Jlicuiur griJisclje GTnurant In drie jaar met dertig procent ontwapenen Commentaar Algerijnen: Stap terug in Evian Collaboratie in de oorlog is gewoon Talenwonder V.S.-voorstel in Genève Vier marine-schepen naar westkust V.S. Oe Thant verheugd over voorgesprek Slippartij in sneeuwbui: 4 doden DONDERDAG 15 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,55 -per maand; ƒ0,59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12429 CHRIST ELI JK-NATIONAAL DAGBLAD ^Stantvastfef) i« gMleoen mgn bert ia triijeaspfttt" TAE Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, is op -L' de ontwapeningsconferentie in Genève met een plan in vier punten gekomen, dat een einde moet maken aan de bewapeningswedloop. Het eerste punt houdt een vermindering in van dertig procent van wapens die gebruikt worden om kernwapens af te vuren en een zelfde vermin dering van conventionele wapens. Deze eerste fase zou drie jaar in beslag nemen. Als tweede punt van het Amerikaanse plan noemde Rusk het overhevelen van 50.000 kg uranium naar de sector voor vreedzame doel einden, door Amerika en Rusland. DEAN RUSK ....dertig procent.,.. Na een voorstel ter verhoging van observatieposten, die een „oorlog door toeval" moeten voorkomen, kwam het vierde punt over de con trole. Zoals bekend zijn vorige con ferenties hierop vastgelopen. Rusk verklaarde zich thans voorstander van een „spoedonderzoek" naar thoden voor een doeltreffende in- Vlagvertoon met bijbedoeling (Van onze parlementsredactie) In Den Haag is gisteren bevestigd, dat vier Nederlandse marine vaartuigen vlagvertoonreizen gaan. maken naar de westkust van het Amerikaanse continent, waar ze tot half april bezoeken zullen bren gen. Het zijn de onderzeebootjagers „Limburg" en „Groningen" en de onderzeeboten „Zeeleeuw" en „Dolfijn". Ze behoren tot het smal deel V, dat op het ogenblik in de Caraïbische wateren aan het oefenen is. De vier schepen reizen via het Panamakanaal. Het vlieg kampschip „Karei Doorman" blijft zijn weg vervolgen. Nieuws in één oogopslag Aan zijn bereidverkla ring geheim vooroverleg met de Nederlanders te voeren over de kwestie Nieuw-Guiinea heeft pre sident Soekarno toege voegd te hopen, dat spoe dig via officiële onderhan delingen het bestuur over het gebied aan Indonesië zal worden overgedragen. Naar thet oordeel van Soe- kanno is Indonesië in staat de veiligheid van de Ne derlanders in Nieuw Gui nea te garanderen. Vier Nederlandse ma rineschepen gaan een vlag- vertoonreis maken naar de Amerikaanse westkust Momenteel zijn zij in de Caraïbische wateren aan het oefenen. Vanaf de westkust kan het smaldeel onmiddellijk naar Nieuw Guinea worden gediri geerd, indien de ontwik kelingen in de komende weken hun aanwezigheid daar noodzakelijk moch ten maken. Nog steeds is de be standsovereenkomst in Al gerije geen feit. Na de be sprekingen van gisteren in Evian hebben de Alge rijnen verklaard, dat er van een stap terug gespro ken moet worden. De OAS is erin geslaagd met een kneedlbom de te levisiezender van Oran te vernietigen. Het geheime leger heeft iedereen in Al gerije op straffe des doods gewaarschuwd mee te doen aan de staking van 48 uur bij de afkondiging van het bestand, In Genève is gisteren het ontwapeningsgesprek officieel begonnen. Ame rika en Rusland treden op als permanente voorzit ters. Bovendien zal tel kens een voorzitter van de dag worden gekozen. Na elke bijeenkomst zal een communiqué worden uit gegeven, dat door elke delegatie moet warden goedgekeurd. Naar het oordeel van president Kennedy zullen de belemmeringen die de Russen de laatste tijd het. verkeer der geallieerden in de Duitse luchlcorridors in de weg leggen, het moeilijker maken een op lossing te vinden voor het Berlijnse vraagstuk. De socialistische oppo sitie in de Tweede Kamer heeft geen motie inge diend naar aanleiding