Jlieumc CciJtsclje (fouranl Geen gesprek tussen Luns en Indonesiërs in Tokio jaar ILSY gaat dit niet door Commentaar Chroesjtsjef dreigt met nieuw wapen Taartenoorlog aan blauwe Donau robot Washington nog altijd optimistisch Vieuws in pslag een oogo Frans-Algerijnse bespreking Optimistische delegaties vrede toe gaan nu naar Stichting komt morgen bijeen voor loonregel klis 1? WOENSDAG 7 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaarpang no. 12422 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD tnf n bert in tegenspeel" Eva, Zie pagina 7 De ,Jjigne de Coeur" heet de nieuwe lijn, die de Franse haute coiffure voorschrijft voor de len- Er heerst optimisme in Washington over de kan sen op een vreedzame re geling van de kwestie Nw.-Guinea. Men meent, dat de kans groter wordt, dat inleidende geheime besprekingen zullen wor den gehouden tussen Ne derlandse en Indonesische vertegenwoordigers. Moh. Hatta heeft in Wenen ver klaard, dat Indonesië het recht heeft zich met ge weld van Nieuw-Guinea meester te maken, maar dat hij niet gelooft in een oorlog om het gebied. In een nota aan presi dent Kennedy heeft de Russische premier Chroesjtsjef gezegd, dat de Sowjetunie kernproe ven zal nemen om een nieuw soort wapen te ver volmaken, indien de Ver. Staten de kernproeven ln de dampkring zullen her vatten. Het Amerikaanse besluit noemde hij een nieuwe uiting van de agressieve Amerikaanse politiek. Vanmorgen zijn in Evian de besprekingen tussen Fransen en Alge rijnen begonnen. Ver wacht wend, dat zij nog geruime tijd zullen duren, omdat nog een aantal be langrijke kwesties moet worden geregeld. Helikop ters zijn ingeschakeld om de Algerijnen van en naar de plaats der onderhande lingen te brengen. De Ilsy op Ypenburg, tegen welke luchtvaart demonstratie steeds meer protesten zijn gerezen, gaat althans dit jaar niet door. President Sukarno heeft het Indonesische kabinet thans gereorganiseerd. Er zijn nu 39 ministers. De enige verrassing betreft het ontslag van Ruslan Abdulgani, die als de voornaamste politieke ad viseur van Sukarno werd beschouwd Het C.N.V. is van oor deel, dat de jongste alge mene aanwijzing van do regering niet in strijd is met het z.g. akkoord van Oud-Wassenaar. Morgen zal het bestuur van de Stichting van de arbeid de gerezen moeilijkheden (door de weigering van het N.V.V. mee te werken bespreken. Minister Marijnen heeft in de Tweede Kamer naar aanleiding van de affaire- Stalmann o.m. verklaard, dat het Centraal bureau van de tuinbouwveilingen geen overleg met hem en zijn onmiddellijke ambts voorgangers heeft ge pleegd over de z.i onoir- bare praktijken, waarbij het Oost-West-syndicaat was ingeschakeld. T TIT Washington komen optimistische klanken over de mogelijkheden voor een gesprek tussen Nederlanders en Indonesiërs inzake Nieuw- Guinea. Maar van Nederlandse zijde aldaar laat men merken, dat men hierbij de grootste voorzichtigheid en behoedzaamheid in acht moet nemen. Tegelijkertijd laat men van Indonesische zijde te Tokio merken, dat men een aanbod van minister Luns om daar ter stede met de Indonesiërs te overleggen niet zou afslaan. Zelf het initiatief daartoe nemen wil men niet. Minister Luns verklaarde echter vandaag volgens Ass. Press géén plannen te hebben tot een ontmoeting met de Indonesische officiële personen aldaar. Volgens de Ned. delegatie is mr. Luns alleen in Tokio voor de bijeenkomst van de Ecafe (Economische commissie voor Azië en het Verre Oosten) en wil hij zaterdag naar Nederland terugkeren. Vanmiddag zou hij op de conferentie van de Ecafe een uiteenzetting geven over de Neder landse economische inspanningen in Nieuw-Guinea. Mr. Luns is op de Ecafe-vergadering de enige minister van buitenlandse zaken. De secretaris-generaal van de Ver- Schürmann, in het kader van de voor- enigde Naties, Oe Thant, heeft een on- afgaande besprekingen, derhoud gehad