Jlicuiuc £d(tsrije (ücuronl Militairen Frondizi schrijven wet voor Peronisten buiten de wet gesteld STORM BARST LOS OVER ALGERIJE Sjoukje kreeg voor weken post Indonesiër beweert te zijn mishandeld Morgen begint hoger beroep zaak-Eichmann WOENSDAG 21 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 tl. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,55 per maand; 0,59 per week. fai.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12434 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvosttcii is abeklmtt mgn hert ia Ugljenspatt" „Ieder mens heeft recht op eert slecht gebit" Zie pagina 9 DE MILITAIRE LEIDERS delen op het ogenblik in Argentinië weer de lakens uit. Aanvankelijk zag het ernaar uit, dat de wettig gekozen president Arturo Frondizi het veld moest ruimen. Zo ver is het evenwel niet gekomen, omdat hij zich koppig tegen een zgn. vrijwillig heengaan heeft verzet, daarbij gebruik makend van een controverse tussen de vertegenwoordigers van de marine en de rest van de strijdkrachten. Frondizi stelde eenvoudig, dat hij geen tweede Quadros wilde worden (die volkomen onverwacht het presidentschap neerlegde en Brazilië in een politieke chaos achterliet, waar het na een half jaar nog niet uit is). Ook gaf hij te verstaan, dat hij slechts zou heengaan, als hij daartoe met de revolver gedwongen zou wor den. Frondizi wist stand te houden, maar het is duidelijk, dat hij slechts regeert bij de gratie van de strijdkrachten, die tot elke prijs het Peronisme buiten de wet willen stellen. Vanmorgen vroeg hebben Frondizi en de ministers van leger, marine en luchtmacht overeenstemming bereikt over de „weg naar harmonie en vrede". Het kabinet van Frondizi (die als pre sident tevens regeringsleider is) is af getreden. De president heeft een hoge prijs rrfoeten betalen hij moet nu beginnen met de vorming van een coalitiekabinet, waarin hij zelf vier ministers mag aanwijzen. De overige vier worden door de strijdkrachten benoemd. Frondizi kwam met de militaire leiders i dat: De Peronisten buiten de wet ge plaatst moeten worden. Hun optrecTen in de Argentijnse politiek was al eer der verboden. Zondag jl. kwamen zij weer te voorschijn en bezorgden zij de intransigente radicale partij van Frondizi een grote nederlaag. Hierdoor ontstond de crisis, daar de militairen weigerden de Peronisten toe te staan, zitting in het parlement te nemen. 2 De zgn. „closed shop** af te schaffen en een wet in werking te stellen voor recht op werk. De „closed shop" bepaling vereist, dat iemand lid de vakbeweging moet zijn, wil hij werk kunnen krijgen. Klaarblijke lijk willen de militairen de macht van de enorme vakbondfederatie be snoeien, die door de Peronisten be heerst wordt, deze federatie kan stakingen uitschrijven, die het ge hele land lam leggen. Het zgn. „frigerismo" uit de rege- ringspolitiek te verwijderen. Hier mede wordt bedoeld de invloed var Rogelio Frigerio, een multimiljo nair, die een vriend en voormalig adviseur van president Frondizi De militairen hebben sedert 1958 voortdurend deze eis Frigerio is er steeds i invloed te behouden. Voorts zou Frondizi met de militairen zijn overeengekomen, dat alle democra tische partijen zullen worden uitgenodigd in de regering zitting te nemen, dat er een krachtige poging zal worden gedaan, een grote radicale partij te vormen uit de bestaande groeperingen: Frondizi's in. transigente radicale partij en de volks radicalen, die elkaar bestrijden, sinds zij in afzonderlijke groeperingen uiteenge vallen zijn. Frondizi heeft verklaard, de economische politiek van nationaal her stel te zullen voortzetten. (Voor vervolg zie pagina 8) Nieuws in één oogopslag President Frondizi van Argentiiiië