IHeutue geibscife (iTouraitt Terreur van O.A.S. in ;erije neemt toe Commentaar Bergbeklimmer vraagt schelpen In clne dagen ruim honderd doden eiligheidsmaatregelen aanzienlijk verscherpt Geheime bespreking in Washington ontkend Ontmoetingen toevallig'' Centrale zeevarenden zegt c.a.o. op b-. Diem overleeft een nieuwe aanslag 22% comtés,d' -"F J; ""bi— DINSDAG 27 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12415 CHRISIM •NATIONAAL DAGBLAD „Sldnt»astfcf| !s gh^blcoea myn bert in tcgl)cospact" EEN DER BESTE j 11/TET het akkoord over dc wapenstilstand in Algerije in zicht, n t "1* dC terreurdaden dat Innel nnrr cfoorlc liDnil Ai.'flp Knnd tnn n!c dat land nog steeds hand over hand toe. Gisteren j zijn niet minder dan 37 mensen gedood, van wie 20 in Algiers. Het aantal gewonden wordt geschat op meer dan zestig. In de afgelopen drie dagen zijn in Algerije nu ruim honderd personen bij aanslagen om het leven gekomen. In Algiers is gisteren officieel van Franse zijde verklaard dat de aanslagen kennelijk door het geheime leger (O.A.S.) zijn gepleegd, met de bedoeling afbreuk te doen aan de wapenstilstandsovereenkomst waar over de Nationale raad voor de Algerijnse revolutie gisteren en vandaag in Tripoli (Libye) heeft beraadslaagd. Over het resultaat van de bespre kingen van gisteren deden tegenstrij dige geruchten de ronde. De menin gen in de raad zouden volgens som mige berichten verdeeld zijn over de voorgestelde rol van het Franse leger in Algerije bij het handhaven van de veiligheid na de afkondiging van een bestand. Andere berichten willen dat de goed keuring van de voorwaarden nog een kwestie van enige uren is. Van officiële zjjde werd echter het striktste stilzwij gen bewaard. Naar in Tripoli wordt ver wacht, zal het eerste officiële communi qué over het resultaat van de conferen tie worden uitgegeven door de Algerijn se regering in ballingschap, die zoals bekend in Tunis zetelt. Voor het zover is zullen premier Ben Khedda en zijn ministers uit Tripoll in Tunis zijn terug- Vanmorgen zijn de strenge veiligheids maatregelen in Tripoli nog verscherpt naar aanleiding van het bloedige optre den van de OA.S. in Algiers gedurende de laatste dagen. In deze stad moesten gisteren voor het eerst de extra ingezette militairen van het Franse leger uitrukken om de ter reur te onderdrukken. Onmiddellijk na het vallen van de eerste schoten kwamen honderden militairen in het geweer. Ze hadden de beschikking over on mot?'- voertuigen aangebrachte machinegewe ren en pantserwagens. In vrachtauto's reden ze naar de Rue de Michelet, die geheel werd afgezet. In enkele straten Waarover praten zijdie twee daar in Paijs? Over de nieuwe mode! De v oor j aars shows zijn gehouden en zo is het dan weer de traditionele dag waarop kranten in heel de westerse wereld, de eerste foto's mogen brengen. Dat doen we op pagina 5. Op deze plaats een voor proefje: twee creaties van Pierre Cardin. Nieuws in één oogopslag Tot tweemaal toe heb ben vliegtuigen met de kentekenen van de Zuid- Vietnamese luchtmacht een aanval ondernomen op het paleis van president Ngo Dinh Diem in Saigon. De president van dit door het communistische Nrd.- Vietnam bedreigde land bleef ongedeerd. Hij is voorlopig naar een plaats buiten de hoofdstad uit geweken. Volgens kolonel Suko- wati. inspecteur van het Indonesische leger, staan 10.000 vrijwilligers op het punt zich in te schepen voor Nieuw-Guinea. Su karno heeft opdracht ge geven nog eens 10.000 man op de been te brengen voor een tweede 'invasiegolf. Vlak voor zijn vertrek uit Nederland heeft de Amerikaanse minister van justitie. Robert Kennedy, tegenover studenten ver klaard genoeg vertrouwen te hebben in de bereidheid van Nederland en Indone sië een vreedzame oplos sing te bereiken in het geschil om Nieuw-Guinea, met behoud van hun pres tige. Van beide kanten moeten dan 'redelijke ge sprekspartners' bij elkaar komen. De terreur in Algerije neemt toe naarmate het moment, waarop ook de Algerijnse nationalisten zich met de bestandsvoor- waarden akkoord zullen verklaren, nadert. Giste ren zijn bij aanslagen niet minder dan 37 personen om het leven gekomen, van wie 20 in Algiers. Op een persconferentie in New York heeft de lei der van de Russische V.N.