met de Nederlandse Amerikaanse functionarissen te vaste vertegenwoordiger mr. C. W. A. Washington hopen dat het gesprek van mr. Luns met Dean Rusk zal lei den tot vreedzaam overleg tussen Ne derland en Indonesië. Het is nog te vroeg om te spreken van een Ame rikaans succes, maar men is hoopvol. Het rapport over het onderhoud van minister Luns met president Kennedy is gezonden naar de Amerikaanse bassade te Djakarta en men hoopt dat dit zal bijdragen tot de totstandkoming Volgens Nederlandse kringen te Washington is het nog nuiet zover dat besprekingen kunnen worden geopend. De toestand is zo delicaat dat eventuele besprekingen slechts geheim zouden kunnen zijn. Heeft Hatta contact De voormalige vice-president van ln donesië, Mohammed Hatta, heeft te We nen verklaard dat Indonesië alle recht heeft zich met geweld van Nederlands Nieuw-Guinea meester te maken als Ne derland weigert Nieuw-Guinea over te dragen, maar hij noemde het niet waar schijnlijk dat er een oorlog zou uitbre- Niemand knn volgens hem Indonesië het recht ontzeggen met geweld te ne men. wat reeds aan Indonesië behoort maar men trekt alleen ten oorlog als men kans heeft te winnen Hij weiger de iets te zeggen toen men hem vroeg of hij te Wenen contact had met Neder landse diplomaten. Officieel zal hij tol 9 maart te Wenen deelnemen aan een con ferentie over culturele en economische betrekkingen tussen Europese en Azia tische landen. Hij zeide dat het conflict TAE FEL OMSTREDEN ILSY gaat tweede pinksterdag niet door: de KNVvL is gezwicht voor de. bezwaren die tegen deze lucht vaartshow meer en meer zijn gerezen. Daarmee is althans voor 1962 een kwestie van de baan, die vooral in de gemeenteraden van de Haagse agglomeratie de gemoederen heeft beziggehouden. Het hoofdbestuur der Koninklijke Nederlandse vereniging voor luchtvaart is in spoedvergadering bijeen geweest om zich te beraden over de situatie die rond de ILSY is ontstaan. In de afgelopen weken is deze internationale manifesta tie in het brandpunt der publieke be langstelling gekomen door bespreking in een aantal gemeenteraden, vragen in de volksvertegenwoordiging en artikelen, voornamelijk mpt het ongmërk de over heid te bewegen geen toestemming te ge- ven voor de aangekondigde luchtvaart- demonstraties op Ypenburg. Voor vervolg zie pagina 9 PANTSERWAGENS, luchtdoelge- A schut en een politiemacht van 2500 man maken van Evian-les- Bains, waar vandaag de laatste vredesbesprekingen tussen Frankrijk en de voorlopige Algerijnse regering begonnen zijn een onneembare ves ting voor de OAS. Gisteren zijn de beide optimistisch gestemde delega ties aangekomen Vn tegen het inval len van de duisternis werden de laatste toegangswegen naar het Hotel du Pare in Genève, waar de Fransen verblijven en het speciaal voor dat doel heropende Hotel les Horizon* Bleus afgesloten met rollen prikkel- Bij zijn aankomst in Genève heeft de leider van de Algerijnse delegatie, vice-premier Belkacem Krim, ver klaard, dat de onderhandelingen wel licht niet zo spoedig zullen kunnen worden afgesloten als aanvankelijk werd verwacht. Hij waarschuwde, dat nadat de vrede gesloten is, er nog vele problemen overblijven, die in dit sta dium van het overleg onmogelijk ge regeld kunnen worden. Na deze summiere verklaring nam dc Algerijnse delegatie haar intrek in het zes kilometer buiten Genève gelegen ho tel, dat omringt is door weilanden waar op helikopters kunnen landen om de Al gerijnen naar Genève te vliegen. De O.A.S. heeft zich de dag voor dc ontmoeting tussen dc beide delegaties in Genève ongebruikelijk rustig gehou den. Weliswaar is er een Franse pijp leiding in de Sahara vernield, maar er zijn geen stellige aanwijzingen dat dit het werk ls van het geheime leger. Op zestig kilometer van Edjele vond gister morgen de krachtige explosie plaats. Door de kracht van de ontploffing ont stond er een enorme