Jlieuwe geihsctje GTouranl Amerikaanse auto's worden goedkoper Commentaar TARIEVEN n V.S. EN E.E.G. VERLAGEN Kapitein weigerde van schip te gaan AKU komt zelf met loonvoorstellen Sukarno vindt ons wat soepeler Edda Göring krijgt schilderij niet Gunstig resultaat na anderhalf jaar DONDERDAG 8 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12423 CHRIST ELI J K-N AT ION AAL DAGBLAD vStant*a«lfcf| Is ahfbleorn mgn bert ia Ugljenspott" Alleen die aardappelen... Zie pagina 7 TNE Europese economische gemeenschap en de Verenigde Staten hebben gisteren in Genève een akkoord getekend, waarbij voor een groot j deel van het wederzijdse handelsverkeer de douanerechten met twintig procent worden verlaagd. Volgens de overeenkomst zal het bedrag der invoerrechten van een auto bijvoorbeeld, die door Amerika naar de ge meenschappelijke markt wordt uitgevoerd, met 126 dollar worden verlaagd. Brand in oud-Amsterdam be tekent klauteren voor de brand weer. Gisteren bluste zij het vuur op een zolder aan de Oude Zijds Voorburgwal. De voornaamste andere produkten. waarvoor de Verenigde Staten con cessies van bijzonder belang hebben verkregen, zijn chemische en farma ceutische produkten. industriemachi nes en elektrische machines, textiel. ton) heeft gisteren voor de. nodige spanning gezorgd, toen hij als goed zeeman weigerde, zijn zinkende schip te verlaten. Nadat een Ierse reddingboot de vier leden van de bemanning van boord had gehaald, bleef de kapitein er de voorkeur aan geven, op zijn schip te blijven. Maar voordat de nacht inviel gaf hij zijn verzet op en liet ook hij zich aan land brengen. De kustvaarder ligt ongeveer 800 m uit de kust van Ierland in de monding van de Strongford Lough ten zuiden van Belfast. De Frida Blokzijl ls ongeveer 30 jaar oud. De 45-jarlge kapitein Jan Blokzijl, uit Vlaardlngen, die nu in Engeland woont, is mede-eigenaar van het schip, dat eigendom is van de Rotterdamse re derij Muller en Reitsma. Het schip voer in time-charter voor een Engelse maat schappij tussen Dublin en Belfast in Ier land en Runcorn bij Liverpool. Het kwam 15 januari in het nieuws, toen het even- in moeilijkheden leek. Alles liep Nieuws in één oogopslag Een gisteren in Genève tussen de landen van de E.E.G. en de Ver. Staten getekende overeenkomst voorziet in een verlaging van twintig procent der douanerechten op een groot aantal goederen. Een auto, die vanuit de V.S. naar de Europese ge meenschappelijke markt wordt gezonden, zal 126 dollar minder gaan kosten. Volgens mededelingen van de Amerikaanse am bassade in Djakarta mag worden verwacht, dat nu spoedig geheim voorover leg zal beginnen tussen Nederlandse en Indonesi sche vertegenwoordigers over een oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea. Volgens Sukarno doen be paalde aanwijzingen gelo ven. dat de Nederlandse houding wat soepeler is geworden. In Londen is vernomen, dat de Ver. Staten en En geland van plan zijn de Sowjetunie belangrijke wijzigingen in hun voor stellen tot staking der kernproeven voor te leg gen. Zij zouden genoegen willen nemen met minder controle op de proeven en willen volstaan met vijf of zes inplaats van twaalf controles per jaar. Uit mededelingen van prof. ir. P. Ph. Jansen is gebleken, dat de gaten, die in Noord-Duitsland door de stormvloed in de dij ken werden geslagen, nu alle zijn gedicht. Naar zijn oordeel hadden de Duit sers lering getrokken uit de storvloed van 1953. Het zelfportret van Rembrandt, dat de Lands regering van Baden-Würt- temberg voor 3.6 miljoen Mark heeft aangekocht en waarvan een expert heeft verklaard, dat het een vervalsing is, gaat voor nader onderzoek op zijn echtheid naar het Institut Royal te Brussel. Naar het oordeel van drs. Nederhorst, voorzit ter van de sociale com missie van het Europese parlement, hebben de in ons land werkzaam zijn de Italianen in het alge meen plezier