiden van de uitspraak. naar Nederlands Nieuw- Guinea en van verschillende zijden oorlogsschepen daarheen op weg. In middels zet de Indonesische pers Su karno ..onder druk" om nu te spreken met de taal der kanonnen. Te Washing ton sprak de Nederlandse ambassa deur dr. Van Roijen geruime tijd met de Amerikaanse minister van buiten landse zaken. Dean Rusk. De Ameri kaanse regering weigerde zich uit te laten over d<; de Nederlandse troepen versterkingen. Opnieuw gaan Nederlandse mariniers per vliegtuig naar Nieuw-Guinea. Gistermiddag zwaaiden ouders en vrienden de mannen en jongens van het „uitwuifterras" op Schiphol een laatst vaarwel toe. Over het troepenvervoer zyn verschil lende berichten uit verschillende plaat sen waarin natuurlijk moeilijk samen hang is te brengen. Dinsdag kwamen 136 mariniers op Am sterdam op Curacao aan op doorreis naai Nederlands Nieuw-Guinea. Het gistermid dag van Schiphol vertrokken charter- vliegtuig van de K.L.M. met militairen is diezelde dag op Curacao aangekomen. Met gereedstaande bussen en legervracht- auto's werden zij onmiddellijk naar de marinierskazerne vervoerd en nog die zelfde avond zou het toestel met mari niers aan boord naar Nieuw-Guinea door reizen. Volgens Ass. Press zouden de eerstvolgende dagen ongeveer 1000 mari niers van Curacao naar Nieuw-Guinea reizen via Lima en Tahiti. Van Nederland zullen weer soldaten naar Curacao ge zonden worden om hen te vervangen. (Voor vervolg zie pagina 7) De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Veel bewolking met nu en dan regen en aanvankelijk hier en daar mist. Over wegend matige wind tussen zuidoost en zuidwest later ruimend naar noordwest of noord. Vannacht zacht, morgenmid dag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Vrydag 30 maart, zoo op 6.22. onder 19 10 uur; maan op 3.30, onder 12.13 uur. HOOGWATER SCHEVENINGEN 30 maart 9.14 vm.. 22.06 n.m. vrijetijdsverf kwaliteitsverf EEN PR0DUKT VAN DE SIKKENS-GR0EP Zowel de Verenigde Staten als de Sovjetunie hebben Israël gisteren in de Veiligheidsraad gewaarschuwd geen nieuwe vergeldingsaanvallen op Syrisch gebied meer te ondernemen. Deze waarschuwingen werd geuit bij de behandeling van klachten van Syrië en Israël die elkander de schuld gaven voor de botsingen aan de grens tussen beide landen op 16 en 17 maart. De raad verzocht de Zweedse overste Carl van Horn, hoofd van Palestijnse wa penstilstandscommissie, van de VN, naar New York te komen voor overleg. De zitting van de raad werd daarop ver daagd tot begin volgende week in ai de komst van Van Horn. r~vEZE staat geeft een verge- zÜn uitgebreid. Onder het tants-christelyke groep (A.R.P. resultaat van een vergelU- de jaartal 1959 is aangegeven de cn C.H.U.). In Limburg Is king tussen het oude (niet de zetels in de de ene zetel die van de sa- herberekende) aantal Staten- lijkend overzicht uitslag der verkiezingen voor Ier de Provinciale Staten ln 1958, 1959* en^'ar^de^Stateriverkie- voor de Kamerverkiezlngen plus S.G.P.). De ene zetel in heeft eveneens betrekking op zingen van gisteren. In het ™,b^f.Li0^"lfe,_P?flÜcn" 1958 r de Sta- Noordholland 1959 is die i t de de zg. Bruggroep (lijst Wage- Een streepje in deze laatste kolommetje onder el- hm'vooXTn^ ~E2.