Jiicuiue £ditórfje ÖTöurant Toch eenstemmigheid over loonmatiging? Commentaar Algerijnse nationalisten ontketenen offensief VERBOUWINGS- OPRUIMINGSKOOPJES Vieuws in één oogopslag DAG VAN GEBED Lucht iets aan het opklaren Nieuwe mijnramp treft W.-Duitsland: 29 doden TANKER IN TWEEëN; BEMANNING GERED Landarbeiders 5-6 net. meer hl U VRIJDAG 9 MAART 1962 CHRISTEL] JK-N ATION AAL DAGBLAD vStant«a«Hcf) is ahebleven mgn hert in tcgljenspotf Tweeënveertigste jaargang no. 1242-1- MORGEN LAATSTE DAG VLIELAND VOOR DIER EN PLANT NIEUWE RIJN 50 DOET UW VOORDEEL! Na een vergadering van enkele uren heeft het be stuur van de Stichting van de arbeid gisteravond be sloten na de looninterpel- latie in de Tweede Kamer weer bijeen te komen op 22 maart. De indruk be staat, dat alsnog een uit weg kan worden gevonden uit de moeilijkheden rond om de loonmatiging. Terwijl in Evian nog druk wordt onderhandeld tussen een Franse en een Algerijnse delegatie, zijn de Algerijnse nationalisten van Tunesië uit een offen sief begonnen tegen het Franse leger. Bij een artil lerieduel zijn tientallen mi litairen om het leven ge komen. Het Franse par lement zal tussen 15 en 22 maart bijeenkomen om kennis te nemen van het Frans-Algerijnse akkoord. In een motie aan de Ne derlandse regering en de Nieuw-Guinea-raad heb ben vooraanstaande Pa poea's van de Radja Am- pateilanden verzocht de Papoea's zo .spoedig moge lijk vrijheid en zelfstandig heid te geven. De Ver. Na ties zouden dit moeten ga randeren en ook enkele ja ren bijstand moeten verle- Een hoger geboortecij fer is in Wallonië noodza kelijk, zo betoogt de Fran se hoogleraar Sauvy. Ook zal het noodzakelijk zijn jaarlijks 30.000 immigran ten aan te trekken. Met het doel te komen tot vernieuwing en verbe tering van de volkswo ningbouw heeft de Ko ninklijke maatschappij tot bevordering van de bouw kunst een prijsvraag voor architecten uitgeschreven voor experimentele wo ningbouw. Bij de opening van de Jaarbeurs heeft de direc teur, drs. Van der Kwast, gezegd dat de vraag naar expositieruimte, beïnvloed door de voortgaande eco nomische expansie, steeds toeneemt. Ook nu heeft de Utrechtse jaarbeurs niet aan alle aanvragen kunnen voldoen. DUIZENDEN vrouwen in 145 landen over de gehele wereld bidden vandaag. In 's-Gravenhage en Schaffhausen, in Rotterdam en Roeanda- Oeroendi, in Leiden en Leicester, komen en kwamen zij bijeen om met eenzelfde liturgie Gods aangezicht te zoeken. Dit jaar werd de liturgie samengesteld door vrouwen uit Uruguay.Zij kozen als thema de tekst die wel genoemd is „het Evangelie in een notedop", Johannes 3 16-, waarin de nadruk ligt op de liefde van God voor de wereld. Ook kinderen kwamen op vele plaatsen naar speciale kindergébeds- samenkomsten. Voor hen was een eigen kinderliturgie, waarin een ver haal de kern vormde. In sommige steden kregen zelfs de hoofden van scholen voor openbaar en bijzonder lager onderwijs toestemming om in de middag een uur vrij te geven, opdat kinderen uit de vijfde en de zesde klas het gebedsuur konden bijwonen. Vrouwen en kinderen bidden terwijl de persen van de wereld draaien en de mensen onheilstijdingen brengen omdat zij geloven in de belofte van het heil dat eeuwig is. 1 Gemoederen zijn wat gekalmeerd (Van onze sociaal-economische redactie) HET LIJKT niet uitgesloten dat in de komende weken toch nog een uit weg zal worden gevonden voor de moeilijkheden, die zijn gerezen op het terrein van de loonvorming. Gisteravond heeft het bestuur van de Stichting van de Arbeid zich opnieuw met die moeilijkheden bezig ge houden en de algemene indruk na afloop was, dat de verdeeldheid over de loonmatiging wellicht kan worden bijgelegd. Naar verluidt zijn de problemen thans tot wat juistere proporties teruggebracht en heeft de enigszins emotionele sfeer plaatsgemaakt voor een wat zakelijker behandeling van de meningsverschillen. Het moet nu met name gaan over de vraag in hoeverre de