Jlieuttie £ritosdje (üiwranl „Meedogenloze" aanval op OAS SJilti Straaljagers en tanks tegen sluipschutters Commentaar Minister Van Schaik plotseling overleden Leger volgt moeilijk bevel van De Gaulle op Genève: Toch overleg ondanks misbaar Nieuw-Guinea: periode met VN-toezicht Naar korter wachten in de postkantoren ZATERDAG 24 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING:58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand: ƒ0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12437 CHRISTELIJK'ISATIONAAL DAGBLAD „Statrtvartfcfi is «hrilmit mgn bert in tcgljcnspott in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegracht 8—10 UTRECHT STRAALJAGERS, tanks en gevechtswagens zijn in- I gewond. Voorts zijn ongeveer 150 burgers gewond: van geschakeld bij de strijd tegen de OAS, die gister- deze gewonden zouden er 50 in een ernstige toestand avond op bevel van president De Gaulle in Algiers is I verkeren. De meeste gewonden werden niet naar zie- ontbrand. Hoe fel de strijd is geweest, blijkt wel uit kenhuizen vervoerd, omdat de leden van de OAS am- het feit, dat twaalf militairen en gendarmes om het bulance-auto's, die de wijk trachtten binnen te rijden, leven kwamen en dat er niet minder dan 74 werden I onder vuur namen. De heer P. M. Versluis, schoor steenveger en handelaar in tweedehands goederen te Schie dam, heeft bij het opruimen van een zolder voor een bejaard echtpaar in Schiedam een oude viool gekocht, waarvan hij ge looft dat het een echte Stradi varius is. In het instrument, dat in een antieke koffer zat, en dat volgens de bejaarde mensen van geslacht op geslacht in de familie is bewaard, bevindt zich een etiket met een jaartal en de naam van de grote vioolbouwer. Nieuws in Het leger ging tot actie over op last van president De Gauile, die thans meedogenloos en genadeloos een eind wil maken aan de gewapende op stand van de OAS en strenge instructies heeft gegeven, die nu worden nageleefd. Het sloeg echter ook en vooral toe, omdat gisteren voor het eerst niet alleen op de politie, maar ook op militairen was geschoten. Toen was voor het leger het hek van de dam. In de loop van de nacht zijn sterke eenheden veiligheidstroepen de wijk Bab el Oued binnen getrokken. Verwacht werd, dat vandaag grondige huiszoekingen zouden worden gedaan. Deze wijk is het voornaamste bolwerk van de OAS. De Gaulle heeft gisteren ook op dracht gegeven, nieuwe politie-ver- sterkingen naar Algerije te zenden- Hij heeft nog geen stappen genomen het benoemen van het voorlopig bestuur van twaalf man, dat tijdens de overgangsperiode in Algerije zal regeren. De hoge commissaris, Fouchet, die gisteren in Algiers is gearriveerd, moet eerst in functie zijn, voordat de benoeming plaats vindt- In een brief aan Debré heeft De Gaulle zijn volle vertrouwen in de mensen uitgespro ken, die nu in Algerije de leiding hebben. Vernomen wordt, dat de OAS verrast door de discipline der mohamme danen. De Europese terroristen hadden op gerekend, dat zij provocerende demonstraties zouden houden, die hen één oogopslag Het Franse leger in Algerije heeft onmiddel lijk gevolg gegeven aan het bevel van president De Gaulle, met alle mid delen meedogenloos een einde te maken aan het oproer van de Franse kolonisten in Algerije. De OAS lokte de actie van het leger uit door in de Franse wijk van Algiers, Bab el Oued, een militaire pa trouille onder vuur te nemen. Er vielen een aan tal doden. „Het was een vergissing", zei de OAS. In Den-Haag is giste ren, 80 jaar oud, overleden mr. J. R. H. van Schaik, minister van staat, die van 1948 tot 1951 minister zon der portefeuille was in het door hem geformeerde kabinet-Drees. Mr. Van Schaik was nauw betrok ken bij het voorbereiden van de soevereiniteits overdracht aan Indonesië. Over drie weken zal het ambtenarengerecht te Arnhem uitspraak doen in de zaak van de oud ambtenaar bij Defensie, F. H. van der Putten, die opkwam itegen het hem verleende ontslag. Zijn raadsman vroeg gisteren vernietiging van dat be sluit. Dr. Servatius, de ver dediger van Eichmann, diende gisteren bij het Israëlische hooggerechts hof een verzoek om gratie in. Hij verzocht het hof, het doodvonnis in te trek ken. Het Europese parle ment zal vermoedelijk vil- gende week in Straats burg een resolutie aan nemen waarin de rege ringen van de zes E.E.G.