in hun werk Maar wat hun verzorging betreft zijn er nogal wat moeilijkheden, vooral in Twente. Nadat gebleken was, dat er tussen de vakbon den grote meningsver schillen bestonden, heeft de directie van de Alge mene Kunstzijde Unie zelfstandig dus niet sa men met de vakbonden loonvoorstellen ingediend bij Rijksbemiddelaars. Deze zijn aangepast aan de algemene wijziging inzake de matiging. toen goed af. (Voor vervolg zie pagina 10) fruit in kisten, fruitconserven. vetten en oliën. De Amerikaanse concessies zijn ge ringer dan die van de E.E.G. De ge meenschap zal bijvoorbeeld het invoer recht op personenauto's uit de Verenig de Staten verlagen van 29 tot 22 pro cent en dat op bepaalde onderdelen van 19 tot 14 procent, terwijl het Amerikaan se invoerrecht op personenauto's zal dalen van achteneenhalf tot zes procent en dat op bepaalde onderdelen van eneenhalf tot acht procent. De belangrijkste winst voor Amerika in echter, dat de tariefsverlaging geldt van 1600 miljoen dollar, tegen een Euro pees volume van 1200 miljoen dollar. Aan de overeenkomst zijn anderhalf jaar van onderhandelingen vooraf ge gaan, Deze werden in Genève gevoerd onder auspiciën van de Organisatie van de algemene overeenkomst voo: rieven'en handel (GA.T.T.» De tariefsverlagingen hebben wat de V.S. betreft betrekking op vierentwintig landen, te weten de zes E.E.G.-staten. Engeland. Oostenrijk, Cambodja, Cana da, Denemarken. Finland. Haïti. India. Israël, Japan, Nieuw-Zeeland. Noorwe gen. Paikstan, Peru. Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. Ook hebben de Verenigde Staten met de E.E.G. afspraken gemaakt voor aantal landbeuwprodukten. Onder is bepaald dat tot aan het in werking treden van het gemeenschappelijk land- bouwbeleid van de E.E.G. op 1 juli 1962 de invoertarieven voor Amerikaanse kwaliteitstarwe niet zullen worden ver hoogd en dat de invoer ook niet zal worden verminderd. Later volgen on derhandelingen over de tarwehandel tus sen de E.E.G. en de V.S. Een soortge lijke afspraak is gemaakt voor maïs, rjjst, gewoon graan en gevogelte. Nu vakbonden het niet eens worden: nadat van meningsverschil daarom trent was gebleken tussen de vakbon den, zelfstandig dus niet tezamen met de vakbonden loonvoorstellen ingediend bij het College van Rijksbe middelaars. Zowel daar als bij de re gering zal de directie deze met kracht verdedigen, aldus is in een communi qué medegedeeld. Mochten tegen de verwachting van de AKU-directie in de nieuwe voorstellen niet in hun vol le omvang worden goedgekeurd, dan is zij bereid voor het nadelige ver schil een verantwoorde compensatie te zoeken. De loonvoorstellen die terugwer kende kracht hebben tot 1 januari jl. gelden voor de grote meerderheid van het volwassen mannelijk perso neel en voorzien in een loonsverho ging van vijftien cent per uur. De ver hogingen voor de overige personeels categorieën zijn hieraan aangepast. Reeds begin november van het vorig jaar dienden directie en vakbonden voor stellen in bij Rijksbemiddelaars. In de cember deelde het College mede. dat in verband met het loonakkoord van Oud- Wassenaar de voorstellen niet konden worden goedgekeurd. In januari werden gewijzigde voorstellen aanhangig ge maakt. Daarin werd aan de z.g. matl- gingseisen tegemoet gekomen. Kort na de indiening ervan bleek in de Stichting van de Arbeid verschil van opvatting te bestaan over het akkoord van Oud-Was senaar. Het gevolg was, dat verdere be handeling van de AKU-voorstellen werd opgehouden. Thans heeft de jongste algemene aan wijzing van de regering aan het Colleg» van Rijksbemiddelaars het mogelijk ge maakt te bepalen hoe de voorstellen wat de opzet betreft moeten worden gewij zigd. De AKU-directie heeft daarom trent overleg gevoerd met de vakbon den. Tijdens dit overleg bleken tussen de vakbonden zeer vordeelde meningen te bestaan. Als gevolg daarvan heeft de