Jlicume griltórfje (fouranl Russen verwerpen voorstel, overleg nu al in gevaar f Commentaar W oorden wisseling Home en Gromyko Evian dode nu over het punt heen Nog 1000 nazi's wachten op straf Vliegtuig met 107 man bij Manilla vermist Eind gesprek is in zicht .rf' Amerikaan E. Bunker onzijdig waarnemer VRIJDAG 16 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12430 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „5taitt»«Ucfc is abrbima mijn bert ia Ugljenspatt" MARS als eindstation Zie pagina 5 De super-constellation verdween tussen Guam en de Philippijnen. Het was afkomstig van de vlieg basis Travis in Noord-Californië. Een armada van vliegtuigen en schepen zoekt thans het gebied af waar het vliegtuig kan zijn neer gestort. Als het vliegtuig met alle in zittenden inderdaad verloren is gegaan dan zou dit de op twee na ernstigste vliegramp zijn waar bij slechts 1 vliegtuig is betrokken. Nieuws in één oogopslag Op de ontwapenings conferentie heeft die Sow- jetunie een Amerikaans ontwerp-verdrag voor een verbod van kernproeven zonder meer afgewezen. De Russen willen alleen onderhandelen op basis van hun uit november da terende ontwerp, waarin controle-maatregelen zijn igebaseerdi op nationale systemen en niet op een internationaal controle-or gaan. Na een lange dag van ■besprekingen in Evian hebben de delegaties over eenstemming bereikt om trent de rol], welke de troepen van de FLN straks in Algerije zullen gaan spelen. Vanmorgen begon de slotfase van de onder handelingen en men ver wachtte nu voor het einde van de week een akkoord Generaal De Guillebon ia benoemd tot opperbevel hebber van de Franse strijdkrachten voor Alge- Een van de gruwelijkste moordpartij en heeft de OAS gisteren in Algiers pelijke werkers werden doodgeschoten Tien mos lims, die op een bus ston den te wachten, zijn ge dood door schoten met machinegeweren vanuit een rijdende auto. In Frankrijk zelf heeft de po litie negen leiders van commandogroepen van het geheime leger gearres- Officieel wordt nergens de naam van de „derde partij" bij het geheime Nederlands - Indonesische vooroverleg inzake Nieuw Guinea genoemd, maar in Washington circuleren be richten, dat de Amerikaan Ellsworth Bunker, voor malig Amerikaans ambas sadeur in Argentinië, Ita lië en India, het overleg zal bijwonen. In Djakarta is officieel verklaard, dat nog deze maand opnieuw 10.000 vrijwilligers naar Oost-Indonesië zullen wor den overgebracht. Minister Veldkamp heeft zich aan het slot van de loonintenpellatie in de Tweede Kamer bereid ver klaard het gehele waag stuk van de oonjunctuur- beheersing nog eens in het kabinet aan de orde te stellen. Bekeken zal dan ook worden, of aanvul lende conjunctuur-,politie ke maatregelen noodzake lijk zijn. Uit het voorlopig ver slag van de Tweede Ka- nmr inzake het ontwerp tot wijziging van de huur wet blijkt, dat vele Ka merleden zich nog niet definitief wensen uit te spreken over het percen tage van de huurverho ging per 1 juli TAE ontwapeningsconferentie, die sinds anderhalve dag in Genève aan A-' de gang is nu reeds getroffen door een botte weigering van de Rus sen, die elk resultaat dubieus maakt. De Britse en Amerikaanse delega tieleiders Lord Home en Dean Rusk stelden een viertal wijzigingen voor in het in april vorig jaar door de Ver. Staten en Engeland ingediende ont- werp-verdrag voor het verbieden van kernwapens. Deze wijzigingen die nog wel tegemoet kwamen aan de door de Sowjetunie opgeworpen be zwaren werden door de Russische vertegenwoordiger Tsarapkin prompt van de hand gewezen. Het nieuwe voorstel betrof de toe passing van het verdrag op alle kernproeven, beperking van inspec ties in gebieden waar zich normaal weinig seismische storingen voor doen, garanties tegen voorbereidin gen van kernproeven en bekorting van de periode voorafgaande aan het inwerkingtreden van de inspectie