van het loonbeleid der rege ring. Minister Veldkamp en staatssecretaris Rool- vink kregen o;m. de steun van de KVP. Hoewel van officiële zijde alleen „vlagvertoonbezoeken" is gesproken, staat het vast dat de vier schepen te vens naar de Amerikaanse westkust worden gedirigeerd óm vandaar onmid dellijk naar Nederlands Nieuw-Guinea t« kunnen opstomen, indien daar de komen de weken een toestand zou ontstaan die hun aanwezigheid ter plaatse noodzake lijk zou maken. Minister-president De Quay heeft er maandag jl. nog aan herinnerd, dat zich, gezien de voort gaande bedreiging en duidelijke voorbe- Voor vervolg zie pagina 9 ternationale crisis, en voor het geval het belang van de Ver. Staten er mee ge diend zou zijn. Uit de antwoorden die Kennedy gaf op vragen betreffende inspectiemethoden In geval van een akkoord inzake het ver bieden van proeven met kernwapens wordt afgeleid, dat de President niet meer zo sterk hamert op de noodzaak van toezicht op heimelijke voorberei dingen van dergelijke proeven. Hij zou thans het zwaartepunt willen leggen op wijze, waarop genomen kernproeven spectie op naleving van de maat regelen. Prompt op de Amerikaanse voor stellen volgden de Russische. Gromyko, de Sowjet-miraister van buitenlandse zaken, legde een plan voor voor grootscheepse ontwapening en demobilisatie van alle strijdkrachten over een periode van vier jaar. Het voornaamste onderdeel van het Rus sische voorstel wordt gevormd door een verdrag, waarbij alle militaire in stallaties en vestigingen en alle wa- penvoorraden worden ontmanteld. Over de controle van een dergelijk verdrag heeft Rusland een internatio nale organisatie op het oog. ..binnen het kader van.de V.N." Details over deze naleving, die door het westen als essentieel worden beschouwd, wer den niet gegeven. Bij de gesprekken, die gistermiddag begonnen, zullen Amerika en Rusland als permanente voorzitters optreden. Bo vendien zal er telkens een voorzitter van de dag worden gekozen, in alfabetische volgorde. Alle vergaderingen zullen be-, sloten zijn, tenzij anders wordt overeen gekomen. Na elke bijeenkomst zal er een communiqué worden uitgegeven, dat de goedkeuring van alle delegaties moet wegdragen en voorbereid wordt door de voorzitter van de dag. Er zal slechts een zitting per dag worden gehouden. De zeventien deelnemende landen zijn: Amerika, (Frankrijk laat verstek gaan), Canada. Italië, Rusland, Bulgarije, Polen, Roemenië. Tsjechoslowakije, Brazilië, Birma, Ethiopië, India, Mexico, Nigeria, Zweden en Egypte. Intussen heeft president Kennedy op zijn persconferentie (zie ook elders in dit nummer) verklaard, niet van plan te zijn aan een topconferentie deel te ne men, als zich van tevoren geen toestand heeft ontwikkeld, die naar zijn mening onderhandelingen op het hoogste niveau vruchtbaar en lonend zouden maken. Hij noemde drie mogelijkheden: voor h krachtigen van een overeenkomst, voor I werd verklaard, dat het overleg van het geval zijn aanwezigheid van door- J e, slaggevende betekenis zou kunnen zijn, Sls'eren een s'aP terug betekent. De met name in geval van een ernstige in-1 Fransen waren minder pessimistisch, kunnen worden geconstateerd. „Een land kan jarenlang proeven voorbereiden, zonder ze daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat er om duidelijk te kunnen vast stellen, wanneer een proef is genomen", aldus Kennedy. De besprekingen werden vanochtend om 10 uur geopend met enige hoop, dat de „verspreiding" van kernwapens in de wereld tot staan kan worden gebracht, als Amerika, Rusland en Engeland het eens kunnen worden over de ingediende voorstellen die tot een verdrag kunnen leiden, waarbij de overdracht van der gelijke wapens wordt verboden. Het zal een zeer beperkt resultaat zyn (als het er al komt), maar wellicht een eerste rem zijn op de kernbewapeningswedloop, zo