directie dc voorstellen zelf ingediend. In een latere bespreklng met de vak bonden hebben de confessionele organi saties zich alsnog bereid verklaard de voorstellen samen met de directie bij Rijksbemlddclaars ln te dienen en een nieuwe cao met dc AKU aan te gaan. De bfj het NVV aangesloten ABC echter wilde principieel niet meewerken aan een wijziging van de voorstellen van januari, hoewel zU geen bezwaar heeft tegen de inhoud van de directievoorstel len op zichzelf. De AKU-ddrectie wil, gezien de twee spalt in de vakbeweging, thans geen partij kiezen in de hoop, dat spoedig, na de beslissing over haar eigen voor stellen. «en gemeenschappelijke cao met alle partijen alsnog mogelijk zal blijken. De directie acht het dus in de gegeven omstandigheden niet juist met slechts een deel van de organisa ties een cao aan te gaan. De goede ver houdingen binnen de werkgemeenschap zouden hiermee niet zijn gediend, al dus de verklaring van de directie der AKU. Een woordvoerder van de E.E.G.- commissie noemde het akkoord „een eerste stap op weg naar de volledige vrijmaking van de internationale han del." In Engeland is bekend gemaakt, dat de onderhandelingen met de E.E.G. wel geëindigd zijn, doch dat de resultaten nog niet bekend worden gemaakt. De verlagingen van invoerrechten op per sonenauto's en bepaalde onderdelen van motorvoertuigen zouden heel wat groter zijn dan een vijfde deel en in drie etap pes tot stand komen. De concessies van de gemeenschap aan Amerika bedragen over het alge meen wèl twintig procent, waardoor het algemene niveau van de douane rechten van de E.E.G. bijna gelijk is geworden aan dat van de Verenigde Staten. Dienstplichtigen op zaterdag met weekeind-verlof (Van een onzer verslaggevers) De militaire autoriteiten hebben op ver zoek van de Nederlandse Spoorwegen een wijziging gebracht in de verlofrer gelinrg van dienstplichtige militairen. Besloten is vóór een groot aantal mili tairen het weekeind-verdof niet langer op vrijdag, maar eerst od zaïterdiaig te la ten ingaan. De Spoorwegen hebben om de wijzi ging gevraagd in verband met de toe nemende drukte op vrijdag als gevolg van de vijfdaagse werkweek. Mede door tekorten aan personeel en materiaal ls het dnt vervoersbedrijf niet langer moge lijk het drukke militaire vervoer op vrij dag te verzorgen. Voor een aantal dienstplichtigen, na melijk de militairen in opleiding, gaat de nieuwe regeling het komende week einde al ln .De regeling houdt in dat het korte weekeinde begint op zaterdag te 13.00 uur en duurt tot zondagavond 6.00 uur en eindigt op maandag 12.00 uur. Tot 1 juni wordt om en om een kont en een lang weekeinde gegeven, daarna krijgen de militairen eerst swee korte en dan twee lange weekeinden. Voor de parate troepen geldt een an dere regeling Zij krijgen met ingang van 1 juni eenmaal in de vier weken verlof van vrijdagmiddag 13.00 uur tot maan dagmiddag 12.00 uur met tusfeentij ds een weekeinde van zaterdag 13.00 uur tot maandag 24.00 uur. Op het weekeinde ogenblik hebben de parate onderdelen eenmaal in de vier weken verlof van vrijdag 24 00 uur tot maandag 24 00 uur. afgewisseld met een weekeinde van vrijdag 18.00 uur tot maandag 12.00 uur. De Hollandse kaasstand op de Landbouwtentoonstelling te Pa rijs werd bezocht door de Fran- minister van landbouw Pi- ni. De minister nam een proef m de Hollandse kaas. aange boden door een meisje in .nationaal" kostuum. Minister Luns ziet zich in Tokio niet alleen tegenover politieke moeilijkheden geplaatst. Ook het eten met stokjes werpt problemen op. die echter niet zo ernstig zijn dat de minister zich er niet vrolijk om zou kunnen maken. (Telefoto) TpERWIJL bekend werd, dat minister Luns zaterdagmorgen vervroegd A uit Tokio naar Nederland zou terugkeren, heeft Sukarno zich een zweempje optimistischer uitgelaten over de kans op Nederlands-Indo nesische besprekingen. Amerikaanse