-delegatie, Zorin. ver klaard. dat de Sowjetunie met de Ver. Staten wil samenwerken bij het on derzoek van het heelal. sche ambassade te Washington spreken krachtig tegen dat de res pectieve ambassadeurs dr. J. H. van Roijen en Zairin Zain tweemaal in het geheim bijeengekomen zouden zijn in een poging om een formule voor onderhandelingen te vinden. Zain en Van Roijen hadden elkaar gistermiddag toevallig ontmoet bij de zitting van het Congres ter ere van de ruimtevaarder Glenn. Zij hebben elkaar toen slechts gegroet. Er was eveneens een informele ont moeting op het vliegveld Idlewild, toen dr. Van Roijen na zijn overleg in Nederland op zijn post terugkeer de. Deze ontmoeting had met onder handelingen niets te maken. De Indonesische autoriteiten zouden aan president Kennedy een antwoord gezonden hebben na de particuliere be sprekingen, die minister Robert Kenne dy in Djakarta heeft gevoerd. Volgens hooggeplaatste zegslieden in Washington ligt het standpunt van beide partijen niet ver uiteen, aangezien Indonesië verklaard heeft de beloften van de Ne derlanders ten aanzien van de zelfbe schikking van de 800.000 Papoea's te eerbiedigen. Tienduizend man liet bos in De Indonesische marine heeft haar reservisten opgeroepen zich in staat van paraatheid te brengen. Voormalig ma rine-personeel moet zo spoedig mogelijk contact opnemen met de dichtbij zijnde marinebasis en mag het land niet ver laten. Kolonel Sukowati, de inspecteur- generaal van het Indonesische leger, heeft verklaard, dat 10.000 vrijwilligers op het punc staan zich in te schepen met bestemming Nieuw-Guinea. Hij zei. dat een van de middelen om Nederland in Nieuw-Guinea te bestrijden is het ge bied met Indonesische vrijwilligers te doen overstromen. Hij voegde eraan toe, dat president Sukarno opdracht had gegeven nog 10.000 vrijwilligers op de been te brengen voor een tweede inva siegolf. De vertegenwoordiger van het interna, tionale comité van het Rode Kruis, de Zwitser Durand, die de terugzending van dc Indonesische gevangenen uit Nederlands Nieuw-Guinea regelt, is maandag uit Biak te Hollamdia terugge keerd. Hij heeft vorige week ook Tanah Merah in Boven-Digoel bezocht om met een aantal bij vorige infiltraties gevan gen genomen Indonesiërs te spreken. Ook te Hot'lasidia zal hij enige gevangenen bezoeken. De 29-iarige Nijmeegse verpleegster J. A. van K is vanmorgen door de recht bank in Arnhem veroordeeld tot honderd gulden boete of tien dagen hechtenis, con. form de eis van de officier van justitie. De verpleegster was er van beschuldigd een vergissing te hebben begaan die de dood van een tweejarig kindje tot ge volg had. Ze zou het kind een te grote dosis dhloraal-hydraat hebben toege- zijn prikkeldraadversperringen opge- In het centrum van de stad werden gisteren in drie kwartier tien Algerijnen gedood door een groep Europeanen die per auto door de stad trokken en iu het wilde weg op Algerijnen schoten. De aanslagen van gisteren werden op de zelfde wijze uitgevoerd als die van za terdag in de wijk van Bab el Oucd waar Franse arbeiders wonen toen tenminste twintig Algerijnen om het leven kwamen. De politie heeft gisteren verscheidene arrestaties verricht in ver band met de aanslagen in deze wijk (Zie vervolg op pag. 6) Astronaut John H. Glenn jr. heeft gisteren in een stromende regen een glorieuze zegetocht door de straten van de Amerikaanse hoofd stad Washington gemaakt. Voor