3licuiuc geihsctft GTouraiit WmtSukarno maakt een eind aan het gesprek met Nederland Stalen ring om OAS-bolwerk Commentaar Aanval op Nederlands schip infiltraties mislukte landingen Kwestie Nw.-Guinea in kritiek stadium Aanleiding of voorwendsel Parijs stuurt Russische ambassadeur terug Jouhaud in Oran gevat Tweede kievitsei voor koningin Juliana MAANDAG 26 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand: ƒ0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal». Tweeënveertigste jaargang no. 12438 Scheidsrechters voor Berlijn Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is ohtbltttn mijn bert ia U gfjcospaef fDit Is een Mitchell-bommenwerper. Nederland stond er In 1959 een aantal aan Indonesië af. Gisteren werd een Kederlands scheepje door zon Mitchell gebombardeerd mm AANVAL VAN INDONESIË Vieuws in één oogopslag Bij een volkomen on verhoedse aainval van een Indonesische bommenwer per op een Nederlands marinevaartuig in een baai van het eiland Gag, Nw.- Guinea, zijn vier opvaren den licht gewand. Vorige week zijn weer enkele In donesische infiltratiepo gingen ontdekt. Volgens minister Subandrio is bij het geheime vooroverleg Ln de buurt van Washing ton geen vooruitgang ge boekt. Sukarno heeft be sloten een der gespreks partners, Malik, niet naar Washington te laten terug keren en de ander, Tjon- dronegno, terug te roe- Het Franse leger heeft ie arbeiderswijk Bab el Oued in Algiers nu her metisch afgesloten. Huis voor huis in de wijk wordt onderzocht. Tanks en vlieg tuigen zijn ook in Oran ingezet tegen de OA.S. Aan beide kanten zijn do den gevallen. President De Gaulle zal zich vanavond weer in een rede voor radio en t-v. tot het Franse volk richten. De Argentijnse marine heeft het aftreden van pre sident Fronddzi geëist, maar Fronddzi heeft ge zegd daartoe in geen ge val bereid te zijn. Oud- pres. Aramboeroe blijft zijn bemiddelingspogingen voortzetten en heeft de Argentijnen via de radio gewaarschuwd voor het uitbreken van een burger oorlog. De Oostduitse partijlei der Ulbricht heeft voorge steld de vier grote mo gendheden te doen optre den als een soort „scheids gerecht" over het onder Oostduitse controle te plaatsen verkeer van en naar Berlijn. Ln Bonn is het voorstel als onaan vaardbaar van de hand ge wezen. Op 78-jarige leeftijd is in Lausanne overleden prof. August Piccard, we reldvermaard pionier op het gebied van het diep zee- en stratosfeeronder- zoek. Prof. Piccard is o.m. de uitvinder van de bathy- scaaf, waarmee hij bij Ca pri tot een diepte van 3167 meter afdaalde. INDONESISCHE daden en besluiten hebben gisteren en vandaag de kwestie-Nieuw-Guinea opnieuw in een uiterst kritiek stadium gebracht Zonder begrijpelijke reden en geheel onverhoeds heeft een Indonesi sche Mitchel-boniinenwerper zondagmiddag een landingsvaartuig van de Nederlandse marine aangevallen, dat in een baai hij het eiland Gag binnen de Nederlandse territoriale wateren voor anker lag. Vier van de zes opvarenden werden door rondvliegende bomscherven licht gewond. Tegelijkertijd worden nieuwe infiltraties gemeld, namelijk op het eiland Waigeo (hij de Vogelkop) en bij de „Vlakke Hoek" in de buurt van Kaimana (zuidkust). Al deze daden maken zei schout-hij-nacht Reeser vandaag deel uit van gecombineerde en gecoördineerde Daden maar ook woorden: Djakarta maakte heden hekend dat Su karno zijn voornaamste ..onderhandelaar". Adam Malik, niet meer naar Washington terugzendt en de andere, Tjondronegoro, zal terug roepen. En minister Subandrio verbrak het stilzwijgen over het ge heime vooroverleg door mee te delen dat de besprekingen geen voor uitgang hebben opgeleverd. Intussen zijn op het eiland Ambon krachtige Indonesische militaire eenheden aangekomen. De