vorige week uit gevaardigde spelregel ook voor 1963 een matiging van de loonontwikkeling vast legt. Het NW schijnt uit de formulering van de spelregel af te lelden dat ook in 1963 gematigd moet worden, hetgeen dit verbond in strijd acht met het ak koord van Oud-Wassenaar. Daarom spe ciaal heeft het zijn medewerking aan de uitvoering van dit akkoord opgezegd. De andere partners in de stichting geloven evenwel niet dat de spelregel ook de bedoeling heeft in te grijpen in de loon vorming voor het volgend jaar en daar om menen zij dat de „algemene aanwij zing" niet in strijd is met genoemd ak- Dat het NW gisteravond over dit ver schil van interpretatie heeft willen pra ten, bewijst dat het verbond de zaak toch niet geheel op scherp wil stellen en liever de samenwerking in de stich ting wil bewaren. Omdat men er niet uitkwam, besloot het bestuur eerst de interpellatie-Roemers (volgende week woensdag of donderdag in de Tweede Kamer) af te wachten, alvorens op 22 maart opnieuw bijeen te komen. Dan zal er ongetwijfeld meer klaarheid bestaan over de interpretatie, die de regering Artillerieduel duurt voort VERSIER HET BI0SC00PJE EENS! Speel zélf eens een actieve rol als u naar de bioscoop gaat. Doe het niet afgemeten haastig. Versier het gezellig met vóór of nó de film ergen9 neer te strijken, wat te drinken of iets te eten. Met zon initia tief kunt u tegen de grootste ster van het witte doek con curreren. Nóg een tip voor een leuk initiatief: als u een ca deautje moet geven, geef dan Horeca-cheques, waarmee in elk Nederlands Horecabedrijf betaald kan worden. Cheque boekjes f 10.- of f 25.-. in coupures van f 2.50. kunt u bestellen bij het Bedrijfschap Horeca, Koninginnegracht 58- 59, Den Haag. (giro 63.53.00: vermelden: Cheque boekje). ER wordt weer hard gevochten tussen Fransen en Algerijnen. Klaarblijkelijk om de Franse rege ring nog meer onder druk te zetten bij de in Evian aan de gang zijnde onderhandelingen, hebben de Alge rijnse nationalisten van Tunesië uit een offensief tegen xle Franse strijd krachten ontketend. In de afgelopen dagen heeft langs de onder stroom staande prikkeldraadversperring, die de Fransen op Algerijns gebied heb ben aangebracht om infiltraties te voorkomen, een fel artillerieduel ge woed, dat tientallen levens heeft ge kost. Gisteren zijn zelfs Franse bom menwerpers en straaljagers in actie gekomen om de Algerijnse stellingen te bestoken. Dg Algerijnen willen met deze actie te kennen geven, dat er nog lang geen wapenstilstand in Algerije van kracht is en dat de Fransen in Evian behoor lijke waarborgen voor dé overgangs periode moeten geven, wil er van een bestand sprake kunnen zijn. De directe aanleiding tot deze hou ding van de Algerijnen is ongetwij feld de niets ontziende terreur van de OAS, waartegenover het Franse leger tot dusver machteloos heeft ge staan, of het nu van goede wil is of niet. De Algerijnse nationalisten be grijpen, dat zij de zaken met Frank rijk moeten regelen, voordat het be stand van kracht wordt, willen zij niet in hun verwachtingen teleurgesteld warden. Intussen blijven de Franse onderhan delaars in Evian verklaren, dat aanzien lijke vorderingen zijn gemaakt. De be sprekingen van gisteren hebben vijf en een half uur geduurd. Van Franse zijde werd ook verklaard, dat de onderhande lingen geenszins bedreigd worden door meningsverschillen op het punt van de Algerijnse ordemacht in de overgangs periode. Hetgeen niet wegneemt, dat blijkbaar nog geen akkoord is bereikt over de Algerijnse eis, dat ook het na tionale bevrijdingsfront (FLN) bij het bewaren van orde en rust wordt betrok- Drie punten moeten nog geregeld wor den: de vrijlating van de gevangenen, de samenstelling van de politiemacht en de wijze, waarop zij de OAS moet bestrij- Moeder en kind slachtoffer van gasontploffing Een moeder en haar twaalfjarige dochtertje zijn donderdag om het le ven gekomen bij een gasontploffng in Kraainem bij