ïlieuure £ciïtsr()c GTourwtl Kabinet beraadt zich maar deelt niets mee Commentaar Centrum Algiers groot bloedbad Indonesische mtb's bij Nieuw-Guinea in 't nauw gedreven Alleen Kamercommissies krijgen inlichtingen Kleinere koelkasten 10 pet goedkoper Strijdkrachten willen Frondizi afzetten DENSDAG 27 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand; 0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12439 CHRISTELIJKEATION AAL DAGBLAD „StantvaiUcft fc abfblmn m|B bert in tefljeasjMti" EEN DER BESTE DRIE of vier Indonesische motortorpedoboten zijn in de nachten van zondag op maandag en van maandag op dinsdag voor de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea onderschept en verjaagd. Op hun vlucht voor patrouillerende Nederlandse vliegtuigen hebben deze mtb's zich met volle snelheid in ondiep water begeven om een achtervolging met grotere schepen onmogelijk te maken. Hierbij houden zij zich in riviermonden en kleine baaien verborgen. Dit ver neemt het gouvernementsvoorlichtingsbureau te Hollandia van schout-bij-nacht L. E. H. Reeser. DOOR het waarschijnlijk optredende gebrek aan brandstof moet de kans om uit te breken en naar Indonesië terug te keren niet groot worden geacht. Het zoeken naar de schepen in het zeer ontoe gankelijke moerassige gebied vindt voortgang. De afsluiting van de weg terug naar Indonesië zal gevormd worden dóór schepen van de Koninklijke Marine. Omstreeks 16 maart heeft de bevolking van West-Waigeo twee met geweer en handgranaat gewapende Papoea-Infiltranten gezien en dit werd door politie-onderzoek bevestigd. De infiltranten hadden tot opdracht de bevol king aan te sporen tegen de Nederlanders te vechten als het tot een strijd Op 20 maart voeren drie prauwen met buitenboord-motoren naar de Al- joeibaai. Op 21 maart voeren zij terug. Nadere gegevens waren niet te krijgen. Op kleine schaal werd militaire bijstand verleend. In de nacht van 18 op 19 maart zijn bij Fak-Fak twee Indonesiërs aange komen en in onbekende richting vertrokken. Dr. Golob wil naar huis De Russische atoomgeleerde Co- loeb, die vorig jaar na een bezoek aan Amsterdam verkoos in het veesten te werken, bevindt zich in de Sowjetambassade in Den Haag. Hij zou naar de Sowjetunie willen terugkeren. (Zie pag. 11> Vieuws in één oogopslag In de wateren ten zui den van Nederlands Nw.- Guinea zijn enkele Indone sische motortorpedoboten onderschept. De (drie of vier) vaartuigen hebben een toevlucht gezocht in de ondiepe wateren langs de moerassige kust van Nw.- Guinea, waar zij onbereik baar zijn voor grote Ne derlandse oorlogsschepen. Er zijn maatregelen geno men om te verhinderen, dat de boten naar Indone sië uitwijken. Na afloop van het kabi netsberaad is gisteren slechts medegedeeld, dat vandaag de bijzondere commissies voor buitenl. zaken en defensie uit de Tweede Kamer zouden in gelicht worden over de si tuatie met betrekking tot Nieuw-Guinea. Verschil lende politici hebben zich in redevoeringen met dit probleem beziggehouden. Het centrum van Algiers werd gisteren in een bloed bad veranderd, toen hon derden Europeanen op be vel van de OAS trachtten de „stalen ring" rondom de rebellerende Europese arbeiderswijk Bab el Oued te doorbreken. Militairen en politiemannen schoten eerst over de hoofden van de betogers heen, maar la ter zagen zij zich gedwon gen, raak te schieten. De balans: tenminste 40 do den en 150 gewonden. De Russische atoomge leerde dr. Goloeb, die vo rig jaar weigerde naar de Sowjetunie terug te keren (zijn vrouw ging wel, zij het onder mysterieuze om standigheden en na een grote rel op Schiphol) be vindt zich thans op de Russische ambassade in Den Haag. Hij zou de wens te kennen hebben gegeven, naar zijn land te rug te keren. De regering onderzoekt nu, of het ver zoek van dr. Goloeb in volle vrijheid is gedaan. De centrale voor zeeva renden ter koopvaardij en visserij (CKV) gaat ermee akkoord op 29 maart be sprekingen te voeren met de looncommissie van de Stichting van de Arbeid over de moeilijkheden met betrekking tot her ziening van de cao voor de koopvaardij. Rusland en Amerika hebben tijdens hun be sprekingen in Genève „eni