versterkingen bestaan uit volledig bewa pende gevechtstroepen, artillerie met moderne wapens en verschillende typen vliegtuigen van de Indonesische luchtmacht. De Nederlandse ministerraad zou vanmiddag om 5 uur in het kabinet van de minister-president bijeenko men om zich over dit alles te bera den. Feiten werden bekendgemaakt op een persconferentie van schout- karta ontkende vandaag de landin- bij-nacht Reeser in Hollandia. Dja- gen maar gaf het incident met het vliegtuig toe. Washington gaf nog geen commentaar. Verontwaardigd De rijksvoorlichtingsdienst deelde mee in een communiqué: „De Nederlandse regering heeft met verontwaardiging kennis genomen van de berichten, dat hangende de geheime besprekingen met Indonesië in de omgeving van Washing ton ter vredelievende oplossing van het geschil over Nieuw-Guinea, Indonesië niet 'alleen enkele hernieuwde infiltra tie-pogingen heeft ondernomen, doch dat bovendien een Indonesische bom menwerper een onverhoedse cn onge- provoceerde aanval heeft ondernomen op een Nederlands marinevaartuig, lig gende in een baai van het eiland Gag, behorende tot het grondgebied van Ne derlands Nieuw-Guinea." Door de Indonesische bommenwer per werden in de baai van Gag (Radja Ampat groep uiterst rechts van Nieuw Guinea) op het Nederlandse landings vaartuig vier aanvallen uitgevoerd, zo heeft een ooggetuige meegedeeld. Ook werd geschoten met boordwa- pens. De schade aan het scheepje bleef beperkt tot enkele kogelgaten onder en boven de waterlijn. De bommen misten het vaartuig ver. Een lichte brand, die uitbrak, kon met eigen middelen spoedig worden geblust. Na dat de lekken waren gestopt, kon het schip op eigen kracht verder varen. Voor vervolg zie pagina 9 „Bericht uit Den Haag" De Indonesische minister van buiten landse zaken Subandrio heeft volgens radio-Indonesia op vragen van de pers verklaard dat Indien „het bericht uit Den Haag" als zou Nederland het plan hebben op 5 april de staat West-Papoea uit te roepen, op waarheid berust, de kwestie Nieuw-Guinea niet meer door onderhandelingen kan worden opgelost. Een woordvoerder van het Nederland se ministerie van binnenlandse zaken heeft naar aanleiding hiervan het be richt over enig plan tot uitroeping van een staat West-Papoea met klem tegen gesproken Dreigend staan tanks in de straten van de arme Europese wijk Bab el Oued in Algiers, waar de O.A.S. gevechten met het Franse leger en de Algerijnen heeft uitgelokt. Maar het is wasdag en de huis vrouwen hebben toch hun wasgoed buiten gehangen Bab el Oued hermetisch gesloten fpANKS cn pantserwagens van leger en gendarmerie hebben gisteren Bab el Oued, de Europese arbeiderswijk van Algiers hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Gendermes maakten een eind aan een men selijke keten van een kilometer lengte, waarlangs voedsel werd doorge geven voor de ongeveer 10.000 zielen tellende bevolking van dit bolwerk van de OAS. Sedert vrijdagavond zijn 800 arrestaties verricht. Militairen zeiden niet te zullen rusten, voordat elk huis in de wijk is uitgekamd. „Dat kan wel weken duren", zeiden zij grimmig. Het algehele uitgaansverbod voor Bab el Oued zou van vandaag af slechts voor twee uur per dag worden opgeheven en dan nog alleen voor vrouwen, die in staat worden gesteld, levensmiddelen en andere eerste le vensbehoeften in te slaan. De politie ziet er op toe, dat geen gelid of voed sel in andere delen van Algiers wordt ingezameld voor de bevolking van Bab el Oued. Aan de menselijke keten werd een eind gemaakt omdat ondanks de scherpe bewaking vele OAS-leden er toch in zijn geslaagd, uit de wijk te ontsnappen. Ook de rioolgangen worden nu zwaar bewaakt. Professor Auguste Piccard (r.), de wereldberoemde pionier op het ge bied van diepzee- en stratosfeer- onderzoek, is zaterdag in Lausanne overleden (Zie pag. 2) SUÈDE KLEDING voor dames en heren. Vele modellen in de ftieuwste modekleuren. 