meent men in westelijke kringen in Bij een inhaalmanoeuvre ls de 30- jarige A. van Waardenburg uit Gorkum met zijn auto tegen een vrachtauto ge reden. Het ongeluk gebeurde op rijks weg 15 bij Deil. De heer Van Waarden- burg is in het ziekenhuis van Gorkum overleden. In vloeiend Spaans wendde de leider van de Mexicaanse inzending op de Utrechtse jaarbeurs zich gisteren tot een. ietwat onthutsteprinses Beatrix. „Ik spreek geen Spaans, mijn zus is daar een kei in", zei de Prinses tot de gastvrije Mexicanen. In tal van stands liet zij zich uit voerig inlichten. Andere zoals bij de machines voor houtbewerking liep zij in hoog tempo voorbij. TAE besprekingen in Evian duren Iondanks de optimistische be- richten van de afgelopen dagen nog r het be- steeds voort. Van Algerijnse zijde OE THANT, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, liet te New York door zijn woordvoerder verklaren, dat hij verheugd is te constateren dat zowel Den Haag als Djakarta besloten hebben inleidende besprekingen te houden met betrek king tot het probleem van „West- Irian". Hij zal zijn pogingen voort zetten om te komen tot een vreed zame oplossing en hij zet zijn con tact met beide partijen voort. In diplomatieke V.N.-kringen te New York toonde men zich eveneens verheugd over Sukarno's aanvaar ding van de Amerikaanse voorstel len van geheime voorbesprekingen met Nederland. In dit verband bren gen zij hulde aan Oe Thant en aan de Amerikaanse minister van jus titie, Robert Kennedy, die de weg geëffend hebben. Amerikaanse officiële kringen ont houden zich nog van uitspraken om dat zij het officiële antwoord van do Indonesische regering nog niet heb ben ontvangen. Als het bericht van radio-Djakarta over Indonesiës aan vaarding bevestigd wordt, zou dit een belangrijke vooruitgang betekenen, zeiden zij. Premier Fidel Castro van Cuba ia vele weken weer in het openbaar verschenen. In Havana woonde hij samen met president Osvaldo Dorticos (rechts) en de schoonheidskoningin Sonia Go- (links) een carnavalsop tocht bij. De Australische hoge commissaris in Canada, David O'Hay verklaarde te Lon den in Ontario, dait de vooruiifczidhtan op een oplossing van het geschil tussen Ne derland en Indonesië ühans beter zijn dan zij in maanden zijn geweest. Hoewel Australië geen partij koos, hebben wij wel onze invloed aangewend om beide mogendheden ertoe te brengen aan de conferentietafel hun geschil te beslech-1 het feit- dat hij op 1 september ten, zeide hij. vorige jaar de bejaarde landbouwers Voor vervolg zie pagina 9 I A' en van Zel9t met ecn stuk ^zer De rechtbank in 's-Hertogenbosch heeft de 26-jarige kantoorbediende M. van der S. uit Sprang-Kapelle conform de eis van de officier van justitie wegens een dubbele moord veroordeeld tot twin tig jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en onvoorwaardelijke ter beschikkingstelling van de regering. Hij stond op 1 maart terecht wegens het leven heeft gebracht maar ook zij weigerden te voorspel len wanneer een wapenstilstand be kend gemaakt kon worden. De Fran sen hebben al hun strijdkrachten in de kazernes geconsigneerd om voor bereid te zijn op elke actie van de OAS. Deze organisatie heeft in Al giers een overval gepleegd op een politiekazernes en beeft nogmaals op geroepen tot een staking bij de af kondiging van het bestand. In tegen stelling tot vorige oproepen zal deze staking nu 48 uur moeten duren. Voor de eerste maal viel er een toon van pessimisme waar te nemen op de conferentie in Evian die nu reeds acht dagen duurt. Goed ingelichte zegslieden deelden mee. dat weliswaar moeizame vorderingen waren gemaakt, maar dat sommige kwesties die opgelost leken op nieuw ter sprake zijn gebradht. In het geheel van deze somibere geluiden past het bericht, dat premier Ben Khedda zijn vertrek naar Rabat, waar hij voor bereidingen