Ministers grote drie in Genève bijeen Dr. H. Kroll in najaar van Moskou naar Bonn Ilietime £eiitsrl)e WTourant ïijn»i Frankrijk schittert door afwezigheid Kiesgerechtigd met 21 jaar? Opnieuw 100 miljoen voor Nieuw-Guinea Brits Kon. paar naar Den Haag Matiging geldt voor gehele duur van c.a.o. Parijs wapent zich tegen aanslagen Curagaoenaar gouverneur li 2%/ Oe Thant blijft nog naar geheim overleg streven II L j 1 ZATERDAG 10 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang; no. 12425 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is gheblma mijn hert ia tcgtjeaspoet" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nieuwegracht 8—10 (JTRECHT Ontwapeningsoverleg gaat beginnen TN het komende weekeinde begint het „ontwapenings-overleg" in Genève. De ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Engeland en de Sowjetunie arriveren dan in het Zwitserse conferentieoord om inleidende besprekingen te houden, voordat woensdag de voltallige vergadering een aanvang neemt. Voordat de ministers Rusk (Amerika) en Home (Engeland) met Gromyko (Sowjet unie) gaan praten, houden zij eerst ruggespraak met elkaar. Frankrijk zal bij de komende besprekingen schitteren door afwezigheid. Presi dent De Gaulle ziet geen heil in een ontwapeningsgesprek tussen achttien landen. De Gaulle heeft Chroesjtsjef voor gesteld een "onferentie van de grote vier te beleggen om over praktische stappen als het verbiedigen en vernie tigen van kernwapens te spreken. Chroesjtsjef heeft deze suggestie ech ter kort en bondig van de hand ge wezen. Ongetwijfeld heeft de Franse afwezigheid hier veel mee te maken. In Washington werd gisteravond be kend gemaakt, dat Rusk, Home en Gro myko morgenavond voor de eerste maal bijeen zullen komen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken geeft een diner voor zijn beide collega's. Aan dit diner gaat het gesprek tuSsen Rusk en Home vooraf. Eerder op de dag zal minister Rusk nog een ontmoeting heb ben met Schroder, de Westduitse minis ter van buitenlandse zaken. Dat gebeurt in Lausanne. De drie ministers zullen behalve over ontwapeningskwesties vooral ook spre ken over het stopzetten van de proeven met kernwapens, de Berlijnse kwestie, Laos en Zuid-Vietnam. Het is zelfs niet uitgesloten, dat de ministers het ontwa- l peningsprobleem onbesproken zullen la- 1 ten, omdat zij er in enkele dagen toch niet uit kunnen komen. Sinds gistermorgen wordt een Hawker-Sedhauk van de Ko ninklijke Marine, afkomstig van het vliegkamp Valkenburg, ver mist. De piloot wps de 26-jarige sergeant-vlieger E. Pijfers, uit Wassenaar. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Van daag zou een bergingsvaartuig uit Den Helder een onderzoek in stellen op de plaats (tussen Den Helder en Valkenburg) waar olievlekken zijn waargenomen. Zoals men weet, wil Chroesjtsjef de bijeenkomst van de achttien landen (voorlopig dus zonder Frankrijk) het karakter van een topconferentie geven. President Kennedy heeft hierop geant woord, daar pas wat voor te voelen, als de ontwapeningsbesprekingen tastbare resultaten kunnen opleveren. Premier Macmillan heeft zich echter bereid verklaard naar Genèève te gaan, wanneer de delegaties resultaten boeken of tot de conclusie komen, dat zij het niet eens kunnen worden. Verwacht wordt, dat de komende besprekingen weinig meer zullen opleveren dan uit eenzettingen van de verschillende stand punten en dat vervolgens regelrecht door de Sowjetunie aangestuurd zal worden op een topgesprek. In tussen heeft de Nederlandse secre taris-generaal van de NAVO, mr. D. U. Stikker, zich sceptisch uitgelaten over de mogelijkheid, dat op de ontwape ningsconferentie overeenstemming zal worden bereikt. De communisten moeten een rechtvaardige oplossing willen aan vaarden. Het Westen mag niet anders doen dan vasthouden aan de eis van een doeltreffend stelsel van toezicht