een verenigde zitting van beide huizen van het Congres hield hij een toespraak. Op 1 mei tijdperk zonder contract langrijke mate wordt veroorzaakt door de onwil van de Nederlandse reders bij de vaststelling van de loon - arbeidsvoorwaarden der zeevarenden ln voldoende mate rekening te houden met de opofferingen, die van deze zeevar den worden verlangd, in de vorm 1 De bU het N.V.V. aangesloten Centrale afwezigheid uit hun gezinnen en van zeevarenden der koopvaardü en gemis van de normale ontspanning visserij (CKV) heeft, als gevolg van de recreatie, die het leven aan de wal afwijzende houding van de Raad van biedt. De CKV zegt niet bereid te zijn de mede verantwoordelijkheid te dragen deze ontwikkeling. bestuur voor de zeevaart tegenove voorstellen van de CKV ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse zeevarenden, de collectieve arbeidsovereenkomst voor de koopvaar dij opgezegd Bij de c.a.o. zijn betrokken officieren en het lager personeel van de grote handelsvaart, de kustvaart en de zee sleepvaart. De consequentie van de op zegging is, dat er voor de koopvaardij op 1 mei een contractloos tijdperk In treedt, hetgeen naar de mening van de CKV ernstige gevolgen kan hebben voor arbeidsvrede in deze bedrijfstak. De CKV tekent hierbij aan, dat het de Nederlandse koopvaardij op een totaal van 30.000 scheepsgezellen zijn er 11.000 van een vreemde nationaliteit grote zorgen baart. De CKV is van oordeel dat deze ontwikkeling In be- den. De CKV is met zijn circa dertiendui zend leden de grootste werknemersorga nisatie in deze bedrijfstak cn tevens for meel de enige cao-contraotant. Ook de beide confessionele oentrales zijn echter gehouden aan de overeenkomst. Zij ne men deel aan de onderhandelingen De andenhandelingen tussen de CVK en de Raad van Bestuur voor dc Zeevaart, de werkgeverspartmer, over de nieuwe cao begonnen in mei 1961, en werden na een korte onderbreking in september hervat Tijdens de onderbreking wc augustus overeenstemming bereikt verbetering in de loon- en arbeidsvoor waarden. Maar geen akkoord werd ge- vonden voor het punt dat de CVK als de belangrijkste der onderhandelingen be schouwt de sociale positie der zeevaren- Gisteren is in het cenirum van Hamburg een massale herdenking ge houden van de ruim driehonderd slachtoffers van de overstromings ramp. De foto toont een grote menigte op het plein voor het stadhuis van Hamburg, voor welk gebouw een spreekgestoelte was opgericht, waarop o.a. president Heinrich Lübke het woord voerde. Tijdens de herdenking speelden zich hartverscheurende taferelen af. Bommen op paleis in Saigon aanslag gepleegd op het leven van Ngo Dinh Diem, president van het door het communistische Noord- Vietnam bedreigde Zuid-Vietnam. Vliegtuigen, uitgerust met de ken tekenen van de Zuidvietnamcse luchtmacht hebben bommen gewor pen op het paleis van dc president, die ongedeerd bleef. De aanval duur de ongeveer vijftig minuten. Boven de stad Saigon, waar het paleis zich bevond, zag men dikke rookwolken De toestell(fo kwamen uit ooste- ïijkfe neïïting aanvliegen, wierpen hun bommen af en verdwenen in westelijke richting onder een hagel van afweer- vuur. Een der (vermoedelijk vier) vlieg tuigen zou zijn neergeschoten en de pi loot zou gevangen zijn genomen. Ngo Dinh Diem. die de eerste bomaanvallen overleefde, begaf zich naar een geheime plaats buiten Saigon, kort voordat de tweede aanval begon. Gemeld werd. dat hij vertrokken was voor een reeds vast gesteld bezoek aan het binnenland. In een verklaring heeft Ngo Dinh Diem voor zijn vertrek gezegd: „Vanr morgen hebben vliegtuigen over het paleis gevlogen en bommen afgeworpen. Door de goddelijke voorzienigheid ble ven wij allen in het paleis ongedeerd. Er werd slechts materiële schade aange richt Alle veiligheidsmaatregelen ziin getroffen en alle luchtmachtbases