109.- 189.- T^RANKRIJK heeft zijn ambassadeur te Moskou, Maurice de Jean, voor overleg naar Parijs ontboden in verband met Ruslands erkenning-de-jure van de Algerünse regering ln ballingschap. De Russische ambassadeur in Parjjs. Sergei Vinogradov, is door de Franse regering verzocht naar Moskou te gaan voor recht streeks contact met zijn regering. Vinogradov is tweemaal op het Franse ministerie van buitenlandse zaken ont boden om een verklaring te geven voor het Russische besluit Toen er geen uit leg kwam kon slechts de conclusie worden getrokken dat handhaving van de Frans-Russische betrekkingen op ambassadeursniveau onmogelijk was geworden. De Franse minister van buitenlandse zaken had de Russische ambassadeur al eerder laten weten dat het bestand ln Algerije de wettelijke status van dat land nog niet verandert en dat Frankrijk, met instemming van de FLN, de soevereini teit in Algerye blüft uitoefenen totdat de zelfbeschikking een feit Is. De Franse regering heeft de Sowjetunie herhaaldelijk gewaarschuwd tegen zo'n voortijdige erkenning. Ook ic Oran. werd in Ihet afgelopen weekeinde tegen de OAS opgetreden. In deze in westelijk Algerije gelegen voornamelijk Europese stad kwam hei tot hevuge gevechten. (Op pagina 5 treft men een uitvoerig verslag aan van de gebeurtenissen ln deze stad en in Al io het afgelopen weekeinde lieten ten minste 33 mensen hot leven en werden er bijna 100 gewond. Vermelden we nog, dat maarschalk Juin (die al op non-actief was geplaatst), huisarrest is opgelegd. Hij had een brief aan ex-generaal So lan gesdhreven, waarin hij de OAS een edelmoedige beweging noemde, maar te vens verzoaht, geen geweld te gebrui ken. Juin heeft de Franse regering be loofd, zijn woning in Parijs niet te ver laten, niemand te ontvangen en geen ver klaringen af te leggen. Gisteravond is in Oran ex-generaal Jouhaud, de naaste medewerker van OAS-Ieider Salan, gearresteerd. Ed- mond Jouhaud werd vorig jaar door een speciale rechtbank bij verstek ter dood veroordeeld, voor zijn aandeel in de generaalsopstand in Algerije april van het vorige jaar. Dit is de eerste maal dat een van dc topfiguren van het geheime leger kon worden gepakt. Vanochtend is Jou haud met een vliegtuig naar Parijs overgebracht, waar hij in de Santc- gevangenis is opgesloten. Ex-generaal Jouhaud was hoofd van het geheime leger in West-Algerije. Hij heeft de bevolking van dit gebied meermalen door de radio toegesproken in clan destiene uitzendingen. Met Jouhaud werden nog vier andere OAS'ers ge arresteerd. De Gaulle vanavond voor radio en TV President De Gaulle, zal het Franse volk vanavond om acht uur via radio en televisie toespreken ln het kader van de campagne voor de volksstemming, die acht april wordt gehouden en die de Franse kiezers in de gelegenheid zal stellen zich uit te spreken over dc Frans- Algerijnse vr edeovereenkomst. Men verwacht een overweldigend aan tal „ja"-stemmen. President De Gaulle zal een oproep doen om steun voor zijn Algerijnse poli tiek. Hij zal tevens een beroep op alle Fransen in Algerië doen om geen aan slagen meer te plegen en te erkennen, dat de overeenkomsten van Evian de beste waarborgen vormen voor him toe- V er geef se woede in de geteisterde stad Algiers: een Algerijnse vrouw schudt woedend de vuist naar de onzichtbare schutters van de O.A.S., die net haar huis met een mitrailleur onder vuur hebben genomen. De kogelgaten in de muur liegen er niet om Eerste ei kwam in de knel in de ambtelijke molen (Van een onzer verslaggevers) IKONINGIN Juliana heeft zaterdagmiddag op paleis Soestdijk