heeft van de militaire leiders opdracht gekregen een coalitiekabi net te vormen, waarin hij zelf vier ministers mag aanwijzen. De strijdkrach ten benoemen de andere vier. De Peronisten zullen buiten de wet worden ge plaatst. De enorme in vloed van de vakbond zal worden besnoeid. Frondizi kon, door het doen van concessies, voorkomen dat hij het veld moest ruimen. Algerije is gisteren het toneel geweest van uitge breide gewelddadigheden, die volgens officiële opga ven aan dertig personen het leven hebben gekost. In Algiers werd een me nigte moslims in de Kasj bah met mortiergranaten beschoten. In de Franse nationale vergadering is van rechts-extremistische zijde felle kritiek geoefend op het bestand. Maandag zal president De Gaulle weer een rede houden voor radio en tv ter inlei ding van de campagne voor de volksstemming. Naar aanleiding van incidenten, die zich giste ren hebben voorgedaan aan de oostelijke oever van het Meer van Galilea, heeft Syrië een spoedzit ting gevraagd van de Vei ligheidsraad. Amerika heeft Israël en Syrië zijn bezorgdheid over de inci denten te kennen gegeven. Naar aanleiding van een klacht van een Indo nesische gevangene over mishandeling door de Ne derlanders is van officiële zijde medegedeeld, dat één gevangene voor eigen vei ligheid gedwongen moest worden de veiligheidsrie men in een vliegtuig vast te binden. Daarbij is zelfs van bedreiging met ge weld geen sprake geweest. In de buurt van Washing ton hebben de Nederland se en Indonesische delega ties gisteren voor het eerst met elkaar gespro- Als gevolg van het feit. dat de vorstperiode vier weken langer heeft ge duurd dan normaal, zal de woningproduktie met 5000 tot 6000 woningen worden verminderd. Aan vorstverlet zal tenminste 60 miljoen moeten wor den uitgekeerd, het hoog ste bedrag dat sinds 1945 in de bouwvakken gedu rende het winterseizoen is uitbetaald. Op grootse wijze is Sjoukje Dijkstra, de we reldkampioene kunstrij den 1962, gisteren op Schiphol en later in Am stelveen ingehaald. Zij mocht een zeer groot aan tal geschenken in ont- Ontkenning in Den Haag - geen klacht bij Rode Kruis EN van de Indonesiërs die gevan- gen waren genomen na het ge vecht bij de Etnabaai, luitenant-ter- zee derde klasse Machfud Hamid, heeft op een persconferentie in Dja karta beweerd dat hij bij het ver hoor in Nederlands Nieuw-Guinea geslagen w^s. In antwoord op een vraag wist hij te vertellen: „Wij wer den geslagen en een van ons liep daardoor een bloedneus op". Ook vertelde hij, dat de gevangenen over het algemeen slecht waren behan deld en dat de Nederlanders niet aarzelden bij het verhoor geweld te gebruiken. Bij het Rode Kruis echter geen enkele klacht binnen gekomen. De recruut Charles Papilaya, die vroe ger te Sorong in Nieuw-Guinea gewerk had, zei dat de gewonden die door de Nederlanders aan wal gebracht w onmiddellijk en goed behandeld w De woordvoerder van het Nederlandse ministerie van defensie heeft verklaard: Uit Hollandia is enige tijd geleden be richt ontvangen dat de heer Durand van het Internationale Rode Kruis bij zijn bezoek aan de Indonesische over levenden heeft bevonden dat de alge mene behandeling en verzorging goed is geweest. Van de zijde van de betrokke nen zijn bij Durand geen klachten in gediend. Daar de commandant strijdkrachten echter beweringen van enkele gevange nen had vernomen als zou tijdens het vervoer en bij de ondervraging sprake zijn geweest van ruw optreden of be dreiging met geweld van de zijde van de politie en van de Nederlandse militairen, is een uitvoerig onderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat bij het ver voer een weerspannige gevangene na herhaalde waarschuwingen voor eigen veiligheid gedwongen moest worden de veiligheidsriemen vast te binden. Be dreiging met geweld is er niet geweest en er is geen sprake geweest van ontoe laatbaar optreden van Nederlandse zijde. De heer Durand heeft zelf niet willen FLEXA verkrijgbaar bij H f Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 48 VERFHANDEl OEGSTGEEST KEMPENAERSTR. 