Papyrologisch Instituut kreeg nieuw onderdak CARON J. P. van der BLOM Aan Oranjegracht brandde een kamer uit kou gevat? Plan voor verkeersplein Lammebrug: f 0,5 miljoen KOLEN-OLIE Jubileumavond DOS met Schakels' van Heyermans Ook dit jaar ontruiming van Leidse volkstuinen Modedetails in show van De aardige Groot Bij elke Modeshow, Receptie en Feestelijke Gelegenheid WEtJWE LEIDSCHE COURANT 3 DINSDAG 20 MAART 1962 GISTERMIDDAG is op de bovenverdieping van het pand Breestraat 155a het Papyrologisch Instituut geopend, een onderdeel van de universi teitsbibliotheek. Aangezien men in de universiteitsbibliotheek niet de mogelijkheid had in groepsverband te werken en onderlinge besprekingen te voeren, moest naar een ander onderkomen worden uitgekeken. De bedoeling was, dat prof. mr. J. C. van Oven de opening zou verrichten. Deze bleek echter door ziekte verhinderd. Prof. dr. B. A. van Groningen las zijn toespraak voor, waarin in het kort de voorgeschiedenis van het instituut werd weergegeven. Dij. E. H. Reerink, president-curator- van de Leidse universiteit, en prof. dr. G. Sevenster, rector magnificus, woonden de pechtigheid bij. Prof. dr. Van Groningen sprak ovei de betekenis van de papyrologie. Het i: een wetenschap van betrekkelijk recente datum. Ongeveer tachtig jaar geleden begon men in Egypte te zoeken naar be schreven stukken papyrus, die daar de eeuwen hebben doorstaan door de droog te van het klimaat. Door de vondst deze papyri, daterend uit de tijd de Grieks-Romeinse heerschappij <332 voor Christus tot 640 na Christus) zijn wij beter dan voor enig land der klas sieke oudheid voor Egypte op de hoogt® van bestuur en volksleven. Vuilnisbelten Als vindplaatsen gelden vooral vuil nisbelten en ruïnes van woonhuizen. Ook worden wel papyri aangetroffen in graf kisten en eenmaal zelfs op een kroko- dillenkerkhof. De krokodillenmummies bleken te zijn opgevuld met oud-papyri. Oud-papyri werd ook gebruikt voor hei persen van karton. Wanneer de papyro- logen voorzichtig de laagjes van elkaar scheuren, kunnen de teksten vaak nog worden gelezen. Deze teksten in het Grieks-van-het- Nieuwe-Testament handelen over de meest uiteenlopende zaken. Het is onge veer zo als men over een paar duizend jaar de inhoud van onze prullenmanden zou aantreffen: stukken van boeken, no ta's, brieven enzovoort. Interessant is de vondst van opgaven voor de in het Lu- kas-evangelie genoemde volkstelling de kwitanties van tollenaren. De papyrologie kent drie aspecten: een literair, een juridisch en een cultuur historisch. Er worden bekende en on bekende literaire werken gevonden, ju ridische teksten (testamenten, wetten, echtscheidingsakten) gunnen de onder zoeker een blik in het rechtsstelsel en verder zijn er dan de brieven en docu menten die handelen over de politiek of een inzicht geven in het alledaagse Het werk van de papyroloog be staat uit ontcijfering en het bewerken van de gegevens. Het ontcijferen is nogal eens een moeilijke en tijdro vende bezigheid, doordat er vaak brokstukken ontbreken en doordat men te doen heeft met allerlei hand schriften. Een tollenaar die een hele serie nota's had te schrijven, maakte er soms maar wat van en schreef zo slordig, dat hij het zelf net aan kon Prof. dr. M. David zette uiteen, dat er elk jaar voor beginnenden twee col leges in de Griekse papyrologie worden gegeven: het ene voor classici, eventueel ook theologen, waarbij taalkundige pro blemen