krater, die vol olie liep en op een afstand van vierhonderd meter werden later nog stukken metaal gevonden. Twee Italiaanse dagbladen, waarvan de correspondenten bezweken zijn voor de dreigementen van dc O.A.S. en inder haast Algerije verlieten, hebben intus sen dreigbrieven van de „commandant van de noordwestelijke sector van de O.A.S., kolonel J. Dutheil" ontvangen. De bladen is aangezegd, dat zij binnen een bepaalde tijd een bedrag van on geveer drieduizend gulden moeten be talen wegens hun houding ten opzichte van het geheime leger. Volgens de brief zullen er vergeldingsmaatregelen wor den genomen als het geld niet wordt betaald of wanneer de zaak bij de po litie wordt aangegeven. Een persoonlijk dreigement was ge richt aan het adres van de tv-reportcr Sergio Zavoli, die door een onbekende werd opgebeld met de mededeling: „Je hebt te veel gepraat, nn is het te laat, wees op je hoede". Tenslotte zij gemeld, dat ook de laat ste Italiaanse journalist, Nicole Caca- ciolo, op last van zijn hoofdredactie Algerije heeft verlaten, terwijl de over gebleven buitenlandse correspondenten een vereniging hebben opgericht, die hun belangen beter zal behartigen. verscherpt was door het Nederlandse aanbod om de soevereiniteit aan de V.N. over te dragen. Waarom wil Ne derland niet de juiste weg volgen en aan Indonesië overdragen? vroeg hij. Als de Nederlanders niet ..koppig" blijven, kan alles worden geregeld. Toch bemiddeling Intussen komen van Indonesische zijde berichten, dat Indonesië niet meer zozeer de nadruk legt op het voeren van infor mele voorbereidende besprekingen als aanvankelijk het geval was. Op Schiphol vertoefde gisteren enige tijd de Indone sische uitgever en contactman Oe Jeng Gana. Hij was op doorreis naar Londen en verklaarde, dat de Indonesische rege ring thans volledig bereid is. de Ameri kaanse bemiddeling te aanvaarden. (Zie vervolg op pagina 11) (Va/n onze sociaal-economische red.) Het bestuur van de Stichting van de Arbeid zal morgen bijeenkomen ter bespreking van de vraag of het nog wel zin heeft de adviserende arbeid in de looncommissie der stichting voort te zetten, nu het NVV heeft laten we ten de nieuwste spelregel voor de loonvorming niet te zullen uitvoeren. In afwachting van dat beraad heeft de looncommissie vanmorgen haar arbeid geschorst. Slechts twee reeds uitge schreven hearings vonden normaal doorgang. Het lag vanmorgen in de bedoeling de vergadering van het stichtingsbestuur morgenavnd te houden. De bijeenkomst is uitgeschreven op verzoek van de con fessionele vakcentrales, die van mening bleken dat oen discussie over de alge mene moeilijkheden niet thuis hoort in de looncommissie, maar in het bestuur van de stichting, welk bestuur in de eerste plaats verantwoordelijk wordt ge acht voor een beleidskwestie als thans aan de orde is. Overigens lijkt het niet uitgesloten dat pas zaterdag duidelijk de kaarten op tafel zullen komen te liggen wat betreft de samenwerking op loongebied. Zater dagmiddag houdt namelijk het NVV in Utrecht een hoofdbesturenvergadering waar de socialistische vakbeweging in eigen kring definitief zal vaststellen, wei- ke beleidslijn zij voor de toekomst moet volgen: een beleid los van of in samen werking met de beide andere werkne mersvakcentrales. Ongetwijfeld zal het N.V.V. dan ook beslissen over zijn hou ding in het bestuur van de Stichting van In het Limburgse Nuth is giste ren door oververhitting van een kachel brand ontstaan in een opslagplaats voor levensmidde len. 10.000 kg boter en stroomde in een brede stroom de straat op. Het gebouw, een uit 1738 daterende „Tiendschuur", werd verwoest. De schade wordt geschat op een miljoen gulden. Prof. Oud pleegt als fractieleider van de V.V.D. in de Tweede Kamer overleg met mevrouw Stoffelsvan Haaften (links) en mevrouw Van Someren—Downer. Later werd zonder hoofdelijke stemming besloten dat