Brussel. De vader van het gezin, de 39-jarige taxichauffeur De Bruyn kon eerst na enige uren uit het puin van de ingestorte woning worden bevrijd. Hij lag onder zijn auto in de garage van het huis. Met zware brand wonden aan het gezicht s hij naar een ziekenhuis overgebracht. De ontploffing was zo hevig, dat van zes huizen aan de andere kant van de straat de daken en deuren werden los gerukt. In een straal van driehonderd meter werden alle ruiten vernield. De oorzaak van de ontploffing is waarschijnlijk een lek in de gasleiding in de onder het huis gelegen garage ge weest. Het daaruit ontsnapte gas moet zijn ontploft, toen de heer De Bruyn zijn auto startte. vijf republiek getroffen door een mijn ramp. Vanochtend om half zes, juist toen de nachtploeg zou worden afge lost, explodeerde er mijngas in de staatsmijn Sackscn bij het plaatsje Hanun (Noordrijn-Westfalen). Er zou den 29 mensen om het leven zijn ge komen en er zouden negen gewonden Zoals bekend kwamen bij een mijn ramp in de mijn Luisenthal in Völklin- gen op 7 februari, 299 mijnwerkers om. De ontploffing deed zich voor, toen men met explosieve ladingen aan het werk was op een diepte van 1150 meter. Enkele uren later slaagden reddingsploe gen erin om de plaats van de ramp te bereiken. De mijndirectie deelde mee. dat door de locale aard van de explosie het aantal slachtoffers vermoedelijk niet stijgen zou. Het aantal vermisten was echter niet bekend. De mijn Sachsen behoort aan de Mar- kische Steinkohlengewerkschaft en is Westduits staatsbezit. Er werkt 3500 man personeel. De mijn werd in 1914 in be drijf genomen en later gemoderniseerd. den en de keuze van degenen, die deel zullen uitmaken van de tussentijdse uit voerende macht. Berichten, als zouden Ben Bella en andere gevangen genomen Algerijnen vandaag worden vrijgelaten, zijn in Parijs officieel tegengesproken. Dit zou pas na het ingaan van een be stand kunnen gebeuren. Frankrijk ver wacht spoedig een regeling, want het heeft reeds laten weten, dat het Franse parlement tussen 15 en 22 maart bijeen zal komen om kennis te nemen van het Frans-Algerijnse akkoord. Marine-vliegtuig wordt vermist Om half twaalf vanmorgen werd een Hawker-Seahawk van de Koninklijke Marine, afkomstig van het marine-vlieg kamp Valkenburg, vermist. De opsporing en reddingdienst van de M.L.D. is een opsporingsactie begonnen. De Seahawk was met nog een marine- straaljager van Valkenburg op weg naar Den Helder voor oefeningen met de navigatie gevechtsinformatie school. De straaljager zou tussen Den Helder Valkenburg in zee zijn gestort. het gedenkboek Vijftig jaar Cen trale Aalsmeerse veiling" aan H.M. de Koningin aan. Foto: de Koningin bekijkt het fraaie boek. aan de nieuwe spelregel geeft voor zo ver het de geldigheid in 1963 betreft. Intussen zal de Iooncommissie van de stichting haar adviserende taak normaal voortzetten met uitzondering van de contracten, die in strijd z(jn met de jong ste spelregel en dus controversieel zijn. Het lijkt voorts waarschijnlijk dat het College van Rijksbcmiddelaars een slissing over deze c.a.o.'s nog zal houden tot na de interpellatie. Er lig gen. naar bekend, een zestigtal van deze contraeten bij het college, voor het me rendeel afkomstig uit industriële onder nemingen. De lucht lijkt dus wel enigszins aan het opklaren, waarbij goede hoop be staat op een oplossing van de proble men. Dit temeer waar zoals giste ren gemeld de regerdngs geenszins de bedoeling schijnt te hebben gehad met de spelregel reeds nu een mati ging voor 1963 vast te leggen, hoe wel de formulering van de „aanwij zing" daarvoor wel ruimte laat. Het is echter van staatssecretaris Rooi- vink bekend dat hij in het najaar opnieuw met de stichting wil over leggen op grond van de dan ontstane economische situatie. MR. FOCK COMMISSARIS VAN GRONINGEN Overeenkomstig de verwachtingen is bij koninklijk besluit van gisteren met ingang van 1 april benoemd tot missaris