Jlicuure £rihscl)e (tfimraut een Parijs verwacht grote klap van O.A.S. Commentaar Chroesjtsjef: top over kernproeven Protest tegen verkoop Da Vinei Protestbetoging tegen laffe bomaanslag Gevangenen begroet met anti-Nederlandse leuzen Gaat Black bemiddelen? MAANDAG 12 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12426 CHRIST ELI JK'NATION AAL DAGBLAD „Stantvastlcfi i« qbcblma tnyn bert in Ugfyenspott" Verloofde in reistas Zie pagina 5 "C^EN verontwaardigd Parijs is voorbereid op de „grote klap" van -*-1 de OAS, de extreem-rechtse organisatie van het geheime leger. De verdediging van de Franse hoofdstad is in de afgelopen dagen opnieuw drastisch versterkt, nu elk ogenblik in Algerije een wa penstilstand afgekondigd kan worden en het Frans-Algerijnse ak koord in werking kan treden, dat tot een volledige onafhankelijk Algerije zal leiden. Het buingarluchtvaairftverkeer boven Frankrij k met udtzondieiriing van ldjn- 'toeStellen 'is vain vandlaag af verbo den. Rondom het buiten verblijf van De Gaulle in Coilombey-iies-Deux-Égli- ses is een Sterke troepenmacht samen getrokken. In het Elysée, het paleis van de Franse president, is allies reeds im gereedheid gebracht voor een recht streekse televisie-uitzending, waarin van hot kracht worden van een be staande mededeülinig zal worden ge- Mogelijk zal dat vanavond al het geval zijn. Naarmate de berichten in Evian steeds meer lijken te wijzen op een gun stig resultaat, doet de OAS driester en brutaler pogingen om alles in de war te sturen. D'e Parijse bevolking is veront waardigd over een laffe bomaanslag in een voorstad, waarbij twee gendarmes en een jonge geestelijke om het leven kwa men. Uit protest hebben de vakbonden voor vandaag opgeroepen tot een staking van een half uur De bom was in een bestelwagen ver borgen. In geheel Parijs was de ontplof fing te horen. Meer dan vijftig personen werden min of meer ernstig gewond. De auto stond geparkeerd voor het gebouw van het nationale' vredescongres: een half uur later zou hier een bijeenkomst van de linkse vredesbeweging worden gehouden. Het gebouw liep zware schade op. Tot ver in de omtrek sprongen de ruiten. De scherven lagen op sommige plaatsen een halve meter hoog op straat. De ontplofte wagen scheurde doormidden. Het ene deel sloeg tegen de gevel van het post kantoor, het andere kawm op een auto terecht, die ongeveer tachtig meter de plaats van de ontploffing verwijderd Op verschillende plaatsen in Parijs is do politie bezig om luchtafweergeschut op te stellen. Tanks worden zo onopval lend mogelijk op strategische plaatsen gestationeerd. De 30.000 militairen en po litiemannen zijn in staat van paraatheid gebracht. Het is wel duidelijk, dat men op het ergste voorbereid is, hoewel ve len niet meer geloven in een openlijke opstand van de OAS. De Frans-Algerijnse vredesbesprekin gen vorderen snel in de richting van een slotakkoord. In Franse zowel als in Algerijnse regeringskringen gelooft men niet dait zich nog bijzondere moeilijkhe den voor zullen doen. Morgen of woens dag verwacht men de uitslag van het gesprek. De sub-commissies hebben hun be sprekingen beëindigd en de voltallige vergadering is weer bijeen geweest. Hier uit leidt men af, dat de werkgroepen erin geslaagd zijn overeenstemming te bereiken over de punten, ten aanzien waarvan nog verschil van mening be stond: de vorm en de bevoegdheden van het voorlopige bestuur in Algerije. Gnisteren kwamen de Algerijnen weer per helikopter in hotel Du Pare aan. Zaterdag moesten zy tengevolge van de mist van boten gebruik maken. De Zwit serse bewakingsdienst heeft gisteren een klein Engels vliegtuig beschoten, dat door de mist boven het verblijf van de Algerijnse delegatie vloog. Het toestel werd niet geraakt en kon zijn weg ver volgen. Gisteravond is een van de Zwit serse bewakers door een college bU on geluk doodgeschoten. Naar de toedracht