- landen wordt aanbevolen samen te werken aan de opstelling van een gemeen schappelijke Europese we genverkeerswet. De ver schillen tussen de ver keersregels zijn nu nog te groot. Onbevestigde berich ten willen dat de Indone sische ambassadeur Malik, die voor Indonesië het vooroverleg met Neder land voert, naar Djakarta is vertrokken om Sukarno voor te stellen, akkoord te gaan met een periode van V.N.-toezicht op Nieuw- Guinea. schuld van het mislukken van de be sprekingen in de subcommissie, waar in zij, samen met Engeland, een basis moeten vinden voor een kernstopver- drag. De Russische minister reageerde op de verklaring van Rusk, dat de Sowjetuni de conferentie blokkeert omdat zij vermoedelijk van plan is een nieuwe serie proeven te gaan ne men, met de scherpe mededeling dat deze beschuldiging alleen op de V-S- van toepassing is- Gromiko weigerde verder een kern- stopverdrag zonder Frankrijk te on dertekenen. Hij herhaalde dat de Sowjetunie onmiddellijk bereid is een verdrag te sluiten als daarbij niet wordt uitgegaan van een stelsel van „spionage" (internationale controle). Hij voerde aan, dat er geen overeenge komen moratorium bestond, toen de Sowjetunie in september de kernproe ven in de atmosfeer hervatte. Gro miko verklaarde, dat president Eisen hower op 29 december 1959 had ge zegd, dat de V.S. zichzelf als gerech tigd beschouwden ten allen tijde proeven te nemen. Na Gromiko sprak Home, die het Amerikaanse standpunt steunde. Hij vroeg de Russen hun ontdekkingsinstru menten ter beschikking van het Westen te stellen. Home openbaarde, dat het Westen dit al verschillende malen ge vraagd had, maar dat dat verzoek steeds was afgewezen. De conferentie heeft gisteren een werkschema aanvaard, dat uit drie pun ten bestaat. De conferentie zal zowel de Russische als de Anlerikaanse ontwape ningsvoorstellen in overweging nemen. Een commissie zal het vertrouwen tus sen de landen moeten herstellen en het overleg in de subcommissie zal door gaan. De Rus Zorin verklaarde desge- V erkeerson geluk met twee doden Op de provinciale weg in Lettel bert 'gemeente Leek) is gisteravond een ver keersongeval gebeurd dat aan twee personen het leven heeft gekost. De 34- jarige Egbert Hoven uit Niebert (ge meente Marum), die op een bromfiets uit de richting Oostwold kwam. werd door een personenauto komende uit de richting Groningen aangereden en mee gesleurd. Hij overleed ter plaatse. Een inzittende van de auto, een lifter, de 23-jarige leerlingvlieger Hans Lipplaa uit Amsterdam, kwam eveneens om het leven. De auto, die werd bestuurd door de heer J. Willekes uit Weesperkarspel. werd ernstig beschadigd. De heer Wil lekes zelf liép slechts lichte schaaf wonden op. Bij een frontale botsing op de rond weg te Halsteren is- gisteren de 55-Jarige architect D. van Agtmaal uit Steenber gen om het leven gekomen. De heer Van Agtmaal wilde een bestelwagen passeren en kwam daarbij in botsing met een uit de tegenovergestelde rich ting komende militaire leswagen van de legerplaatst Ossendrecht. vraagd, dat de huidige ontwapeningsne conferte-enitie meer kans op succes heeft dan de vorige, dat de V.S. en Rusland het eens zijn geworden over een reeks grondslagen en omdat er dit keer acht neutrale landen aan de conferentie deel- ruime gelegenheid tot gewelddaden den hebben geboden. Het is zelfs zc men van officiële nationalistische zijde er prat op gaat, dat de mohammedanen zich zo rustig houden en dat zij zich trachten te verbroederen met de Franse strijdkrachten, hun vroefeere tegenstan- Bab el Oued De stryd om Bab el Oued begon gis termorgen, toen mannen van de O.A.S. hadden geschoten op een patrouille van het Franse leger. Zes Franse soldaten kwamen bij deze onverhoedse aanval om het leven en twaalf werden gewond. Er werd