Jlietiuie £ci2ksrt)c (Tmtrant Troepen ijlings naar Nieuw-Guinea Commentaar Derde man'' Bunker doet beroep op Indonesië Treffen op Waigeo met infiltranten Algiers in greep van staking Versterkingen op kleine schaal voor „legitieme zelfverdediging Staatsgreep in Syrië Reydon en De Jager binnenkort vrij? WOENSDAG 28 M AART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand; ƒ0.59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12440 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stantvastid) k «Mima m§o bert in trtfjeospotf Kinderbijslag waardevast Zie pagina 4 EVEN STRAALVLIEGTUIGEN met mariniers zijn naar Nederlands «_J Nieuw-Guinea vertrokken, waar een gevecht op het eiland Waigeo en T andere infiltraties worden gemeld. Gisteravond tien minuten voor midder nacht (woensdagochtend 5.20 uur Ned. tijd) is van Curacao een DC-8 straal- verkeersvliegtuig van de K.L.M. vertrokken met zeventig officieren, on derofficieren en manschappen van het Korps Mariniers Nederlandse Antillen aan boord, allen in burger. Zes andere vliegtuigen met andere detachementen zijn uit Nederland onderweg en zullen op Curacao tussen- K landingen maken. Hr. Ms. Groningen (boven) en H. Ms Limburg de twee jagers die van de Amerikaanse west kust op weg zijn gegaan om de vloot in de wateren van Nieuw- Guinea te versterken. Nieuws in één oogopslag Met het oog op de voortdurende dreigemen ten en de infiltratiepogin gen heeft de regering moe ten besluiten tot een be perkte versterking van de militaire middelen van Nieuw-Guinea. Twee on derzeebootjagers en twee onderzeeboten gaan van uit de Amerikaanse wate ren naar Nieuw-Guinea. Met vliegtuigen wordt een contingent mariners naar Biak gevlogen. Vanmorgen vroeg is een DC-8 reeds met 70 man aan boord van Curasao vertrokken. De „derde partij" bij het afgebroken geheime 'Nederlands-Indonesische vooroverleg, de Ameri kaan Bunker, heeft presi dent Sukarno verzocht zijn afgevaardigde Malik naar Washington te doen terugkeren. In Nieuw- Guinea achtervolgen ma riniers een groep van der tig tot veertig Indonesi sche infiltranten. De be volking in Nieuw-Guinea neemt de ontwikkelingen rustig op. In Algiers is voor on- bepalde tijd een algemene staking afgekondigd bij de gas-, elektriciteits- en vervoersbedrijven. De on langs uit Franse gevan genschap vrijgelaten Alge rijn Abder Rahman Fares is benoemd tot hoofd van het nieuwe voorlopige be stuur van Algerije In Pa rijs verwacht men. dat het nieuwe proces tegen ex- generaal Jouhaud binnen dagen zal begin- Gisteren is van Schip hol naar de Sowjetunie vertrokken de Russische chemicus Goloeb, die vo rig jaar asiel in ons land had aangevraagd. De re den van zijn vertrek is ge legen dn heimwee. In Den Haag verwacht men, dat de Russische regering zal besluiten tot vrijlating van de Nederlanders Rey- don en De Jager. Het vorige jaar is in West-Europa, vooral in Engeland en Neder land. de hoogconjunctuur Verzwakt. Dit wordt ge zegd in een overzicht van de Economische commis sie voor Europa van de Ver. Naties. Niettemin bleef het tempo van de vooruitgang krachtig en zal de groei zich dit jaar voortzetten. Het leger heeft in Syrië een staatsgreep gepleegd, die zonder bloedvergieten schijnt te zijn verlopen Óok in Argentinië aeeft het leger president Fron- dizd praktisch aan de kant EEN EENHEID Nederlandse mariniers, waaraan manschappen van de mobiele Papoea-politie zijn toegevoegd, is in het uiterste westen van het eiland Waigeo van de Radja Ampat-archipel, bewesten het vasteland van Nederlands Nieuw-Guinea, op een goed bewapende Indonesische ge vechtseenheid van dertig man gestoten. Dit meldt Ass. Press uit Hollandia De Indonesische militairen onttrokken zich aan een vuurgevecht en lieten pakken munitie en levensmiddelen achter. De torpedobootjagers Groningen en Limburg en de onderzeeboten Dol fijn en Zeeleeuw hebben opdracht ontvangen van de Amerikaanse west kust naar Nieuw-Guinea te varen. Het voornemen tot zending van deze versterkingen werd gisteravond aan de Tweede Kamer medegedeeld in een brief van de minister-president. De regering aldus de brief heeft met het oog op de beveiliging van de plaatselijke bevolking besloten op korte termijn de militaire middelen voor