procedure. Tsarapkin verklaarde echter halsstar rig, dat alleen de Sowjebvoorstellen, zo als die 28 novenoniber 1961 ingediend werden als basis voor overeenstemming kunnen dienen. Zoals bekend, voorziet dit voorstel alleen in nationale inspectie. Het werd dan ook door de Verenigde staten en Engeland verworpen. Een onofficieel commentaar van Sow- jet-zijde, dat gegeven werd op de voor stellen van de V.S. wees al in de richting van een verwerping. Men zei namelijk dat de Amerikanen trachtten het hoofd probleem te verdoezelen door bijtkom- stlglheden in het geding te brengen. De vermindering van de kernwapens met dertig procent is, aldus een Sowjet - woordvoerder, al in 1948 voorgesteld en het kan derhalve niet meer serieus ge nomen worden. Behalve deze verwerping ls er meer, dat de conferentie in Genève bedreigt. EEN charter-vliegtuig op weg naar Zuid-Vietnam met 107 perso nen aan boord, "wordt vermist en is waarschijnlijk in het wes telijk deel van de Grote Oceaan neergestort. De inzittenden zijn 93 Amerikaanse militairen, drie Zuidvietnamezen en een burgerbeman- ning van elf Amerikanen. Vliegtuigen die naar de basis Clark, nabij Manilla, zijn teruggekeerd, hebben gemeld dat het weer uitstekend, is en dat de zee bijna spiegelglad is. Als de omstandigheden het toelaten, zal ook de komende nacht worden door gezocht als dat nodig is. Het af te zoe ken gebied is bijna 1200 km lang en' 100 km breed. Het vermiste vliegtuig werd bestuurd door gezagvoerder Gregory Thomas die in 1957 bij een vliegtuigongeluk betrok ken ls ygeweest dat door zijn toedoen zonder ongelukken is afgelopen. Hij maakte toen wegens motorstoring met een dc-6 een perfecte noodlanding i baai van Manilla. "j^VIAN is nu over het dode punt heen. Dat hebben gisteravond zowel de Franse als de Algerijnse zegslieden verklaard. Vanochtend om elf uur begon de slotfase besprekingen, met volledige eenstemming in zicht Een akkoord wordt nog voor het einde week verwacht. De wapenstilstand zou dan aan het begin van of tijd> het weekeinde van kracht kunnen worden. Aanvankelijk leek het er gisteren niet op, dat vorderingen gemaakt den worden. Pas tegen het slot een lange dag van besprekingen het gesprek plotseling een keer ten goede, doordat Fransen en Algerijnen een compromis bereikten met betrek king tot de toekomstige rol van de nationalistische troepen in Algerije. Zij mogen hun posities in het binnen land behouden en zullen rondom die posities enige bewegingsvrijheid ge nieten. Voorts zullen zij als geregelde detachementen ter beschikking blij ven van de voorlopige raad van be stuur in de overgangsperiode tussen wapenstilstand en verkrijging van on afhankelijkheid. Na de zitting van gisteren is duidelijk gebleken, dat de formele proclamatie van het bestand niet in Evian zal ge schieden. Waarschijnlijk gebeurt dit via tv en radio door De Gaulle en worden de teksten van de overeenkomsten tege lijkertijd in Parijs en Tunis gepubli ceerd. Wel zal te Evian een formele aankondiging worden gedaan van het einde der vredesbesprekingen Vermelden we nefg, dat generaal Jacques de Guillebon is benoemd tot opperbevelhebber van de Franse strijd krachten in Algerije. Hij volgt generaal Charles Ailleret op. De Guillebon is een goede vriend van generaal Pierre Bil- lotte, die de nieuwe Franse hoge com- Algerije en als zodanig de hoogste vertegenwoordiger van het Fran se gezag in dat gebied wordt. (Zie ook elders in dit nummer). De Britse minister van buitenlandse zaken Lord Home, heeft zondagavond aan een diner Gromyko gewaarschuwd, dat de plagerijen van de communisten In de Beriynse corridor de besprekingen In gevaar kunnen brengen. Volgens onbe vestigde berichten zou Lord Home, toen hij op weg naar Genève, vernam, dat de Sussen metaaispllnters in de corridor strooiden, overwogen hebben om terug te keren naar Londen. Het schijnt zondagavond aan het diner rumoerig