een uitgaansverbod afgekon digd en militairen trokken de wijk bin nen om de straten te zuiveren van roristen. Vele bewoners van deze Euro pese arbeiderswijk boden verzet met bazooka's, mitrailleurs en granaatwer- Tot vier uur in de middag werd er gevochten. Het leger had toen vijftien doden en veertig gewonden. Het was toen gebleken dat er van algemeen zet sprake was, wat voor de bevelvoe rende generaal aanleiding was zijn troe pen terug te trekken en straaljagers aanvallen te laten doen. Twee toestellen vlogen laag over de wijk en schoten met machinegeweren op sluipschutters op de daken. Zes andere jagers cirkelden bo ven de wijk- Na de beschieting door de straaljagers, trok de gendarmerie met pantserauto': met vurende kanonnen en mitrailleurs Bab el Oued binnen, welk vuur door de bevolking werd beantwoord. Omstreeks kwart voor acht werd het wat rustiger. (Voor vervolg zie pagina 8) kade in Den Haag is gisteravond overleden mr. J. R. H. van Schaik, minister van staat. Mr. Van Schaik, die voorzitter van de Tweede Kamer, vice-premier en staatsraad is ge weest, bereikte de leeftijd van tach tig jaar. Hij keerde kortgeleden naar huis terug na in het ziekenhuis te zijn verpleegd voor een beenbreuk. In de Tweede Kamer heeft mr. Van Schaik als lid (sinds 1917) reeds De maand maart mag dan op één na de koudste van deze eeuw ge weest zijn, de natuur ontwor stelt zich toch aan de greep van de winter. De zwanen in de stads parken maken alweer hun nesten gereed op het plat. dat gemeente werklieden voor de dieren heb ben ingericht. Koning Olaf naar Den Haag In Oslo is officieel bekend gemaakt, dat ook koning Olaf van Noorwegen van 1 tot 3 mei naar Den Haag komt ter geldgenheid van het huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernard. In Stadskanaal is gistermiddag het achtjarig jongetje L. Zwiers om het leven gekomen toen het bij het plotse ling oversteken van de straat door een auto werd gegrepen. Hervatting van het overleg in de buurt van Washington tussen Nederland Indonesië inzake Nieuw-Guinea wacht op een beslissing van de regering te Djakarta. Zoals men weet, is de heer Malik (Indonesisch ambassadeur te Mos kou, die aan het overleg deelneemt) Ijlings naar. Djakarta vertrokken om de goedkeuring van Soekarno te vragen voor hetgeen tot dusver bereikt Is. Onbevestigde berichten maken melding in de mogelijkheid, dat Malik naar Djakarta is gereisd om Soekarna te vragen, in te stemmen met een periode, -in Nieuw-Guinea onder V.N.-toe zicht zal staan. Dit zou dan moeten ge beuren om Nederland in staat te stellen. nd van het gebied te doen en later geen verantwoordelijkheid meer te dra voor een eventuele overdracht aan Indonesië, zonder dat de garantie wordt gegeven, dat de Papoea-bevolking het zelfbeschikkingsrecht mag hanteren. In Den Haag kon geen enkele inlich ting worden verkregen over de voor stellen. die in het Nederlands-Indone sische overleg aan de orde zijn gesteld. Uiteraard kon dan ook geen bevestiging worden verkregen van de aard van de issie van Malik. Volgens A.P. is men te Djakarta zeer pessimistisch gestemd over de resulta- van de geheime voorbesprekingen nabij Washington. Zegslieden lieten door schemeren dat er iets mis moet zijn. Waarschijnlijk is het pessimisme mede ingegeven door berichten uit Den Haag volgens welke in Nieuw-Guinea op korte termijn een Papoeastaat zal worden ge proclameerd. In Den Haag is van een dergelijk plan echter niets bekend. Zegs lieden in de Indonesische hoofdstad be schuldigden de Nederlanders van ver tragingstechniek en meenden dat mili tair optreden het enige middel zal zijn Nieuw-Guinea in handen te krijgen. grote rol gespeeld. Destijds behoorde h(j tot een meer progressieve groep in de R.K. Staatspartij- Hij had door zijn hel dere betoogtrant en juridische kennis steeds het oor der Kamer. Vermeld dient te worden de sterke oppositie, welke hü voerde tegen het ontwerp-vlootwet in 1923, toen de Tweede Kamer, dit ont werp verwerpende, de regering Ruys de Beerenbrouck tot aftreden dwong. In 1929 werd hij voorzitter