op de voorgrond staan, het twee de voor juristen, die met een rechtsstel sel worden geconfronteerd, dat, ontstaan in een Oosterse maatschappij, sterke af wijkingen vertoont van het westelijk Ro meinse recht en de rechtsstelsels, die hier op zijn gebaseerd. Dertig tot veertig stu denten nemen eraan deel. Agenda voor Leiden en Den Haag Het Gulden Vlies, 8 uur: Alg. leden vergadering coöp. raiffeisenbank „Lei- den-Oegstgeest". Den Haag, Kon. Schouwburg, 8 u.: Rotterdams Toneel met „Boeing-Boeing". Diligentia, 8 uur: Alma Musica Kamer- muziek-ensemble. Woensdag Fa. Vain der Wiel. Nieuwe Rijn 62, 3-5 uur: Receptie t.g.v. heropening en zil veren jubileum. De Turk, 8 uur: Kon. Mij. voor Tuin bouw en Plantkunde. Hotel Central, 8 uur: Bond van oud strijders. Aula academisch ziekenhuis, 11.25 u.: Middagpauzebijeenkomst. Geref. jeugdhuis, 8 uur: Chr. Platte landsvrouwen- en meisjesbond, ds. J. Banga, legerpredikant. D e n H a a g, Kon. Schouwburg, 8.15 u.: Ned. Comedie met „De gevangenen van Altona". Diligentia, 8 uur: Fredell Lack, viool, Marinus Flipse, piano. Donderdag Prytaneum, 12.15 uur; LAK-zolderto- neel, „De man met de bloem in z'n mond", van Pirandello. Antoniusclubhuis, 8 uur: Oontactavond chr. zangspelclub Staalwijk en omgeving. Wijkgebouw „Staalwijk", 8 uur: Eerste lustrum Herv. wijkgemeente „Staalwijk". Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Vola, „De ge boorte van een automobiel". Hema, 8 uur: Excursie Ned. Vereniging van Huisvrouwen. Pieterskerk, 7.15 uur: Avondgebed. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 u.: Haagsche Comedie met „Arme Bitos". Gebouw K. en W., 8 uur: Ned. Opera, o.l.v. Bernard Haitink met „Don Giovan ni" van Mozart. Diligentia, 8 uur: West-Nederlands Symphonieorkest oJ.v. Sam Swaap. Vrijdag Filmzaal academie, 12.20 uur: LAK- pauzefilms. Wijkgebouw Levendaal, 8 uur: Afd. Leiden CHU, mr. H. J. K. Beernink over: „Waar het om gaat". Rehoboth, 8 uur: Christenvrouwen Leiden-Centrum, F. Smit, Voorburg, over „De wereld van het dpve kind". De Turk, 8 uur: Ons Grunnegerlaand, Shell-filmavond. Filmzaal academie, 8 uur: K. en O.- filmstudiekring, „De Nederlandse docu mentaire", ingeleid door George Sluizer. Schouwburg, 8 uur: De Timdelerclub met „Ik huurde deze kamer", door Wim Bischot. Het Gulden Vlies, 8 uur: Vereniging voor Pedagogiek, prof. dr. J. Waterink over „Dwang en vrijheid in de opvoe ding" (7.15 uur: algemene vergadering). Prytaneum, 8 uur: Diesviering acad. filmstudiekring „Salon Indien". Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 u.: Haagsche Comedie met „Bittere Honing". Zaterdag Busstation, 1.43 uur: Vertrek excursie Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging. Den Haag, Kon. Schouwburg, 3 uur: Werkgroep Haagsche Comedie met „Es- moreit" en „Esbatement van den Vis- scher"; 8.15 uur: Haagsche Comedie met „De kersentuin". Diligentia, 8 uur: Armin Janssen, piano. Rolzaal, Binnenhof, 8 uur: Aulos blaas- kwintet. Dagelijks Den Haag, Houtrust, 8 uur: Weense IJs revue „Illusionen". Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen apotheek Tot hulp der Menschheid, Hooi gracht 48, tel. 21060. De dienst van apotheek R. van Breest Smalleniburg te Leiderdorp wordt e eens waargenomen door apo>theek Hulp der Mensheid". Films Casino (2.30, 7 en 9.15 uur): Nooit op zondag (18 jaar); donderdag (7 en 9.15 uur); The million pound note (voor K. en O.). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Kermis in de regen (14 jaar). Luxor (2.30 en 8 uur): De ondeu gende meisjes van Montmartre (14 jaar) Rcx (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Terreur van de straat (18 jaar); donderdag: Maar toen kwam de zomer. Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): De vr< deling (alle leeftijden) Trianon (2.30, 7 en 9,15 uur): Twee Wouwen (18 jaar). Natuurlijk mag de jurist de problemen der Griekse volkstaal, waarin de teksten zijn vervat, .niet verwaarlozen, en de clas sicus de belangrijkste rechts-historische vragen niet buiten beschouwing laten. Om dit te bereiken, moest een leerboek worden geschreven, dat voor beide groe pen bruikbaar was. Een filoloog en een rechtshistoricus, prof. Van Groningen en prof. David, hebben zich daarmee belast. De eerste druk verscheen in het Neder, lands, de tweede en derde in het Engels. Met voldoening kon worden vastgesteld, dat het Leidse leerboek aan vrijwel alle universiteiten ter wereld waaraan de pa pyrologie wordt gedoceerd, ingang heeft gevonden. Na afloop van het college voor beginnenden worden de studenten die dit vak bijzondere aanleg en be langstelling hebben getoond, uitgenodigd aan het werkcollege voor gevorderden deel te nemen. Het materiaal voor de werkzaam heden wordt geleverd door buiten landse bibliotheken en de eigen col lecties. Het oudste gedeelte van de Leidse verzameling vormen de waar devolle Warrenpapyri. Mr. E. P. Warren was een Engelse verzame laar. Na zijn overlijden in de jaren dertig bood zijn erfgenaam de papy rusverzameling aan dat instituut aan, dat de verplichting op zich wilde nemen, de papyri te bewerken en te publiceren. Leiden aanvaardde dit aanbod en na ontvangst van de tek sten liet men ze door acht studenten van het werkcollege bewerken. In Leerboek het begin van 1941 werd de Warren Collection met behulp van uitgever Brill gepubliceerd en wel als num mer 1 van de Leidse papyrologische getiteld Papyrologica Lug- duno-Batava. Sindsdien zijn nog negen delen verschenen en drie ver dere delen zijn in voorbereiding. Kort na de ontvangst van de collectie Warren werd prof. Van Groningen in staart gesteld in Egypte papyri te ver werven. Hij kocht tweehonderd nummers aan. waarvan de helft slechts zeer frag mentarisch bewaard is gebleven, Enkele teksten zijn door studenten volledig be werkt, twee werden er reeds gepubli ceerd. Enkele referaten die op het werk college zijn gehouden en belangrijke nieuwe resultaten hebben opgeleverd, werden verder uitgewerkt en voor de druk gereed gemaakt. In de toekomst zal dit vaker gebeuren. Uniek Met behulp van de Leidse universiteits bibliotheek is het het instituut gelukt een haast unieke verzameling van literatuur op het betrokken gebied bijeen te bren gen. Een van de grote projecten die daardoor mogelijk werden, is de samen stelling van de zogenaamde Berichti- gungsliste der griechischen Papyrusur- kunden aus Aegypten. waarin alle latere verbeteringen en interpretaties worden verzameld en naar de oorspronkelijke editie gerangschikt. Een tweede groot project is de beschrijving van de ge zagsdragers van het Hellenistische Egyp te. Tot zover de toespraak van prof. De beide hoogleraren gaven hun toe hoorders tenslotte de verzekering, dat zij zich waar ook ter wereld geen gunstiger werkgelegenheid kunnen voorstellen dan hun in Leiden wordt geboden. Gisteravond om vjjf voor 6 werd de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de