tc zijn toegegaan. Men meent te weten dat er een scherpe woorden wisseling is ontstaan tussen Rusk en Home enerzijds en Gromyko anderzijds over de Beriynse kwestie. Importeur is niet verontrust door sigarettenrapport De kwestie van de sigarettenverkoop is nog steeds in de belangstelling. Na het gepubliceerde onderzoek van de Ne derlandse consumentenbond over het nicotine- en teergehalte konden verschil lende winkeliers en grossiers een daling de sigarettenverkoop constateren. Naar de mening van een van de groot ste importeurs echter is de omzet niet Uedaald. Integendeel, juist door derge lijke publikatie zou het publiek eerder en veelvuldiger een sigaret opsteken, althans volgens deze importeur. De importeur, die een kwart van de in Nederland gerookte sigaretten omzet, achtte het noodzakelijk dat men zich bij een onderzoek tot meer dan een labora torium zou wenden. De cijfers in het buitenland schijnen nog al eens 'uiteen te lopen. Verder moesten ook de schade- lyke gevolgen van de luchtvervuiling, vooral in de grote steden, niet uitgevlakt worden, zeker wanneer er sprake is van kanker. Bij navraag bleek, dat de winkeliers in Amsterdam wel degelijk de afgelopen week minder sigaretten hebben verkocht dan de laatste tijd gebruikelijk, hetgeen men vooral wijt aan het Engelse rap port. Ook de vasten zouden wel eens de oorzaak hiervan kunnen zijn. Tijdens de vasten worden altijd minder sigaretten verkocht. Sinterklaas, de bekende Spaanse bisschop, heeft een minstens even bekende SpanjaardDon Qui- chote, geïnspireerd. Gistermiddag werden in Amsterdam namelijk elf ton sinaasappelen aangeboden voor ziekenhuizen en verzorgings centra in heel Nederland. De sinaasappelen zijn een geschenk van een aantal steden in Spanje. In het gevolg van de legenda risch geworden edelman (die ove rigens opvallende gelijkenis ver toonde met Thom Keiling) liep o.m. dit Spaanse echtpaar met een ezel beladen met sinaasappelen. it. —g. Jf* T <- Zes van de twintig bloemenmeisjes die in het komende seizoen de stad Haarlem zullen vertegenwoordigen hebben zich gisteren voorge steld onder het ivakend oog van Laurens Janszoon Coster. Sukarno stuurt 10.000 soldaten DE „DERDE MAN" die het geheime meerd hebben voor opkomst in werke- Nederlands-Indonesische voorover-1 ïyke dienst. Te Washington gelooft men dat de Nederlandse autoriteiten zich leg zal bywonen, zal vermoedeiyk de Amerikaanse zakenman en diplomaat Ellsworth Bunker zyn. (Zie pagina 7.) Hij zal de besprekingen (die waarsohijn- lijk dinsdag a3. in de V-er. Staten be ginnen) als onzydlg waarnemer bywo nen. Dr. J. H. van Royen zal namem Nederland spreken, en voor Indonesië wordt de naam van de ambassadeur In Moskou, Malik, genoemd. Inmiddels laat Sukarno opnieuw 10.000 vrüwilll- gers oprukken naar de grenzen Nederlands Nieuw-Guinea. Het Amerikaanse departement buitenlandse zaken maakt de indruk dat het niets wil zeggen ómdat n derhandelingen zo veel mogelijk kan» op succes wil geven. Toen perschef Joseph Reap werd medegedeeld dat viei Nederlandse oorlogsschepen door hel Panamakanaal zullen varen, zeide hij dat dit toegestaan was voor o pen van elke nationaliteit Hy weigerde een specifiek antwoord. In regerings kringen te Washington zeide men t< hopen dat de doorvaart door het Pana makanaal en het plan om een maand lang langs de Amerikaanse westkust te varen de besprekingen niet pederen. Men maakt zich daar zorgen over deze maatregel. Amerika kan de doorvaart niet weigeren, r klaart ook niet officieel dat het deze betreurt Een hooggeplaatst Amerikaans amb tenaar zeide dat indien de Nederlanders en Indonesiërs werkeiyk een vreedza me oplossing willen, zy ondanks de be wegingen van de Nederlandse oorlogs schepen aan de conferentietafel zullen plaatsnemen. Men herinnert eraan, dat de Indonesiërs 18.000 man naar liet oostelyk deel van Indonesië hebben overgebracht cn 