ïs derde kolommetje (het jaartal 1958 is gemerkt met sterretje) staat vermeld WAT de overige partijen «c" in£edJen(h maar h,all,„ r.Hprlin- lantal zetels, dat door de betreftde drie zetels betrokken partü geen l>»alde In Gelderland zetel heeft behaald. i gis- didatcnlijst werd ingediend. rlge" staan vermeld, zetels be- Een nul wijst erop, dat wel lijst werd ingediend, dc Boerenpartij be- het aantal zetels, dat door de betrokken partijen zou zijn voor 1958 zowel als voor 1959 behaald, wanneer In 1958 het in Noordbrabant zün die van aantal Statenzetels reeds zou de samenwerkende protes- dc Vrije Burgers kre- T~\E winst of het verlies in gen een zetel toegewezen in J-' zeteltal per partij is het Noordholland. Ups en downs in heel Nederland ^TELDEN zal in ons land de uitslag van verkiezingen met zoveel spanning te gemoet zijn gezien als ditmaal het geval was. Het ging om de samenstelling van de provinciale staten, maar in het geding was niet minder dan het landsbeleid zelf. Welnu, dan mag worden vastgesteld, dat het beleid van het thans zittende kabinet door de uitslag van deze verkiezingen heel behoorlijk is geschraagd geworden. En de oppositiepartij bij uitstek heeft van haar oppositie weinig wil gehad. Het regeringsbeleid is geschraagd. En het verlies van de liberalen dan, zal men vragen. Wij hebben geen behoefte, dal verlies te verkleinen. Evenmin mag het groter worden gezien dan het werkelijk is. De liberale partij heeft een deel van de winst verloren, die ze bij een vorige ge legenheid had behaald. Het was van de aanvang af winst van twijfelachtig karak ter, bij de liberalen terecht gekomen wijl dezen toentertijd in de oppositie waren. Waar is het liberale verlies van thans te recht gekomen? Ten dele bij de socialis ten. die ditmaal de oppositie bij uitstek vormden. Ten dele echter ook bij de grote verscheidenheid van splinterpartijen on deraan de lijst, een verscheidenheid van partijen die bij deze verkiezingen samen een opmerkelijk aantal stemmen op zich wisten te verenigen. Dit laatste verschijnsel dui'dt er reeds op, dat er bij deze verkiezingen vrij veel zwervende zoekers zijn geweest. Geluk kig zijn er in ons land nog talrijken, die voor zichzelf een band zien tussen levens beschouwing cn partijkeuze. Maar er zijn er ook die, daartoe door een bepaalde pro paganda gebracht, die band niet zien. Voor dc overtuigdheid van de partijkeuze is dat niet bevorderlijk geweest. In tijden van verwarring, zoals wij er thans een beleven, gaat men dan aan het ronddolen. Niet toe vallig is het, dat de partijen, die deze band met de levensbeschouwing erkennen, be hoorlijk constant zijn gebleven, de andere echter niet. Wat deze levensbeschouwelijke partijen betreft, valt in de eerste plaats dc winst voor de K.V.P. op. Waaruit valt deze winst te verklaren? Stellig is het een winst voor het kabinet zelf, dat door een figuur uit de K.V.P. wordt geleid. Prof. Dc Quay moge dan aanvankelijk in zijn beleid wat onzeker zijn geweest, maar hij heeft zich allengs voortreffelijk gecorrigeerd. De deugden van dit beleid zullen ook aan wio aanvankelijk dc K.V.P. hadden verlaten en tot dé partij der socialisten waren toe getreden niet zijn ontgaan: Onder dezulken heeft de trouw aan de oude partij het ge wonnen. De gezonde sociale politiek van het kabinet heeft hun de terugkeer dubbel gemakkelijk gemaakt, evengoed trouwens als de dirdelijk overtrokken oppositie van de socialisten. Trouw is ook het kenmerk geweest van wie hun stem hebben gegeven aan A.R.P. en C.II.U. Van eerstgenoemde van dezo be'de zus'erpartijen geldt, dat de afbrok keling vrijwel tot staan is gekomen, van de tweede, dat zij zich wederom enigszins in opwaartse lijn beweegt. De Partij van de Arbeid heeft geen reden tot juichen. Hoe gaarne had zij van deze s'embusuitslag een felle veroordeling