de legitieme zelfverde diging van Nieuw-Guinea enigszins aan te vullen. Daartoe zijn nog enkele eenheden van de Koninklijke Marine naar de wateren van Nieuw- Guinea gezonden. Bovendien zal een beperkte aanvulling plaats vinden van de in dit gebiedsdeel aanwezige troepenmacht. fijn bevonden zich voor kort in de Mexi caanse haven Manzanillo. De mariniers worden langs een gehei me route naar Blak gevlogefr. Naar ver luidt zou het transport oVer Curacao, Lima in Peru en Papeete dp Tahiti ge schieden, waardoor men lahdlngsbelem De onderzeebootjagers Groningen en Limburg zouden reeds enkele dagen ge leden van San Diego aan de Amerikaanse westkust naar Nieuw-Guinea onderweg zijn. De onderzeeboten Zeeleeuw en Dol- De Nederlandse militairen zetten de opsporing voort. Steeds wordt het duide lijker dat hier van een gecoördineerd Indonesisch militair plan sprake is. Bo vendien zijn (naar wij gisteren reeds in een deel onzer editie meldden) Pa poea's aan de Zuidkust van Nieuw-Gui nea op het spoor gekomen van een groep van dertig tot veertig Indonesische in filtranten, die 23 of 24 maart aan de mon ding van de rivier Jerari, 50 km bewes ten Kokonau aan land gezet zijn door een Indonesische schoener, dezelfde schoener, die door een Nederlands ver kenningsvliegtuig op de terugweg werd aangevallen. Een eenheid van de Nederlandse ma riniers is reeds enige dagen ter plaatse en heeft de vervolging geopend. De Pa poea's hebben reeds 5000 geweerpatronen, twee rubberboten en ander materiaal, dat door de infiltranten was achtergelaten, buit gemaakt. (Gisteren werd reeds een reeks andere infiltraties gemeld). Ass. Press verneemt, dat de infiltratie bij de Jerari is geschied in het gebied van de Papoease oorlogshond Umar, die in de laatste wereldoorlog tientallen Ja panners heeft gedood en gevangen ge nomen in gewapende strijd of sluip- overvallen. Het gebied is zeer ontoegan kelijk. Van de kust is het terrein tien tallen kilometers landinwaarts ondoor dringbaar tengevolge van uitgestrekte mangrovemoerassen, die overgaan in bergland. Natuurlijke voedselbronnen zo als sago ontbreken vrijwel geheel. Geen paniek Ondanks vijf Indonesische infiltratie pogingen in minder dan een week is er volgens Ass. Press in Hollandia geen Radio-Damascus meldt dat de Syrische legerleiding de macht In Syrië, zonder bloedvergieten, aan zich heeft getrok ken. De grondwetgevende vergadering is ontbonden en de president van de Sy rische republiek is afgetreden. Een mi litaire junta heeft het landsbestuur op zich genomen. De staatsgreep is uitgevoerd door de opperbevelhebber der Syrische strijd krachten. HU heeft de grondwet buiten werking gesteld en de volksvertegen woordiging ontbonden, „omdat zü heeft gefaald bU het uitvoeren van de haar verstrekte opdracht". In een bekendmaking wordt meege deeld dat het leger gedwongen was de macht aan zich te trekken, „daar de rege ring omkoopbaar is gebleken en met het imperialisme heeft samengewerkt". Hier aan werd toegevoegd dat de afgezette regeringsleiders voor het gerecht zullen worden gedaagd. In een andere bekendmaking, wordt meegedeeld dat de grenzen van Syrië en alle havens en vliegvelden van het land tot nader order >Un gesloten. Men hoort veel uitlatingen als: „Het wordt tijd dat we onze tanden eens la ten zien." Velen vragen zich af waarom de staat van oorlog en beleg nog niet is afgekondigd. Het voorjaar en in het bijzonder april wordt door militaire des kundigen als een gunstige tijd voor in filtraties en landingen beschouwd. Een invasie in de eerstvolgende anderhalve maand acht men niet onwaarschijnlijk. t Ja- aanleiding van de jongste brief van prof. De Quay volgende week woensdag een Tweede-Kamerdebat zal worden gehouden over de laatste ontwikkelingen rond de kwestie- Nieuw-Guinea. Dit werd gister avond bekend na afloop van het on derhoud tussen de Kamercommissies voor buitenlandse zaken en defensie en leden van het kabinet. De com missies werden omtrent de stand van zaken geïnformeerd door de mi nisters De Quay, Luns, Visser en Toxopeus en de staatssecretarissen Calmeijer, De Jong en Bot Naar de minister-president in zUn brief meedeelt, heeft de regering de se cretaris-generaal van de V.N. Oe Thant van de gang van