van de Koningin in Groningen, mr. C. L. W. Fock in Den Haag. De heer Fock is thans secretaris-generaal vai ministerie van algemene zaken. De Liberiaanse tanker Gem is in de woedende storm die het afgelopen et maal de Amerikaanse oostkust teister de, voor de kust van Noord Carolina (V.S.) doormidden gebroken. Op het van de bemanning, die in totaal uit 35 leden bestond op het achterdeel hun toevlucht hadden gezocht. Verscheide ne schepen, o.a. het Deense m.s. Jytte Skou en de torpedoboot Noa, welke ruimtevaarder Glenn na zijn ruimte- In de hoofdafdeling Sociale zaken van bet Landbouwschap is overeenstemming bereikt over een verhoging van de lonen van de landarbeiders, werkzaam in de veehouderij en de akkerbouw. Volwas sen arbeiders krijgen 9 cent per uur meer wat neerkomt op 5 a 6 procent. In de akkerbouw wordt de werktijd per jaar met ongeveer 50 uur terugge bracht, in de veehouderijsector met 65 b. 70 uur in de akkerbouw zoveel mo gelijk voor vergroting van het aantal vrije zaterdagen. Verwerkelijking van de werktijdverkorting in de veehouderij zal aan de contracterende partijen in de pro vincies worden overgelaten. Het maximum van de oogsttoeslag voor losse arbeiders en vaste vakarbeiders-B wordt verhoogd met 10 procent en komt nu 30 cent boven het uurloon. Voor de vaste vakarbeiders-A geldt een verhoging van de waarderingstoeslag van 2 tot 4 procent. Het gemiddeld basisuurloon is hiermee in de landbouw gebracht van ƒ1,61 op 1.70. In de akkerbouw bestonden tot nu toe 13 vrije zaterdagen per jaar; maximaal zouden het er thans 36 kunnen worden. De CJ.T.B. vertrouwt dat Rijksbemid- middelaars hun goedkeuring zullen ge- Vrijspraak voor kunstcriticus De Amsterdamse rechtbank heeft de 57-jarige kunstcriticus F. H. uit de hoofdstad vrijgesproken van de hem ten laste gelegde medeplichtigheid aan op lichting door het afgeven van certi ficaten van echtheid voor valse schilde rijen en valsheid in geschrifte meer malen gepleegd. In deze uit de jaren 1956-1958 dateren de zaak hebben twee valse El Greco's een rol gespeeld. De nu 65-jarige verte genwoordiger S. P. uit Amsterdam werd in juni 1959 wegens oplichting met behulp van valse schilderijen van een weduwe en een bejaarde kunsthandelaar in Amsterdam veroordeeld. De recht bank achtte de medeplichtigheid van H. aan het eerste geval niet bewezen om dat P. het misdrijf reeds had voltooid toen H. hem de certificaten verschafte. Het tweede geval dat met twee valse El Greso's werd niet bewezen ge acht omdat uit het onderzoek ter te rechtzitting niet is gebleken dat P., op het ogenblik dal H. hem de certficalen verschafte, reeds het voornemen had een misdrijf te plegen. De officier van justitie, die zes maan den gevangenisstraf, waarvan drie voor waardelijk. had geëist, heeft tegen het vonnis appèl aangetekend. tocht uit zee opviste snelden naar de plaats waar de Gem ronddreef. Na een aantal vergeefse pogingen slaagde ten slotte het passagiersschip Victoria erin zeven van de boeg vai schip af te halen. De achtste wordt mist. Enkele uren later wisten enkele torpedojagers van de Amerikaanse irne de 27 man van het achterschip te Chartervliegtuig tegen bergtop vijf doden Gisteravond is een viermotorig Itali aans vrachtvliegtuig neergestort op de helling van de berg Velino in midden- Italië. De vijf inzittenden kwamen al len om het leven. De lijken zijn vanmor gen door inwoners van een nabijgele gen dorp gevonden. Zij moesten vijftien honderd meter door de sneeuw zwoegen om de plaats van het ongeluk te berei ken. Het vliegtuig, dat op weg was van Khartoem naar Milaan, is waarschijnlijk tegen de top van de berg aangevlogen. trokken voelt bij dc kwcstlc-Nieuw-Gui- nca en bereid is geworden, hier eigen ver antwoordelijkheden te aanvaarden. Tot dusver beperkte Amerika zich tot pogingen. Nederland en Indonesië aan een confcrcnrietafel te brengen. Beide landen werden als het ware naar elkaar toege- duwd onder