ambassadekringen in Djakarta zijn voorzichtig optimistisch en de Australische regering is zeer optimistisch. Betrouwbare kringen te Tokio verklaren volgens A.F.P., dat Luns' terug keer naar Den Haag ten doel heeft deel te nemen aan belangrijke be sprekingen over Nieuw-Guinea. Sukarno zeldc heden volgens radio- Djakarta: „Bepaalde aanwijzingen doen geloven dat de houding van Nederland soepeler is geworden wat onderhande lingen over een vreedzame oplossing van het vraagstuk-West-Irian betreft." H|j wist echter nog niet zeker of de Neder landers op grondslag van de Indonesi sche voorwaarden willen onderhandelen (overdracht van het bestuur) of op grondslag van hun eigen voorstellen. Sukarno drong er bjj het volk op aan. zijn krachten te verenigen om zijn bevel van 19 december „voor de bevrijding van West-Irian" uit te voeren. „Als wü deze kwestie vreedzaam kun nen oplossen, zal Ik naar Nederland gaan. Ik wil de betrekkingen met de Neder landers normaliseren." aldus Sukarno. Sukarno zeide inlichtingen en tekenen te hebben ontvangen, dat de Nederland se regering officiële besprekingen met Indonesië voorbereidt Er was hierover nog geen officieel bericht ontvangen, maar inlichtingen langs diplomatieke weg wyzen daarop. „U kunt zelf een oordeel vormen over de tekenen en de tendenzen die van Den Haag komen. Het is me nog niet dui delijk of er besprekingen zullen worden gehouden over de overdracht van West- Irian aan ons, zoals wij eisen. De teke nen wijzen erop dat dit het geval is. Wij zullen voortgaan met de voocberei- dingen om westelijk Nieuw-Guinea met kracht van wapenen te veroveren. Wij moeten voor het einde van 1962 West- Irian terug hebben." Uit kringen van de Amerikaanse am bassade te Djakarta vernam Ass. Press dat Indonesië en Nederland wat aerhandelen over Nieuw-Guinea betreft elkaar thans dichter zijn genaderd dan ooit en dat wellicht spoedig geheim c leg zal beginnen. Men meent te Djakarta dat deze besprekingen zullen uitgaan de oplossing die Robert Kennedy heeft voorgesteld. De zegsman gaf toe, dat het geschil thans zijn „meest delicate fase'" had bereikt en hij waarschuwde tegen te groot optimisme. Op een vraag of er pogingen werden gedaan een derde partij te vinden, die ln het geschil zou kunnen bemiddelen, antwoordde minister Subandrio: „Tot dusver niet." (Voor vervolg zie pagina 10) '"PUSSEN DE VOLKEN heeft de Integra- tie op economisch gebied geleidelijk voortgang. Dc Europese Economische Ge meenschap, bestaande uit West-Duitsland, Frankrijk, Italië en de landen van de Benelux, heeft reeds gestalte gekregen, een gestalte overigens die nog niet tot voltooiing is gekomen. Het komt, zoals te begrijpen valt, aan op een slechten van de tolmuren. Wie werkelijk een gemeen schap willen vormen, moeten voor elkaar openstaan en kunnen geen muren erken nen als even zovele cn evenzo grote scheidslijnen. Het is een kwestie van inschikkelijkheid en van aanpassing bij elkaar. Het is, an ders uitgedrukt, een zaak van geven en van nemen. Tal van belangen dienen daar bij tc worden bestudeerd. Op het ene ge bied gaat het wat vlotter dan op het an dere. Dc landbouw is, als bekend, moei lijk te regelen, maar te belangrijker is het, dat ook hier wezenlijke vorderingen zijn gemaakt. Ingewikkelde voorzieningen zijn onvermijdelijk, wil men, na een periode van overgang, geraken tot de toestand van eendracht cn eenheid, die dan werke lijk de naam van gemeenschap verdient. Intussen is onder de genoemde Europese landen de economische integratie zover voortgeschreden, dat men ook gezamenlijk naar buiten kan optreden. Het thans be reikte akkoord met Amerika is daarvan een bewijs. Ook hier ging het om de in voerrechten. Niet alleen tussen de landen van Europa, ook tussen Europa en Ame rika behoren die rechten allengs belang rijk te verminderen. Zij vormen trouwens altijd vreemde elementen in een