zou treffen voor de ont vangst van Ben Bella en diens lotgeno ten, opnieuw heeft uitgesteld. Voor vervolg zie pagina 4 Ongeveer een kilometer voor de afrit naar Vcenendaal is gisteravond op Rijks weg 12 een volkswagen geslipt in een hevige sneeuwbui. De gevolgen waren verschrikkelijk. De auto belandde op de andere weghelft, waar hU werd aange reden door een personenauto die uit de tegenovergestelde richting kwam. De be stuurder van deze auto, de heer B. Is- waard uit Amsterdam, was op slag dood. In de volkswagen zaten vier personen, van wie er drie kort na het ongeluk over leden t.w. de 25-jarige J. Volkes uit En schede en het echtpaarVandcrmeiden, eens uit Enschede. Hun zesjarig dochtertje was de enige, die het ongeluk overleefde, zU werd licht gewond. Gisteren is de 81-jarige heer W. A. Horst uit Zeist, toen hij op de fiets do weg overstak' door een zandauto aange reden. De heer Horst overleed korte tijd het ongeluk Na verduistering naar Amerika Naar eerst thans blijkt is enige weken, geleden de Veenendaalse zakenman V., die ervan wordt verdacht verduistering tot een bedrag van f 40.000 te hebben gepleegd, naar Amerika vertrokken. V. dreef in Veenendaal een zaak In radio- en televisietoestellen. Hij had daarbij tal van goederen in consignatie. Voor hij vertrok heeft hij inventaris en voorraad verkocht. Hij liet echter na zijn schulden te betalen. In Heerlen ls gisteren de 18-jarige studente E. C. M. Widdershoven met het hoofd tegen een autobus gevallen, toen zij, met haar zusje achterop de fiets, begon te slingeren. Zij was meteen dood. JN ONZE volksvertegenwoordiging heeft het gisteren niet ontbroken aan een krachtig weerwoord tegen de socialisti sche kritiek op de loonpolitiek der rege ring. Anders dan met de kritiek het ge val was, die overwegend emotioneel was bepaald, kon dit weerwoord gebaseerd zijn op de nuchtere feiten. De kritiek, zoals deze door de socialisten wordt gevoerd, kan dan ook niet voorbij doen zien aan de waarheid, dat de resul taten van de regeringspolitiek zowel op economisch als op sociaal gebied opmer kelijk, ja opzienbarend zijn. En zo zal ook hier de socialistische kritiek in wezen moeten worden teruggevoerd op in deze kring gevoelde afgunst. Van de politiek bijvoorbeeld, zoals zij door onze staatssecretaris Roolvink wordt ge voerd, kon gisteren in de volksvertegen woordiging worden gezegd, dat zij dc waardering van goed tot zeer goed ver dient. Hijzelf werd genoemd een waardig vertegenwoordiger van de beste tradities v^tn zijn partij. Dat is wat anders dan dc kritiek die op zijn hoofd is uitgestort. Het is trouwens in het algemeen verstan dig om de kritiek, als waartoe de opposi tie zich thans telkens weer opmaakt, te doorzien. Er blijft dan niet zo heel veel van over. Het wordt dan het geweeklaag van een politieke groepering, die zichzelf aan de kant van de weg heeft gemanoeu vreerd om tot de smartelijke ontdekking te komen dat ook zonder liaar het leven alleszins redelijk voortgaat. Deswege kan deze kritiek nog alleen indruk maken op de slechte verstaander. Het ware te bc- trenren, zo straks moest blijken dat or nog velen zijn. Natuurlijk kan deze balorige kritiek na delig werken. In de kwestie-Nieuw-Gui- nea heeft zij Sukarno de indruk moeten geven van verdeeldheid onder ons volk eu heeft zij op zijn vasthoudendheid verhar dend Ingewerkt. En op sociaal gebied heeft zij geleid tot verbreking van de samen werking zoals deze daar jarenlang heeft bestaan. Er zit, dunkt ons, wat het N.V.V. betreft niet anders op dan dat het op zijn schre den terugkeert. Het lieeft zichzelf in een isolement geplaatst dat geen kracht kan betekenen. Nadat het K.A.B. en C.N.V. van zich heeft vervreemd, behoeft het ook van deze zijden niet op solidariteit te rekenen, dat zit er echt niet in. Reeds heeft gisteren het debat in de volks