zaken op de hoogte gesteld. Bovendien Is ze in overleg ge treden met de regering van de V.S. en met de „derde persoon" In het geheime vooroverleg met Indonesië, de Ameri kaan E. Bunker. (Van onze parlcmcntsrcdactie) TN kringen, die nauw contact on- derhouden met de Russische am bassade in Den Haag, acht men het bepaald niet uitgesloten, dat de re gering van de Sowjetunie met het oog op de „haar welgevallige" af loop van de affaire-Goloeb zal be sluiten tot vrijlating van de Neder landers Reydon en De Jager, die on langs in Rusland op beschuldiging van spionage tot langdurige gevan genisstraffen werden veroordeeld. Genoemde kringen achten het even min onwaarschijnlijk dat nu de di- rekte aanleiding tot de verstoring van de normale diplomatieke betrekkingen tussen de Sowjetunie en Nederland is weggevallen, binnenkort weer ambas sadeurs van beide landen in Moskou en Den Haag zullen worden benoemd. Daarbij zouden echter de heren Pono- marenko en Helb buiten beschouwing moeten worden gelaten, zo werd ge zegd. Zoals bekend riepen vorig jaar Nederland en de Sowjetunie hun am bassadeurs terug als gevolg van de in cidenten, die zich op Schiphol rond het echtpaar Goloeb voordeden. De brief van prof. De Quay bevat een uitvoerige motivering vam het regerings besluit om het militaire potentieel in en bij Nieuw-Guinea enigszins te versterken. Voo» vervolg zie pagina li Hr. Ms. Zeeleeuw een van de twee onderzeeboten die onderweg zijn naar de wateren van Nieuw- Guinea. HET leven in Algiers is lamgelegd I worden berecht. Verwacht wordt, dat het door oen algemene slaking bq S™1?VMrti?n da«™ b J nen. Tegen het vonnis van de hoge mili- de gas-, elektriciteits- en vervoers- taire krijgsraad zal geen beroep mogelijk bedrijven, die voor onbepaalde tijd I zijn is uitgeroepen. Dit gebeurt uit pro- Vermelden we nog. dat de Russische test tegen de „onmenselijke "behan deling" van de bevolking van de Europese wijk Bab el Oued. De O.A.S. durfde het optreden van mi litairen en politietroepen zelfs „een stoot onder de gordel" te noemen. Intussen is bekend geworden, dat Ab der Rahman Fares een benoeming tot hoofd van het nieuwe voorlopige bestuur van Algerije heeft aanvaard. Fares werd onlangs uit Franse gevangenschap vrij gelaten. Hij was destijds gearresteerd omdat hij betrekkingen met het F.L.N. onderhield. Hij is van beroep notaris en was voorzitter van het Algerijnse parle ment Fares bevindt zich in Rabat de hoofdstad van Marokko en zal via Parijs naar Algiers vertrekken om zijn functie op zich te nemen. Vice-president van het bestuur is Roger Roth, een Gaullistische afgevaardigde uit Philipville. Onder de leden van de raad bevinden zich Abdes Selam Belaid, een vertegenwoordiger van de jonge intellectuelen in het F.L.N., Sajfki Mostefai, een arts die de leiding van de F.L.N.-gezondheidsdienst had en sedert 1960 leider van de permanente delegatie van de voorlopige regering in Rabat is geweest, Mohammed Sjeik, voor zitter van de regionale raad in het ge bied van Oran en Charles Koenig, bur gemeester van Saida. De Gaulle zal vandaag een bevel teke nen voor een snelle berechting van ex- generaal Jouhaud, die zondag in Oran werd aangehouden. Jouhaud werd ter dood veroordeeld, maar zal opnieuw ambassadeur Vinogradof zaterdag uit Pa rijs naar zijn land zal terugkeren. De Sowjetunie heeft intussen gereageerd op het Franse protest tegen de Russische erkenning ,.de jure" va» de Algerijnse regering in ballingschap". Moskou vraagt zich af, op welke gron den Frankrijk aanspraak maakt op de rol van voogd over landen en volkeren, terwijl het zich het recht aanmatigt, uit te maken, wie wel en wie niet nieuwe staten mogen erkennen. Militairen grijpen naar de macht in Argentinië Vanmorgen vroeg is te Buenos Aires vernomen dat zich in Argentinië een mi litaire staatsgreep heeft voltrokken. De militaire leiders hebben president Frondizi medegedeeld dat zij verwach ten dat hij vanavond om acht uur zal zijn afgetreden. De militaire leiders waren voorstan ders van de vorming van een regering van nationale saamhorigheid, waarin ook zij vertegenwoordigd zouden zijn. Zo vertrok de Russische chemi cus Alexei Goloeb gistermiddag van Schiphol naar de Sowjetunie terug. Lachend neemt