niet het eerste, maar het tweede kievitsei, dat in ons land was gevonden, ont vangen. De 25-jarige heer F. J. Wijnbergen uit Rijbroek (gemeente Voorst) en burgemeester G. W. J. baron van der Feltz, die naar Soestdijk waren gereisd om de vorstin het „eerste" kievitsei aan te bieden, wisten er overi gens niets van, dat „hun" ei nummer twee was met een kievitsei het d'ende dus Zijn ei werd eveneens aan de kuniinelm aangeboden. Voor vervolg zie pagina 9 In Utrecht isc de 39-jarige mevrouw vrouw P. Wegter-Buizer zaterdag met haar fiets onder een achterwiel van een bus gevallen. In het ziekenhuis is ze overleden. Het eerste kievitsei v morgen om een uur of acht nn weiland bij Bar-neveld gevonden; heer Wijmbergen deed zijn vondst pas in die loop van die middag. Het Banna- veldse ei kreeg echter ven',naging, zo dat de heer Nijbroek met zijn tweed10 ei toch nog ails nummer één bij da Koningin was, De veertienjanige Jannde Geurts uit Barneveld was er zaterdagmorgen aJ vroeg op uitgetrokken om kievitseieren te zoeken. Zij vond het eerste ei in he* weiland van haar buurman. Opgetogen holde zij er mee naar het gemeentehuis om het de burgemeester te vertellen De eerste burger van Barneveld wa* echter niet thuis Via de loco-burgemeester belandde hei ei pas 's middags bij de gwneentebode die beloofde, dat hij het ei maandag bij de burgemeester zou brengen. Intussen was komen vaat te staan dat Jarvnie het eerste kievitsei had gevonden, maar het was toen reeds tic laat geworden om het ei naar Soestdijk te brertgen. De heer Wijnbergen had daardoor de primeur. De burgemeester van Voorst was wel thuis en besloot moteen naar het paleis te gaan. Kont voordat zij vertrokken meldde zich nog een vinder TN DE DIPLOMATIE is het gebruikelijk, dat er niet wordt gestreden zolang er wordt gepraat. Van deze politiek wijkt Indonesië niet het jongste incident in de wateren van Nieuw-Guinea bedenkelijk af. De onderhandelingen tussen Neder land en Indonesië worden er opnieuw zeer door bemoeilijkt, ja zij worden er ern stig door in gevaar gebracht. Valt er voor dit nieuwe incident een ver klaring aan fe voeren? In het redelijke allicht niet. Maar in liet onredelijke dan? Het is mogelijk, dat op dit bepaalde punt de Indonesische regering de zaken uit de hand zijn gelopen. Dat ware nog de ver- kieslijkste motivering, al moet ook zij niet zonder bedenking heten. Dat in Indonesië vele tegenstrijdige krach ten werkzaam zijn, is bekend. Daar zijn er die trachten op Soekarno een matigen de invloed tc oefenen, daar zijn er ook voor wie hij niet ver genoeg kan gaan. Er zijn er ginds wellicht, die met lede ogen hebben geconstateerd, dat Indonesië en Nederland dan nu om de tafel zitten. In hun kraam komt het te pas, dat deze besprekingen mislukken. Het is mogelijk, dat dit incident werkelijk niet meer is dan een incident. Maar dan ware het te wensen, dat Indonesië hier van ook liet blijken, zelfs wanneer dit zelfoverwinning vergt. Tegen deze moti vering pleit helaas, dat de Indonesische regering nog altijd bezig is. nieuwe strijd krachten rondom Nieuw-Guinea samen te trekken. De Nederlandse regering is door dit nieu we pijnlijke voorval wederom in moe'liike omstandigheden komen te verkeren. Zij is tot besprekingen bereid gebleken. Alles wat tot nu toe door de regering van In- donerie tegen Nieuw-Guinea is onder nomen heeft onze regering in betekenis verkle'nd. Van versterking onzer defensie daar. hoezeer stellig op zichzelf niet over- bod'g. heeft zij voorlopig afgezien. Haar politiek echter wordt thans opnieuw op een zware proef gesteld. Zit deze overweging ook achter het jong ste Indonesische optreden? Men weet ginds stellig, hoe omz'cht»ng onze rege ring haar politiek probeert uit te stippe