Oranjegracht. Vüf minuten later begon zij met de blussing. In de voorkamer op de eerste etage van het pand Oranjegracht 119 hield een vleermuisbrander (met petroleum) ■een aquarium op temperatuur. De bran der moet echter te dicht bij het behang hebben gestaan en dat behang was op jute geplakt. Toen de wand eenmaal vlam had ge vat, was het vuur niet meer te beteu gelen. De brandweer trof dan ook een in lichter laaie staande kamer aan. ramen al waren gesprongen waarin weinig meer viel te redden. Zü kon niet voorkomen, dat het vertrek uitbrandde en meubilair en stoffering verloren gingen. De blussers moesten zich van persluchttoestellen bedienen om bi) de vuurhaard te kunnen komen. Twee nevelstralen sloegen het vuur neer. Om over 7 uur was de brandweer op basis teruggekeerd. Jehova's Getuigen In het ingezonden stuk van mevrouw A. Eikelenboom-Bouter in ons blad van gisteren moet de vijfde regel „In en door de Nieuwe Wereldmaatschappij" luiden: „In de Nieuwe Wereldmaatschap pij van Jehova's Getuigen". Het aan het slot aangegeven tekstgedeelte moest zijn Matteüs 7 de verzen 15-23. Maandag zal de Leidse gemeente raad onder meer hebben te beslissen over de aanleg van het verkeersplein bij de Lammebrug waarover wij on langs reeds uitvoerig schreven. Over enkele details zal nog nader overleg plaats hebben, zodat het niet uitgesloten Ls dat nog enkele wijzi gingen van ondergeschikte betekenis het plan moeten komen. Met betrekking tot het plan zelf mer- ïn B. en W. het volgende op. De kern wprdt gevormd door een rotonde met straal van ruim 40 meter. Deze aal slechts in één richting mogen worden bereden. Ook voor de daarbuiten ont worpen rijwielpaden zal eenrichtingver keer gelden. Te zijner tijd zal tussen het plein en de Voorschoterweg nog een tweede brug over de Trekvliet moe ten worden gebouwd. Het middengedeelte van het plein zal als plantsoen worden aangelegd. Aange zien het plein een belangrijke entree van de stad zal vormen, zal aan het ten las te van de provincie komende onderhoud van dit plantsoen en van de omliggen de groenstroken, die tezamen een op pervlakte van ongeveer 1 ha beslaan, bijzondere zorg moeten worden besteed Het plein zal aan de noord- en oost zijde worden afgesloten door hoge ge bouwen (een flat, omvattende kantoren en/of winkels, alsmede woningen, en een serviceflat met ongeveer 100 wo ningen in twaalf woonlagen). Het eerst bedoelde gebouw zal op de begane grond o.m. een garage en een servicestation krijgen, ten behoeve waarvan tussen dit gebouw en het verkeersplein de nodige in- en uitritten zijn geprojecteerd. De kosten van uitvoering van het plan wbrden geraamd op 500.000. In dit bedrag, dat eerst nader kan wor den bepaald, nadat het plan verder i uitgewerkt, zijn niet begrepen di grondkosten, de kosten van verlich ting, e.d. Gezien het grote belang, dat voor Leiden is gelegen in de aanleg van het plein, menen Gedeputeerde Staten, dat een belangrijke bijdrage van de gemeente mag worden wacht. Deze zou naar hun oordeel een derde gedeelte van de kosten r ten bedragen. Na ampel beraad zijn B. en W. van oordeel, dat hiermede kan worden ingestemd. Zodra het plan definitief vaststaat bektnd is, welk bedrag met de uitvoe ring daarvan is gemoeid en welke gron den er precies nodig zijn. komen B. er W. met een nader voorstel. De schade wordt geraamd op 5000. De eigenaar, tevens bewoner van het huis, de heer Koster, is tegen brand verzekerd. Foto N. v. d. Horst. Inbraak aan Papengracht In het afgelopen weekeinde hebben nog onbekende personen ingebroken aan de Papengracht bij het Rijnlands automobielbedrijf. Via de achterzijde hebben zij zich door verbreking van tuimelraam toegang verschaft tot 't kan toor waar zij uit een bureaulade stalen geldkistje wegnamen waarin moedelijk een bedrag van f 150 zat. Eveneens zijn honderd metalen a speldjes en tien ttoffen *uto-emblemen ontvreemd. Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Caroline Irene, dr v L v d Wel en U K I Beunen; Jozef Maximi- liaan, zn v J M van Zeijl en M M H Kanters; Willem, zn v W v d Gugten en K Maat; Matthijs, zn v M Mulder en A D Marijt; Josephine Angeline, dr v N A Hermans en J H Hesdal; Petrus Johannes, zn v P J Slewe en J M de Mooij; Robertus Johannes Gerardus, zn v G A Spek en C W A Helven- steijn; Pieter Hans, zn v H Evelein en J H Bouma; Robert Gerardus Jozef, zn v G J Siebelt en C J de Winter; Marlies Joanne, dr v A J te Rijdt en E de Beukelaar; Petronella Peter, dr v H Vergeer en E Guly; Leendert Johannes, zn v J Plug en G D v d Linden; Teunis, zn v T van Delft en P H Schipper; Leendert, zn v G Vlieland en L J Sip; Engel, zn v G Vlieland en L J Sip; Cornelia Carol Maartje, dr v J G Bouw én K M E van Breemen; Matthijs, zn v L Tegelaar en C E Sloos; Trijntje, dr v D Vletter en E W C ten Donkelaar; Christiaan, zn v D K v d Bent en J Nasveld; Klaas, zn v A Borsjes en M IJzerman; Monique Maria, dr v J A van Kesteren en M J Langeveld; Maria Victoria, dr v J W van Beek en A M V Buskermolcn. Overleden: J W S van der Endt, 1 dag, zoon; R Hageman, 2 dagen, zoon; C H Gorree, 86 jr, wed v A Vis; H Buitendijk, 76 jr, echtg v F Arnol- dus; A van der Vis, 82 jr, wed v P de Bruijn; J M Boom, 77 jr, echtg v J Neuteboom; H. Doorneveld, 77 jr. echtg v J Zitman; A Lambrechts, 84 jr, echtg v P J v d Zanden; M H Hoogakkér, 96 jr. wed v P J van Efveren: H F Bouwman, 63 jr, echtg v H T J v d Akker. voor kwaliteit HAAGWEG 15 TELEFOON 20105—20521 Bouwterrein aan Kasteelhof Ten behoeve van de bouw van ééngezinswoning overeenkomstig uitbreidingsplan „Leiden-Meerburger- polder" heeft de heer J. M. Waisvisz Delft de gemeente Leiden verzocht hem een perceel bouwterrein, groot on geveer 690 m2, gelegen aan het Kasteel hof in de Meerburgpolder te verkopen. Er is overeenstemming bereikt omtrent een verkoopprijs van f 28.000. Grote speelweide bij Kneppelhoutstraat Van een terrein, gelegen tussen de Kneppelhoutstraat en de Toussaintkade, is een gedeelte, groot 4063 m2, ingericht als speelweide. Een ander gedeelte van het perceel, groot 2350 m2 verkeert in een verwaarloosde toestand. De speelruimten in deze omgeving zün beperkt, zodat het naar de mening van B. en W. aanbeve ling verdient dit gedeelte bij de speel weide te voegen. Dit dient daartoe te worden opgehoogd en geëgaliseerd en van graszoden te worden voorzien. Verder is het noodzakelijk een behoor lijke toegang tot de speelweide te maken door de aanleg van een tegelpad van de Kneppelhoutstraat naar de Toussaintkade met een dam en duiker in de langs de kade lopende sloot. Het tegelpad zal een lengte van 90 m en een breedte van 1.50 m krijgen, de dam een kruinbreedtc van 3 m. Bovendien dient de speelweide, mede ten gerieve van de bewoners aldaar, aan de zijde van de Kneppelhoutstraat van een deugdelijke afrastering te worden voorzien, namelijk een van harmonica- gaas ter hoogte van 1.80 m