zijn gealarmeerd. Ik doe een beroeo op het volk. kalm te blijven en door te gaan met het werk." Hieraan kan worden toege voegd, dat de vliegtuigen ook aanvallen met mitrailleurs en raketten op het pa- zijn omgeving hebben gedaan. Het paleis is dan ook zwaar beschadigd, voor- al bij de tweede aanval, die kort na he ertrek van Diem werd gedaan. Na de eerste aanval vluchtte de be volking van de hoofdverkeerswegen de zijstraten. Al spoedig hing een dikke rookwolk boven het stadscentrum. Uit alle delen van de stad haastte de brandweer zich naar het presidentiële paleis. Nn een half uur verscheen tweede golf van vliegtuigen. Tegelijk met het vallen van de bommen begon het afweergeschut vuur te geven. Reu- Iers correspondent telde twintig explo sies. De president beschikt in het paleis kelder, waarin een commando post is ingericht voor noodgevallen. In Saigon wordt niet gevochten. Stra tegische gebouwen worden door veilig heidspolitie bewaakt Volgens In Washington ontvangen be richten was hier sprake van een mislukte opstand van de luchtmacht tegen Ngo Dinh Diem en heeft de president het le ger opgedragen, deze te onderdrukken. In officiële Amerikaanse kringen Is men echter geneigd, de aanval op te vatten als een Incident op kleine schaal, lnplaats van een belangrijke samenzwering tegen de pro-westerse leider van Zuid-VIclnam. (Zie ook pagina 5). De 189 Ambonezen uit Delfzijl en Arnhem hebben na het vertrek van hun schip Fair Sea officieel toestemming var. Djakarta verkregen om naar Indonesië te reizen. Zü vertrekken morgenochtend met de trein naar Amsterdam en van daar naar Messina, waar zij zich TTET BEZOEK VAN MINISTER Kennedy aan ons land moge eervol zijn ge weest, we behoeven de waarde ervan ook niet te overschatten. De Amerikaan heeft in kort bestek een lange reeks van landen bezocht. Zelf is hij geen bewindsman van buitenlandse zaken cn geen vice-president. Hij is niet dan zijdelings bij het buiten landse beleid van zijn land betrokken. Hooguit een dag is hij in ons land geweest. Ook wanneer men een hoge dunk heeft van de snelheid waarmede hij zich in pro blemen kan inwerken, zal hij zelf willen erkennen, dat zijn indrukken slechts on volledig konden zijn. We menen, dat het de bezoeker zelf toe komt, dat we het zo duidelijk s'cllen. Zelf heeft hij s'eeds blijk gegeven aan open- hartighe'd te hechten. Men heeft hem wil len zien als een man die met vermanende woorden de wereld doortrok, die vervol gens deze vermanende woorden in verlos sende wqorden zon laten overgaan. Het was bepaald teveel gevergd. Van hetgeen Kennedy in ons land heeft gezegd, moet wel worden bedacht, dr»* het Ls gezegd, uitgelokt door vragen. Hij had. zei hij, ook in Nederland emotionaliteit aangetroffen als het ging om Nleuw-GuI- nea. Wat de minis'cr h'eronder verstond en in welke mate die emotionaliteit zon bestaan, bleef in het duister. Dit laatste kon de opmerking niet sterker maken. Dat er ook onder ons enige emotionaliteit gevonden wordt is het nodig het te ontkennen? Mocht men anders verwach ten als reactie op de wijze waarop van dc andere kant de zaak wordt behandeld? Zelfs een nuchter volk als het Nederland se moet daarvan de gevolgen ondergaan. Maar naar onze overtuiging overweegt do nuchterheid toch wel verre, zelfs in deze pijnlijke en meeMijke situatie waarin ons volk, zijns ondanks, is terechtgekomen. Hangt het niet samen met die leemte waarop minister Kennedy, al vragende, voor wat betreft de bevolking van Nieuw- Guinea kwam te stuiten? Hij moest ge brek aan intellectueel kader constateren, er zijn daar nog maar zeer weinigen met een academische vorming. Nu willen wij de waarde van een acade mische vorm'ng niet onderschatten cn toe gegeven moet worden, dat ook in dit op zicht Nieuw-Guinea belangrijke vorderin gen moet maken. Aan de andere kant zijn we