wordt een onderzoek ingesteld. In Algerye zelf, waar dit weekeinde voor het eerst door Europese bewoners op Franse soldaten is geschoten, zijn 35 doden gevallen. Tientallen mensen den gewond. Het leger rondom Algiers is in staat van uiterste paraatheid ge bracht. In Naaldwijk won D. Boers za terdag een wedstrijd in spit ten. De heer Boers groef in de te bewerken grond een reliefwerk Nieuws in één oogopslag Hat is wel uitgesleten, dat vanavond president De Gaulle in een recht streekse televisiieuilzen- diing mededeling zal kun nen doen van de getrof fen wapenstilstendlsover- eenikomst met de Alge rijnse nationalisten'. Met uitzondering van die ge wone lijndiensten is alle burgerluohitverkeer boven Frankrijk verboden. De vakbonden hebben voor vanmiddag tot een staking van een half uur opgeroe pen uit protest tegen een laffe bomaanslag van die OAS in een Parijse voor- De Russische premier Chroesjtsjef heeft de wes telijke landen verzocht voor eind april een top conferentie te houden over de kernwapenproe ven. Minister Rusk heeft zijn Russische collega Gromyko laten weten, dat het ontwapeningsgesprek in Genève, dlat woensdag zal beginnen, onmiddellijk zal worden beëindigd, als de Russen doorgaan met het veroorzaken van inci denten in en rond Berlijn, Zaterdagavond heeft de Oostdaiitse volkspoliitie ge schoten op een Britse mili taire auto, die zich op Oostduits grondgebied be vond. De bestuurder zou een sboD teken hebben ge negeerd. De militaire chauffeur werd ernstig ge wond. De Russen hebben hun leedwezen betuigd over het incident. Deskundigen uit tien llanden hebben als hun mening uitgesproken, dat een volledige en algeme ne ontwapening nieit tot een economische depres sie zal leiden, indien de juiste voorzorgsmaatrege len worden getroffen. De vr edesbehoeften van de wereld zijn meer dan vol doende om ieder werk te kunnen geven. Nederlandse leuzen toen de tweeënvijftig Indonesische gevange nen zondag uit Nederlands Nieuw- Guinea te Djakarta terugkeerden en in een bus naar het versierde mari nehoofdkwartier reden. De chef-staf, admiraal R. E. Mastadinata sprak hen toe en enigen kregen tranen in de ogen toen de admiraal een mi nuut stilte verzocht om de gesneu velden te herdenken. Het was de pers verboden het aantal der gevangenen te vermelden. Een van de terugkerenden liep met een been in het gips, maar overigens schenen allen in goede welstand te ver keren. De admiraal dankte het interna tionale Rode Kruis voor de regeling van de tèrugkeer. Een van de gevangenen, wiens hand verbrijzeld was, verblijft nog in een hos pitaal in Nederlands-Nieuw-Guinea. De overdracht van de gevangenen te Singapore is in het grootste geheim op het vliegveld Ohangi te Singapore ge schiedt en de gevangenen waren daar onmiddellijk doorgereisd. De waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, maakte de overdracht bekend in een communiqué, dat blijkbaar behoedzaam was opgesteld om de Indonesiërs te ont zien. Nederlands Nieuw-Guinea werd daarin aangeduid als „West-Irian" en het Kabinet bijeen (Van onze pairtiemienitsredaafciie) „Officieel geen commentaar werd vanmorgen van de zijde van het de partement van buitenlandse zaken meegedeeld als reactie op het Ameri kaanse bericht, dat misschien de presi dent van de Wereldbank, de Ameri kaan Eugene Black, zou optreden als bemiddelaar bij het vertrouwelijk vooroverleg tussen Nederland en In donesië. In Washington kon worden vernomen, dat het nog de vraag is, of Black voor Indonesië aanvaardbaar is. Men herin nert eraan dat de Wereldbank onlangs geweigerd heeft aan Indonesië leningen te verstrekken zolang het zijn schulden aan Nederland niet heeft voldaan. De woordvoerder van het departement van buitenlandse zaken in Den Haag wees erop, dat het kabinet vandaag ook de kwestie van de bemiddeling zou be spreken. Hij wilde daarom geen nadere mededelingen doen. Om tien