op de naleving van een eventueel akkoord. Wat Berlijn bertfe acht hü het niet uit gesloten, dat men het eens wordt over een tussentijdse regeling, die voor bei de partijen aanvaardbaar is. Naar wij vernemen heeft de minister raad in beginsel besloten enkele wets ontwerpen tot wijziging van de Grond wet in te dienen. Overeenkomstig toe zeggingen, die reeds eerder van de zijde der regering zijn gedaan, zal o.a. worden voorgesteld de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 23 tot 21 jaar. Vieuws in één oogopslag De Westduitse ambas sadeur in Moskou, dr. Hans Kroll, zal nog slechts korte tijd naar de Russi sche hoofdstad terugkeren. Hij wordt in het najaar adviseur voor Oosteurope- se zaken in Bonn. Daar mee wordt de veelomstre den diplomaat min of meer op een zijspoor gezet. Nederland zal voor 1962 ruim 100 miljoen gulden besteden aan dekking van het nadelig saldo van de begroting van Ned. Nw.- Guinea. De regering wil de tot eind 1963 durende fase van het tienjarenplan uitbreiden met wat voor 1964 en 1965 nodig is en bereikbaar wordt geacht. Nog altijd weinig nieuws over het Neder lands-Indonesisch conflict! Den Haag wachtte nog op de terugkeer van minister Luns uit Tokio. De secre taris-generaal der V.N., Oe Thant, zet zijn bemid delingspogingen voort. Dr. J. H. van Roijen, onze ambassadeur in Washing ton, wordt steeds vaker genoemd als mogelijk on derhandelaar met Indone- Het a.r. Tweede-Ka merlid Biesheuvel heeft in een toespraak in Den Haag verklaard dat het op dit ogenblik niet verant woord zou zijn, militaire versterkingen naar Nieuw- Guinea te zenden. Dal zou het streven naar een vreedzame regeling door kruisen. Op het zilveren huwe lijksfeest van H.M. de Ko ningin en prins Bernhard, dat vanaf 30 april wordt gevierd, zal het Brits ko ninklijk paar aanwezig zijn. Er zullen nog tal van andere Europese vorste lijke personen worden uit genodigd. (Van onze parlementsredactie) /^AOK DIT JAAR zal de regering weer ruim honderd miljoen gulden ten koste leggen aan de ontwikkeling van Nieuw-Guinea. De wijze, waar op dit geld zal worden besteed, is uiteengezet in de begroting van Neder lands Nieuw-Guinea, die thans aan de Sta ten-Generaal is aangeboden. Het beleid, is gericht op verdere uitwerking van het tienjarenplan, waar mee het vorig jaar is begonnen. Aan de gouverneur van het gebiedsdeel is gevraagd, mee te delen, welke werkzaamheden in de jaren 1964 en 1965, als de eerste fase van het plan is voltooid, moeten en kunnen worden uitgevoerd. Voor het eerst heeft de Nieuw-Gui- nearaad advies kunnen uitbrengen over de inhoud van de begroting. Dit advies is eveneens aan de Tweede Ka mer gezonden. Uit.de vele moties, die erbij zijn gevoegd, blijkt, dat de raad de r.egeringsplaninen voor de verdere ontwikkeling van het gebiedsc" grondig heeft bestudeerd. Het leeuwendeel van de gelden is stemd voor de reeds in nntwiikikelinig bradhte gebieden. Gestreefd wordt ech ter ook naar verdere opij-1 egging van het nog onbestuurde gebied en het verbe teren van de nog primitieve levensom standigheden van de bevolking in binnenland. Het is o.m. de bedoeling, 1962 vijf nieuwe bestuursposten in Centrale Bergland te openen. Minister Toxopeus en staatssecretaris Bot, die dc becroting hebben ingediend constateren met voldoening, dat het ge voerde cn het tc voeren beleid in liet algemeen de instemming van de Nieuw- Guinearaad bleken te hebben. Geheel in overeenstemming met het verlangen van de raad is het regeringsbeleid erop gericht, de ontwikkeling van land en volk, zowel op staatkundig als econo misch gebied te versnellen. Het kabinet blijft streven naar een snelle democratisering van het bestuur onder meer door de Papoea's in de gelegenheid te stellen, steeds meer zelf de ambtelijke plaatsen te gaan in nemen. Doel is, dat in 1970 alle be stuursposten door Papoea's worden De sterkte van