hij af scheid van de Russische zaakge lastigde L. Okulov (rechts). Op de achtergrond mr. H. R. de Zaayer, de Amsterdamse procu reur-generaal, en geheel links adjudant Veltman, die zo'n be langrijke rol speelde bü het in cident waarmee de affaire-Go loeb was begonnen. (Verslag op pagina 7). J}E VERDEDIGING op en rondom Nw- Guinea gaat nu dus toch enigermate worden vergroot. De noodzaak van dtft besluit moet worden betreurd, het besMt «elf was onvermijdelijk. Indien thans nog van onredelijkheid ge sproken zou moeten worden, dan mag het ieder, ook ver buiten onze grenzen, dui delijk zijn, aan welke kant deze wordt gevonden. Daarom is het zo goed, dat er bij de on verhoeds afgebroken besprekingen tussen Nederland en Indonesië een derde man, en wel nader een Amerikaan, is geweest. Het feit dat hij de Indonesische onder handelaars heeft uitgenodigd terug te ko men, wijst erop, dat hij voor hun vertrek geen redenen aanwezig zag. Echter, nog tijdens de besprekingen was de Indonesi sche regering voortgegaan met haar be dreigingen en met haar militair optreden. Ook de oppositiepers ten onzent is van mening, dat het schieten tijdens bespre kingen de manier is om een conflict uit te lokken. Nu is moeilijk staande te houden, dat onze regering zich geredelijk laat uitlok ken. Men kan haar een uiterste aan be dachtzaamheid en inschikkelijkheid niet ontzeggen. Het zenden van versterkingen heeft zij zo lang uitgesteld als maar enigs zins verantwoord mocht heten. Maar de grens van het toelaatbare uitstel is nu bereikt. Dat er ln de vrije wereld begrip groeien de is voor de Nederlandse houding, is dui delijk te constateren. De Amerikaanse pers laat ons omtrent haar gevoelens van sympathie niet in het onzekere. En in het geschil zelf zal de Amerikaanse rege ring zich de eigen verantwoordelijkheid, zoals zij deze allengs heeft gekregen, te scherper bewust zijn. Het zal een kwestie moeten wrorden van duidelijker positiekeuze. Maar wij hopen, dat ook in Indonesië zelf gevoelens van redelijkheid krachtiger gaan worden. Ne derland heeft zich tot een open gesprek bereid verklaard en die bereidheid is er vandaag nog. Het wil geen oorlog. Het wil echter wel erkenning van de eigen verantwoordelijkheid die het heeft voor land en volk van Nieuw-Guinea. De jongste beslissing mag onze regering dan door het drijven van Sukarno zijn opgedrongen, die beslissing moge dan tegelijk dezelfde Sukarno, indien daar voor nog vatbaar, het begrip bijbrengen, dat Nederland zich zijn verantwoordelijk heid ook bewust is. De beslissing is genomen, niet met graagte, doch wijl onvermijdelijk en met de ernst als in deze situatie past. Crita} „De enige kans, om op deze fiets te komen, Is hem wat lager te zetten...." AN de achterzijde van een depressie die van de Noordzee naar Noord- Duitsland trok, voerden noordwestelijke winden tamelijk koude lucht naar ons land waarin enkele buien voorkwamen. Over de Britse eilanden komt een rug van hogedruk naderbij die vanavond met opklaringen cn weinig wind ons land zal passeren. Tijdens deze opkla ringen kan de temperatuur voornamelijk In het oosten van het land tot iets be neden het vriespunt dalen. P°fsicgeb"rdu°'^r^arm",' Brilre UUr; F*,'? 0°der «landen beptm ai, ,e breUnAan dl zuidzijde van dit lagedrukgebied komt Hoogwater Schevenlngen een brede zuidwestelijke luchtstroming 29 maart: 8.02 v.m.: 20.39 n.m. voor, waarin zachte en vochtiae lucht aanwezu, u. De zacb,e luch, kan Zr' HET WEER LN EUROPA 6V Tendens langzaam stijgend De Bilt verwacht tot donderdagavond: Half tot zwaar bewolkt met tUdelük re- u HeJae' gen. Matige tot krachtige wind tussen ^,Bl"JUrg zuidoost en zuidwest Morgen ln de loop Ee"e van de dag stUglng van temperatuur. De Bilt (Opgemaakt om 11.15 uur) Twente Donderdag 29 maart, 1 op 6,24, onder stockh Indonesië: „Geen mtb's opgesloten" Een woordvoerder van de Indonesi- sische marine heeft vandaag ontkend dat er motortorpedoboten in rivier mondingen of kleine baaien aan de kust van Nieuw-Guinea zijn opgeslo ten. De woordvoerder deed een beroep op het Indonesische publiek om het Nederlandse bericht hierover niet te geloven Berlijn Franicfur Mllncher, Zurich 33 si

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1