econo misch bestel. Zij hebben iets kunstmatigs, cn zoals in een tijd van welvaart een land een stelsel van subsidies binnen eigen landsgrenzen kritisch onder de loep pleegt te nemen Nederland blijft daarin niet achter zo zal in een tijd van welvaart ook internationaal het bestaan van be schermende rechten niet langer worden beschouwd als een vanzelfsprekende zaak. De indruk is, dat bij deze overeenkomst met Amerika het Europa is geweest dat in de grootste mate tot verlaging van de rechten is overgegaan. Daardoor is Europa nog wat toegankelijker geworden voor Amerikaanse produkten. Maar het besluit zelf is er een uit vele, waarvan de meeste nog moeten worden genomen. Het is, zo zeiden we, een zaak van geven en van nemen. Wie vandaag geeft, zal wellicht morgen nemen, en zo ook omge keerd. Want het doel blijft de slechting van de muren. Dat gaat op het ene levens gebied wat minder moeilijk dan het andere. Binnen de economie schijnt het nog tame lijk gemakkelijk te lukken. Maar daar is wellicht ook de economie voor. (rit/O TVE zuidoostelijke stroming tussen hogedrukgebied in midden Europa een omvangrijk depressiegebied op de oceaan ten zuidwesten van de Britse eilanden heeft zich verder in oostelijke richting uitgebreid. Hierdoor nam bij ons de wind toe en werd koude lucht utt Duitsland aangevoerd, waar in het bron- gebied nog sneeuw ligt. De begrenzing van de koude lucht bevond zich donder dagmorgen ten zuiden van Parijs. Het verder opdringen van de begren zing naar het noorden brengt met zich mee dat de temperaturen zich in een stijgende lijn begeven, ook voor de grens lijn al, omdat de verschillen ter weers zijde van deze lijn minder groot worden. g maart: 4 28 v.m, 16 4 De komende nacht vriest het nog slechts 9 maart: 5.13 v.m.; 17.32 een paar graden terwijl morgen overdag de temperaturen hogere waarden berel- HFT WFFR FV ken dan vandaag. Overigens zijn voor LiAjI» lis morgen de neerslagkansen klein. In Cen- traal-Europa heeft het vannacht hard KaPPorten hedenmorge gevroren, in Duitsland plaatselijk meer dan 15 graden. In Portugal en aan de Engelse kust uiel veel regen. Suuoo De Bilt verwacht tot morgenavond: VrU veel bewolking maar geen neerslag van betekenis. Krachtige tot matige zuid- 'pcr oostelijke wind. Vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen hogere tempe- je B raturen dan vandaag. Twei (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN ^'*j Vrijdag 9 maart: zon op 7.10, onder 9*" 18.32 uur; maan op 8.56, onder 22.45 uur. Op 13 maart eerste kwartier. Lond Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN EUROPA il si H TT ET federale hooggerechtshof Deze beslissing was de laat- heeft gisteren cen beslis- sU> ontwikkeling ln een juri- sing ongedaan gemaakt waarbij ■en wairdevnl .rt.lld.rll Ma- dl"ch t"*cht tnasen de 23-je- waardevol schllderU. donna met kind, van Lucas Cra- nach de oudere, toegew werd aan de dochter var voormalige leider van Hitler': Luftwaffe, Hermann Göring bevolen een nleuu houden. ln ruil door het dc stad ffezet wa als zjjnde „ontaard". de Keulen had het gekregen van finitieve beslissing over het Zwitserse kunsthandelaar eigenaarschap. Een rechtbank I Gogh, die In Keulen besliste dat de stad kelder Keulen de wettige eigenares s omdat geschenken van een Dit keer tekende de stad grote waarde niet in over- appèl aan en bracht de zaak Het doek werd door het .tads- derji ln besli ,enonien door ranjbare prikt,Jk'eïveïmlede! hol'till "St het ultetn- lijk het ,evolt van druk die op welke ponden dit hot de be' deltik overdroegen aan de reje- de elad uitgeoefend werd. alining van de rechlbank ver- ring in Bonn hangende cen de- Edda Göring gimj ln beroep nietig cl heeft. bestuur s an Keulen proces te aangeboden toen Edda in geboren werd. gh. bew gh. bew. gh. bew. gh. bew. windstil windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1