een bijzondere Kamercommissie van zeven leden dc zaak Van der Putten zal bestuderen. Als Amerikaanse proeven doorgaan DE Russische premier Chroesjtsjef heeft met een stok achter de deur geschermd voor het geval dc Amerikaanse kernproeven in de dampkring doorgang zullen vinden. In een antwoordnota aan president Kennedy zegt hij, dat de Sowjetunie nieuwe kernwapenproeven zal ne men „om een nieuw soort wapen te vervolmaken" indien het Westen nieuwe proefnemingen met kern wapens gaat doen. Hij noemde het Amerikaanse be sluit „een nieuwe uiting van de agres sieve Amerikaanse koers op het ge bied van de buitenlandse politiek. In de scherpste taal welke hij de laatste maanden heeft gebruikt gaf de pre mier te verstaan dat door hervatting van de Amerikaanse proeven de ont wapeningsconferentie. die op 14 maarl in Genève zal beginnen, vrijwel tot mislukking is gedoemd. Mogelijk verwacht men, zo vervolgt de premier, dat de Sowjetunie voordat de VS. hun kernproeven gaan hervatten, zich bereid zal verklaren een overeen komst aan te gaan, die reeds door ons verworpen voorwaarden zou bevatten. Dit zou op een soort chantage met kern wapens lijken, zo zegt hij. Vrijwel onmiddellijk heeft president Kennedy op de Russische nota geant woord Hij sprak zijn voldoening uit over het aanvaarden door de Sowjetpre- mier van'het voorstel om de ontwape ningsconferentie te beginnen op het ni veau van de ministers van buiten landse zaken. Voorts schreef hij: ons doel moet nu zijn wezenlijke vooruitgang te boeken in de richting van ontwapening en niet ons bezig te houden met een ste riele uitwisseling van propaganda. Ken nedy voegde hieraan toe in deze geest niet in te willen gaan op de „vele sen- timentaliteiten in Chroesjtsjef's brief waarmee de Amerikaanse regering hel niet eens is." Ook de Britse premier Macmillan heefl Chroesjtsjef een nota doen toekomen Daarin betuigt hij er zijn leedwezen over dat zijn voorstel om het werk van de ontwapeningsconferentie in aanwezigheid der regeringsleiders te doen beginnen, voor zijn Britse ambtgenoot onaanvaard baar is. Naar aanleiding van Macmillans standpunt dat de aanwezigheid der re geringsleiders slechts dan nuttig zou zijn, indien ter conferentie bevredigende vorderingen zouden zijn gemaakt, merkte Chroesjtsjef op: ,,dit kan op verschillen de wijzen worden uitgelegd. Hoe zouden wij moeten uitmaken of er bevredigende en definitieve vorderingen zijn gemaakt Voor vervolg zie pagina 9 TAOORDAT zowel -Kennedy als Chroesj- tsjef een concessie hebben gedaan, kan nu spoedig te Genève de conferentie over de ontwapening beginnen. De Rus heeft afgezien van een topontmoeting aan het begin, voor hem gaat nu zijn minis ter Gromyko. De Amerikaan heeft zijn wensen voor wat betreft het toezicht op de ontwapening verzacht, dank zij dc mo derne apparatuur weet men toch ai wel. wat er op grote afstanden aan atoom activiteit wordt ontwikkeld. De conferentie kan dus beginnen. De Amerikaan heeft zich wel genoopt gezien, een stok achter de deur te plaatsen: na alle kernproeven die de Rus genomen heeft, kan hij met kernproeven niet ach terblijven, tenzij echter de conferentie re sultaten oplevert. Eerst overigens is Chroesjtsjef in eigen land nog in beslag genomen door agrari sche problemen. Zij bdbbcn op de jongste partij vergadering het voornaamste punt van bespreking uitgemaakt. Voor de com munistische leer is de boer altijd reeds een weerbarstige materie geweest. Stalin heeft er al zijn brute kracht op beproefd, steeds echter zonder succes. Zodat hij zich ook enkele malen verplicht zag, zijn wrede politiek te verzachten. Van harte ging dat intussen niet, zodat hij. zodra hij de kans zag. telkens weer naar hard op treden terugkeerde. De boer bleek in de communistische col- lectivering niet te kunnen aarden. Daar door is hij, ook in Rusland, een te grote individualist. Hij wil zijn eigen