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn Gesprek begonnen De geheime Nederlands-Indonesische voorbesprekingen zijn volgens het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse za ken gisteren begonnen. Inmiddels heeft generaal Nasution, In donesisch minister van verdediging, te Semarang verklaard dat het zenden van vrijwilligers voor „West-Irian" naar het grensgebied zal voortduren. Voorts leverde hij kritiek op bepaalde groepen die uiterlijk het bevel van Su karno steunen maar in werkelijkheid zich bezighouden met handelingen die de uitvoering daarvan schaden. De procureur-generaal, Gideon Haus- ner, zal zijn argumenten tegen het be roep te berde brengen. Servatius zal de kans geboden worden het laatst te spreken. Verwacht wordt, dat de gehele behan deling vier of vijf dagen zal duren, met een reces van twee dage» tijdens het komende weekeinde. Vermoedelijk zal het hof de behande ling donderdag 29 maart #f vrijdag 3C maart besluiten en zich téSnr&inste vooi een maand terugtrekken om de uit spraak te overwegen. Als de doodstraf gehandhaafd blijft heeft Eichmann nog een middel, kan rechtstreeks een beroep doen op president Itzhak Ben-Zvi om genade. Als de president dit verwerpt zal het vonnis snel ten uitvoer gebracht worden. Iir Israël bestaat de doodstraf niet. maar de wet op de nazi's en de nazi col laborateurs voorziet wel in de doodstraf. Krachtens een procedure die nog da teert van het Britse mandaat zal Eich mann opgehangen worden. Syrië: spoedzitting Veiligheidsraad Syrië heeft gisteravond om een spoed zitting van de Veiligheidsraad gevraagd naar aanleiding van de gevechten met Israël tjjden het weekeinde Gisteren was het opnieuw tot ernstige incidenten gekomen. Een Israëlische ka nonneerboot opende het vuur op een Syrisch dorp aan de oostelijke oever van het meer van Galilea. In Israël be weert men, dat de Syriërs eerst het vuur op de kanonneerboot hadden ge opend en dat Syrische vliegtuigen enkele malen het Israëlische luchtruim hebben geschonden, maar door jachtvliegtuigen werden verdreven. De Amerikaanse regering heeft de vertegenwoordigers van belde landen haar bezorgdheid over de vijandelijk heden in het grensgebied te kennen ge geven. (Zie voor een uitvoerige be schouwing elders In dit nummer). Winkels op 30 april hele dag gesloten? De samenwerkende organisaties van winkelpersoneel, te weten Mercurius (N.V.V.), de H.K.W. (K.A.B!) en de N.C.B.B. (C.N.V.) he/bben aan de cen trale werkgeversorganisaties in de de tailhandel verzocht, de ondernemers in het winkelbedrijf dringend te adviseren, hun zaken op 30 april de gehele dag gesloten te houden. Dit opdat ook het winkelpersoneel de verjaardag van de Konin-gin en de herdenking van het zil veren huwelijksfeest van het Koninklijk echtpaar kan meevieren. Als een prinses is Nederlands wereldkampioene, Sjoukje Dijk stra, gistermiddag verwelkomd op Schiphol, waar zij terugkeer de na in Praag de titel voor het kunstrijden te hebben veroverd. Daarna volgde een glorieuze in tocht in haar woonplaats Am stelveen. ,,Ik heb nog nooit zo veel mensen gezien bij mijn a Auto's en taxi's met kapotgeschoten ruiten bij het gouvernementsgebouw in Algiers. De foto werd gisteren genomen, nadat drie Moslims waren gedood en zeventig gewond, toen op het Place du Gouvernement aan de voet van de Kaijbah snel achter elkaar zes mortiergranaten insloegen in een dichte menigte Moslims. OAS-ers schoten bovendien uit huizen met revolvers en machinegeweren op dezelfde menigte. Zo worden Al gerijnen na de wapenstilstand getergd door verbitterde Fransen.... Na onheilspellende stilte: ÏVTA de onheilspellende stilte waarmee in Algerije de afkondiging van k N het bestand is ontvangen, is gisteren een storm van gewelddaden over het land losgebarsten. De verwarring begon in Algiers, waar een radio-uitzending van O.A.S.