750.000 man gealar- Vakantie: huis van bewaring dicht Het huis van bewaring III aan de Oos- teiyke Handelskade in Amsterdam zal gedurende twee vakantiemaanden ver moedelijk worden gesloten. De direc teuren van de drie huizen van bewaring Amsterdam hebben dit aan .de direc- ir-generaal van het gevangeniswezen voorgesteld teneinde het gevangenisper soneel in de gelegenheid te kunnen stel len met vakantie te gaan. In verband met het reeds bestaande personeelstekort dreigde door het samenvallen van de vakanties in alle drie huizen van bewa ring een onderbezetting te ontstaan. De directeur-generaal van het gevan geniswezen, mr. E. A. M. Lamers, deelde desgevraagd mede dat een beslissing oved het voorstel nog moet worden ge nomen, maar dat het wel In de lyn der verwachting ligt dat het plan wordt ge realiseerd. Het hoofd van het arrondis sementsparket in Amsterdam heeft met deze tijdelyke voorziening ingestemd. Het zal geen gevolg hebben in het exe- Icuteren van de vonnissen. Zo nodig zul len delinquenten in andere huizen van bewaring worden ondergebracht. zorgen maken over deze maatregelen er daarom de voorkeur aan geven voor mogeiyke noodgevallen enkele Neder landse oorlogsbodems naar de wateren bewesten het Panamakanaal over te brengen. Het vertrek van de tienduizend ge oefende Indonesische vrijwilligers naar de omgeving van Nieuw-Guinea is door het militaire hoofdkwartier te Djakarta aangekondigd tegen het einde van maart. De eerste tienduizend werden in februari naar Oost-Indonesië overgebracht, en zyn nu gelegerd op vooruitgeschoven posten nabij de grenzen van Nieuw-Guinea. Mr. J. A. W. Burger (soc.), lid der Tweede Kamer, heeft de minister-pre sident gevraagd naar de waarheid van de berichten over het Nederlands-Indo nesisch vooroverleg en of het wel bevor derlijk voor dit overleg is, wanneer vier schepen van smaldeel V aan de Ameri kaanse westkust gereed blijven „voor eventueel opstomen naar Nieuw-Guinea" Hij vraagt of de regering bereid is toe te zeggen dat niet tot militaire versterking van Nieuw-Guinea zal worden overge gaan dan na overleg met de Tweede Op 103-jarige leeftijd is gistermorgen na een kortstondige ziekte in Winters wijk overleden de heer G. H. Stortelers der oudste inwoners van ons land. 0NTSTELLEND en in nog steeds toe nemende mate afgrijselijk is het op treden van de O.A.S. in Algiers. Tiental len weerlozen en argelozen worden wreed vermoord. Het is alles van een onvoor stelbare barbaarsheid en ontmoedigend Is het, te ontdekken waartoe de mens in zijn grenzenloze dwaasheid komen kan. Dwaas is het overigens niet in zoverre er achter heel dit verachtelijk handelen een weldoordacht plan steekt. De O.A.S. handelt niet maar in een stemming van wanhoop. Er moet, zo is duidelijk haar overweging, in grote hoeveelheden haat worden rondgezaaid wil straks de mis lukking van de wapenstilstand, waarop zowel Frankrijk als Algiers aansturen, ge waarborgd zijn. Immers, wat moet er worden van een ge bied, waar het gezag onmachtig is geble ken, waar wel omvangrijke troepenmach ten patrouilleren maar niet op de plaatsen waar de schoten vallen, waar de politie wel op het toneel verschijnt maar te laat. We zeggen niet, dat dit opzet is. Wel zeg gen we, dat de regering machteloos is. En bovendien is er onzekerheid over de mate waarin zij zelfs op haar eigen ge zagsorganen rekenen mag. De O.A.S. is tot diep in het regeringsapparaat geïnfil treerd. Het streven van de O.A.S. is er kennelijk op gericht, voor de toekomst iedere wij ziging in de bestaande situatie onmogelijk te maken. Haar wrede actie maakt een felle reactie te waarschijnlijker. Maar deze reactie krijgt alleen bij een veran dering in de situatie haar kans. Zulk een verandering moet naar het oordeel van de O.A.S. ten koste van alles worden voorkomen. Het recept is de afschuw wekkende terreur, die allerwegen schrik verspreidt en