vertegenwoordiging verhelderend gewerkt. Het ware te wensen, dat, nu van onder scheidene kanten de stoom is afgeblazen, de nuchterheid weerkeert waar deze ont breekt. De socialist evengoed als wie ook zal een gezonde economische en sociale politiek moeten zien als een landsbelang. Zelfs dan wanneer hij aan de bepaling van die politiek geen rechtstreeks deel heeft. zondag 18 maart Ned. Kampioensch. Tafeltennis te Nijmegen Eurovisie: Finale Songfestival te Luxemburg a IyiJ Ierland is een kleine oceaande- pressie aangekomen, die zijn invloed in zuidoostelijke richting naar het Ka naal uitbreidt. In verband hiermee kan deze storing de kou in ons land niet verdrijven. Wel zal ze morgen overdag de sneeuwkansen doen toenemen, namelijk in hel zuidwesten en zuiden van het land. Voor de storing uit zal komende nacht een rug van hoge lucht druk onze omgeving passeren. Dit zal een heldere i.jcht met weinig wind tot gevolg hebben, zodat het de komende nacht op vele plaatsen matig zal vrie- Stationalr op 6.54 onder 18.45 i 9 onder 4.53 uur. i 21 maart zeven uur Vrijdag De kou is tot ver naar het zuiden door- °P gedrongen. Zelfs in Italië komt plaatse- ma luie POr.t en sneeuw „oor. HET WEER IN EUROPA De Bilt verwacht tot vrijdagavond Rapporten hedenmorgei Vannacht en in de vroege ochtend: wei nig bewolking, zwakke wind, hier cn daar mist en op vele plaatsen matige vorst.Later op «1c dag: toenemende be wolking, in hoofdzaak in het zniden en zuidwesten van het land, waarschijnlijk D. Heidei geen neerslag, zwakke tot matige ooste- vr^1burg lijke wind, temperatuur oplopend tot Eeldè enkele graden boven het vriespunt. (Op gemaakt 11-15 uur) Temper Station u x -|d i gesteldh 5 a li _dt Twente Dl' ,s dc ontstellende ver- pen In Korea aan de kaak werd ring vrUwUlig, zonder bedreigd Velen hebben meegewerkt oorlog met de v«and samenge- klaring van de Amerikaanse gesteld. te zijn, met de vijand te hebben aan propaganda-ultzendingen Overste Mayer ls van mening, gecollaboreerd. ZU vergoelUk- voor dc communisten. De mces- dit door te zeggen, dat „ie- te mannen hebben niet werkt. Dit is een gevolg van lcgerpsychiatcr, lultenant-kolo- het feit, dat dc troepen slecht nel William Mayer, tegenover dat de anti-communistische in- voorbereid de oorlog Ingaan. een Senaatscommissie, die een doctrlnatle van de Amerikaan- dereen" hel deed eo dat ..rulke getracht te ontsnappen Mayer De commandanten van hoog tot onderroek Instelt naar het ge- se troepen ln dc meeste geval- kleine dingen het land niet wer- betoogt, dat dit alles van groot laag rijn veranlwoordel.jk voor drag van dc Amerikaanse troe- len „(aalt, nutteloos I» ot «rits kelijk konden schaden." belang Is om te weten- immers deie lltuatir Honderdrn Ante pen In communistische gevan- een negatieve uitwerking heelt" Het bleek dal een op de tien dergelUlte dingen a|jn niet te toegaf mede-gevangenen rümen met wat algemeen ge- rikaanse militairen hebben toe- genschap tydens de Koreaanse HU heeft meer dan duizend ml- gegeven, dat zU in communis- oorlog. De naam van deze psy- lltairen, die in Korea gevangen te hebben verraden. "Honderden acht wordt dê* standaard "te zouden niet ln gevangenschap van moreel verantwoord ge. zUn genomen, ondervraagd zUn tische gevangenschap vrUwilHg chlater kwam vorige week in daden hebben begaan waarvan het nieuws, nmdal h|] lal van een derde deel gal toe op het i|)n gestorven, wanneer hun drag dat van veile zp wisten, dat gj met ln het leringen hield waarin het ge- punt van de psychologische en kameraden hen beter zouden een vrUe maatschappij geelst belang van de V.S. waren. drag van de Amerikaanse troe- propagandistische oorlogsvoe- hebben geholpen. kan worden. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh Aberdeen Pari; J -1 2 •1 -0 2 -5 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1