uur begon de bijeenkomst van de ministerraad. Alle leden van het ka binet waren aanwezig, inclusief de staats secretarissen Van Houten. Bot. Calmeijer en De Jong. „Het zal wel een langdurige zitting worden," zei prof. De Quay tot de journalisten. Het is zeer waarschijnlijk, dat de minister-Dresident na afloop ccn verklaring zal afleggen. Aan minister Luns vroegen de journa listen, of hij vermoeid was. „Ik rust noult beter uit dan tijdens het beraad met mijn collega's", luidde het als altijd lakonieke antwoord zeegevecht als „Incident". De Indone siërs hadden in een privé-gesprek met Oe Thant bezwaar gemaakt tegen het woord „treffen". Volgens hen was het een Nederlandse aanval geweest. (Voor vervolg zie pagina 7) Kabinetsberaad over Nieuw- Guinea. Op de foto de ministers Klompé en Luns na afloop. Voordat Amerika hervat: C'ïFRGFSJTSJEF beeft de Verenigde Staten en de andere westelijke mogendheden gevraagd, voor eind april in Genève een topconferentie te houden over proeven met kernwapens. Zoals men weet, heeft president Kennedy onlangs besloten, dat de Verenigde Staten nu uiterlijk tegen het eind van april tot hervatting van dergelijke proeven zullen overgaan, als dan nog geen overeenstemming is bereikt over een internationaal akkoord. Volgens de Daily Express is het voorstel gisteravond door Gromyko (de Russische minister van buitenlandse zaken) aan diens Amerikaanse en Britse collegae overhandigd. De drie ministers hebben toen n.l- met elkaar gedineerd. Rusk (Ver. Staten) trad op als gastheer. Intussen heeft Chroesjtsjef de Ja panse premier Ikeda in antwoord op een brief laiten weten, dat het moeilijk zal zijn op de komende be sprekingen te Genève tot overeen stemming te komen over een verbod van proeven met kernwapens en c ontwapening; de standpunten Oost en West liggen daarvoor te uiteen, aldus de Rus. Ikeda had hem te verstaan gegeven, dat alleen hp (Chroesjtsjef) hev in zijn macht had hervatting van de Amerikaanse proef nemingen te voorkomen. Het enige nieuws uit Genève h«eft betrekking op de Berlijnse crisis, die het diner van de ministère uitvoerig be sproken is. De Amerikaanse gastheer heeft de Rus Gromyko duidelijk te staan gegeven, dat de Ver. Staten bui tengewoon gebelgd zijn over de commu nistische plagerijen in Berlijn. Het ge sprek volgde op twee incidenten (zie elders in dit nummer), die een schaduw geworpen hebben op de vooruitzichten voor de woensdag beginnende ontwape ningsconferentie. Het ene was het uit strooien van duizenden metaalsplinters in de luchtcorridors naar Berlijn. Bij het andere incident werden Britse militairen in een stafauto door de Oostduitse volks- politie beschoten, toen zij weigerden te stoppen. Rusk heeft onomwonden gewaarschuwd, dat de communistische tactiek van pla gerijen in Berlijn kan leiden tot een on middellijke beëindiging van het ontwa peningsgesprek in Genève. De metaal snippers hebben een verstorende invloed op de radar van het Westen, waarop de vliegtuigen op bun vlucht door de cor ridors worden gevolgd. Deze verstoring kan er licht toe leiden, dat de toestellen buiten de corridors terecht komen en boven de Sowjetzone tot landen gedwon gen zouden kunnen worden. Deze pla gerijen doen de vraag rijzen, of de Rus sen werkelijk van harte streven naar een zinvol ontwapeningsgesprek, aldus Rusk. Voor het diner had Rusk besprekingen gevoerd met Schroder, de Westdultsc mi nister van buitenlandse zaken. Dat ge beurde in Lausanne. Ook lord Home, z(jn Britse collega is van mening, dat de ge beurtenissen in en om Berlyn van grote betekenis zullen zijn voor het verloop van de Geneefse conferentie. Naaldjesproject wordt herhaald De Verenigde Staten zullen dit Jaar ,de omstreden poging tot het brengen van een gordel van naaldjes in de ruimte om d<: aarde herhalen. Veel bui tenlandse geleerden waren fel gekant tegen de poging die op 21 oktober 1961 is