het bestuurspersoneel baart intussen zorgen. Tussen 1 januari 1960 en 1 oktober 1961 ontstond een groot aantal vacatures. Tweehonderd ervan konden niiet worden bezet, ook niet door de aanstelling van Papoea's. Genoemd een aanbal maatregelen, onder meer de instelling van het Bijstandskorps, om de uittocht van ambtenaren het hoofd te bieden. Wat de economische ontwikkeling be treft, de regering is van mening dat Nieuw-Guinea wel degelijk mogelijkhe den heeft, met name op het terrein van de landbouw, de bosbouw en de mijn- Koningin Elisabeth van Engeland en prins Philip zullen naar Den Haag komen bij gelegenheid van de vie ring van de zilveren bruiloft van koningin Juliana en prins Bernhard op 1 en 2 mei aanstaande, zo is in Londen medegedeeld. bouw. Deze komen echter (nog) miet doende tot ontwi'keling, omdlat onder meer het klimaat voor investeringen van buitenaf door de bestaande politieke situatie niiet gunstig genoeg wordt Voor vervolg zie pagin. Op de collectieve arbeidsovereen komsten, die momenteel tot stand worden gebracht, zal, tenzij nog an ders worden beslist, voor dc ge hele duur van het contract, de ma- tigingsforniule van Oud-Wassenaar van kracht zijn. Dit deelt minister Veldkamp de Eerste Kamer mee in de memorie van antwoord over de begroting van sociale zaken en volks gezondheid voor 1962. Mocht echter in de loop van dit jaar. na overleg met het bedrijfsleven, wor den overgegaan tot een verzachting of opheffing van de matiging, dan ligt het voor de hand, aldus de bewindsman, dat dit besluit kan worden toegepast ook op contracten, die onlangs zijn gesloten en in 1963 doorlopen. Dr. Veldkamp schrijft de Senaat, dat hij er de voorkeur aan zou geven, voor het te voeren loonbeleid met slechts en kele algemene richtlijnen te volstaan. Hij is overigens van mening, dat daar aan in wezen is voldaan. Wel is het, in verband met de ingewikkeldheid van de vraagstukken en de bijzondere con junctuursituatie, nodig gebleken, deze enkele richtlijnen nader uit te werken. Enerzijds heeft het bedrijfsleven zelf kort na de invoering van de vrijere loon vorming daarom gevraagd. Anderzijds is het gevaar niet denkbeeldig, dat in dien met enkele richtlijnen zou zijn volstaan de regering pas had kunnen ingrijpen nadat de loonontwikkeling een onaanvaardbare richting was ingesla gen en niet of moeilijk te herstellen schade zou zijn aangericht. Intussen is ondanks de nadere duidelijkingen en aanvullingen de spelregels de kern van de maat staven voor de loonsvorming dezelfde gebleven, aldus minister Veldkamp tot de Eerste Kamer. Zoalswij gisteren al meldden, heeft prinses Beatrix gisteren in Oegstgeest de huwelijksvoltrekking en -inzegening bijgewoond van haar studievriendin mej. O. A. J. Fasting; deze trad in het huwelijk met de heer T. J. Bast, die arts in Rijswijk (Z.-H.) is. De prinses trad als getuige op. Dit fragment van het „gevolg" van het jonge paar legde onze fotograaf vast bij het verlaten van de Hervormde Willibrordkerk'. (FotQ N. v. d. Horst) (Van onze correspondent in Bonn) Sneller dan was verwacht heeft bondskanselier Adenauer zijn beslis sing genomen over het lot van de Westduitse ambassadeur in Moskou, dr. Hans Kroll. De ambassadeur keert op zijn post terug, na eerst enige tijd vakantie te hebben geno men. In de komende herfst zal hij dan door een ander worden opge volgd. Omstreeks die tijd zijn in het Westduitse diplomatieke corps ook andere overplaatsingen te verwach ten. De terugroeping van dr. Kroll. die chef der afdeling Oosteuropa van het ministerie van buitenlandse za ken zal worden, zal dan niet meer als individuele actie opvallen. Dr. Kroll was door bondskanselier Het is een noordelijke verzameling kunst" voorwerpen die in het Am- stedamse Stedelijk Museum de ex positie ,,Nul" uitmaken. De Parij- zenaar Aubertin speelt graag met vuur. In metalen tableaus plaatste