-leider Salan zo zwak doorkwam, dat de winke liers niet meer wisten of ze nu hun zaken moesten openen of gesloten houden. Kort daarop werd er met 60 mm mortiergranaten geschoten op een menigte moslims in de kasjbah, hetgeen het werk zou zijn van het geheime leger. Na die eerste berichten die spraken m een tobaal dodencijfer van 77 zijn er volgens officiële opgaven in ge heel Algerije gisteren 30 mensen om gekomen bij aanslaigen en 124 ge wond. Ook in andiere Algerijnse ste- is gisteren hevig -gevochten In Algiers is een hysterische betoging van mohammedaanse vrouwen die aan leiding tot d'e gevechten geweest. Van af die daken begonnen de vrouwen te joelen, waarop er in die nauwe straiten van die kasjbah jonge moslims op drongen naar de prikkeldnaadafoe gen. Ondanks de waarschuwingen van het leger, omgeroepen door luidspre kerswagens wilde de menigte niet wij ken. Toen vanuit een naburige wijk de mortiergranaten werden afgeschoten was het aantal gewonden dan ook vankei ijk niet te tellen. Volgens ooggetuigen waren de stra ten rood van het bloed. Ook in Oran en in de oostelijk daarvan gelegen plaats St. Denis du Slg ls het tot een treffen gekomen tussen Algerijnse militairen die Franse dienst zijn en burgers. Toen de onlusten uitbraken werden veilig heidstroepen met pantserwagens naar de Algerijnse wijk van Oran gedirigeerd. Jongelui met armbanden van de O.A.S. traden bij de gevechten op als organisa toren van de schutters. Pas laat op de was het leger de toestand in het weer enigszins meester. (Voor vervolg zie pagina 8) YANDAAG DAN LEIDT minister Cals zijn mammoet de arena van het par lement binnen. Tot nu toe is het geble ven bij een steekspel op papier, zij het dat dit reeds een geduchte omvang heeft aangenomen. Nu zal de strijd met woor den moeten volgen. Deze strijd zal, naar het zich laat aanzien, enkele weken ver gen. Dat is niet erg. Wij Nederlanders plegen ook de zaken die het onderwijs betreffen ernstig te nemen. Welke poli tieke richting wij mogen zijn toegedaan, het zijn voor ons zaken van beginsel. Is het wonder, dat van de voornemens van de minister allerwegen met, hier meer. daar minder, kritische zin is kennis ge nomen? Wat hij in het hoofd had. mocht geen afbreuk gaan doen aan hetgeen lang zaam en moeizaam aan goeds, met name aan principieel goed, voor ons onderwijs was bereikt. De omvang van het wets ontwerp, niaar niet minder ook de in gewikkeldheid van de daarin verwerkte stof maakt beoordeling niet gemakkelij ker. Hetgeen op zichzelf te betreuren is. Nu hopen wij, dat de mondelinge behan deling van dit wetsontwerp in onze volks vertegenwoordiging van een strekking zal zijn, dat het ook aan ons volk ai duide lijker gaat worden, waarom het hier gaat. Ons onderwijs moet, juist naar zijn prin cipiële opzet, volkszaak zijn en blijven. Het ware te betreuren indien de bespre kingen binnen het parlement een dermate technisch karakter zouden gaan vertonen, dat de belangstelling voor het ontwerp op een te zware proef wordt gesteld. Van verscheidene kanten, niet alleen van de zijde van het protestants-christelijke onderwijs, zijn reeds bedenkingen tegen het ontwerp van minister Cals gerezen. Zal het ontwerp er komen? Zeker niet zoals het