boerderij met eigen land. Hij wil eigen initiatief kunnen ontplooien. Daartoe had cn heeft hij onder het starre communisme geen mogelijkheid. Maar de wal keert ook hier het schip. Het systeem heeft zich steeds opnieuw gewroken in lusteloosheid, uit komende in gebrekkige opbrengsten. In zijn problemen met de landbouw kon Chroesjtsjef uiteraard wederom Stalin als zondebok opvoeren. Of hijzelf vrijuit gaat. is een tweede. Maar schuldig of niet, on der een dictatuur zijn altijd wel minderen in rang te vinden die verantwoordelijk worden geacht. De dictator zelf blijft be stendigd, hoezeer ook in zijn persoon de verantwoordelijkheid is geconcentreerd. Van belang, hoewel ook ditmaal onduide lijk, is, in hoeverre dictator Chroesjtsjef rekening heeft te houden met machtsfac toren in eigen land buiten de zijne. Ten aanzien van de komende conferentie te Genève heeft zijn politiek de laatste tijd bepaalde veranderingen te zien gegeven. Is dat liet resultaat van andere invloed? Dan is er temeer reden om de ontmoeting te Genève. in de stad van de hervormer Calvijn. met belangstelling tegemoet te zien. Dat zij. ondanks bescheiden verwach tingen, gunstig zal verlopen, mogen wij allen hopen. (iuta) JlEZE EERSTE WEEK nen we terugzien op een winterse periode, waarbij ook vanmorgen hier in het westen nog weer 4 d 5 graden vorst voorkwam. Langzaam zal in de komende dagen de lente wat gaan doorbreken. Een ho- gedrukcentrum trekt nu van Belgiè naar Polen en wordt uit het zuidwesten gevolgd door een aktieve depressie, die vanmorgen langs de Engelse zuidkust al een zuidooster storm bracht. Deze depressie zal in dc komende dagen via Frankrijk geleidelijk wat zachtere lucht aanvoeren. De wind uit het zuidoosten en later uit het zuiden gaat de komende 24 uur in kracht toe nemen. In een deel van ons land ligt nog steeds een laagje sneeuw. Echt UIT'r WFFR I1N lente is het al in de Balkan geworden voor temperaturen boven de twintig Koeporten hedenmorgen zeven graden worden gemeten. Daarentegen vroor het vanmorgen in ScandiruioiJ en Rusland plaatselijk nog meer dan twintig graden. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Droog en zonnig weer. In de nacht en ochtend lichte tot matige vorst en plaat- uviiduj selyk mist. Ongeveer dezelfde middag- v temperaturen. Zwakke tot matige, mor- oe'aut gen overdag matige tot vrjj krachtige rwenu zuid-oostelijke wind. (Opgemaakt 11.15 Eindh. uur). .iam Zon en maan Swcaii Donderdag zon op 7.12. onder 18.31 u„ KoSent» maan op 8.29. onder 21.25 uur. 13 maart Aberaee eerste kwartier. Londen Ten den.- stijgend HOOGWATER SCHEVENINGEN 8 maart: 4.28 v.m., 16.47 n.m. EUROPA tem» Station blauwe Donau is. De vraag beroemde hotel Sacher n.l. gerezen, wat een „orlgl- bieden, z(Jn taarten „originele dat Dehmel beweert gerechtshof zullen zich binnen- nele Sachertaart" ls. Maar dc Sachcrtaarten" te noemen. mag alleen abrikozen glazum kort wellicht moeten bezlghou- uitspraken hebben bljjkbaar de Dehmel beweert, dat de worden aangebracht op het bo- klacht, die werd afgewezen, Sachertaarten van het hotel venvlak van de taart, Dehmal niet worden gemaakt volgens heeft Geen gewone taart natuurlijk, niet bevredigd, maar de .Sachertaart". Die De klager ls de bekende het originele recept, omdat zjj hotel zijn produktênSacher- met of zonder slagroom - vol- Weense banketbakkerszaak ln het midden worden doorge- taarten" noemt de naam gens smulpapen een speciale Dehmel. die de verheven rcch- sneden en gevuld met abriko- die de banketbakkerszaak zelf tera heeft verzocht, bet oven zenjam. ook gebruikt maar wil niet, lekkernij van ds hoofdstad i In de belde vorige processen de geschiedenis van de Sach- nlets tegen,' dVt hèt lertaart u,t de doeken gedaan taart Is uitgevonden door zekere Franz Sachte, die 1832 de persoonlyke kok prins Metternlch was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1