genomen, en die mislukte. Volgens hen wórdt het astronomisch onderzoek erdoor bedreigd en levert het zelfs ge vaar op voor de komende ruimtevaart. Een speciale groep van de presidentiële adviescommissie in Washington verklaar de echter dat er geen gevaar zal out* Doel van de proef is vast te stellen of het mogelijk is radioboodschappen door weerkaatsing van de dunne naald jesgordel, die op enige duizenden kilo meters boven de aarde moet komen, over zeer lange afstanden te verzenden. Het aantal naalddes bij de nieuwe proef zal minder dan 250 miljoen zijn. Journalist E. Kuyper in Parijs overleden In zijn woning in Parijs is gisteren op 81-jarige leeftijd overleden de Neder landse journalist Ernest Kuyper. De heer Kuyper is ruim veertig jaar cor respondent in Parijs geweest voor het dagblad ,,De Maasbode". Hij was de oudste van de Nederlandse journalisten in de Franse hoofdstad. De Russische minister van bui tenlandse zaken Gromyko is gis teren op het vliegveld van Genève aangekomen. Hij zal namens de Russische regering deelnemen aan de ontwapenings conferentie. Vijf schoollokalen door felle brand verwoest Een felle en hardnekkige brand heeft zaterdagnacht een vijftal klasselokalen van de Frederik van Eeden school in Amsterdam-west verwoest. Twee loka len van deze 27 jaar oude houten lagere- school, die in het korte stuk van de in L-vorm gebouwde barak lagen, brandden tot de grond toe af. Zaterdagavond tegen half twaalf zagen omwonenden de vlammen uit de barak slaan. In een ogenblik stond deze korte vleugel in lichterlaaie. Een kleine dertig brandweerlieden sloten met een dozijn stralen het vuur in deze lastig gebouw de school van alle zijden in. Na twee uur was men de brand meester. Van de acht lokalen in dit gedeelte van de barak gingen er drie verloren, de resterende vijf bleven weliswaar ge spaard, doch kregen •norm» water schade. Zes baby's door fout in dieet gestorven In de kraam- en kinderkllnlek van het algemene ziekenhuis van Bingham in de V.S. zyn sinds vrijdag zes van de 16 opgenomen baby's gestorven. On derzocht wordt of hun dood geweten moet worden aan een fout In hun dieet men vreest, dat de kleintjes zout In plaats van suiker toegediend is. De ver pleegster, die het babyvoedsel bereidt, is hangende het onderzoek geschorst. De ontdekkdmg, dat de babies zout in plaats van suiker kregen, werd gister morgen gedaan door een verpleegster, dlie wat suiker in haar koffie gedaan had. Een baby kan slechts een beperk te hoeveelheid zout verdragen. TTET HEET, dat de thans aangevangen week voor de kwestie-Nieuw-Guinea belangrijk gaat worden. Het kan zijn, maar zekerheid is er hieromtrent nog niet, en zeker niet in de prille uren van deze eerste werkdag. Of valt vandaag de be slissing in de zitting van het kabinet? Tot op heden zitten we ook als volk In de mist. Het wordt het kabinet-De Quay als een verdienste aangerekend, dat het in de kwestie-Nieuw-Guinea beweging heeft gebracht. Nu is beweging op zich zelf geen verdienste, evenmin trouwens als stilstand op zichzelf een verdienste is. We zullen meer moeten weten voor een oordeel. Het stilzwijgen wekt wrevel en maakt on geduldig. Bovendien, zolang er geen be hoorlijke informatie wordt verstrekt, wordt er ijverig gespeculeerd en krijgen de geruchten hun kans. Reeds zijn publi- katies verschenen, waarin men heel het kabinet in groepen en standpunten vindt opgedeeld. Weliswaar komt ook dit niet aan het regeringsgezag ten goede, maar mag men zich, na zulk een lange tijd van zwijgen, over de gissingen verbazen? Er is een periode geweest, waarin de tijd ten gunste van het Nederlandse standpunt werkte. Dat was het geval, toen, ondanks de betwisting door Indonesië, de zaken op Nieuw-Guinea zelf flink werden aan gepakt. Er is de laatste jaren opmerkelijk veel tot stand gebracht, zozeer zelfs dat men zich moest afvragen ook wij heb ben het gedaan of hèt tempo niet voor de bevolking te hoog lag. Terwijl oude kwalen doeltreffend werden bestreden, kwamen ziekteverschijnselen zich voor doen die duidelijk op het bestaan van ze kere spanningen wezen. Het ging waar lijk snel genoeg. Nu leven wc en bevindt zich ook Nw.