er ligt. Een belangrijke vraag is, tot welke wijzigingen de bewindsman alsnog bereid zal blijken. De behandeling zelf van het wetsontwerp ban een hoogtepunt gaan vormen in onze allengs wat verschraalde parlementaire geschiedenis. De behandeling kan verge lijkingen gaan oproepen aan grote debat ten uit het verleden. Wij hopen, dat deze mogelijkheid, die tegelijk een kans is. zal worden benut. Allen die aan de mondeiingen beraadsla gingen zullen deelnemen mag sterkte wor den toegewenst, de minister, nog onlangs van een ziekte hersteld, in de eerste plaats. Van hen allen, van de bewindsman niet het minst, zal behalve grote kennis ook grote wijsheid moeten worden verwacht. Het zijn principiële belangen van bijzon dere orde die in liet geding zijn. Ook ons volk behoort de interesse op te brengen die een zaak als deze verdient. QStta) EEN PR0DUKT VAN OE SIKKENS 0R0EP FFET IS lente. Op zichzelf een heuglijk feit, maar in werkelijkheid verandert er helaas niet veel. Vanmorgen om pre cies half vier bereikte de zon weer een punt pal boven de Evenaar. Wij blijven echter, ondanks de lente, in een te koude, noordwestelijke luchtstroom. Ten westen van Schotland ligt een hogedrukgebied en aan de oostflank hiervan trekken depressies van IJsland via zuid-Noor- wegen naar Duitsland. Ook morgen is er uieer wat natte sneeuw of regen te verwachten en de lucht blijft ons via de Noordzee bereiken met middagtemperaturen die in de buurt van vijf d zes graden liggen, 's Nachts daalt het kwik weer tot dicht bij het vriespunt. In deze toestand zal ook de komende dagen nog geen grote verandering komen, ,mT zodat de lente nog op een grote afstand HET WEER IN EUROPA blijft. Want ook elders in Europa tot Rnnnnrtnn in Italië blijft de temperatuur onder nor- KaPPorten hedenmorgen Tendens langzaam dalend ir; maan op 20.09, onder 7.28 ut maart laaitsrte kwamtrier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 22 maant: 4.07 v.m.. 16.10 na zeven uur De Bilt verwacht tot donderdagavond Station Aanvankelijk opklaringen met vannacht temperaturen om het vriespunt tot lichte vorst, morgen overdag geleidelijk meer bewolking maar op de meeste plaatoen vUo Ur* droog Zwakke tot matige noordoostelij- Eelde ke wind en ongeveer dezelfde tempera- 2A8lIt turen. (Opgemaakt 11.15 uur). Emdh* ZON EN MAAN Donderdag: DK_ P;?,T j" ,Amstclveen felicitaties «n dc normale be- pen zich op in de huiskamer heeft ondanks de per- stelling op tc nemen. De van de Dijkstra's, waar de deze da- brievenbesteller zou onder familieleden handen tekort soneelsschaarste Hp vniffHan«1fen°tCi, if®" van voctbal- en schaatsoffi- ort over het HpbooiHp -C cial Lambert Steinvoorte, gen extra postbestellingen de vracht zijn bezweken, komen om'aUeTTetjcT te schap telegrafisch kenbaar bartelijke brief van kam- sorteren. maakten Ook or te- p,0°"zwemmer J*1***1" Men' '®n sonides en talrijke tekenin gedichtjes van school- Daarom kwam de post gis teren met een hele postzak, alleen bestemd voor Sjoukje, gecreëerd om de stapels brieven, telegrammen en pakjes, die geadresseerd aan Sjoukje Dijkstra, uit het ge hele land en het buitenland in Amstelveen aankomen, te bezorgen. Het zou trouwens niet meer te doen zijn om de reusachtige hoeveelheid ketjes met geschenken ho- maakten. Ook legrafische gelukwens Onder de telegrammen was de kunstrijvereniging Ant- een van^de officieren van werpen, waarvan Sjoukje Het zal Sjoukje vele weken de Friesland van de Konink- erelid is Bij de post zijn veel lijke Rotterdamse Lloyd, die dozen bonbons, handdoeken, Atlantische zakdoekjes, een fraaie hand- kosten om zich door deze Madrid Mallorca Lissabon gesteldb 5 il|ïl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1