een verlammende uitwer king heeft. Het is alles onheilspellend cn diep be schamend. Tussen Frankrijk cn Algiers worden de onderhandelingen moeizaam voortgezet. Het einde ervan is eindelijk in het zicht De geoefende terreur zal hier zeker stimulerend werken, er moet im mers een einde komen aan de onhoudbare toestand van het heden. Tegelijk echter veroorzaakt de terreur nieuwe complica ties, hetgeen trouwens is wat de O.A.S. beoogt. De wapenstilstand tussen Frank rijk en Algiers moet er komen, maar waar toe zal hij leiden? Wat zal hij losmaken? Ook voor wie ver van dit toneel verwij derd zijn is er alle reden om er een be zorgd oog op te richten. Wat zullen de komende dagen brengen? De Gaulle, eenzaam als hij is, moet» wel van eerbiedwekkende statuur zijn, dat hij volhoudt cn niet ten slachtoffer valt aan vertwijfeling. (Advertentie) —MARMOLEUM 200 cm breed 13.50 p.m. NIEUWE RUSTIGE KLEUREN Uit voorraad leverbaar. VAKKUNDIG GELEGD DOOR WONINGINRICHTING BULTHUIS - BOTERMARKT 23 yr Tendens langzaam atijgend Volle maan 21 maart. T>OVEN onze omgeving is een nieuw hogedrukgebied ontstaan dat zich ontwikkeld heeft uit een van het wes ten komende rug van hoge luchtdruk. De kern van dit hogedrukgebied lag vanmorgen bij de Waddeneilanden. On der invloed daarvan heerste in ons land de afgelopen nacht op de meeste plaat sen helder weer met weinig wind, zodat vooral in het noordoosten van het land op vele plaatsen matige vorst voor kwam. De kleine depressie die gisteren bij Ierland lag nam snel af en heeft voor het verdere weersverloop geen beteke nis meer. Van de oceaan zullen de ko utende 30 uur geen nieuwe storingen naar Westeuropa komen. Een actieve depressie boven Grie- HET WEER IN EUROPA kenland brengt in de Balkan. Polen en D Rusland veel sneeuw. Bij ons zal het «apporten hedenmorgen zeven uur weer morgen geheel onder invloed van het hogedrukgebied staan zodat er over het algemeen weinig bewolking zal zijn. Station Het blijft nog steeds koud met een wat toenemende noordoostelijke wind. D Helder De Bilt verwacht tot morgenavond: Ypvnuurg Wisselend bewolkt en op de meeste Eeide plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit noordoostelyke richting. Wei nig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN Zaterdag: zon op 6.52. onder 18.47 uur; maan op 14.50, onder 5.28 uur. £R MOETEN nog ongeveer worden. De over ge 200 rijn of grootste deel van de oorlogs- ritetten van politie en justitie dersehreven in du rend een-naris worden naar het buitenland gevlucht misdaden aan het licht ls ge- hun besl doen nazlmlsdadlgcrs Hausmam berecht voor de oorlogsmisda- of leven onder een valse naam komen. Sinds 1945 z(jn meer te beschermen wees Hausmann den, zo heeft de minister van cn zullen wellicht nooit wor- dan 10.000 mensen berecht voor van de hand justitie van de deelstaat Ba- den gevonden. misdaden in de nazitUd. 5300 Deze beschuldiging werd De minister, die aanvankelijk overwoog disciplinaire maatre den - Würtpmhprir YVnlfeanir «cBvuuiu.g.ng wem vo- gelen tegen mevrouw Just- Hausmaun. verkiaard. Mi„l.ter JïïSfwAt fr-M"1.""*-". verband deze mensen werden be- - Minister Hausmann prees het recht door Duitse rechtbanken, een Westduits officier van Jus- met haar ultlatlnecn deeldë'nn Hausmann rei dat de ver- werk van het centraal bureau De beschuldiging, dat slechts title, mevrouw Barbara ji"- MO .Xï'oeffe A" oorlogs- een klein gedeelte van de oor- Dahlmann. Haar verklaring bleken dat er geen gronden dergelijke maatrege- bljjfplaats van 800 van deze voor onderzoek o ex-nazi's bekend is en dat zU misdaden In Ludwlgsburg, dat logsmisdaden is opgehelderd werd vorige week door te zijner tyd berecht zullen ervoor heeft gezorgd dat het en dat enkele Westduitse auto- aantal Westduitse juristen in- len. Eindh. Zd.-Umb Helsinki Stockb. Oslo Londen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1