len. Men vermoedt ginds wellicht ver schillen van zienswijzen binnen onze rege ring, verschillen waarvan men meent dat ze door incidenten als dit kunnen worden aangescherpt. Ten slotte, men weet ginds ook. dat er woensdag hier verkiezingen w»-den gehouden. Wil men met deze incidenten verwarring stichten onder het Nederlandse volk? Het resultaat kon dan wel eens anders zijn. en wel een versterkte steun aan onze regering, welker beleid onder ons als redelijk en iuist wordt aangevoeld en die bij steun zal zijn gebaat. JAE VERKIEZINGEN van deze week zijn verkiezingen voor de Provinciale Sta ten. Het gaat daarbij dus om het beleid in de provinciale besturen. Dat is op zich zelf reeds belangrijk. In ons staatsbestel neemt de provincie een positie in. die van waarde is en in onze tijd nog in belang rijkheid toenemend. In het provinciaal bestuur komen tal van aangelegenheden van principieel karakter aan de orde. Er ls dus alle aanleiding om op de samen stelling van het besturend Hchaam invloed in de goede richting te oefenen. Bovendien, zo stelden we reeds, kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Dat doen wij, eenvoudige staatsburgers, niet rechtstreeks, wij doen het via de Provinciale Staten. Maar via de Provin ciale Slaton doen we het dan toch. cn zo is ook h'er, zij het dan niet rechtstreeks, ons aller invloed duidelijk aanwezig. Neemt de provincie nog aan betekenis in ons staatsbestel toe, dc Eerste Kamer be houdt, ondanks dc aanvallen die nu en dan op haar bestaan worden gedaan, haar betekenis wel. Ook haar samenstelling moet ons ter harte gaan. Zo op het eerste gezicht gaan dus de ver kiezingen voor de Provinciale S'aten voor bij aan het algemene regeerbeleid. Toe gegeven, dit laatste komt in het bijzonder bij de verkiezingen voor de Tweede Ka mer aan dc orde. Maar deze week niet? We zouden het niet wil'en beweren, de provincies vormen samen ons land. Bo vendien is daar de Eerste Kamer, die door de Provinciale Staten gekozen wqrdt. Maar ook afgezien daarvan, verkiezingen zijn voor ons volk een zaak van beginsel. Bij de verkiez'ngen van deze week dienen zich vrijwel zonder uitzondering dezelfde groe peringen aan als bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Neen, de verkiezingen van deze week kunnen terdege teven» dienen als een meningsuiting over het landelijk regeerbeleid zelf. Dit laatste is dan een reden temeer om ook deze ver kiezingen ernstig te nemen. De oppositie op hdkr beurt doet dat ook. En voor ieder ander Is er aanleiding, niet anders te handelen. Wat dat algemene regeerbeleid be'reft, mag dan worden vastgesteld, dat het in ons land niet slecht gaat. Zeker, luisterde men naar klanken uit de hoek van de oppositie, dan zou men menen, dat er veel Is aan te merken. Aan te merken echter Is er een en ander op de oppositie zelf. In het misbaar dat zij pleegt te maken miskent zij de dank zoals deze ons allen betaamt voor het goede dat ons land wedervaart, ook in de wijze waarop het wordt bestuurd. Er mag hier on daar misschien een minder sterke steen zijn waar zou d'e overigens niet zijn? Het regeringsbeleid zelf is goed en ge zond. en we zouden niet gaarne zien. dat dit beleid woensdag op het spel werd gezet. u De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Veranderlijke bewolking en vooral aan vankelijk enkele buien. Matige tot krachtige wind, In hoofdzaak tussen zuidwest en noordwet. Vannacht geen vorst. Morgen dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. (Opgemaakt 11.15 uur.) ZON EN MAAN Dinsdag Zon op 0.28 onder 19 04 uur; maan op 0.33 onder 8.38 uur 29 maart laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 27 maart: fl 33v.m.; 18,54 am.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1