over een lengte van 80 m. De kosten van een en ander worden begroot op f 13.280. v. d. WATER HAARLEMMERSTRAAT 207 heeft het. De beste merken. JUNGHANS, KIENZLE, MAUTHE. TT7EL, een avondje uit is het bepaald geworden, het gouden feest van de I» Arbeiders Toneelvereniging DOS, gisteren in de schouwburg. Van half acht tot na middernacht is men bijeen geweest om een opvoering bij te wonen van Herman Heijermans' uit 1904 daterende toneelwerk Schakels, en om getrouwe leden van de vereniging te huldigen wegens hun grote verdiensten. We kunnen zeggen dat de opvoering aan de verwachtingen ten volle heeft beantwoord en dat de vrij talrijke aanwezigen een koste lijke avond hebben gehad. Om „Schakels" nu een vrolijk spel van de huiselijke haard te noemen komt ons wat apocrief voor. Heijermans was een veel te 'goed toneelschrijver om de humor niet ook 'n kans te geven, maar bij dit werk gaat het toch in de eerste plaats om de niet zo vrolijke ervaringen van Pancras Duif, geslaagd met zijn on derneming in de industriële sector, maar een mislukkeling als vader en opvoeder. Zijn kinderen keren zich, hoe verschil lend zij onderling ook zijn en hoezeer K. en O.-lezing over de Bosjesmannen De Kung-Bosjesmannen van Zuid-An- gola stonden in de belangstelling op een avond van K. en O. Deze tot nu toe weinig bekende bosjesmanstam vormde het voornaamste studie-object van de jongste (23ste) Afrika-expeditie van dr. Paul Julien. Aan de hand van lichtbeelden en films vertelde deze uitvoerig over zijn erva ringen. Het gebied, waarin de onderzoekingen zijn verricht is zonder enige afwisseling, droog, onvruchtbaar, kortom heel onaan trekkelijk. In deze dorre steppen leidt het altijd zwervende volkje van de Kung- Bosjesmannen zijn armzalig bestaan (Kung is de naam die zij zichzelf hebben gegeven) Zij leven uitsluitend van de jacht, want landbouw noch veeteelt kennen ze. Bui ten wat de jacht oplevert bestaat hun voedsel uit plantaardige stoffen. Alleen als er dringende redenen zijn om langere tijd op een plaats te blijven, bouwen zij hutten van takkenbossen. An ders wordt het huiselijke leven gewoon in het open veld geleid. Uiterlijk onderscheiden de bosjesman nen zich onmiddellijk van andere stam men door de vorm van het hoofd. Het hoofd, dat betrekkelijk klein is, heeft uit springende jukbeenderen, een puntige kin en een oor zonder lel. Het haar is niet dicht op elkaar op de schedel geplant, maar groeit in kleine bosjes op 't hoofd Hieraan ontlenen de Bosjesmannen him naam en niet zoals vaak wordt aangeno men, omdat zij in de bosjes zouden le ven; het tegendeel is waar. De Bosjesmannen zijn zachtzinnige, vriendelijke en bescheiden mensen, aldus dr. Julien. Hun moraal ligt op een hoog peil, evenals hun beschaving. Het zijn deze mensen, aan wie ik de mooiste her inneringen bewaar, aldus de verteller. Aankoop van percelen aan de Mueschenbroeketraat Aan de gemeente Leiden zijn voor een bedrag van f 13.500 te koop aangeboden de huizen met erven staande en gelegen aan de Musschenbroekstraat nrs 4/4a en 6/6a. Het bezit van de percelen is voor de gemeente van belang, aangezien ze lig gen in het uitbreidingsplan „Leiden- Groenoord 1959". Het college van B. en W. acht de prijs van f 13.500 aanneme lijk. Onderdirectrice meisjes-h.b.s. Met het voorstel van de directrice van de hogere burgerschool voor meisjes met 6-jarige cursus en afdeling middel bare meisjesschool inzake aanwijzing van