van de regeringspolitick gemaakt. De kiezers hebben anders beslist. In plaats van winst tc boeken heeft zij een nederlaag geleden. De winst is gegaan naar de groepering der pacifis'ische socialisten en voor een deel ook naar de communisten. Beide partijen verschillen onderling sterk, maar in de winst die deze twee partijen ten deel is gevallen mag men zeker 'n toenemende ra dicalisering onder ons volk zien. Te ver wachten is, dat ook voor de komende tijd vanuit de P.S.P. nog een belangrijke zuig kracht op de P.v.d.A. zal uitgaan. Kortom, tegenover de stabiliteit in het rechtse kamp is er aan de linkerkant niet weinig in beweging. Met het voorstaan van de doorbraak heeft de socialistische partij beweging in ons politieke bestel wil len brengen. Zij heeft ditmaal geleden on der krachten die zij zelf heeft opgeroepen. In deze linkervleugel van de kieslijsten is deze keer de keuze van velen meer be paald geworden door sentiment dan door overtuiging, meer door de psychologie dan door de politiek. Ook voor ons volk als geheel achten wij deze ontwikkeling, die door de socialisten-in-de-oppositie in de hand is gewerkt, geen winst. De verkiezingen zelf zijn gehouden onder voor ons volk wel zeer ongewone omstan digheden. Van heel grote betekenis was het antwoord op de vraag, of het rege ringsbeleid voldoende steun vinden zou. Alles nu wat de oppositie ook hierop zeg gen zal ten spijt, mag worden vastgesteld, dat deze steun thans is verleend. Wij voor ons hadden het niet gaarne an ders gezien. Doch dan is er ook geen reden, waarom dit regeringsbeleid, waar van ons volk reeds zoveel goeds heeft mogen ervaren, niet ook voor de komende tijd zou worden bestendigd. P. Y. d. A K.V.P. V.V.D. A.R.P. C.H.U. S.G.P. C.P.N. G.P.V. P.S.P. Overige Totaal 1962 1959 1958 1958 1962 11959 1 11958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 1962 1959 1958 1958 21 22 21 19 3 3 3 2 7 9 8 7 9 9 9 8 5 5 5 5 - 0 2 2 3 3 2 1 2 1 2 0 0 51 91 51 45 20 21 21 20 3 3 3 3 4 5 5 5 12 12 12 12 9 9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 51 51 51 50 21 22 20 15 3 3 3 2 9 9 9 7 7 7 8 6 6 6 6 4 - 0 - - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 47 47 47 35 18 19 17 14 18 17 18 14 5 6 6 4 6 6 6 4 8 8 8 7 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 59 59 59 47 20 21 19 17 23 23 23 22 6 7 7 6 6 6 6 6 9 8 10 9 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 67 67 67 62 17 17 16 13 15 15 15 12 6 8 7 5 7 7 7 5 7 6 7 5 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 55 55 55 41 27 27 26 25 20 19 19 19 10 14 13 12 6 6 6 6 4 4 5 5 0 0 0 0 6 5 8 8 0 0 0 0 5 3 2 2 1 1 79 79 79 77 32 32 30 30 16 16 16 16 11 13 12 12 9 9 10 10 8 8 9 8 3 3 3 3 2 1 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 83 83 83 82 13 13 12 12 10 9 9 9 4 5 4 4 5 5 6 6 7 7 8 7 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 43 42 10 11 9 8 56 54 57 52 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 71 71 71 64 7 9 7 5 51 48 51 39 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 1 1 1 1 59 59 45 206 214 198 178 218 210 217 190 64 80 73 63 67 67 70 63 63 61 67 59 12 12 12 11 13 10 19 18 3 2 3 2 13 4 2 2 6 "5 4 4 665 665 665 590 +28 (+1,2 pet) +28 (—0,5 pet) +1 (- 1,4 pet) +4 (—0,6 pet) +4 0,6 pet) +1 (+0,1 pet) -5 (- 1,2 pet) +1 (—0,1 pet) +11 (+2,4 pet) +2 (+0,7 pet) +75 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND ZEELAND NOORD-BRABANT LIMBURG TOTAAL Winst of verlies in zotels en perc.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1