de verzekering dat een op lossing voor het geschil mogelijk was. Welke oplossing dat zou moeten zijn bleef onduidelijk. Trouwens, Indonesië hield vast aan zijn recht op Nieuw-Guinea, Ne derland aan het recht van Nleuw-Gulnea op zelfbeschikking. Bij dit verschil van standpunt waren be sprekingen niet mogelijk. Toen is het streven gericht op informele, inleidende besprekingen. Gaat, zo kwam nu het Ame rikaanse advies te luiden, gaat in elk ge val aan de tafel zitten om over het pro gram van de besprekingen te praten. Er zat en zit iets in dit advies. Indo nesië en Nederland zijn uit elkaar ge groeid, zijn van elkaar vervreemd, heb ben sinds jaren niet met elkaar gesproken. Dit alles kon aan de toenemende verwij dering slechts bevorderlijk zijn. Een ont moeting kan dan als zodanig reeds vrucht baar wezen en een deur openen voor een bespreking van het eigenlijke conflict. Intussen is dit niet het enige wat Ame rika heeft te doen. Zijn verantwoordelijk heid reikt verder. Het heeft nu laatstelijk bij monde van de jonge minister Ken nedy gesteld, dat Indonesië een sterk argument heeft voor zijn aanspraken op Nieuw-Guinea. Wat daarvan zij, het heeft daarmee Soekarno in zijn vasthoudend heid gestijfd. En daarmee werd zijn eigen verantwoordelijkheid verscherpt. Dit wordt ook hierdoor veroorzaakt, dat Nieuw-Guinea meer is dan alleen maar een geschil tussen Nederland en Indone sië. Het is een gebied van eigen waarde, desnoods een betrekkelijke waarde, niet temin een waarde. Het heeft een bevol king die bezig is een eigen gezicht te krij gen en waaraan op goede grond beloften zijn gedaan. Die bevolking, zeker in haar leidende laag, staat tegenover Indonesië uiterst gereserveerd. Het recht van Indo nesië op het gebied, dat althans de jonge minister Kennedy meende te inogen er kennen, verandert daaraan niets. Nieuw-Guinea is meer dan een voorwerp van onenigheid. Vandaar Nederlands po gen om het onder de Verenigde Naties te brengen. Vandaar Nederlands pogen om hetzij de V.N. hetzij Amerika bij de be- sprekingep met Indonesië te halen. Want de verantwoordelijkheid voor Nw.-Guinea is er niet een van Nederland alleen. Het Is verheugend, dat het begrip hier voor alsnog stijgend is. (JUTA) AAN de late vorstperiode die twee weken geduurd heeft is een einde gekomen, doordat zachte lucht uit Frank rijk verder terrein gewonnen heeft in noordelijke richting. De vrij brede overgangszone tussen de uiterste droge continentale lucht en de zachtere lucht begon vrijdagochtend met enige neerslag Nederland binnen te drin- De zuidoostelijke wind nam hierbij in kracht af. Morgen komt het weer on der invloed van een lagedrukgebied dat zich nog op de oceaan ten zuidwesten van Engeland bevindt en ook onder in vloed van randstoringen die via het st reken. wt, zarkan naar onza JJ£T WE£R EUR0PA Verder verplaatst zich een nieuwe de pressie bij dc Azoren in de richting v de Golf van Biscaje. Een en ander heeft tot gevolg dat 1 bi; het zachtert Tendens dalend Rapporten hedenmorgen zeven uur ook de regenkan sen groter zien worden. De Bilt venvacht tot zaterdagavond: Vr(j veel bewolking met plaatselijk 0 Uel0ej enige regen en bier en daar mist. Over r pen our* het algemeen iets zachter. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen zuidoost en zuid. (Opgemaakt rwenu 11.15 nur) tinuh ZON EN MAAN Helsinki Zaterdag: Zon op 7.08 onder 18.34 uur; 'Jao maan op 9.25 ander eerste kwartier ^penl) 13 maart uur. Ween- HINDOSTAANS PROTEST TEGEN SURINAMER ALS GOUVERNEUR Dc actiegroep van de Surinaamse ver enigde Hindostaonse partij heeft een communiqué uitgegeven waarin wordt gezegd, dat de groep zich in het huidi ge tijdsgewricht zal verzetten tegen de benoeming van een Surinamer tot gou verneur van Suriname. In verband hier mede zal op korte termijn een petitie aan de kroon worden aangeboden, aldus het communique. gh. bew wiodstl'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1