ge" voortgang gemaakt bij het vaststellen van punten van overeenkomst en van verschil in het conflict rondom Berlijn. Het con tact tussen beide landen zal in elk geval worden voortgezet, ook nu de Amerik. minister Rusk naar Washington terug- In Argentinië hebben de strijdkrachten het aftre den van president Frondizi geëist. Deze weigert ech ter dit te doen. Als ge volg daarvan heeft een deel van de strijdkrachten laten weten, dat Frondizi zo nodig met geweld zal worden verdreven. Het is nog niet bekend, hoe de rest hierop zal reageren. De Gaulle: „Straf enig vooruitzicht der misdadigers" Het centrum van Algiers was gis teren een groot bloedbad. Tenmin ste veertig Europeanen kwamen om het leven en ongeveer 150 anderen werden gewond, toen leger en poli tie het vuur openden op een door de O.A.S. opgezweepte menigte, die zich met geweld een weg trachtte te banen naar de hermetisch afge sloten Europese wijk Bab El Oued, het bolwerk van de O.A.S. Het schie ten begon, toen er een oploop ont stond voor het legerhoofdkwartier in de Rue d'Isly en een leger-heli- kopter werd beschoten. Gezagsdragers in Algiers bestempelde de toestand in de stad als alarmerend en tragisch. Ze zijn bevreesd, dat er op korte termijn een verslechtering zou kunnen intreden, die tot grootscheepse gewelddadigheden zou kunnen leiden. Men vraagt zich voorts af, welke invloed de redevoering heeft gehad, die president De Gaulle gisteravond via radio ent t.v. tot Fransen en Algerijnen heeft gericht. Hij zeide daarin, dat de misdadigers, die trachten de wil van de staat te weer streven en het land door geweld hun wil op te leggen, geen ander vooruitzicht dan hun bestraffing hebben. Hiermee bedoelde hij klaarblijkelijk de leiders van de OAS. Frankrijks nieuwe taak „Ik twijfel er niet aan", aldus De Gaulle, „dat wanneer de laatste illusies eenmaal verdwenen en de laatste terro ristische chanteurs gelikwideerd zullen zijn, de Fransen in Algerije zich zullen wijden aan Frankrfjk's nieuwe taak in Algerije". Tot de Fransen zei hij: „Uw ja bij het referendum over de akkoorden van Evian les Bains betekent niet alleen een instem ming met de vrede in Algerije, maar ook dat u uw vertrouwen in mij stelt voor de verdere grootse taken, die op mij als hoofd van de staat rusten. Uw ja bete kent, dat ik uw vertrouwen heb zowel voor het heden als voor de toekomst", zo besloot de Franse president zijn toe spraak. Speciale rechtbanken Vandaag zijn speciale rechtbanken in Algiers en Oran begonnen met de be rechting van OAS-leden en andere men sen. die zich aan gewelddaden schuldig hebben gemaakt. In de wijk Bab el Oued zijn in de afgelopen dagen meer dan Verlaging leeftijd kiezers tot 21 Het kabinet heeft besloten tot indie ning van voorstellen tot wijziging van de Grondwet. Dit heeft de minister van binnenlandse zaken meegedeeld in ant woord op vragen van mr. K. J. M. van Rijekevorsel, Tweede-Kamerlid. Bevorderd zal worden, aldus de mi nister, dat deze voorstellen worden in gediend op een zodanig tijdstip, dat de eerste lezing daarvan zal kunnen zijn voltooid voor de Tweede-Kamerverkie zingen in 1963 Daarbij zal onder meer worden voor gesteld om in de Grondwet de moge lijkheid te openen, dat de'kiesgerechtig de leeftijd van 23 tot 21 jaar wordt ver laagd. Kappers zijn vrij op Koninginnedag De Vakraad voor het kappersbedrijf heeft geadviseerd op Koninginnedag de salons de gehele dag te sluiten. 2300 mensen gearresteerd verdacht van steunverlening aan de OAS en verbo den wapenbezit. Voorts hebben de Ver. Staten na vooroverleg met de Franse re gering informeel contact opgenomen met de Algerijnse Nationalistische regering in ballingschap, die haar zetel in Tunis heeft. Amerika blijft in de overgangsperiode de Franse souvereinltelt echter erkennen. (Zie ook pagina 5). V.M.F. sluit Smulders wegens gebrek aan personeel De Verenigde Machinefabrieken heb ben besloten de Machinefabriek Smul ders te Utrecht te sluiten en de pro- duktie-afdelingen over te plaatsen naar Stork-Jaffa omdat het gebrek aan werkkrachten toeneemt en men door de schaarse bezetting verliezen leed. De werkkrachten en een deel van de be ambten