hij honderden lucifers. Op de ex positie stak hij zijn vuurschilderij aan. Het zal fascinerend zijn ge weest alleen duurde déze kunst, beslist niet eeuwig. Adenauer naar Bonn ontboden, nadat twee Westduitse dagbladen hadden ge publiceerd, dait de ambassadeur tijdens een recent bezoek aan Bonn (waar hij een grote diiplomabenconferenttie bij woonde) die volgende Westtduitee Rus land-politiek zou hebben bepleit: Er kenning van de D.D.R., opname van twee Duitse staten in de Verenigde Naties, politieke afscheiding van Ben lijn van de Bondrepubliek, erkenning van de Odeo-Neissegrens als afscheiding met Polen en afstand van Oost-Pruisen,' Pommeren en Silezië aan Polen (dat deze gebieden sindis de oorlog beheert). Bovendien zou de bondsrepubliek nog een lening van 10 miiljard markt aan de Sowjetunie moeten geven voor de ver wezenlijking van haar twintiiigjarenplan. Een dergelijke politiek zou gehee" verlangens van Chroesjtsjef in'de kaant spelen en bewoog zich in tegengestelde richting van de officiële politiek dier bondsregering, die aan erkenning van de D.D.R. niet denkt, noch aan politieke afscheiding van Berlijn, hoewel zo lang zamerhand de erkenning begint door te dringen dat de Oder-Neisse grens waar schijnlijk de nieuwe Duitse oostgrens zal worden en dat de voormalige oostelijke gebieden voongoed verloren zijn. Dr. Kroll ontkende dergelijke uitla tingen te hebben gedaan of zich tegen over de Bonnse regeringspolttiek te heb ben geplaatst. Hü verzocht het mlnsterle van buitenlandse zaken de belde dag bladen wegens laster aan te klagen. In plaats daarvan stelde het minis terie een onderzoek naar deze nieuwe Kroll-affaire In. Tweemaal heeft dr. Kroll, die was ontboden, besprekingen gevoerd niet minister van buitenlandse zaken Schroder. Door de bondskanselier is hü nog niet ontvangen. Wel echter door diens staatssecretaris, dr. Hans Globke. Voor vervolg zie pagina 9 Nu ukkoord in zicht is MET dc aanslagen van de OAS en de agressie van Algerijnse nationalisten als begeleiding, marcheren de delegaties in Evian langzaam naar een wapenstilstands- akkooord. Men verwacht dat woensdag eindelijk overeenstemming zal worden be reikt Van de besprekingen zelf mag dan alles diep geheim worden gehouden, er zijn aanwijzingen dat het uur van de wapen stilstand nadert. Zo worden in Parijs uitgebreide voor zorgsmaatregelen genomen tegen mogelijke activiteiten van de OAS, die zich naar men verwacht niet onbetuigd zal laten, wanneer het akkoord bereikt zal zijn. Op het dak van het ministerie van binnenlandse zaken, dichtbij de ambtewoning van president De Gaulle, zijn zware machinegeweren ge weren geplaatst, de Parijse politie is zwaar der bewapend en werd bovendien weer ver sterkt met oproerpolitie. Alle openbare ge bouwen in de hoofdstad worden streng be waakt. Naar de gevangenis van Tulk, waar o.a. ex-generaal Challe gevangen zit, is ver sterking gezonden. Zoals gezegd, is over de vorderingen van de wapenstilstandsbesprekingen in Evian niets be kend. Elke dag wordt de Algerijnse delegatie per helikopter van Genève naar Evian ver voerd, zy staan in geen enkel contact met de buitenwereld. Ook de Franse minister van Al gerijnse zaken, Joxe, bewaart het stilzwijgen. Op een receptie, wam- hij door journalisten met vragen werd bestookt, gaf hij geen enkel con creet antwoord, maar toch kreeg men de in druk dat de conferentie naar wens verloopt. De gevechten tussen Algerijnse nationalisten i Franse troepen, die sinds drie dagen bij de Tunesische grens aan de gang zijn, zijn, volgens Franse legerkringen gisteravond opgehouden, lgerijnen zouden Russische wapens hebben tikt. Het aantal doden en gewonden is niet bekend. In Oran ls gisteren een hevig vuurgevecht ontstaan tussen Europeanen cn politie ener- züds en een aantal moslims anderzüds. Er vie len zestien slachtoffers. In de stad Algiers wer den vijf mensen