van dt Tweede Kamer, welke functie hij be kleedde tot 1933. In het tweede kabinet Colijn (19331935) en het derde kabinet Colijn (19351937) was hij minister van justitie. Daarna werd hij wederom lid van de Tweede Kamer, waarvan hij an dermaal tot voorzitter werd benoemd. Na de oorlog trad hij weder als zoda nig op en wel tot de verkiezingen van 1948. Hij werd in dat jaar belast met de kabinetsformatie. Van het door hem gevormde kabinet werd dr. W. Drees minister-president, terwijl de heer Van Schaik het vice-presidentschap op zich nam, echter zonder portefeuille. Aan de grote wijzigingen die zich tijdens de ambtsduur van dit kabinet (19481951) in de structuur van het koninkrijk der Nederlanden voltrokken, had hij een langrijk aandeel. Na zijn aftreden verkreeg hij de titel van minister van staat en werd hij tevens benoemd tot lid van de Raad van State. Hij had een werkzaam aandeel bij de voorbereiding van dc rondctafcl-confe rentie met de West en met de totstand koming van het statuut. Hij was voor zitter van een staatscommissie, die in 1954 verslag uitbracht ter voorbereiding van de grondwetsherziening. In 1957 trad hij af als lid van de Raad van State. Mr. Van Schaik, die in zijn loopbaan nog vele andere functies heeft vervuld, was commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Grootkruis in dc Orde van de H. Sil vester. De begrafenis is voorlopig vast gesteld op dinsdag en vindt plaats op de r.k. begraafplaats aan de Kerkhof laan te Den Haag. na een uitvaartdienst in de Sint Paschallskerk. "DUSTIG EN ZONDER VEEL gerucht gaat ons volk in de komende week naar de stembus. Democratie is voor ons een vanzelfsprekende zaak en van demo cratische rechten, ook van ons recht om te kiezen, maken we met een kalme waar digheid gebruik. Daarover mag men zich verheugen. Situa ties elders kunnen ons geen reden geven tot jaloersheid. Wel moet steeds worden gehoopt, dat wat voor ons vanzelfspre kend is geen oorzaak wordt tot onver schilligheid en politieke ingezonkenheid. Want metterdaad blijven het hoge belan gen, volksbelangen, die in het geding zijn. Geven in het algemeen reeds verkiezin gen bij ons weinig aanleiding tot deining en bewogenheid, wel het minst is dat het geval bij verkiezingen voor de Provin ciale Staten, zoals deze de volgende week gehouden gaan worden. De provincie pleegt als zodanig niet bij zonder te spreken tot onze verbeelding. Het valt ons niet altijd gemakkelijk, ons een voorstelling te maken, van wat van de Provinciale Staten taak en bevoegd heid is. Voor onze krant was dit laatste onlangs eens te meer reden, in enkele artikelen aan de plaats van de provincie en van de Provinciale Staten in ons staats bestel aandacht te geven. Onze tijd is er een, waarin de provincie in betekenis toeneemt. Dat is een goed ding. Lange tijd is de provincie als zodanig wat op de achter grond gebleven. Misschien zat er bij ons volk nog iets van de schrik voor de dagen van weleer, waarin ons land als het ware in provincies was opgesplitst. Zulk een tijd zouden we niet terugwensen. Maar zulk een tijd komt ook niet terug cn daar om kunnen we ons rustig veroorloven, dat de provincie weer aan waarde wint. Dat zal dan tevens een verrijking van ons staatsbestel inhouden. En omdat de pro vincie weer belangrijker geworden is, daarom eveneens de Provinciale Staten. Verdienen deze Provinciale Staten ons al ler aandacht om hun eigenlijke functie, in provinciaal verband dus, daarnaast ligt op hun schouders dc samenstelling van onze Eerste Kamer. Anders immers dan bij dc Tweede Kamer het geval is, die rechtstreeks door ons allen als staatsbur gers wordt gekozen, kiezen we de Eerste Kamer vla de Provinciale Staten. Wie met ons ook de Eerste Kamer als een waar devol element in ons staatsbestel be schouwt. zal aan de wijze waarop zij is samengesteld niet achteloos willen voor bijgaan. Welnu, onze stem voor de Pro vinciale Staten bepaalt mee de samen stelling van onze senaat, als hoedanig de Eerste Kamer wel wordt aangeduid. Zijn de verkiezingen van de komende week dus belangrijk voor de provincie en voor de samenstelling van dc senaat, zijdelings zijn ze ook van betekenis voor het lands- beleid zelf. Daarover nader in een volgende beschou wing. [rita) „Ik dacht opeens aan die brief, die u me vanmorgen meegaf om op de bus tc gooien." BANANEN /N het nieuwe postkantoor in Al melo heeft een onderzoek van P.T.T.