niet bereid tot enige conclusie ove rigens ook niet van ons verlangd dat het de bevolking daar zou ontbreken aan gezond verstand. Het tegendeel is al wel bewezen. Maar juist omdat er voor de bevolking van Nieuw-Guinea nog zoveel moet wor den gedaan is garandcring van een eigen ontw kkcling temeer geboden. Amerika moge dan Nederlandse vasthoudendheid uitleggen als ccn aanwijzing, dat het met name in deze zijn verantwoordelijkheid beseft. (RITA) Chroesjtsjef met Kennedy in een „Het is wel aardig van je, Tommy, dat je me wilt overhoren. Het is alleen jam mer, dat je niet kunt lezen." tv.-uitzending Naar wordt gemeld zijn de Verenigde Staten en de Sowjetunie bezig met het voorbereiden van een gelijktijdige televi sieuitzending in beide landen, waarin president Kennedy en premier Chroesj tsjef verklaringen zullen afleggen. Als voorlopige datum is 24 of 25 maart vast gesteld. Volgens zegslieden zullen de twee re regeringsleiders los van elkaar in hun eigen taal een kwartier lang het woord voeren. Daarna zullen de verklaringen worden vertaald. De afspraken hiertoe zouden zijn gemaakt door de perschef van het Witte Huis Pierre Salinger en zijn Russische tegenhanger Mikhail Kharlamof, toen zij elkaar in januari in Parijs hebben ontmoet Minister Luns ook naar Tokio Thans is officieeel gevestigd wat wij gisteren hebben gemeld, dat mr. J.M.A.H. Luns zich op 1 maart naar Washington zal begeven om besprekingen met de Amerikaanse regering te voeren. Na een kort verblijf aldaar reist minister Luns door naar Tokio om voor enkele dagen de leiding op zich te nemen van de Ne derlandse delegatie naar de Ecafe- con ferentie die op 6 maart in de Japanse hoofdstad begint. De minister wordt op 14 maart in Nederland terugverwacht T\E oostelijke luchtstroming die in Rus- land ontspringt, heeft zich tot dus- 7| ver over de Atlantische oceaan naar de Canadese kust voortgezet. De stroming wordt geflankeerd door een hogedruk- gebied tussen IJsland en Groenland en een gebied van lage druk rond de Mid dellandse zee. Het hogedrukgebied trekt in westelijke richting weg. Ln het gebied met lage druk neemt de activiteit van storingen geleidelijk toe. De belangrijkste storing heeft Por tugal bereikt en gaat met een regen zone gepaard, maar het is niet waar- •ehtfnljjlc da, de rtortnp hel veer b\) on, onder 18.1«: maan op 2 42 onder 11 <0 gaat beïnvloeden, omdat zij in Zuid- 6 maart nieuwe maan. Frankrijk of Noord-Italië terecht komt unnruMTr» en dan nog te ver van ons land verwij- HOOGWATER SCHEVENINGEN derd is. 28 februari: 8.35 v.m.; 21.11 njn. Het winterse weer handhaaft zich ook upt w/L'i.'o het komende etmaal. De wind neemt in WEER LM EU KOP A krocht af. De temperaturen rtIn in «er. R„ppnrlr„ Stationair ke mate afhankelijk van de bewolking. Op plaatsen met veel wolken zijn de temperaturen even onder nul, op plaat sen waar de bewolking ontbreekt komt men tot 3 d 5 graden vorst en overdag tot maximumwaarden van enkele graden boven nul. De BUt verwacht tot woensdagavond: Iviae Overdrijvende wolkenvelden met af en 0,11 toe wat sneeuw. Overwegend matige wind tussen oost en noordoost. Lichte vorst tot i lmt temperaturen om het vriespunt. HelrnW (Opgemaakt om 11.15 uur). Su-oKh ZON EN MAAN K*p«nB Woensdag 28 februari: zon op 7.30, enmnrgen zeven uur Station 3Ï '7 i z e lila? H klimnTrr'lIrinidrh SSt T nn ratlf, SSSZtfSZt ÏJÏÏZ heeft beklommen schijnt witte schelpen van Tahiti, stations, waarop onmiddel- De Comtes heeft een tele- wel veertien dïï« d«£2 nieuwe moeilijkheid te Deze schelpen zijn in het lijk reacties binnenkwamen, gram gezonden aan de rege- voor de Oostenrijker in de hebben overwonnen, name- btnnenland van Nienw- Binnen een unr na de nil- rintwotnmistarU voor het beToonde ™eU teréekee£ A'i.m "onbew gh. bew gh b«W

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1