- Guinea in een onzekerheid die verlam mend moet werken. Het is de vraag, of, hetzij dan door oorzaken geheel bulten Nederlands schuld, de tijd thans nog wel ten gunste van het Nederlandse standpunt werkt. Dat standpunt is naar onze overtuiging nog altijd even respectabel. Hetgeen ver bittering moet wekken is, dat Soekarno eerst allerlei kwalijke situaties heeft ge schapen of op zijn minst bevorderd, zoals onrust in eigen land, dreiging van het communisme, en dergelijke, om nu op be kwame wijze van deze door hem gescha pen of bevorderde situaties te profiteren. Men moet hem, zo Ls dan de mening, wel tegemoet komen, wil het met Indonesië niet nog erger gaan. Onder deze omstandigheden Amerika te doen delen in de verantwoordelijkheid voor wat komen gaat is wel het minste dat Nederland nog kan verlangen. „De hele klas komt naar de televisie kijken, mam." f2,EDURENDE het weekeinde breidde een uitloper van een zeer groot ge bied met hoge barometerstanden boven het Noordpoolgebied zich over IJsland naar Schotland en Ierland uit. Zwakke storingsgebieden verplaatsen zich van Noord-Frankrijk langzaam over België en het zuiden van ons land naar Duits land. Tegelijkertijd steeg ook boven de Golf van Biscaye de luchtdruk aanzien lijk na het wegtrekken van een storings- gebied naar het westelijk deel van de Middellandse Zee. Als gevolg van de ontwikkeling in de luchtdrukverdeling stroomt nu koudere uit noordelijke stre ken afkomstige lucht over West-Europa naar het zuiden. De aanvoer van koude lucht zal de eerste paar dagen blijven aanhouden waarbij in ons land nu weer flinke opklaringen zullen voorkomen, maar ook lokale sneeuwbuien. In de nacht zal het overwegend licht vriezen, maar overdag lopen de temperaturen op tot enkele graden boven nul. De Bilt verwacht tot dinsdagavond Opklaringen maar ook enkele lokale sneeuwbuien. Overwegend matige wind tussen noord en noordwest. In de nacht en vroege ochtend op de meeste plaatsen lichte vorst, overdag temperatuur enkele graden boven het vriespunt. 'Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Dinsdag: zon op 7.01. onder 18.40 uur; HOOGWATER SCHEVENINGEN HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur 1 1 A,7 I «esieidb |le llllïil i TVU bekend is gemaakt dat afhankelijk Engels kunstinsti de Royal Academy in tuut, heeft zijn besluit geno- ojI Londen voornemens is, Leo- men om het hoofd te kunnen bijeen te brengen teneinde de Fransen "de l^ënT Lisa uit nardo da Vinci's houtskool- bieden De Times heeft een beroep zijn lezers wat de Engelsen Norman Wilkinson, presi- op zyn lezers gedaan fondsen er wel van zouden zeggen als dent van het genootschan van bijeen te brengen teneinde de Fransen de Mona Lisa uit van nei genooistnap van financiële moei- het kunstwerk voor verkoop het Louvre eens naar de vei- aQnareIschiIders, noemde de schets voor zijn schilderij lijkheden zonder een beroep te behoeden. Het blad zegt, ling brachten. „Anna te drieën" bij Sotheby te behoeven te doen op over- dat hier meer dan alleen fi- Sir Albert .vie in Londen te doen veilen, ko- heidssteun. Men verwacht dat nanciële belangen op het spel noemde de verkoop „i alle kanten de pro testen los. De Royal Academy, een on- de tekening een bedrag van staan: ook de nationale waar- ongeveer tien miljoen gulden digheid is in het geding. tekening uniek en onbetaal- Richardson baar. Ais het maar enigszins i idee mogelijk was, zou moeten zal opbrengen. Brussel Luxrmb Peru» ^póoisn zw. bew. mist h. bow. De Daily Express vraagt van de Royal Academy. naar het buitenland z

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1