gaan over naar Stork-Jaffa en Werkspoor-Utrecht maar voor een deel van de beambten en het administratieve personeel worden ontslagvergunningen gevraagd. Samen met de vakbonden wordt een overgangsregeling opgesteld. De N.V. Frans Smulders zal blijven voortbestaan als engineering-bureau on der directie van ir. W. A. M. Pompe voor de ontwikkeling en verkoop van installaties voor poeder, veevoeder olie uit zaden en hoge druk hydraulische apparaten, met een staf van 70 tot man in plaats van thans ongeveer 350. (Van onze parlementsrcdactie) TN officiële kringen bewaart men het grootst mogelijke stilzwijgen over liet regeringsberaad, dat gisteren heeft plaats geliad naar aanleiding van de incidenten bij Nieuw-Guinea en liet Indonesische besluit om het geheim overleg met Nederland voorlopig niet voort te zetten. Na afloop van een kabinetszitting, die een uur en drie kwartier duurde, werd Rechts meegedeeld, dat minister-president De Quay de voorzitter van de Tweede Kamer had verzocht vanmiddag de gecombineerde Kamer commissies voor buitenlandse zaken en defensie bijeen te roepen „om de regering in de gelegenheid te stellen deze in te lichten omtrent de jongste ontwikkeling rondom de kwestie Nieuw-Guinea". Daaraan werd toegevoegd dat, „zodra het landsbelang dit toelaat", de regering nadere mededelingen aan de gehele Tweede Kamer zal doen. Op de vraag of het kabinet bepaalde nieuwe besluiten had genomen, en zo ja welke, wenste een regeringswoordvoerder geen antwoord te geven. De ministerraad vergaderde gistei van vijf uur «ot kwart voor zeven in het kabinet van de mirhster-presnderyt het Plein 1813 Aan deze speciale zitting namen alle ministers alsmede de staats secretarissen Bot, Calmeijer en De Jong deel. Na afloop begaven de bewindslie den zich naar Hotel des Indes voor hun gebruikelijke maandagse etentje. In te genstelling tot twee weken geleden wer den gedurende het beraad geen militaire adviseurs geraadpleegd. Speculaties De schaarse per communiqué ver- Sterkte mededelingen over de kabi- niertsziibting boden geen enkel aankno pingspunt voor welke conclusie dan ook omtrent de nu door de regering te volgen gedragslijn. De volstrekte geheim houding, dlie gisteravond ook van de kant van de Rijksvoorlichtingsdienst werd betracht, gaf don ook aanleiding tot ftad van speculaties Zo werd de mogelijkheid geopperd dat de regering inderdaad zou hebben besloten troepen versterkingen naar N. Guinea te zenden, welke maatregel echter niet eerder zal worden uitge voerd dan nadat aan de secretaris-ge neraal der V.N. Oe Thant zal zijn ver zocht de Veiligheidsraad in te scha kelen. Een dergelijk verzoek zou. zc veronderstelde men, vandaag of mor gen kunnen worden verwacht. Daarnaast werd gesuggereerd, dat de regering vooralsnog een afwachtende houding wenst aan te nemen. Zij in dit stadium het doen van nieuwe stappen in de eerste plaats aan d< gering der Verenigde Staten willen overlaten. Van Amerikaanse adviezen zou dan afhangen of al dan niet tot het zenden van troepenversterkingen moet worden overgegaan. De gecombineerde Kamercommissies In een week waarin de kwestie- Nieuw-Guinea veel hoofdbrekens eist, en een dag na de verkiezingen, is er voor de premier ook een luchtiger gebeurtenis: donderdag zal prof. dr. J. E. de Quay de Keu kenhof in Lisse openen. In de schitterende omgeving van dit lust oord komen de moderne beeld houwwerken bijzonder goed uit Ditmaal staat er o.a. deze „Zon nebloem" (van hout) van John Warren Davis. van buitenlandse zaken en defensie zou den eerst in de late namiddag door de regering vertrouwelijk worden geïnfor meerd. Het ligt voor de hand. dat de commdssie-leden nog meer dan voorheen volledige zwijgplicht is opgelegd Eerst als het landsbelang het gedoogt, zal de regering dus schriftelijk of memdeding de gehele Kamer en daarmee het Ne derlandse volk inlichten. Indonesië zoekt Inmiddels heeft een woordvoerder het Indonesische ministerie van buiten landse zaken in Djakarta meegedeeld, dat Indonesië nog steeds onderzoekt hoe een diplomatieke oplossing van het ge schil met Nederland over NieuwGuinea kan worden gevonden. Deze verklaring werd afgelegd