doodgeschoten. Crita) „Hoe lang duurt die reparatie nog?" (Van een onzer redacteuren) Naar wü vernemen is het bepaald niet waar dat de Nederlandse regering een benoeming van de heer C. Winkel tot gouverneur van de Nederlandse Antillen reeds zou hebben goedgekeurd. Dit had namelijk een woordvoerder van het gouvernement der Ned. Antillen blijkens een bericht van Ass. Press, te Willemstad bekendgemaakt. Deze bekendmaking is voorbarig. Of een dergelijke benoeming te verwachten is. en of hij zich een eventuele benoe ming zou laten welgevallen, zijn andere vragen, De heer Winkel is 62 jaar oud en op Curacao geboren Het zou de eerste maal zün dat een inwoner van de Ned. Antil len voor dit ambtgekozen wordt. De heer Winkel is telg van een Protestants geslacht en commissaris van de N.V. Winkel en Zonen. Behalve Ass Press verwacht ook Beurs- en Nieuwsberichten de benoe ming. Sedert mei vorig jaar is hij reeds als waarnemend gouverneur opgetreden. Zijn benoeming zou het resultaat zijn van een maandenlang overleg tussen Den Haag en Willemstad. Volgens het Cura- gaose blad heeft de heer Winkel zich reeds bereid verklaard. rpOT 11 GRADEN steeg de temperatuur gistermiddag hier in het Westen en tot 13 graden in West-Brabant. Daarmee kwam er een einde aan het late wintertje waarin 15 dagen achtereen lichte tot mar tige vorst voorkwam. De zachte lucht maakt slechte vorderingen, want in het noorden van ons land was het kwik tot vanmorgen nog niet boven 5 graden geweest. Zwakke storingen brengen nu en dan wat lichte regen en in de nacht en ochtend kan plaatselijk mist voor komen. Zondag neemt de kans op enkele opklaringen weer toe en de middagtem- peratuur zal in de buurt van 10 a 11 graden liggen. 'V; Hoogwater Scheveningen 11 maart: 6.37 v.m.; 19.01 n.m. 12 maart: 7.19 v.m.; 19.44 n.m. HET WEER ES EUROPA De Bilt verwacht tot zondagavond: Rapporten hedenmorgen zeven uur Aanvankelijk zwaar bewolkt, met plaat- selük nog wat regen of motregen, hier en daar mist en weinig wind. Later ver spreide opklaringen cn matige wind uit noordelüke richtingen. Weinig verande ring in temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). Zondag: Zon op 7.05. ondér 18.36; maan op 9.56, onder 0.02. Maandag: zon op 7.03, onder 18.38; maan op 10.32, onder 1.15. 13 maart: Eerste kwartier. rjE secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, zet nog steeds zli" Pogingen voort om Indonesië en Nederland tc brengen tot ge heime besprekingen ter inleiding op onderhandelingen over dc kwcstic- Nieuw-Guinea. Volgens diplomaten in Washington zou Nederland te ken nen hebben gegeven Oe Thant dc meest geschikte figuur te vinden om bij de voorbereidende besprekingen als derde te fungeren, maar is van Indonesische zijde nog geen positieve reactie ontvangen. De voorzitter van de „Partai Pa poea Merdeka", Mozes Roemainoem, heeft in een telegram aan de minis ter-president, prof. dr. J. E. de Quay, geseind: „Wij Papoea's ver zoeken tegen de discriminerende en partijdige uitlatingen van (de Ame rikaanse minister van justitie) Ro bert Kennedy te protesteren. Wij verzoeken geen bemiddelingspogin gen zijnerzijds meer te accepteren, daar deze een inbreuk zijn op de rechten van de mens en gebaseerd zijn op een politiek van slavenhan del. Wij verzoeken de Nederlandse regering handhaving van de belofte van „zelfbeschikkingsrecht". SUUOb («fieldt. If ic it Se h\ü 'ipenourg ^rSSi rro 2 g 3 '1 Eeioe gh. bew. r 3 2 4 a 4 Twente Eindü gl» bew. «O 3 6 a 12 4 3 Helsinki tecuw a -« -a -il .3 S Londeo00 ZWr^ 1C 6 2 US 7 0j2 04 Brussej Luxemb 13 6 7 3 4 Gr.-nt.ble Niet gh. bew wuwlstili nnw 3 14 0 9 5 2 FrartkCurt ZOnctT' gh bew 5 -0 7 3 7 -C. 9 3 1 Innsoruck BcurndO 7 0 11 0 3 0 Madrid Mallorc» Lissabon gil. bew. zw. bew. h. bow. wtradstn windstil 12 6 IS 14 14 0 17 9 18 9 0,1 BANANEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1