mevr. drs. E. S. F. de Jong-Feteris tot onderdirectrice van die school kun nen B. en W. zich verenigen. het bestuur van de Leidse Bond van Volkstuinder ver enigingen in de gelegenheid alle leden het jaarverslag aan te bieden. „Een belangrijke stap in de goede organi satorische richting", schrijft voorzitter A. Zaalberg in een voorwoord. Een sterke organisatie is nodig, ook al ge zien de moeilijke positie, waarin vela verenigingen verkeren. Het was in het afgelopen jaar alle verenigingen mogelijk, ongestoord tuinen, vijf echter op eigen risico, de tij lij ke complexen stagneert de ont wikkeling. Zo is het voor Tuinlust (Lage Mors- weg. nabij legermuseum) moeilijk ge weest, de tuinen bezet te krijgen. Be langstellenden kunnen zich niet moeite getroosten één of twee jaar op een complex te tuinen en dan te moeten verdwijnen. Bestuur en leden kunnen in zulke omstandigheden niet die ver beteringen aanbrengen die voor een gunstige beoordeling nodig zijn. De bond houdt er rekening mee, dat in 1962 complexen moeten woj- den ontruimd voor de realisering van uitbreidingsplannen; gedacht wordt aan de Nachtegaallaan voor het we genschema, de Slaagh voor de uit breiding van de universiteit en d< Profcssorenwijk voor de verplaatsing van de speeltuin naar het volkstuin complex. Verwacht wordt, dat di volkstuinders bij de gebiedsuittbrei ding van Leiden een „directe compen satie" zullen ontvangen in de vorm van permanente complexen. Het volkstuinareaal is in de nj logse jaren sterk teruggelopen. Dit iri 1945 nog 80 ha, in 1953 40 ha, in 1959 26 ha, in 1962 20 ha; het tekort is 26 ha. Als in de toekomst in de Leidse agglo meratie 220.000 mensen zouden w< moet voor de volkstuinders 100 ha be schikbaar zijn. De permanente complexen komen te liggen op een afstand van 2 tot 3 km van de woonwijken. Op 31 december waren negen vereni gingen aangesloten met 907 leden: De Mul (35), Nut en Genoegen (29), Onder linge Turnvereniging (35), Tuinlust (66). Zuid-West (33), De Slaagh (49), Ons Buiten (514), Roomburg (98) en Het Zonneveld (48). zij ook overhoop liggen, eensgezind te gen hem als hij het voornemen heeft met zijn jonge huishoudster te hertrou- Wij hebben grote bewondering voor regisseur en hoofdrolspeler A. C. van der Woerd, in de eerste plaats voor de prachtige creatie die hij van Panera» Duif heeft weten te maken, en niet min der om zijn regie, die alleen wat de to neelaankleding betreft wel eens een steek liet vallen. De medespelenden zijn te talrijk om ze uitgebreid te noemen. In vogelvlucht dan even: H. Verver was de rol van de eerlijke, trouwhartige Hein Duif op het lijf geschreven: Ans van Lienen wist de zaal te ontroeren in haar wanhoop al» de alweer teleurgestelde huishoudster; Sjoerd de Mik was de doortastende zoon en fabrieksdirecteur; Jan van Royen een fraaie student en A. Vink een geld zuchtige makelaar. N. Dorrepaal zal nog wat meer moeten articuleren om als aan nemer verstaanbaar te worden. De klei nere rollen, zoals de dames van de niet zo illustere heren, waren goed bezet. Aan het eind van de voorstelling feli citeerde namens de schouwburgvereni ging mr. H. R. Goudsmit de heer Van der Woerd met zijn vijftigjarig lidmaat schap, waarvan 45 jaar regisseur van DOS: bovendien bleek de vereni|ging juist 35 jaar in de schouwburg te spelen. Een mooie bak met bloemen onder streepte zijn woorden. Namens de afdeling Leiden van de Natu speldde de heer Bartelsman de heer Verver wegens