nadat minister Soebandrlo gisteren anderhalf uur lang had gespro ken met de Amerikaanse ambassadeur ln Indonesië. Howard Jones. Tijdens dit onderhoud, dat geschiedde op verzoek van de Amerikaan, heeft dr Soebandrlo gezegd dat het terugroepen van de In donesische onderhandelaars een gevolg was van de weigering der Nederlandse vertegenwoordigers om ln principe de bestuursoverdracht van Nleuw-Gulnea te aanvaarden. Voor vervolg zie pagina II Deze drie Nederlanders werden licht gewond bij de aanval door een Indonesische bommenwerper op een landingsvaartuig der Kon. Ma rine in de baat van Gag: v.ln.r. matroos eerste kl. J. J. G. van den Beuken uit Wieringerwerf; en ma rinier tweede kl-zeemilicien M. J. Spaans (Den Haag) en de marinier tweede kl -zeemilicien A. de Waal (Den Haag). (Van onze sociaal-economische redactie) DE, VERLAGING van de omzetbe lasting op koelkasten zal voor de kleinere modellen een prijsdaling van gemiddeld 10 procent tot gevolg heb ben. De kasten met een inhoud van meer dan 200 liter zullen niet in prijs veranderen, zo vernemen wij uit krin gen van importeurs. Verschillende handelaren leveren de koelkasten thans „op zicht" om zodoende een ko persstaking af te wenden. Naar bekend heeft staatssecretaris Van den Berge een wetsontwerp ingediend, volgens welke een 21 artikelen niet lan ger onder het welldetarief van 18 pro cent vallen, maar worden belast met het normale tarief van 5 procent. Tot die artikelen behoren koelkasten met een inhoud van minder dan 500 liter. De grotere kasten vallen niet onder de omzetbelasting en veranderen dus ook niet in prijs. Van welingelichte zijde wijst men er op dat die 10 procent prijsdaling voor kleinere koelkasten wel iets aan de krappe kant kan uitvallen als de detail handel, die op handhaving van de hui dige winstmarge heeft aangedrongen, zijn zin krijgt. De handel voert daarbij aan dat de marge ook niet is verhoogd, toen het weeldetarief werd ingesteld en de prijzen omhoog gingen. Naar bekend, wordt de verkoopprijs bindend vastge steld door de fabrikant. Nu het wetsontwerp is ingediend, maar de behandeling ervan in de beide Ka mers nog wel een week of acht kan du ren. lijkt een kopeTsstaking niet onwaar schijnlijk. Daar de handel echter terug gaaf krijgt van de meerdere belasting op de voorraden, die bij de inwerkingtre ding van de wet aanwezig zijn, hebben verschillende detaillisten er iets op ge vonden. ATORGEN is het dan zover, dat wij ook ■"A als volk ons oordeel mogen geven over de politiek. Het gaat morgen om de provinciale be sturen voor de komende jaren. Dat is al een zaak van gewicht; ook in de provin cies zijn belangrijke kwesties in het ge ding. Wij mogen cn willen daaraan niet afdoen. Een ernstige keuze is hier ge boden. Maar, gelijk gisteren reeds opgemerkt, de uitspraak die wij als volk morgen gaan doen. zal tevens van betekenis zijn voor het landsbestuur. Zo ziet het in het bij zonder de oppositie. Het moet voor ons allen een reden zijn, extra ernst met onz» stem te maken. De activiteit welke de oppositie ontplooit, laat zich begrijpen. Zij heeft het dit moet worden gezegd niet gemakkelijk. Het gaat ook dit mag worden gezegd ons als volk goed. Hiertegenover doet de kritiek van de oppositie onwezenlijk aan. Hoe beter in ons land de situatie, hoe meer de oppositie haar kritiek moet over trekken. Voor de oppositie Is het waarom het te verzwijgen een wat tragische toe stand. Zij heeft zichzelf naar de kant van de weg gemanoeuvreerd, wellicht in do verwachting dat het zonder haar zou mis lopen. Daarna zou zij weer naar voren kunnen treden. De werkelijkheid is anders gebleken. Het is niet misgelopen, integen deel. Omgekeerd krijgt de oppositie zelf steeds meer last van verdeeldheid in eigen gelederen, ja krijgt zij last van aanhan gers die van oordeel zijn dat zij in be paalde opzichten niet radicaal genoeg is. De niet zelden felle kritiek van de oppo sitie op het rcgeerbeleid, zo onwezenlijk als deze kritiek op zichzelf is, moet op onbehagen over de problemen in eigen kring worden teruggevoerd. Politiek zelf is een zaak van hoge orde. Wij zouden haar gevoed willen zien van uit het