-arbeidsanalisten aangetoond, dat het wachten van het publiek voor de loketten aanmerkelijk kan worden bekort, mits men de werk- snelheid van de gemiddelde ambte naar opvoert. Dit is mogelijk door de handelingen, die hij aan het loket moet uitvoeren, te vereenvoudigen. De resultaten van het in het Almelose postkantoor verrichte onderzoek zullen ten goede komen aan alle Nederlandse postkantoren, want overal immers kampt men met het probleem van de wacht tijden. Deze week bleek het in Almelo mogelijk de gemiddelde wachttijden voor de loketten met de helft te verminderen. Daarvoor was het allereerst noodzake lijk, dat alle mogelijke geldzaken aan één en hetzelfde loket konden worden afgewerkt, zodat het publiek niet twee- of driemaal aan een nieuwe rij behoefde aan te sluiten. De loketambtenaar kree£ de beschik king over een nieuw soort stempel, een datum/nummerstempel, waarmee hij slechts twee in plaats van vijf slagen op de aangeboden papieren behoeft te geven. Voorts behoefde hij niet meer alle be dragen die hij ontving, op grote staten in te schrijven, maar kon hij werken met een speciaal geconstrueerde telmachine. Volgens de leider van de arbeidsanalis ten. de heer J. Stolk uit Den Haag. is het voorts belangrijk, dat er grotere een heid komt in de te gebruiken formulie ren. zodat de loketainbtenaar met uni forme handelingen kan volstaan. Ten slotte zou het ook aanbevelens waardig zijn. wanneer er voor het inner van cheques geen adviezen meer op het postkantoor behoefden te liggen. Men zou die cheques, althans tot een bepaald maximum bedrag, in elk willekeurig postkantoor zonder meer moeten kunnen verzilveren. Daarvoor wordt momenteel naar een nieuw, waterdicht systeem ge zocht. Wil men bovenstaande vernieu wingen en vereenvoudigingen in het ge hele land doorvoeren, dan zal de P.T.T. zich grote investeringen moeten getroos ten. Er moeten dan in groten getale ape- T\e lentemaand maart blijft volharden U in belangrijk te koud weer, zodat wij ook het komende weekeinde kachel noch winterjas kunnen missen. Tot nu toe is maart op 1917 na, nog de koudste van deze eeuw. Het hogedrukge- bied strekt zich van IJsland via de Noord zee naar West-Europa uit, waardoor de wind weer naar noord-oost is gedraaid. Droge maar koudere lucht stroomt bin nen, waarin het overdag ury zonnig is maar waarbij de temperatuur weinig ho ger komt dan 5 a 6 graden. De kans op lichte vorst in de nacht blijft nog steeds groot. Ook elders in Europa laat de lente dit jaar bijzonder lang op zich wachten. De Bilt verwacht tot morgenavond: zonnige perioden en bijna overal droog. Matige tot zwakke, noordooste lijke wind, later krimpend naar rich tingen tussen Noord en West. Van nacht op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen ongeveer dezelfde tem perauur als vandaag. (Ougemaakt om 11.15 uur). Zon cn maan Zondag: zon op 6.33, onder 19.00; maan op 23.27, onder 8.35. Maandag: zon op 6.31, onder 19.03. maan op onder 9.03. Laatste kwartier 29 maart. Tendens langzaam stijgend Hoogwater Scheveningen 25 maart 5.32 v.m.; 17.46 n.m. 26 maart 5.59 v.m 18.19 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Temper. Station gcstcldli Ifl ii 1*1*1 Z-3 Eelde De Bilt Twente ORGELS en PIANO'S pnnT bodegraven UUU I UI. 01726-2541 ELECTRONISCHE ORGELS. ciaal ontworpen stempels, telmachines en dergelijke worden gekocht en er zou een zekere reorganisatie van bijvoorbeeld de spaarbank, de girokantoren enzovoort moeten worden doorgevoerd. Daarom mag men nieuwe, gunstiger regelingen eerder dan over tenminste twee jaar Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn FranKturt M'ir.chr n ZUrlcb h. bew. 1. bcw. ©nbew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1