diens veertigjarig lidmaatschap de Natu-draagspeld in zil ver op en ook overhandigde hij de bij behorende oorkonde. De heer Bonke, hoofdbestuurslid van de Natu, had voor de heer Van der Woerd de zilveren re derij kersspeld meegebracht. Bovendien kreeg de regisseur by monde van de heer Verver van de vereniging een ge makkelijke stoel. De wegens ziekte af wezige echtgenote van de heer Van der Woerd mocht, vertegenwoordigd door de dochter des huizes, een pendule en bloemen in ontvangst nemen. „MET GRATIS CHOCOLADE" Logopedist F. II. Sachs In de vacature van logopedist aan de school voor buitengewoon lager onder wijs, verbonden aan het Pedologisch In stituut. zouden B. en W. van Leiden willen voorzien door benoeming van de heer F. H. Sachts, onderwijzer en teven» logopedist te Leiden. (Van een redactrice) T ENTEMODE 1962 decreteert geen exclusieve lijnen Parijs en Italië verstopten de nieuwigheidjes voor het komende seizoen in de details van draagbare modellen. De naar de zoom iets wijder uitlopende rok (of de twistrok met even boven de knie ontspringende, uitwaaierende plooien), de accenten op de rug en de tinten van de stoffen het zijn allemaal kleinigheden die een japon of deux-pièces een modieus effect geven. Man telkostuums, deux-pièces en trois-pièces zijn favoriet en modehuis De Groot toonde hiervan dan dok een ruime collectie tijdens de modeshow, die gisteren in restaurant Van der Heyden werd gehouden. Wij zagen *"»t v marin-' lauwe kos tuums, vaak opgevrolijkt door witte cessoires. Een complet van japon en lange mantel in donkerblauw was bijvoorbeeld gecombineerd met een witte „stropdas". Ook pied-de-poule zal veel worden ge» dragen. De Groot toonde hiervan jeugdige deux-pièces, waarbij zowel rechte als een zogenaamde twistrok kun nen worden gedragen. Een driedelig pakje waaroverheen nog een lange mantel werd gedragen, ontving door de uitvoering in een warmrood Schots ruitmotief enthousiast applaus, evenals de witte en steenrode japonnen in simpele princesselijn met reep. gérende treft u KAPSELS aan van STEENSTRAAT 57 LEIDEN TELEFOON 21721 en twistrok. Een heel aparte kleurencom binatie vormde een wollen tricot trois- pièces in lila-roze en bruinrood. Het moderne gifgroen ontbrak evenmin op de show. We zagen o.m. een voorjaars- pak van denim (dat evenzeer modern is) in deze tint. Felroze zomertoiletjcs (waar van enkele met a-symetrische verwerkte strepen), een blauwe robe chemisier met witte noppen en een denim rok (marine) met jasje in verticale strepen vielen in de smaak. Nootbruin en citroengeel, bei ge, wit en zwart waren veel getoonde kleuren. Chanel en Cardin De afgebiesde mantelkostuums la Cha nel blijven gewild; de van voren iets op lopende jasjes van Cardin werden giste ren ook goed ontvangen. Behalve denim toonde De Groot ook jersey, linnen, ka toenen, wollen (Shetland) en zijden kle dingsstukken, van de laatste stof veelal japonnen in nopjesmotief. Bij de geklede modellen vielen een groene japon met volants en een zwarte zijden namiddag japon met gedrapeerd rokvoorpand op. De hoeden van Messcher's modehuis waren bijna alle van stro of raffia. Ze hadden brede randen, al dan niet opge slagen, cn stonden recht op het hoofd. De kapsels van de firma J. P. van der Blom vormden do „finishing touch" van deze show, die over het algemeen gemakkelijk zittende en daardoor goed draagbare kle ding bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 3