evangelie zelf. En wij geven er dan de voorkeur aan, dat dit niet maar individueel geschiedt, dus ieder voor zich. maar dat men zich ook bij de partijfor matie als zodanig door deze gedachte Iaat leiden. Dat wij ten onzent christelijke partijen kennen, duidt allerminst op een overbo digheid. Ook het partijstelsel is voor ons volk een zaak van beginsel. Welnu, dan is het bestaan van partijen die zich ook als zodanig op het evangelie wensen te baseren, weinig minder dan vanzelfspre kend. De ernst van de politieke proble men, waarmede wij ook als volk in deze tijd te maken hebben, dringt er overigens te sterker toe. Wie morgen zijn stem uitbrengt op een christelijke partij komt aan twee belang rijke doeleinden tegemoet. In de eerste plaats versterkt hij of zij de gedachte ener politiek naar het evangelie. En zulk een politiek achten wij, zeker geplaatst tegenover de machteloosheid van de mens, waarvan onze tijd zozeer laat blijken, on misbaar. Behalve onmisbaar, achten wij zulk een politiek ook mogelijk. En in dc tweede plaats betekent een zo uitgebrachte stem waardering voor een regering, die reeds een krachtige politiek heeft gevoerd, niet het minst op sociaal cn economisch terrein, en die thans de steun van ons allen verdient in moeilijke omstandigheden, waarin ons volk, ook zijns ondanks, Is geraakt. Moge deze gelegenheid ons niet ontgaan. "Doven Groenland bevindt zich nog steeds een krachtig hogedrukgebied. Aan de flank ervan stroomt voortdurend koude arctische lucht naar het zuiden. De uitbreiding van een oceaandepressie bij de kust van Amerika tiaar het midden van de oceaan heeft evenwel tot gevolg dat de koude lucht meer en meer in de rich ting van het zeegebied tussen Groenland en Canada gaat wegstromen. Nieuwe aan voer van arctische lucht naar West- Europa vindt daarom niet meer plaats. In de nog boven West-Eurojfb aanwezige koude lucht komt op de Noordzee een depressie voordie langzaam naar de Oostzee trekt. Een tweede kleine storing beuindt zich fen noorden van Schotland. Deze ver plaatst naar de Noordzee. In verband met een en ander behoudt het weer in ohze omgeving een enigszins wisselend ka rakter. Tijdens opklaringen is daarbij 's nachts een temperatuurdaling lot bij het vriespunt mogelijk. Overdag loopt de temperatuur echter weer tot onge veer dezelfde waarde op als vandaag. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. Matige wind uit westelijke richtingen, later overwegend krachtige noordwestelijke wind. (Opge maakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Woensdag: zon op 6.26, onder 19.05 Tandone aaiend uur; maan op 1.37, onder 10.20 uur. 29 maart laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 maart: 7.12 van.; 19.40 nm. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Militairen in vcldtenue betrokken anmorgen vroeg in Argentinië stellingen in de omgeving van het regeringsgebouw, het presidentiële paleis en enkele ministeries. De mi litairen zijn ongeveer 150 man sterk. Zij beschikken onder meer over ma chinegeweren. De bevelhebber van de derde Argen tijnse divisie huzaren, generaal Franklin Rawson. heeft een bodschap gezonden de leiding van het wapen der cava lerie. waarin hij deze verzoekt geweld te gebruiken om het aftreden van presi dent Frondizi tz verzekeren. Volgens Rawson is de president ..tekort geschoten in vaderlandsliefde" en heeft hij „onvoldoende eerbied getoond tegen over generaal Aramburu 'die ook presi dent is geweest." „Ik ben niet afgetreden en ik ben het niet van plan ook." aldus heeft president Frondizi tegenover generaal Aramburu vannacht verklaard. De generaal had hem bezocht en hij had hem verzocht om af te treden, „daar dit de enige wijze is om de grondwettelijke basis van de Argentijnse staat te handhaven." De leiders van vloot, leger en lucht macht van Argentinië, begaven zich, na dat sU hadden gehoord dat de president niet wilde aftreden, naar hun hoofd kwartieren. In gewoonlijk welingelichte kringen wordt algemeen verwacht dat de leiding der strijdkrachten dc macht in Argentinië aan zich sal trekken. gh. beZ'. gh.bew.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1